0

Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

99 543 0
  • Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 16:03

Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 Ngày 14 tháng 08 năm 2011 Tiết 1 – 2: Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - Biết được các chức nămg chung của chương trình bảng tính. - Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu, cách di chuyển trên trang tính. 2. Kĩ năng: - Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính. - Nắm được những thao tác cơ bản khi làm việc với bảng tính. - Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đỉa chỉ ô tính. 3. Thái độ:- Biết hợp tác trong việc học nhóm. II. CHUẨN BỊ 1.GV: Giáo án, máy tính, máy chiếu, tranh 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa. 2.HS: Sách giáo khoa, vở, bútđọc trước bài. III. HOẠT ĐỌNG CỦA GV VÀ HS: 1. Ổn định lớp: - Kiểm định lớp. - Kiểm tra điều kiện học tập của HS: SGK, dụng cụ học tập cần thiết. - Giới thiệu về phương pháp học và yêu cầu của bộ môn. 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Đặt vấn đề - Trong thực tế nhiều thông tin có thể được biểu diễn dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán Các em đã được tìm hiểu phần mềm Word là phần mềm dùng để soạn thảo văn bản và nó không thể sánh với bảng tính Excel trong việc tính toán, sắp xếp, so sánh. - Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên để biết chương trình bảng tính là gì? Màn hình làm việc của nó gồm những thành phần nào? Hoạt động 2: Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng MỤC TIÊU: Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - GV đưa ra hình ảnh bảng tính đã chuẩn bị sẵn cho HS xem (hình 1 SGK) - Nhìn vào bảng tính trên các em có nhận xét gì? - Từng nhóm trả lời, sau đó GV nhận xét: Bảng tính trên giúp chúng ta có thể so sánh được điểm của các HS trong lớp 7A ở các môn toán, lý, văn, tin và ĐTB. - Để giúp HS hiểu rõ thêm GV giới thiệu tiếp bảng tính ở Sgk. - Nhìn vào bảng tính trên cho biết em đang học yếu môn nào và môn nào giỏi nhất? - Từ các số liệu trong bảng, đôi khi người ta còn có nhu cầu vẽ biểu đồ để minh họa trực quan cho các số liệu ấy. - Qua những ví dụ về bảng tính. Hãy cho biết bảng tính giúp ích gì trong đới sống và học tập của chúng ta? - Yêu cầu học sinh nhận xét? - Giáo viên rút ra kết luận. 1. Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng - Học sinh quan sát tranh. - Các nhóm thảo luận và đại diện mỗi nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Học sinh nghe giới thiệu. - Từng cá nhân trả lời. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. Hoạt động 3: Chương trình bảng tính NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 MC TIấU: Bit c cỏc chc nng chung ca chng trỡnh bng tớnh. - Giỏo viờn treo bng tớnh (hỡnh 4 Sgk) hoc cú th m mỏy cho HS quan sỏt. - Giỏo viờn gii thiu mn hỡnh lm vic ca bng tớnh. - So vi phn mm STVB Word m cỏc em ó hc thỡ mn hỡnh lm vic ca Excel ging v khỏc nhng gỡ? - GV kt lun - bng tớnh u tiờn trong tit hc ny cỏc em ó thy trong bng tớnh cú im s, mụn hc, h tờn v ú l cỏc d liu. - CTBT cú kh nng lu tr v x lý nhiu dng d liu khỏc nhau, trong ú cú d liu kiu s (im kim tra), d liu kiu vn bn (h tờn). - GV cho HS quan sỏt 2 bng tớnh: 1 bng ban u v 1 bng ó thay i s liu. Sau ú yờu cu HS nhn xột kt qu ca 2 bng tớnh ú. - Vi CTBT em cú th thc hin mt cỏch t ng nhiu cụng vic tớnh toỏn, t n gin n phc tp. Khi d liu ban u thay i thỡ kt qu tớnh toỏn c cp nht t ng m khụng cn phi tớnh li. Ngoi ra CTBT cũn cú cỏc hm cú sn rt thun tin khi tớnh toỏn nh hm tớnh tng, tớnh trung bỡnh - GV cho HS quan sỏt bng tớnh ban u. - Bng tớnh ny tuy d nhn ra im cao nht, thp nht nhng cng cha thun tin lm nu d liu nhiu. V CTBT cú th lm vic ny mt cỏch nhanh chúng bng cỏch lc thụng tin theo tiờu chun no ú (sp xp im Hs gim dn ) - Cỏc CTBT cũn cú cụng dng to biu (mt trong nhng dng trỡnh by d liu cụ ng v trc quan). - Ngoi dng biu trong Sgk, GV gii thiu cho HS thy cỏc dng biu khỏc. 2. Chng trỡnh bng tớnh (CTBT) - Hc sinh quan sỏt tranh. a. Mn hỡnh lm vic: - C lp nghe gii thiu v ghi nhn. - Cỏc nhúm phỏt biu v tỡm nhng im mi mn hỡnh bng tớnh. Mn hỡnh lm vic ca chng trỡnh bng tớnh thng cú: Cỏc bng chn, thanh cụng c, nỳt lnh v ca s lm vic chớnh. b. D liu: - HS nghe ging bi c. Kh nng tớnh toỏn v s dng hm cú sn - Hc sinh quan sỏt v nhn xột. - C lp nghe ging v ghi nhn. d. Sp xp v lc d liu: - HS quan sỏt - HS nghe ging bi. e. To biu : - C lp nghe gii thiu v ghi nhn. Hot ng 4: Mn hỡnh lm vic ca chng trỡnh bng tớnh Mn hỡnh lm vic ca CTBT c mụ t nh sau: 3. Mn hỡnh lm vic - Hc sinh quan sỏt tranh. _____________________________________________________________________________________________________________ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 2 ct thanh bng chn thanh cụng c Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - Giáo viên giới thiệu các nút lệnh: cột, hàng, địa chỉ ô, khối . . . - Cho học sinh lên bảng chỉ lại các địa chỉ: cột, hàng, địa chỉ ô, khối. - Vậy trang tính gồm có những gì? - Cho lớp nhận xét. - Giáo viên rút ra kết luận. - Cả lớp nghe giới thiệu và ghi nhận. - Cá nhân lên bảng chỉ lại các nút lệnh cột, hàng, địa chỉ ô, khối - Cá nhân trả lời. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. Trang tính gồm các cột các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu - HS ghi nhận Hoạt động 5: Nhập dữ liệu vào trang tính MỤC TIÊU: Biết nhập sửa, xoá dữ liệu, cách di chuyển trên bảng tính. - GV hướng dẫn cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính (GV thực hiện trên máy). - Để nhập dữ liệu vào một ô tính, em làm: + Nháy chuột chọn ô đó + Gõ dữ liệu vào (số, ký tự ) + Nhấn Enter hoặc chọn ô khác. - Để sửa dữ liệu của một ô ta nháy đúp chuột vào ô đó và thực hiện việc sửa chữa. - Muốn di chuyển trên trang tính em sử dụng 2 cách sau: + Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím. + Sử dụng chuột và các thanh cuốn - Tương tự như khi làm việc với phần mềm STVB. 4. Nhập dữ liệu vào trang tính: a. Nhập và sửa dữ liệu: - HS quan sát hướng dẫn của GV. - HS ghi bài vào vở * Để nhập dữ liệu vào một ô tính, em làm: + Nháy chuột chọn ô đó + Gõ dữ liệu vào (số, ký tự ) + Nhấn Enter hoặc chọn ô khác. * Để sửa dữ liệu của một ô ta nháy đúp chuột vào ô đó và thực hiện việc sửa chữa. b. Di chuyển trên trang tính: - HS nghe giảng bài c. Gõ chữ Việt trên trang tính: IV. CỦNG CỐ: * Tóm lại bảng tính có nhiều công dụng trong đời sống và học tập. - Hãy tìm thêm hai ví dụ thông tin dạng bảng? - Nêu tính năng chung của chương trình bảng tính? - Màn hình excel có những công cụ gì đặt trưng cho chương trình bảng tính? - Giả sử ô A1 đang kích hoạt, hãy cho biết cách nhanh nhất chọn ô H50? Ô tính đang kích hoạt có gì khác ô tính khácó V. DẶN DÒ: _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 3 tên các trang tính trang tính ô tính hàng thanh công thức Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - Trả lời các câu hỏi Sgk. - Về học bài, xem trước bài thực hành số 1: “Làm quen với chương trình bảng tính Excel” - Giáo viên chia nhóm chuẩn bị cho tiết thực hành sau. Diễn Hải, ngày 20 tháng 08 năm 2011 Tiết 3 – 4: BÀI THỰC HÀNH 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết khởi động và thoát khỏi Excel. - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel. 2. Kỹ năng: - Thành thạo các thao tác. 3. Thái độ: - Tự chủ trong học tập, hoạt động hiệu quả theo nhóm. II.CHUẨN BỊ: 1.GV: Giáo trình, phòng máy. 2. HS: Kiến thức, Sgk. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Kiểm tra - Hãy nêu tính năng chung của chương trình bảng tính? - Các thành phần trên màn hình làm việc của Excelề - Để nhập và sửa dữ liệu của một ô em làm như thế nào? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel - GV: Yều cầu HS khởi động máy, mở chương trình Excel - Hướng dân HS cách khởi động Excel - Để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào? Cách lưu kết quả trên Excel cũng tương tự. - Thoát khỏi Excel cũng tương tự như bên Word. Như vậy em cho biết có cách nào để thoát khỏi Excelề 1. Khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel: a. Khởi động: - HS: Khởi động máy tính cá nhân - Làm theo hướng dẫn của GV Cách 1: Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền. b. Lưu kết quả: - HS nhớ lại kiến thức củ và trả lời. - HS ghi chép và thực hành trên máy. Cách 1: File Save Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ. c. Thoát khỏi Excel: - HS trả lời: Có 2 cách Cách 1: File chọn Exit Cách 2: Nháy chuột vào nút ô vuông nền đỏ, gạch chéo ở giữa. Hoạt động 2: Bài tập 1 _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 4 Vào Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - GV yêu cầu học sinh đọc bài tập 1 Sgk - GV yêu cầu HS làm trên máy để giải quyết bài tập 1 * Chú ý: Trong quá trình HS làm bài, GV đi vòng quanh, quan sát và hướng dẫn nếu HS gặp vướng mắc - HS đọc bài - HS khởi động máy và làm bài tập 1 - Trả lời các câu hỏi ra giấy. Hoạt động 3: Bài tập 2 - Sau khi giải quyết bài tập 1, GV yêu cầu HS làm tiếp bài tập 2 trong Sgk. - Nhập dữ liệu vào một ô trên trang tính. Sau đó em dùng phím Enter để kết thúc việc nhập và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. - Em cũng nhập dữ liệu vào một ô tính như trên nhưng kết thúc việ nhập bằng cách dùng các phím mũi tên. Sau đó em hãy quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. - Em hãy nhận xét 2 trường hợp trên đây? - GV cho HS thực hành và nhận xét kết quả ở 2 trường hợp sau: + Chọn một ô có dữ liệu và nhấn phím Delete + Chọn một ô có dữ liệu và gõ nội dung mới vào. - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS nhập dữ liệu vào ô tính và làm theo các yêu cầu của GV - Dựa vào 2 kết quả trên HS đuă ra nhận xét. - HS làm theo yêu cầu của GV. Hoạt động 4: Bài tập 3 - Em hãy nhập dữ liệu vào bảng tính với dữ liệu trong bài tập 3 Sgk. - Sau khi nhận xong em lưu bảng tính với tên Danhsachlopem và thoát khỏi Excel. - HS đọc bài 3 Sgk và làm theo sự hướng dẫn của GV. IV. CỦNG CỐ - GV nhận xét đánh giá kết quả thực hành của từng nhóm, tuyên dương các nhóm thực hành nghiêm túc, đồng thời phê bình những em chưa nghiêm túc khi thực hành. - GV có thể cho điểm những nhóm thực hành tốt. V. DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Đọc bài đọc thêm 1: Chuyện cổ tich svề Visicalc - Học bài củ và chuẩn bị bài mới: “Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính” _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 5 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Din Hi, ngy 27 thỏng 08 nm 2011 Tit 5 6: CC THNH PHN CHNH V D LIU TRấN TRANG TNH I. MC TIấU: 1. Kin thc: - Bit c cỏc thnh phn chớnh ca trang tớnh: hng, ct, ụ, hp tờn, khi, thanh cụng thc. - Hiu c vai trũ ca thanh cụng thc. - Phõn bit c kiu d liu s, kiu d liu ký t. - Bit s dng a ch trong cụng thc. 2. K nng: - Thnh tho cỏch chn mt trang tớnh, mt ụ, mt hng, mt ct v mt khi. 3. Thỏi : - Tp trung, quan sỏt tt. II. CHUN B: 1.GV: Giỏo ỏn, mỏy tớnh, tranh nh minh ha. 2.HS: Sỏch giỏo khoa, c trc bi. III. HOT NG CA GV V HS: 1. Kim tra bi c: - Mn hỡnh ca Excel cú nhng cụng c gỡ c trng cho chng trỡnh bng tớnh? - Gi 2 HS lờn thc hnh trờn mỏy v cỏc thao tỏc khi ng, lu v thoỏt khi Excel 2. Bi mi: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1: t vn - bi hc trc cỏc em ó nm c nhng khỏi nim c bn ca bng tớnh nh hng, ụ, ct Trong bi ny chỳng ta s lm rừ hn v bng tớnh, trang tớnh v s tin li ca bng tớnh khi cú nhiu trang tớnh. Chng hn nh trong mt bng tớnh cú 3 trang tớnh: trang 1 ghi im HK1, trang 2 ghi im HK2, trang 3 ghi im c nm. Tt c u nm trong mt bng tớnh. - V cng bi hc ny s giỳp cỏc em phõn bit c kiu d liu s v kiu d liu ký t. Hot ng 2: Bng tớnh - GV gii thiu v bng tớnh, cỏc trang tớnh trong bng tớnh v khi no thỡ mt trang tớnh l ang c kớch hot. 1. Bng tớnh: - HS quan sỏt v ghi chộp ni dung. - Mt bng tớnh cú th cú nhiu trang tớnh. - Khi m mt bng tớnh mi, bng tớnh thng gm 3 trang tớnh. - Cỏc trang tớnh phõn bit bng tờn trờn cỏc nhón phớa di mn hỡnh. - kớch hot mt trang tớnh em cn nhỏy chut vo nhón tng ng. - GV yờu cu HS thc hin trờn mỏy - Trang tớnh c kớch hot cú nhón mu trng, tờn vit bng ch m. - HS nghe ging bi v tip thu. - HS thc hin m mt bng tớnh mi, phõn bit bng tớnh v trang tớnh, kớch hot trang tớnh. Hot ng 3: Cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh - Em ó bit mt s thnh phn ca trang tớnh. Hóy nờu cỏc thnh phn ú? - Ngoi ra trờn trang tớnh cũn cú mt s thnh phn khỏc. Em quan sỏt hỡnh sau: 2. Cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh: - HS tr li: ú l cỏc hng, cỏc ct v cỏc ụ tớnh. - HS quan sỏt v lng nghe _____________________________________________________________________________________________________________ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 6 Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - GV giải thích chức năng của từng thành phần. - Như vậy một trang tính gồm các thành phần nào? - Hộp tên: Là ô ở góc trên, bên trái trang tính, hiển thị địa chỉ của ô được chọn. - Khối: Là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. - Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô dâng được chọn. - HS trả lời: Gồm các hàng, các cột, các ô tính, hộp tên, khối ô, thanh công thức Hoạt động 4: Chọn các đối tượng trên trang tính - GV cho HS đọc bài theo nhóm, thảo luận và phát biểu cách chọn đối tượng. - Sau đó GV hướng dẫn HS xem lại cách chọn từng đối tượng, quan sát sự thay đổi hình dạng của con trỏ chuột và sự thay đổi màu sắc trên hàng, cột và đối tượng được chọn. - GV chốt lại và hướng dẫn HS các thao tác để chọn các đối tượng trên trang tính. 3. Chọn các đối tượng trên trang tính: - HS đọc bài theo nhóm, thảo luận và phát biểu. - HS quan sát hình 15 và 16 Sgk. - HS nghe giảng và ghi bài + Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột. + Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng. + Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột. + Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. - HS quan sát hình 19 Sgk * Lưu ý: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo. - GV cho từng nhóm HS thao tác trên máy . - HS sinh thao tác theo nhóm. Hoạt động 5: Dữ liệu trên trang tính - Có thể nhập các dạng dữ liệu khác nhau vào các ô của trang tính. Dưới đây em làm quen với 2 dạng dữ liệu thường dùng: dữ liệu số và dữ liệu ký tự. - GV giới thiệu về dữ liệu số. 4. Dữ liệu trên trang tính: a. Dữ liệu số: - Dữ liệu số là các số 0, 1, 2, , 9; dấu _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 7 hộp tên thanh công thức khối ô ô đang được chọn địa chỉ ô được chọn Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - Em hãy cho ví dụ về dữ liệu số. - Ở chế độ ngầm, DLS được căn thẳng lề phải trong ô tính. - Thông thường, dấu phẩy dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu dấu chấm để phân cách hàng nguyên và hàng thập phân. - GV giới thiệu về kiểu dữ liệu ký tự - Em hãy cho ví dụ về dữ liệu ký tự. - Ở chế độ ngầm, DLS được căn thẳng lề phải trong ô tính. + chỉ số dương, dấu - chỉ số âm, và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm. - HS cho ví dụ: 12; +23; -134; 12.3; 23.09 - HS chú ý lắng nghe. b. Dữ liệu ký tự: - Dữ liệu ký tự là dãy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu. - HS cho ví dụ: Lớp 7/1; điểm thi; Hà Nội - HS chú ý lắng nghe. IV. CỦNG CỐ GV đưa ra một bảng tính đã có dữ liệu sau đó từng nhóm trả lời các câu hỏi sau: 2. Liệt kê các thành phần chính của trang tính? 3. Nêu cách chọn một ô, một hàng, một cột, một khối? V. DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Trả lời các câu hỏi Sgk. Diễn Hải, ngày 04 tháng 09 năm 2011 Tiết 7 – 8 : BÀI THỰC HÀNH 2 LÀM QUEN VỚI KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Phân biệt được bảng tính, trang tính và các thành phần trên trang tính. - Chọn các đối tượng trên trang tính - Mở và lưu bảng tính trên máy tính 2. Kỹ năng: - Thành thạo các thao tác chọn một trang tính, mở và lưu trang tính, chọn các đối tượng trên trang tính. - Nhập các dữ liệu khác nhau vào ô tính. 3. Thái độ: - Tự giác, ham học hỏi. - Thể hiện tính chính xác khi nhập dữ liệu vào ô tính. II. CHUẨN BỊ: 1.GV; Giáo trình, phòng máy. 2.HS Kiến thức, Sgk. - Thực hành trực tiếp trên máy tính. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS: 1. Kiểm tra bài củ: - Thế nào là một trang tính được kích hoạt? (Có nhãn màu trắng, tên viết bằng chữ đậm) - Các thành phần chính của một trang tính? (Các hàng, cột, ô tính, ngoài ra còn có hộp tên, khối ô, thanh công thức ) - Nêu cách chọn một ô, một hàng, một cột, một khối? 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Mở và lưu bảng tính với một tên khác 1. Mở và lưu bảng tính với một tên _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 8 Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - GV: Yều cầu HS nhắc lại các thao tác để mở một bảng tính. - Em có thể mở một bảng tính mới hoặc một bảng tính đã lưu trên máy. - Hướng dẫn HS thao tác trên máy. - GV giới thiệu cách lưu một trang tính với tên khác mà vẫn còn trang tính ban đầu. khác: a. Mở một bảng tính: - HS thực hiện yêu cầu. - HS ghi chép * Mở một bảng tính mới: Nháy vào nút lênh New trên thanh công cụ. * Mở một bảng tính đã lưu: Mở thư mục chứa tệp và nháy đúp chuột trên biểu tượng của tệp. - HS nghe hướng dẫn và làm theo. b. Lưu bảng tính với một tên khác: - HS quan sát thao tác và làm theo. - HS ghi chép nội dung Vào File và chọ Save As Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính - Ta có thể mở một bảng tính mới như thế nào? - Nêu các thành phần chính trên trang tính?Nhận biết chúng trên trang tính? - Nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên? Nhập dữ liệu tùy ý: ký tự, số vào các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên. So sánh dữ liệu trong ô và trên thanh công thứcó - Gõ =5+7 vào một ô tùy ý và nhấn phím Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức. - HS trả lời và mở bảng tính mới - HS trả lời sau đó thực hành trên máy. - HS thực hiện từng thao tác theo trình tự mà GV yêu cầu. Sau mỗi bước thực hành HS trả lời kết quả. - HS thay phiên thực hành trên máy. Hoạt động 3: Chọn các đối tượng trên trang tính - GV cho HS thực hiện các thao tác chọn một ô, một hàng, một cột, một khối trên trang tính. Quan sát sự thay đổi nội dung của hộp tên trong quá trình chọn. * Lưu ý: Quan sát hộp tên trong lúc kéo chuột chọn một khối và sau khi thả chuột ra. - Cần thực hiện các thao tác gì để chọn cả 3 cột A, B, CÓ Em hãy thực hiện thao tác đó và nhận xét? - Em hãy chọn một đối tượng (một ô, một hàng, một cột, một khối) tùy ý, nhấn giữ phím Ctrl và chọn một đối tượng khác. Hãy nhận xét về kết quả nhận đượcó - Với các thao tác trên ta còn có thể dùng thao tác nào khác để chọn một đối tượng nữa hay không? Chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp các bước thực hành sau: + Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên, sau đó nhấn phím Enter. Nhận xét kết quả nhận đượcó + Thực hiện tương tự với dãy: A:A; A:C; 2:2; - HS thực hiện và quan sát theo yêu cầu của GV, sau đó nhận xét. - Đưa con trỏ chuột tới cột A, nháy chuột và kéo đến cột C rồi thả chuột ra. - HS thực hiện, quan sát rồi nhận xét. B2:D6. Em quan sát kết quả nhận được và nhận xét?- Sau khi thực hiện xong các bước thực hành trên, GV yêu cầu HS thoát khỏi Excel nà không lưu lại kết quả nhập dữ liệu em vừa thực hiện. - HS thoát khỏi Excel. Hoạt động 4: Mở bảng tính _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 9 Gi¸o ¸n Tin häc 7 N¨m häc 2011-2012 - Em hãy mở một bảng tính mới? - Hãy mở thêm một bảng tính mới khác mà không phải trở lại màn hình Desktop? - Em mở lại bảng tính “Danhsachlopem” đã được lưu trong Bài thực hành 1. - HS mở bảng tính mới. - Nháy chuột vào nút lệng New trên thanh công cụ. - HS mở bảng tính đã lưu theo yêu cầu của GV. Hoạt động 5: Nhập dữ liệu vào trang tính - Nhập các dữ liệu trên vào các ô trên trang tính Danhsachlopem vừa mở trong hoạt động 4 ở trên. - Sau khi nhập dữ liệu xong, các em hãy lưu bảng tính với tên So theo doi the luc bằng cách dùng lệnh File Save As - Hai HS thay phiên nhau nhập dữ liệu. - HS lưu bảng tính. IV.CỦNG CỐ 1. Ta mở một bảng tính mới bằng cách: a. Nháy chuột Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel b. Nháy biểu tượng trên màn hình c. Tất cả đều đúng d. Tất cả đều sai. 2. Để chọn một cột A ta thực hiện thao tác: a. Nhập ký tự A vào hộp tên b. Nhập ký tự A vào hộp tên rồi nhấn Enter c. Nhập ký tự A vào hộp tên rồi nhấn Ctrl d. Cả ba câu trên đều đúng. V.DẶN DÒ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Ôn lại cách mở bảng tính, cách chọn các đối tượng trên trang tính. - Thực hành nhập dữ liệu vào trang tính và lưu với tên khác nếu có điều kiện. - Tiết sau chuẩn bị bài: “Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test” Diễn Hải, ngày 11 tháng 09 năm 2011 Tiết 9: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test. 2. Kĩ năng: Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn. Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác. _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 10 [...]... Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 33 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 10 C 0.5 11 A 0.5 12 D 0.5 13 C 0.5 14 B 0.5 15 D 0.5 16 B 0.5 17 8 0.5 18 C 0.5 19 A.s; B ; C ; D.s 0.5 20 0.5 D - Củng cố V.dặn dò - Hớng dẫn về nhà _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 34 Giáo án Tin học 7 Tit 23, 24, 25, 26: Năm học 2011-2012 Din Hi, ngy 02 thỏng 11... Hóy ch ra cụng thc tớnh A = ( 7+ 5)/3 B = ( 7+ 3) /13 C 7^ 5 + 3^ 2 = D Tt c u ỳng 12 Gi s cn tớnh tng giỏ tr trong ụ C2 v D2 A = C2 * D2 B = C2 / D2 C C2 + D2 D.= C2 + D2 13 Cho giỏ tr ụ A1 = 5, B1= 8 Hóy chn kt qu ca cụng thc A1*2 + B1*3 _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 32 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 A 13 B 18 C 34 D 24 14 Cỏc kớ hiu... Cỏc nhúm quan sỏt v so sỏnh kt qu - Cỏc nhúm lp cụng thc 21 _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 - GV hng dn cỏc nhúm tớnh lói sut thỏng 2 =S tin thỏng trc+S tin thỏng trc x lói sut - Tng t, t thỏng 3 n thỏng 12 cỏc nhúm t lp cụng thc tớnh - GV quan sỏt cỏc nhúm thc hnh - GV yờu cu 1 nhúm trỡnh by kt qu ca nhúm... chi ABC (Bng ch cỏi) * MC TIấU: HS thc hnh nm c cỏch 3 Trũ chi ABC _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 13 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 vo trũ chi v cỏch chi trũ chi ABC * Cỏch tin hnh: - Phỏt phiu hc tp cho HS - HS trao i, nhn xột, phỏt biu - GV hng dn cho HS t khỏm phỏ trũ chi - HS lng nghe, ghi v - GV yờu cu HS vo trũ chi v nhc li cỏch... vuụng ỳng Sai A Sum(30,20 07, A5) B = SUM(30,20 07, A5) C = Sum(30,20 07, A5) D = SUM ( 30, 20 07, A5) 20 Gi s trong cỏc ụ A1, B1 ln lt cha cỏc s 30, - 20 07 Hóy cho bit kt qu ca cụng thc tớnh sau: Cụng thc Kt qu = SUM(A1,B1,-30) = SUM(A1,A1,B1) = AVERAGE(A1,B1,-30) =AVERAGE(A1,B1,20 07) Đáp án Biểu điểm Cõu Ni dung Biu im 1 C 0.5 2 A 0.5 3 D 0.5 4 C 0.5 5 A 05 6 Dũng v ct 0.5 7 1 c; 2 a; 3 b 0.5... chun b bi mi: Thc hin tớnh toỏn trờn trang tớnh Din Hi, ngy 23 thỏng 09 nm 2011 Tit 13 - 14: THC HIN TNH TON TRấN TRANG TNH I.MC TIấU: 1 Kin thc: - Cung cp cho HS cỏch t cỏc phộp tớnh n gin trờn bng tớnh _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 17 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 - HS hiu khỏi nim ụ, khi ụ, a ch ụ 2 K nng: - HS bit s dng cỏc phộp... _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 22 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 1.GV: Giỏo ỏn, mỏy tớnh, tranh nh minh ha 2.HS: Sỏch giỏo khoa, c trc bi - Trỡnh by trc quan, vn ỏp, thc hnh III HOT NG CA GV V HS: 1 Kim tra bi c: 2 Bi mi: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1: t vn - Cỏc em hóy nờu cụng thc tớnh trung bỡnh cng ca cỏc s sau: 34, 23, 78 , 12? GV quan sỏt HS thc hin, nhn xột v cho im... Cỏch tin hnh: GV thao tỏc minh ho, HS nhn bit - GV chỳ ý cho HS cỏch nhp hm nh nhp cụng - HS lng nghe thc trờn bng tớnh (Du = l ký t bt buc) - GV thao tỏc trờn mỏy cho HS quan sỏt - HS quan sỏt * s dng hm em lm nh sau: - Chn ụ cn nhp - Gừ du = - Gừ hm theo ỳng cỳ phỏp - nhn Enter _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 23 Giáo án Tin học 7 Năm học. .. Vd1: =Average(15,23,45) + Vd2: =Average(A1,B4,C6) + Vd3: =Average(A1:A6,C6) _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 24 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 =(A1+A2+A3+A4+A5+A6+C6) /7 c Hm xỏc nh giỏ tr ln nht: - GV cho cỏc nhúm c vớ d 1, vớ d 2 Sgk - HS c Sgk - GV gii thiu tờn hm v cỏch thc nhp hm - HS lng nghe v ghi chộp * Tờn hm: MAX * Cỏch nhp: -... cng, giỏ tr ln nht, nh nht? Cho vớ d? V DN Dề- HNG DN V NH - Lm tt c cỏc bi tp Sgk? _ Nguyễn Minh Đồng Trờng THCS Diễn Hải 26 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Din Hi, ngy 17 thỏng 10 nm 2011 Tit 19 20: BI THC HNH 4: BNG IM CA EM I MC TIấU: 1 Kin thc: - Bit nhp cỏc cụng thc v hm vo ụ tớnh - Bit s dng cỏc hm SUM, AVERAGE, MAX, MIN 2 K nng: - Thc hin . sung. - Học sinh nghe giới thiệu. - Từng cá nhân trả lời. - Cá nhân nhận xét câu trả lời của bạn. Hoạt động 3: Chương trình bảng tính NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i Giáo án Tin học 7 Năm học. tính” _____________________________________________________________________________________________________________ NguyÔn Minh §ång Trêng THCS DiÔn H¶i 5 Giáo án Tin học 7 Năm học 2011-2012 Din Hi, ngy 27 thỏng 08 nm 2011 Tit 5 6: CC THNH PHN CHNH V D LIU TRấN TRANG TNH I việc học nhóm. II. CHUẨN BỊ 1.GV: Giáo án, máy tính, máy chiếu, tranh 1, 2, 3, 4, 5 trong sách giáo khoa. 2.HS: Sách giáo khoa, vở, bútđọc trước bài. III. HOẠT ĐỌNG CỦA GV VÀ HS: 1. Ổn định lớp: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13, Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 13