Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

136 710 1
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Tuần: 1 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết: 01 Ngày day: 19/08/2013 PHẦN 1: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (t1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập, biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính, nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính 2. Kỹ năng: -Vận dụng sự hiểu biết đó để sử dụng chương trình bảng tính vào trong học tập cũng như trong công việc một cách linh hoạt. 3. Thái độ: -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết. B. PHƯƠNG PHÁP - Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ - Đặt câu hỏi cho HS trả lời và đưa ra nhận xét C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, giáo án 2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1Phút) - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 0phút) III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề ( 1 phút) Trong chương trình lớp 6 ta đã được học chương trình gì? Chương trình đó giúp chúng ta thực hiện những công việc chủ yếu nào? Để giúp chúng ta thực hiện tính toán trong một số công việc hôm nay cô và các em tìm hiểu nội dung đầu tiên. 2. Triển khai bài ( 41 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Bảng tính và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng (15 phút) GV: Trình bày sự cần thiết của chương trình bảng tính trong thực tế cuộc sống, đưa ra các ví dụ cụ thể và yêu cầu học sinh lấy thêm các ví dụ khác. Gv: Vậy chương trình bảng tính có thể làm được những gì? Hs: Chú ý lắng nghe -> thảo luận và lấy thêm ví dụ cụ thể. Ví dụ 1, 2, 3 sgk. Hs: Quan sát sgk, suy nghĩ, thảo luận -> trả lời => Trình bày thông tin trực quan cô đọng, dễ so sánh, sắp xếp, tính toán, vẽ biểu đồ minh hoạ các số liệu có trong bảng GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Gv: Chương trình bảng tính là gì? GV: Bảng tính là gì? HS: Quan sát sgk, thảo luận -> trả lời => Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. Hoạt động 2: Chương trình bảng tính (26 phút) Gv: Giáo viên giới thiệu một số chương trình bảng tính khác nhau, từ đó đi đến một số đặc trưng chung của chương trình bảng tính. Gv: Yêu cầu HS quan sát Hình 4 tr5 sgk và cho biết màn hình làm việc của chương trình bảng tính có những thành phần nào? và đặc trưng chung của chương trình bảng tính là gì? Gv:Trình bày một số dạng dữ liệu mà chương trình bảng tính có thể lưu trử và xử lý -> đưa ra hai dạng dữ liệu thường dùng. Gv: Hãy lấy ví dự về dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản? Gv: Giới thiệu cho HS biết khả năng tính toán cũng như sử dụng các hàm có sẵn của chương trình bảng tính bằng cách thuyết trình và minh hoạ. Gv: Theo em thì chương trình bảng tính có thể sắp xếp và lọc được những dạng dữ liệu nào? Gv: Ngoài ra thì chương trình bảng tính còn có khả năng nào? Hs: Chú ý lắng nghe a. Màn hình làm việc Hs: Quan sát sgk, thảo luận -> trả lời => Chương trình bảng tính thường có bảng chọn, thanh công cụ, các nút lệnh thường dùng và cửa sổ làm việc chính. Đặc trưng chung của chương trình bảng tính là dữ liệu (số, văn bản) và các kết quả tính toán luôn luôn được trình bày dưới dạng bảng trong cửa sổ làm việc. b. Dữ liệu Hs: Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xữ lý nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu dạng số, dữ liệu dạng văn bản. Hs: Suy nghĩ, thảo luận -> trả lời DL số: điểm kiểm tra, điểm trung bình DL dạng văn bản: họ và tên, quê quán c. Khả năng tính toán và sử dụng hàm. Hs: Chú ý lắng nghe, quan sát. => Với chương trình bảng tính ta có thể thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán, từ đơn giản đến phức tạp. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán được cập nhật tự động không phải tính toán lại. d. Sắp xếp và lọc dữ liệu. Hs: Quan sát sgk, thảo luận -> trả lời. Chương trình bảng tính có thể sắp xếp và lọc dữ liệu một cách nhanh chóng. e. Tạo biểu đồ Hs: Quan sát sgk, thảo luận -> trả lời. Ta có thể sử dụng chương trình bảng GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 tính để tạo biểu đồ với nhiều dạng khác nhau như biểu đồ hình cột, hình tròn IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (2 phút) - GV hệ thống lại nội dung lý thuyết cần nắm sau bài học -Em hãy nêu thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng?. -Yêu cầu học sinh về học bài, trả lời các câu hỏi 1, 2 sgk vào vở - Nghiên cứu mục 3, 4 sgk để tiết sau học.  Tuần: 1 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết: 02 Ngày day: 21/08/2013 BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (T2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: -Biết được các thành phần chính trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel, biết cách nhập dữ liệu vào ô tính và cách sửa dữ liệu trong ô tính. 2. Kỹ năng: -Vận dụng sự hiểu biết đó để sử dụng chương trình bảng tính Excel vào trong học tập cũng như trong công việc một cách linh hoạt. 3. Thái độ: -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết, hình thành khả năng tư duy sáng tạo. B. PHƯƠNG PHÁP - Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ - Đặt câu hỏi cho HS trả lời và đưa ra nhận xét C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo. 2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1 Phút) - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học. II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) 1.Chương trình bảng tính là gì? chương trình bảng tính có khả năng lưu trử và xử lý những dạng dữ liệu nào? 2.Hãy nêu một số khả năng của chương trình bảng tính? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề (1 phút) Tiết học trước chúng ta đã biết chương trình bảng tính là gì rồi, để bắt đầu tìm hiểu về chuơng trình bảng tính mà chúng ta học, hôm nay cô giới thiệu cho các em về màn hình làm việc, và một số định nghĩa cơ bản. 2. Triển khai bài (37 Phút) GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: Màn hình làm việc của chương trình bảng tính (25 phút) Gv: Hướng dẫn HS quan sát sgk và trả lời câu hỏi: Gv: Nêu các thành phần chính trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel? Gv: Thanh công thức được sử dụng để làm gì? Gv: ? Bảng chọn Data được dùng để làm gì? Gv: ? Trang tính gồm những gì? Gv: ? Các cột và các hàng của trang tính được đánh thứ tự như thế nào? Gv: Giới thiệu cho HS biết địa chỉ của ô tính cũng như khối và địa chỉ của khối. Hs: Quan sát sgk, thảo luận -> trả lời. => Ngoài các bảng chọn, thanh tiêu đề, thanh công cụ và các nút lệnh quen thuộc như của chương trình soạn thảo văn bản Word, Excel có thêm:thanh CT, bảng chọn Data, Trang tính. Hs: Suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: - Thanh công thức: Đây là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính, thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. Hs: Suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: - Bảng chọn Data (dữ liệu): gồm các lệnh dùng để xử lý dữ liệu. Hs: Suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: - Trang tính: gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu. Hs: Suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: -> Các cột của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp từ trái sang phải bằng các chữ cái bắt đầu từ A, B, C, ,IV (256 cột). -> Các hàng của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp từ trên xuống dưới bằng các số bắt đầu từ 1, 2, 3, , 65536 (65536 dòng). HS: Chú ý lắng nghe, quan sát. * Địa chỉ của ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó. Vd: A1; ab45 * Khối là tập hợp các ô kế cận nhau tạo thành một vùng hình chữ nhật, địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được phân cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Hoạt động 4: Nhập dữ liệu vào trang tính (12 phút) Gv: ? Nêu cách nhập và sửa dữ liệu? a. Nhập sửa dữ liệu Hs: Quan sát sgk, suy nghĩ, thảo luận -> trả lời. * Nhập dữ liệu: GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 4 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Gv: ? Để di chuyển trên ô tính em làm thế nào? Gv: ? Để gõ chữ tiếng Việt thì máy tính cần có gì? - Đưa con trỏ chuột vào ô cần nhập dữ liệu. - Gõ dữ liệu vào từ bàn phím. - Nhấn Enter hoặc chọn ô khác. * Sửa dữ liệu: - Nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực hiện việc sửa chữa bằng bàn phím. - Nhấn Enter hoặc chọn ô khác. -> Các tập tin do chương trình bảng tính tạo ra thường được gọi là các bảng tính. b. Di chuyển trên trang tính Hs: Quan sát sgk, suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: Em có thể di chuyển giữa các ô theo 2 cách: + Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím. + Sử dụng chuột và các thanh cuốn. c. Gõ chữ Việt trên trang tính Hs: Để gõ chữ tiếng Việt cần có chương trình hỗ trợ gõ và có các phông chữ Việt cài sẵn trên máy tính. Sử dụng hai kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là kiểu TELEX và kiểu VNI. Việc gõ chữ Việt trong Excel tương tự như gõ chữ việt trong Word (đã học ở lớp 6). IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ ( 1 phút) - Hệ thống lại nội dung lý thuyết cần nhớ sau bài học. - Yêu cầu HS lên bảng trình bày cách gõ một số chữ cái tiếng Việt và dấu trên bàn phím không có. - Yêu cầu học sinh về nhà học lý thuyết, trả lời các câu hỏi 4, 5 sgk vào vở. - Ôn lại cách gõ tiếng Việt có dấu, đọc nội dụng bài thực hành trước -> tiết sau thực hành.  Tuần: 2 Ngày soạn: 25/08/2013 Tiết: 03 Ngày day: 26/08/2013 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (t1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết khởi động và kết thúc Excel, nhận biết được ô, hàng, cột trên trang tính của Excel, biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào ô tính. 2. Kỹ năng: -Thao tác thực hiện đúng, dứt khoát, nhanh chóng. GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 5 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 3. Thái độ: -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết, hình thành khả năng tự thực hành. B. PHƯƠNG PHÁP - Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ. - Yêu cầu hs thực hiện -> rút ra kết luận. C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính đã cài đặt sắn phần mềm Officce. 2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1 Phút) - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học. II. KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút) 1.Nêu các thành phần trên bảng tính Excel? Các hàng và các cột được đánh thứ tự thế nào? địa chỉ của ô và của khối được xác định ra sao? 2.Nêu các bước nhập và sửa dữ liệu trong ô tính. III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề ( 1 phút) Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em quan sát phần mềm bảng tính Excel và thực hiện thao tác nhập dữ liệu trên chương trình bảng tính. 2. Triển khai bài ( 32 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1:Mục đích, yêu cầu Gv: Nêu mục đích yêu cầu của bài thực hành đối với hs để hs biết và thực hành đạt mục đích yêu cầu đó. HS: Chú ý lắng nghe, ghi nhận. - Khởi động Excel. - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. Hoạt động 2: Nội dung cần thực hành GV:Yêu cầu học sinh cách khởi động chương trình Microsoft Word? GV:Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Excel GV:Yêu cầu học sinh nhắc lại cách mở một tệp tin mới,lưu tệp tin mới và mở một tập tin đã lưu trên chương trình Word? GV:Hướng dẫn học sinh cách lưu dữ liệu a/Khởi động Excel HS:Trả lời +Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình Desktop. +Hoặc nháy chuột vào nút Start chọn All Programs chọn Microsoft Excel ( Start  All programs  Microsoft Excel). b/Lưu kết quả và thoát khỏi Excel HS:Suy nghĩ->Trả lời +Để lưu kết quả đã làm việc:chọn menu File chọn Save.Hoặc nháy chuột vào nút trên thanh GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 trong Excel GV: Hỏi học sinh cách thoát khỏi chương trình word? GV:Hướng dẫn học sinh cách thoát khỏi chương trình Excel công cụ. HS: Suy nghĩ trả lời +V ào menu File chọn Exit.Hoặc nháy chuột vào trên thanh tiêu đề. Hoạt động 3:Bài tập 1 GV:Yêu cầu học sinh quan sát lại ví dụ hình 6 ở bài trước và liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của word và Excel? GV:Yêu cầu học sinh mở các bảng chọn trên thanh bảng chọn quan sát các bảng chọn GV:Kích hoạt một ô,giới thiệu cho học sinh biết ô được kích hoạt được tô viền đen dậm và có sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột.VD: ô B3,C6 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện những di chuyển trên trang tính bằng chuột hoặc bằng các dấu mũi tên GV:Rút ra kết luận và kết thúc bài HS: Quan sát ví dụ và trả lời câu hỏi. HS:Mở các bảng chọn quan sát và trả lời câu hỏi HS:Kích hoạt ô tính theo hướng dẫn.Tự lựa chọn kích hoạt một số ô tinh khác để quan sát HS:Làm theo yêu cầu của giáo viên HS:Lắng nghe Hoạt động 4: Thực hành GV: Yêu cầu học sinh thực hành trên máy. Quan sát quá trình thực hành của học sinh. Hướng dẫn những học sinh còn làm sai HS: Thực hành trên máy theo yêu cầu của GV IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ ( 5 phút) Trả lời câu hỏi: 1. Nêu các điểm giống và khác nhau giữa màn hình của Word và Excel. 2. Khi nhập dữ liệu vào ô tính dùng dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dl thì ô được chọn tiếp theo sẽ là ô nào? 3. Khi nhập dl vào ô tính dùng dùng các phím mủi tên để kết thúc việc nhập dl thì ô được chọn tiếp theo sẽ là ô nào? 4. Khi ta chọn một ô có dl và nhập dl mới vào ô đó thì điều gì sẽ xảy ra. - Yêu cầu học sinh về nhà ôn lại phần lý thuyết cần nhớ sau bài thực hành. - Ôn lại cách gõ các chữ cái tiếng Việt và dấu mà trên bàn phím không có. - Đọc nội dụng bài thực hành (bài tập 3 sgk) trước -> có cách giải quyết để tiết sau thực hành.  Tuần: 02 Ngày soạn: 25/08/2013 GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Tiết: 04 Ngày giảng: 27/08/2013 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (t2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết khởi động và kết thúc Excel, nhận biết được ô, hàng, cột trên trang tính của Excel, biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào ô tính. 2. Kỹ năng: -Thao tác thực hiện đúng, dứt khoát, nhanh chóng. 3. Thái độ: -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết, hình thành khả năng tự thực hành. B. PHƯƠNG PHÁP - Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ. - Yêu cầu hs thực hiện -> rút ra kết luận. C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo, máy tính đã cài đặt sắn phần mềm Officce. 2. Học sinh: SGK, Đọc bài trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1 Phút) - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học. II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) 1. Nêu các cách khởi động bảng tính Excel? Nêu các bước lưu bảng tính Excel? -> thực hiện trên máy. 2. Khi kết thúc việc nhập dữ liệu bảng các phím Enter, phím mủi tên hay nháy chuột vào ô khác thì ô được chọn tiếp theo sẽ là ô nào? Khi chọn một ô có dữ liệu và gõ vào nội dung mới thì điều gì sẽ xảy ra? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề ( 1 phút) Tiết thực hành trước các em đã được tìm hiểu và quan sát các thành phần co trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel, tiết học này các em sẽ thực hiện thao tác nhập dữ liệu vào bảng tính và thực hiện thao tác lưu. 2. Triển khai bài (36 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Nội dung (tiếp theo) Gv: Trình bày cho hs biết cách thực hiện bài tập 3 và thực hiện trên máy để học sinh quan sát. Gv: Thực hiện việc đánh số thứ tự tự động Bài tập 3. Khởi động Excel và nhập bảng h 8 sgk vào trang tính. Lưu bảng tính với tên Danh sach lop em và thoát khỏi Excel. Hs: Chú ý lắng nghe, quan sát -> thực hiện. Chú ý quan sát -> trả lời GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 để hs quan sát -> yêu cầu hs nêu các bước thực hiện. Cách 1: - Nhập 1 vào ô đầu tiên trên cột em cần đánh số thứ tự tự động. - Chọn lại ô vừa nhập 1, di chuyển chuột vào góc dưới bên phải của ô chứa số 1 cho tới khi con trỏ chuột biến thành dấu (+) màu đen thì nhấn giữ phím CTRL và kéo thả chuột xuống đến ô cuối cùng cần đánh số thứ tự tự động. Cách 2: - Nhập vào ô trên cùng trong cột cần đánh số thứ tự tự động là: 1 và ô tiếp theo là :2. Chọn 2 ô vừa nhập sau đó di chuyển chuột vào góc dưới bên phải của ô chứa 2 cho tới khi con trỏ chuột biến thành dấu (+) màu đen thì kéo thả chuột đến ô cuối cùng trong cột cần đánh số thứ tự tự động. Hoạt động 3: Thực hành Gv: Chia nhóm và quan sát quá trình thực hành của hs, chổ nào hs còn chưa rõ thì gv hướng dẫn lại. Hs:Chú ý thực hành theo nội dung gv đề ra. IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ ( 2 phút) Hệ thống lại nội dung lý thuyết cần nhớ sau bài học thực hành: - Cách khởi động Excel và thoát khỏi. - Lưu bảng tính Excel. - Di chuyển và nhập dữ liệu vào các ô tính trong bảng tính Excel - Yêu cầu học sinh về nhà ôn lại phần lý thuyết cần nhớ sau bài thực hành. - Ôn lại cách gõ các chữ cái tiếng Việt và dấu mà trên bàn phím không có.  Tuần: 03 Ngày soạn: 02/09/2013 Tiết: 05 Ngày giảng: 03/09/2013 BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (t1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Biết được các thành phần chính của trang tính là: ô, hàng, cột, khối, hộp tên, thanh công thức Hiểu được vai trò của thanh công thức. 2. Kỹ năng: -Vận dụng sự hiểu biết đó để thực hành trên máy một cách chính xác linh hoạt. 3. Thái độ: -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết các thành phần trên trang tính cũng như việc sử dụng chương trình bảng tính vào trong học tập. GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 B. PHƯƠNG PHÁP -Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ. -Đặt câu hỏi cho hs trả lời và đưa ra nhận xét C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: -Sgk, tài liệu tham khảo, hình ảnh trực quan 2. Học sinh: -Sgk, đọc bài trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp ( 1 Phút) - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học. II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) 1. Trang tính gồm những gì? các cột và các hàng của trang tính được đánh thứ tự thế nào? 2. Địa chỉ của ô tính được xác định thế nào? khối là gì? địa chỉ của khối được xác định ra sao? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề (1 phút) Để các em nắm rõ hơn về bảng tính và các thành phần chính trên trang tính là gì, hôm nay cô và các em tìm hiểu bài học mới. 2. Triển khai bài ( 37 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Bảng tính Gv: Yêu cầu học sinh quan sát sgk và trả lời câu hỏi: Gv: Theo em một bảng tính có thể có bao nhiêu trang tính? Gv: Các trang tính được phân biệt với nhau bằng cái gì? Gv: Làm thế nào biết được trang tính đang được kích hoạt? Gv: Để kích hoạt trang tính em làm như thế nào? Hs: Quan sát sgk, suy nghĩ, thảo luận -> trả lời: - Một bảng tính có thể có nhiều trang tính, khi mở một bảng tính mới bảng tính thường chỉ gồm 3 trang tính. - Các trang tính được phân biệt với nhau bằng tên trên các nhãn ở dưới màn hình. - Trang tính đang được kích hoạt là trang tính đang được hiển thị trên màn hình, có nhãn màu trắng, tên trang viết bằng chữ đậm. - Để kích hoạt một trang tính em nháy chuột vào nhãn trang tương ứng. Hoạt động 2: Các thành phần chính trên trang tính Gv: Hãy trình bày một số thành phần trên trang tính mà em đã biết? Gv: Yêu cầu hs quan sát sgk (hình 14) và trả lời câu hỏi: Gv: Ngoài các ô, hàng, cột thì trên trang tính còn có thêm những thành phần nào nữa? Hs: Suy nghĩ -> trả lời: -Các ô, các hàng, các cột và ô tính. Hs: Chú ý quan sát -> trả lời. -Ngoài các ô, hàng, cột và ô tính trên trang tính còn có thêm các thành phần: hộp tên, khối, thanh công thức. GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 10 [...]... thú học tập, khả năng tìm tòi ham học hỏi hiểu biết về chương trình bảng tính Excel B PHƯƠNG PHÁP - Giới thiệu, hướng dẫn, minh hoạ - Đặt câu hỏi yêu cầu hs trả lời C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 24 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 1 Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo 2 Học sinh: SGK, Đọc bài trước D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I Ổn định lớp. .. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: -Sgk, tài liệu tham khảo, máy tính đã cài đặt sẵn phần mêm Office… 2 Học sinh: -Sgk, đọc bài thực hành trước D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I Ổn định lớp (1 Phút) GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 - Kiểm tra sĩ số: Tổng số: … vắng: … Phép: -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II KIỂM... sử dụng công thức tính GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 29 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 các giá trị sau đây trên trang tính a 20 + 15; 20 - 15; 20 x 5; 20 : 5; 205 b 20 + 15 x 4; (20 + 15) x 4; (20 – 15) x 4; 20 - (15 x 4) c 144 /6 – 3 x 5; 144 /(6 - 3) x 5; (144 /6 – 3)x5; d 152/4; (2 + 7) 2 /7; (32 - 7) 2 – (6 + 5)3; (188 - 122) /7 Bài tập 2: Tạo trang tính và nhập công thức... dụng các hàm để tính toán ) -> tiết sau học GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 32 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tuần: 09 Tiết: 17 Giáo án tin học 7  Ngày soạn: 14/ 10/2013 Ngày giảng: 17/ 10/2013 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (t1) A MỤC TIÊU 1 Kiến thức Biết hàm là công thức được định nghĩa từ trước, hàm được sử dụng để thực hiện tính toán và cách sử dụng hàm... tiền trong sổ tháng thứ hai sẽ được - Số tiền trong sổ tháng thứ hai sẽ là: tiền tính như thế nào? trong sổ tháng thứ nhất + tiền gửi * lãi suất Gv: Số tiền trong sổ tháng thứ ba sẽ được tính Tại ô E4 ta gõ ct: = E3 + B2 * B3 như thế nào? - Số tiền trong sổ tháng thứ ba sẽ là: tiền GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 31 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 trong sổ tháng thứ hai +... -Rèn luyện tính kiên trì ham học hỏi hiểu biết B PHƯƠNG PHÁP - Hướng dẫn, minh hoạ trực quan - Đặt câu hỏi cho hs trả lời -> thực hiện trên máy -> rút ra kết luận GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 15 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 C CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: -Sgk, tài liệu tham khảo, máy tính đã cài đặt sẵn phần mêm Office… 2 Học sinh: -Sgk, đọc bài thực... tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II KIỂM TRA BÀI CŨ ( phút) III NỘI DUNG BÀI MỚI 1 Đặt vấn đề ( 1 phút) Giới thiệu sơ qua về sự cần thiết học gõ bàn phím và một số phần mềm luyện gõ bàn phím 2 Triển khai bài ( 41 Phút) GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 17 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm... thuyết HS cần phải nắm sau tiết học - Trả lời câu hỏi: + So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa việc sử dụng hàm và công thức trên trang tính GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 34 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 + Làm bài tập 1 sgk - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, làm bài tập 1 vào vở bài tập Tuần: 09 Tiết:18  -Ngày soạn: 14/ 10/2013 Ngày giảng: 25/10/2013... Trang: 16 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 - GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của học sinh - Lưu ý một số tồn tại trong quá trình thực hành - Tuyên dương những hs giỏi, động viên khích lệ những hs đang còn yếu kém - Nhắc nhỡ hs không nên nóng vội, phải rèn luyện đức tính kiên nhẫn, chịu khó - Yêu cầu hs về học lại phần lý thuyết để tiết sau học bài mới - Ôn tập lại phần lý thuyết... Đọc trước mục 3 (bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính) -> tiết sau học  Ngày soạn: 29/09/2013 Ngày giảng:02/10/2013 Tuần: 07 Tiết: 14 BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (T2) A MỤC TIÊU 1 Kiến thức: GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 26 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 -Biết cách sử dụng địa chỉ trong công thức 2 Kỹ năng: -Vận dụng sự hiểu . tiết thực hành. GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 16 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 - GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của học sinh. - Lưu ý một số tồn tại trong. Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 14 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 Gv: Hướng dẫn học sinh cách thực hiện các yêu cầu của bài tập sau đó làm mẫu để học sinh quan sát. . Office… 2. Học sinh: -Sgk, đọc bài thực hành trước. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1 Phút) GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 13 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học 7 - Kiểm

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan