Giáo án hình học lớp 9 đã giảm tải đầy đủ

154 1,250 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:12

Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 Ngy 15/8/2011 CHNG I : hệ thức lợng trong tam giác vuông Tit 1- Đ1- một số hệ thức về cạnh Và đờng cao trong tam giác vuông A . Mc tiờu : - Kiến thức: Nhận biết đợc các cặp tam giác vuông đồng dạng . - Biết thiết lập các hệ thức b 2 = ab' , c 2 = ac' , h 2 = b'c' , ah = bc và 222 111 cbh += . - Kĩ năng : Vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, sáng tạo B . Chun b : 1 . Thy : g/ỏn, thc k , phn mu. 2 . Trũ: bi tp, thc k , bỳt d . C . Cỏc hot ng dy hc: 1 . T chc : 2 . Kim tra : ( 5 phỳt ) t vn : Gii thiu chng trỡnh Hỡnh hc lp 9. Giỏo viờn nờu yờu cu v sỏch v, dng c hc tp, ý thc v phng phỏp hc tp b mụn toỏn. - Tìm các cặp tam giác vuông đồng dạng ở hình vẽ. - Từ các cặp tam giác vuông đồng dạng đó ta có các hệ thức tơng ứng. a H h b' c' b c C B A 3 . Bi mi : - GV đa ra định lí 1, hớng dẫn HS chứng minh bằng "Phân tích đi lên" để tìm ra cần chứng minh AC 2 = BC.HC BC AC AC HC = AHC ABC ; - GV trình bày chứng minh định lí này. - Để chứng minh định lí Pytago GV cho HS quan sát hình và nhận xét đợc a = b' + c' rồi cho HS tính b 2 + c 2 . 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền a)Định lí 1: SGK- 65 a 1 2 2 1 H h b' c' b c C B A Chứng minh: Xét hai tam giác vuông AHC và BAC có: à à 0 90A H= = ; à C chung nên AHC BAC. BC AC AC HC = AC 2 = BC.HC Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 1 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 Sau đó GV lu ý HS: Có thể coi đây là 1 cách chứng minh khác của định lí Pytago. - GV giới thiệu định lí 2, yêu cầu HS đa ra hệ thức. - GV cho HS làm ?1 AH 2 = HB. HC HA HB CH AH = AHB CHA hay b 2 = a. b' Tơng tự có: c 2 = a. c'. VD1: (Định lí Pytago). Trong tam giác vuông ABC, cạnh huyền a = b' + c'. do đó : b 2 + c 2 = ab' + ac' = a(b' + c') = a.a = a 2 . 2. Một số hệ thức liên quan đến đ ờng cao *Định lí 2: SGK. h 2 = b'c'. (1) ?1 . AHB CHA vì: ã ã BAH AHC= (cùng phụ với ã ABH ). Do đó: HA HB CH AH = , suy ra AH 2 = HB. HC hay h 2 = b'c'. 4. Cng c : - Yêu cầu HS làm VD2. 1,5m 2,25m D E C B A y x H 8 6 C B A Vớ d 2: Tớnh AC = AB + BC Tớnh BC theo nh lớ 2 : BD 2 = BC . AB BC = = ( ) 2 2,25 1,5 =3,375 m Vy AC = AB + BC = 3,375 + 1,5 = 4,875m Bi 1: a) AB = 6; AC = 8. Tớnh BH , CH Theo Pytago : BC 2 = AB 2 + AC 2 ( x + y ) 2 = 6 2 + 8 2 x + y = 22 86 + = 10. 6 2 = x(x + y) x = 10 6 2 = 3,6. y = 10 - 3,6 = 6,4. b) 12 2 = x. 20 x = 20 12 2 = 7,2. y = 20 - 7,2 = 12,8. Bài 2: x 2 = 1(1 + 4) = 5 x = 5 . y 2 = 4(4+1) = 20 y = 20 5. HDVN : - Học thuộc hai định lí cùng hệ thức của 2 định lí, xem lại các bài tập đã chữa. - Làm bài tập 3, 4. - Chun b bi mi Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 2 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 Ngày 18/8/2012 Tit 2 -Đ 1 một số hệ thức về cạnh Và đờng cao trong tam giác vuông A . Mc tiờu : - Kiến thức:Biết thiết lập các hệ thức b 2 = ab'; ah = bc và 222 111 cbh += dới sự dẫn dắt của GV. - Kĩ năng : Vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng. B . Chun b : 1 . Thy : Thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ 2 . Trũ : Thớc thẳng, thớc đo góc. C . Cỏc hot ng dy hc: 1 . T chc : 2 . Kim tra: HS1: - Phát biểu định lí 1 và 2 và hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. - Vẽ tam giác vuông, điền kí hiệu và viết hệ thức 1 và 2 (dới dạng chữ nhỏ a, b, c). HS2: Chữa bài tập 4 <69>. 3 . Bi mi: - GV vẽ hình 1 <64 SGK> lên bảng và nêu định lí 3. a c b H h b' c' C B A - Yêu cầu HS nêu hệ thức của định lí - Hãy chứng minh định lí. - Còn cách chứng minh nào khác không? Cách 2 : AC. AB = BC. AH BA HA BC AC = ABC HBA.( g.g ) - Yêu cầu HS chứng minh : ABC HBA. - GV cho HS làm bài tập 3 <69>. * Định lí 3: Trong tam giác vuông, tích 2 cạnh góc vuông bằng tích của cạnh huyền và đờng cao tơng ứng. bc = ah. (3) Cách 1: C/M : AC. AB = BC . AH - Theo công thức tính diện tích tam giác: S ABC = 2 . 2 . AHBCABAC = AC. AB = BC . AH hay b.c = a.h. ?2 . vuông ABC và HBA có: à A = à H = 90 0 à B chung ABC HBA (g.g). BA BC HA AC = AC. BA = BC. HA. Bi 3: Tớnh y = 2 2 5 7+ (theo Pitago) = 74 Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 3 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 - y x H 7 5 C B A T bc = ah ( bc ) 2 =( ah) 2 a 2 h 2 = b 2 c 2 2 2 2 2 2 1b c b c h + = 2 2 2 2 2 2 2 1b c b c b c h + = suy ra: 222 111 cbh += - Yêu cầu HS phát biểu thành lời (đó là nội dung định lí 4). - GV yêu cầu HS làm VD3 - Căn cứ vào gt, tính h nh thế nào ? H h 8 6 C B A Theo /lớ 3 : xy = 5.7=35 x = = 35 74 * Định lí 4:SGK. Chứng minh: Ta có: ah = bc a 2 h 2 = b 2 c 2 (b 2 + c 2 )h 2 = b 2 c 2 22 22 2 1 cb bc h + = Từ đó ta có: 2 2 2 1 1 1 h b c = + . (4) Ví dụ 3: Có: 222 111 cbh += Hay 22 22 222 8.6 68 8 1 6 11 + =+= h h 2 = 8,4 10 8.6 10 8.6 68 8.6 2 22 22 22 === + h (cm). 4.CNG C (5 phỳt) - Yêu cầu HS làm bài tập 5 theo nhóm. H b' c' 4 3 C B A - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày - HS : C1: Tớnh chiu cao ng vi cnh huyn theo h thc 3: bc = ah hay h = . M a = 2 2 b c+ = 2 2 3 4+ = 25 = 5 ( Theo /lớ Pitago ) h = 4.3 5 = 2,4 3 2 = x.a x = 9 5 = 1,8 y = 5 - 1,8 = 3,2 C2: Tớnh ng cao theo h thc 4: 2 2 2 1 1 1 h b c = + 2 2 2 1 1 1 4 3h = + = 2 2 2 2 3 4 3 .4 + h 2 = 2 2 2 2 3 .4 3 4+ h =2,4 5. HDVN: - Nắm vững các hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. - Làm bài tập 7, 9 <tr 69 SGK> ; 3,4 , 5 <tr 90 SBT> Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 4 Gi¸o ¸n H×nh 9 N¨m häc 2014 - 2015 Ngày 29/8/2012 Tiết 3 . luyÖn tËp A . Mục tiêu : - KT: Củng cố lại các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. - KN: - Rèn kỹ năng giải bài tập theo hình vẽ. - Vận dụng các hệ thức linh hoạt để giải bài tập. - T§: Giáo dục lòng say mê bộ môn, cÈn thËn, s¸ng t¹o B . Chuẩn bị : 1 . Thầy : Thíc , ª ke, Bảng phụ. 2 . Trò : Thíc , ª ke,Bảng phụ . C . Các hoạt động dạy học: 1 . Tổ chức : 2 . Kiểm tra : - Nêu hệ thức 1, 2 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. - Nêu hệ thức 3, 4 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 3 . Bài mới: B i 7 ( SGK -69 )à x H b a C B A O x I b a F E D B i 8:à Cho h/động nhóm? Tính x dựa công thức nào? đ/ lí nào? ∆ABC chính là tam giác vuông cân tại A? AH vừa là trung tuyến , vừa là đường cao B i 7: à Cách 1: ∆ABC là tam giác vuông vì có trung tuyến AO ứng với một cạnh BC bằng nửa cạnh đó - Trong tam giác vuông ABC có AH ⊥ BC nên AH 2 = BH .HC ( đ/lí 2 ). Hay x 2 = ab Cách 2: - Trong ∆DEF có DI ⊥ EF nên theo đ/lí 1 ta có DE 2 = EI . EF Hay x 2 = ab Bài 8: Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 5 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 K x 16 D E y 12 F Cho bit gỡ ? tớnh nh th no? AHC vuụng ti H cú HA = HC = 2 l na hỡnh vuụng cnh l 2 AC = 2 2 2 2+ = 2 2 hay y = 2 2 c)DEF vuụng ti D cú : DK EF DK 2 = KE. KF ( /lớ 2 ) KF = x = = 9. p dng / lớ Pitago trong tam giỏc vuụng DKF cú : y 2 = 12 2 + x 2 = 12 2 + 9 2 = 225 y = 225 = 15. 4. Cng c: ( 5 phỳt ) - Khc sõu cụng thc tớnh h , a , b, c , b , c - Nhc li 6 cụng thc tớnh cnh trong tam giỏc vuụng. - Phỏt biu 4 / lớ 5. HDVN: - Học thuộc 6 cụng thc tớnh cnh , ng cao trong tam giỏc vuụng - Làm bài tập 9, 10, 11, 12, 13 <SGK Ngy 31/8/2012 Tit 4. Luyện tập (tiếp) A . Mc tiờu - Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 6 a) Tớnh x ABC vuụng ti A. Ta cú : AH 2 = HB.HC(l 2) x 2 = 4.9 = 36 x = 36 = 6 b) ABC vuụng ti A. Ta cú : AH l trung tuyn thuc cnh huyn vỡ HB = HC = x AH =BH = HC = hay x = 2 H x 9 4 C B A x y H 2 y x C B A Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 - Kĩ năng : Biết vận dụng các hệ thức trên để giải bài tập. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng. B . Chun b : 1 . Thy : Thớc , ê ke. 2 . Trũ : Thớc , ê ke. C . Cỏc hot ng dy hc: 1 . T chc : ( 1 phỳt ) 2 . Kim tra : ( 10 phỳt ) - HS1: Chữa bài tập 3 (a) <Tr.90. SBT>. Phát biểu các định lí vận dụng chứng minh trong bài làm. - HS2: Chữa bài tập 4 (a) <Tr.90. SBT>. Phát biểu các định lí vận dụng trong chứng minh. 3 . Bi mi: ( 31 phỳt) *Bài 1 : Bài tập trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trớc kết quả đúng. a) Độ dài của đờng cao AH bằng: A. 6,5 ; B. 6 ; C. 5. b) Độ dài cạnh AC bằng : A. 13 ; B. 13 ; C. 3 13 * Bài 9 <Tr.70. SGK>. - GV hớng dẫn HS vẽ hình. - Để chứng minh DIL là tam giác cân ta cần chứng minh điều gì ? Tại sao DI = DL ? 3 2 1 L K B C A D I b) Chứng minh tổng: 22 11 DKDI + không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB. * B i 14: SBT - 91 Dng on trung bỡnh nhõn x 2 =ab hay x = ab . Nu cỏch dng *Bài 1: A B C a) B. 6 b) C 3 13 . Bài 9: Xét tam giác vuông: DAI và DCL có: à A = à C = 90 0 DA = DC (cạnh hình vuông) ả 1 D = ả 3 D (cùng phụ với ả 2 D ). DAI = DCL (cgc) DI = DL DIL cân. b) 2222 1111 DKDLDKDI +=+ Trong tam giác vuông DKL có DC là đ- ờng cao tơng ứng cạnh huyền KL, Vậy: 222 111 DCDKDL =+ (không đổi) 222 111 DCDKDI =+ (không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB). B i 14 : Trờn ng thng xy ly 3 im liờn tip A, B , C sao cho AB = a; Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 7 4 9 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 ? Chớnh l dng on no? x b a y ab D O A B C Bi 15 ( SBT ) 10 4 8 E D C B A BC = b - V na ng trũn ng kớnh AC - T B k ng thng vuụng gúc vi AC. - ng thng vuụng gúc ny ct na ng trũn ti D. Khi ú on thng BD cú di ab Bi 15 ( SBT) T B k BE AD ta cú BE = CD = 10m - Trong ABE vuụng cú AB 2 = BE 2 +AE 2 ( nh lớ Pitago ) = 10 2 + 4 2 = 116 AB = 116 10,77m 4. Củng cố: ( 2 ph). - GV chốt lại cách làm các bài tập đã chữa trên lớp. - Khc sõu biu thc tớnh cnh v ng cao trong tam giỏc vuụng 5. H ớng dẫn về nhà : (1 ph). - Thờng xuyên học các hệ thức. - Xem lại các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập - Đọc và nghiên cứu trớc bài mới Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 8 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 Ngày 01/9/2012 Tit 5. Đ2 . Tỷ số lợng giác của góc nhọn A . Mc tiờu : - Kiến thức: HS nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lợng giác của một góc nhọn. HS hiểu đợc các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng . Tính đợc các tỉ số lợng giác của góc 45 0 và 60 0 thông qua Ví dụ 1 và Ví dụ 2. - Kĩ năng : Biết vận dụng vào giải các bài toán có liên quan. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng. B . Chun b : 1 . Thy : SGK, thớc thẳng, thớc đo góc. 2 . Trũ .SGK, thớc thẳng, thớc đo góc. C . Cỏc hot ng dy hc: 1 . T chc : 2 . Kim tra : - Cho 2 vuông ABC (Â = 90 0 ) và A'B'C' (Â' = 90 0 ) có à à 'B B= . Chứng minh hai tam giác đồng dạng. - Viết các hệ thức tỉ lệ giữa cạnh của chúng (mỗi vế là tỉ số giữa hai cạnh của cùng một tam giác). HS : ABC ABC ( g - g ) ' ' ' ' ' ' AB AC BC A B A C B C = = 3.Bi mi: GV chỉ vào tam giác vuông ABC. Xét góc nhọn B giới thiệu: cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối nh SGK. - Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào ? - Ngợc lại khi hai tam giác vuông đồng dạng có các góc nhọn tơng ứng bằng nhau thì ứng với mỗi góc nhọn tỉ số giữa cạnh đối với cạnh kề là nh nhau. Vậy trong tam giác vuông, các tỉ số này đặc trng cho độ lớn của góc nhọn đó. - GV yêu cầu HS làm ?1 . Nờu khỏi quỏt hai tam giỏc vuụng 1. Khái niệm tỉ số l ợng giác của một góc nhọn a) Mở đầu: H K D B C A C ?1 a) = 45 0 ABC là tam giác cân. Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 9 C B A 45 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 ng dng khi no: Ch/ minh : = 45 0 AC AB = 1 Ch/ minh : AC AB = 1 = 45 0 M 60 C B A 30 b)Ch/ minh : = 60 0 AC AB = 3 Ch/ minh : AC AB = 3 = 60 0 - GV chốt lại: Độ lớn của góc nhọn trong tam giác vuông phụ thuộc vào tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc nhọn đó và ngợc lại - Cho là góc nhọn. Vẽ một tam giác vuông có 1 góc nhọn . - Xác định cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền góc nhọn . - GV giới thiệu định nghĩa các tỉ số l- ợng giác của nh SGK. - Yêu cầu HS tính. - Căn cứ vào các định nghĩa trên hãy giải thích: Tại sao tỉ số lợng giác của góc nhọn luôn dơng ? Tại sao Sin < 1 ; Cos < 1. - GV yêu cầu HS làm ?2 . - Viết các tỉ số lợng giác của ? *Ví dụ 1: - Yêu cầu HS nêu cách tính. AB = AC.Vậy: 1= AB AC Ngợc lại, nếu 1= AB AC AC = AB ABC vuông cân = 45 0 . b) à B = = 60 0 à C = 30 0 . AB = 2 BC (đ/l trong vuông có góc bằng 30 0 ). BC = 2AB; Cho AB = a BC = 2a. AC = 22 ABBC ( đ/ lý Pytago). = 22 )2( aa = a 3 Vy: a a AB AC 3 = = 3 . Ngợc lại, nếu: = AB AC 3 AC = 3 AB = 3 a BC = 22 ACAB + BC = 2a. Gọi M là trung điểm của BC AM = BM = 2 BC = a = AB AMB đều = 60 0 . b) Định nghĩa: Sin = = BC AC ; Cos = = BC AB Tan = = AB AC ; Cot = = AC AB Nhn xột: Trong tam giỏc vuụng cú gúc nhn di hỡnh hc cỏc cnh u dng v cnh huyn bao gi cng ln hn cnh gúc vuụng nờn t s lng giỏc ca gúc nhn luụn dng v sin < 1 ; cos < 1 ?2 . A B C Sin = AC AB ; Cos = BC AC ; Tan = AC AB ; Cot = AB AC *Ví dụ 1 : Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 10 a a 2 a B C A [...]... 167.sin 700 156,9m 157m 4 Củng cố: Giỏo viờn: ng Th Qunh 28 Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 - Giáo viên nhắc lại cho học sinh việc giải tam giác vuông cần nhớ chính xác các hệ thức về góc và cạnh của tam giác vuông 5 Hớng dẫn về nhà: - Làm bài tập 59, 60, 61, 68 - Giờ sau luyện tập tiếp Ngy Tit 13 Luyn tp A Mục tiêu: - Cho HS áp dụng kiến thức đã học vào việc giải... B 410 c 7 C = 90 0 - B = 490 d) tan B = 26 Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 BC = - Đại diện nhóm lên trình bày b 27,437 (cm) sin B 5 Hớng dẫn về nhà: (2 ph) - Rèn luyện kĩ năng giải toán tam giác vuông - Làm bài tập 27, 28 ; Bài 55 - Tiết sau luyện tập Ngy soạn: 22 /9/ 2012 Tit 12 Luyn tp A Mục tiêu: - Cho HS áp dụng kiến thức đã học vào việc giải các... 70013' 0 ,94 1 500MS Giỏo viờn: ng Th Qunh 19 Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Sin 70 0 13 0 = Cos 25 0 32 0 = Tan 43 0 10 0 = 1 ữ tan 32 0 15 0 = - Yêu cầu HS làm bài tập: Cách bấm máy: Shift sin 0,2368 = 0 Tìm cot = 3,215 ta làm nh sau: tìm tan = 3,215 sau đó tính = 90 0 - Bấm máy 90 0 - shift tan 3,215 = 0 Năm học 2014 - 2015 b) cos 25 32' 0 ,90 2 c) tan 43010' 0 ,93 8 d) cot 32015' 1,58 49 0 Bài 2:... C Các hoạt động dạy học: 1 Tổ chức: (1 ph) 2 Kiểm tra: ( 10 ph) * GV nêu yêu cầu kiểm tra: - HS1: a) Dùng máy tính tìm: cot 32015' b) Chữa bài 42 (a,b,c). * 2 HS lên bảng kiểm tra: Giỏo viờn: ng Th Qunh 20 Bài 42: a) CN2 = AC2 - AN2 (đ/l Pytago) Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 CN = 6,42 3,62 = 5, 292 A b) SinABN = 9 6,4 B C 3,6 = 0,4 sin 23034' 9 ã ABN 23034' 3,6... 0 cạnh BK ( BK = BC sin300) ã KBC = 90 - 30 = 60 à ã suy ra KBA = B1 = 220; BC = 11cm BK =5,5cm Hãy tính AN Giỏo viờn: ng Th Qunh BK 5,5 Vậy: AB = cos B = cos 22 0 5 ,93 2cm 1 27 Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 a) AN = AB sin 38 = 5 ,93 2 sin380 3,652cm 0 Cho HS tự giải bài tập số 31 Sau đó giáo viên yêu cầu HS lên bảng trình bày lời giải - giáo viên nhận xét và cho điểm b) AC... viờn: ng Th Qunh 51 L 2,8 25 M Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 - Trong Ví dụ 4 tính OP, OQ N = 90 0 - M qua cosin các góc P và Q = 90 0 - 510 = 390 - GV yêu cầu HS tự giải Ví dụ5, LN = LM tgM gọi một HS lên bảng tính = 2,8 tan 510 3,458 Có LM = MN Cos 510 Năm học 2014 - 2015 LM cos 510 2,8 4,4 49 = cos 510 MN = - Có thể tính MN bằng cách nào khác ? - So sánh hai cách tính - Yêu cầu HS đọc nhận xét... =90 0 ; ta có: giáo viên hớng dẫn, chỉnh sửa cho AB = AC sin ACB = 8 sin 540 6,472 cm lời giải bài 31 b) Trong tam giác ACD kẻ đờng cao AH ta có: AH = AC sin ACH = 8.sin 740 7, 690 (cm) Để tính góc D hãy tính sin D AH 7, 690 0 à 0,8010 suy ra ã sin D = ADC = D 53 AD Bài 32: - Tính AB? - Tính ã ADC ? Cho học sinh đọc đầu bài giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nắm chắc đầu bài số 32 Từ những điều đã. .. còn cos và cot giảm II Luyện tập (30 ph) *Bài 33: Chọn kết quả đúng: a) C 3 5 a c C tan = b) C cos = sin (90 0 - ) Có: C - Yêu cầu HS làm bài tập 35 b - GV vẽ hình lên bảng rồi hớng dẫn HS A *Bài 34: a) - Bài 34 c B SR QR 3 2 c) C - Yêu cầu HS làm bài 33 (GV đa đầu bài lên bảng phụ) b) D Tan = * Bài 35: b 19 = c 28 0,6786 34010' Có: + = 90 0 = 90 0 - 34010'... của một góc nhọn để chứng minh một số công thức lợng giác đơn giản Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập có liên quan - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác, sáng tạo B Chun b : 1 Thy : SGK, thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ, compa 13 Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 2 Trũ SGK, thớc thẳng, thớc đo góc C Cỏc hot ng dy hc: 1 T chc : 2 Kim... = Shift = Cos 0 x -1 = 0 200 290 50.43 Hoạt động 3: Hớng dẫn về nhà - Nm vng cỏc h thc trong tam giỏc vuụng, xem li cỏc bt ó cha lu ý cỏch trỡnh by Giỏo viờn: ng Th Qunh 17 Trng THCS Tam Hng Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 - Luyện tập thành thạo máy tính bỏ túi tìm tỉ số lợng giác của góc nhọn và ngợc lại - Xem li kin thc v t s lng giỏc ca gúc nhn Ngy 11 /9/ 2012 Tit 9 hớng dẫn thực hành máy tính bỏ . HDVN : - Học thuộc hai định lí cùng hệ thức của 2 định lí, xem lại các bài tập đã chữa. - Làm bài tập 3, 4. - Chun b bi mi Giỏo viờn: ng Th Qunh Trng THCS Tam Hng 2 Giáo án Hình 9 Năm học 2014. x 2 = 4 .9 = 36 x = 36 = 6 b) ABC vuụng ti A. Ta cú : AH l trung tuyn thuc cnh huyn vỡ HB = HC = x AH =BH = HC = hay x = 2 H x 9 4 C B A x y H 2 y x C B A Giáo án Hình 9 Năm học 2014. = 20 0 29 0 50.43 x -1 Giáo án Hình 9 Năm học 2014 - 2015 - Luyện tập thành thạo máy tính bỏ túi tìm tỉ số lợng giác của góc nhọn và ngợc lại. - Xem li kin thc v t s lng giỏc ca gúc nhn. Ngy 11 /9/ 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học lớp 9 đã giảm tải đầy đủ, Giáo án hình học lớp 9 đã giảm tải đầy đủ, Giáo án hình học lớp 9 đã giảm tải đầy đủ