Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

160 700 3
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 HỌC KỲ I Bài dạy Kiến thức, kỷ năng cơ bản càn hình thnh Dự kiến PPDH v HTTC dạy học Phương tiện, thiết bị Bài 1 – Chương trình bảng tính l gì? - KT: HS Biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính, Biết nhập , sửa, xóa dữ liệu, Biết cách di chuyển trên trang tính. - KN: Biết được chức năng của các thành phần cơ bản của màn hình trang tính, Biết địa chỉ ô tính, có kỉ năng nhập, sửa, xóa dữ liệu, di chuyển trang tính. - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - My tính, my chiếu, GADT, phấn. Bài TH 1 – Làm quen với chương trình bảng tính Excel. - KT: Biết khởi động Excel theo nhiều cách khác nhau, lưu kết quả và thoát ra khỏi Excel, làm quen với bảng tính, di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính - KN: Biết khởi động Excel theo nhiều cách khác nhau, lưu kết quả và thoát ra khỏi Excel, nhận Biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel, - Đặt và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Cho HS mở my v khm ph. My tính, my chiếu, phấn, phịng my. Bài 2 – Cc thnh phần chính v dữ liệu trn trang tính. - KT: Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh công thức, Chọn ơ tính, hàng, cột và khối, phân Bàiệt được dữ liệu số và dữ liệu kí tự. - KN: được vai trò của thanh công thức, Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối, phân Bàiệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự., hiểu được vai trò của thanh công thức, Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối, phân Bàiệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự. - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - My tính, my chiếu, GADT, phấn Bài TH2 – Lm quen với cc dữ liệu trn trang tính. - KT: phân Bàiệt đuợc bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính, mở và lưu bảng tính trên máy, chọn các đối tượng trên trang tính, phân Bàiệt các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. - KN: HS có kĩ năng mở và lưu bảng tính trên máy, thực hiện việc chọn các đối tượng trên trang tính, nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. - Đặt và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Cho HS mở my ra thực hnh. My tính, my chiếu, phấn, phịng my PHẦN MỀM HỌC TẬP Luyện g phím nhanh bằng Typing Test - KT: HS hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím. tự mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím. - KN: thông qua các trò chơi HS hiểu và rèn luyện đuợc kĩ năng gõ phím nhanh và chính xác, thông qua các trò chơi: Clouds, Wordtris HS hiểu và rèn luyện đuợc kĩ năng gõ phím nhanh và chính xác. - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - Vấn đáp gợi mở. My tính, my chiếu, GADT, phấn, phịng my Bài 3 – Thực hiện tính tốn trn trang -KT: HS nắm được các thao tác để tính toán bằng cách sử dụng các công thức. - KN: HS Biết cách nhập các công thức thông - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - My tính, my chiếu, GADT, phấn Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 1 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 tính. thường và công thức chứa địa chỉ để tính toán trong chương trình bảng tính Bài TH3 – Bảng điểm của em. - KT: các thao tác để tính toán bằng cách sử dụng các công thức. - KN: HS Biết cách nhập và sử dụng công thức trên trang tính - Đặt và giải quyết vấn đề. - Vấn đáp gợi mở. - Cho HS mở my ra thực hnh. My tính, my chiếu, phấn, phịng my Bài 4 – Sử dụng cc hàm để tính toán. -KT: Khái niệm hàm trong chương trình bảng tính, Biết một số hàm và cách sử dụng chúng trong chương trình bảng tính. - KN: : HS Biết cách sử dụng một số hàm có sẵn trong chương trình bảng tính để giải quyết một số bài toán trong thực tế - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - My tính, my chiếu, GADT, phấn Bài TH 4 – Bảng điểm của lớp em - KT: các thao tác để tính toán bằng cách sử dụng các hm - KN: HS Biết cách nhập và sử dụng hm trên trang tính - Đặt và giải quyết vấn đề. - Cho HS mở my ra thực hnh. My tính, my chiếu, phấn, phịng my HỌC ĐỊA LÍ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER - KT: HS hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm Earth Explorer để vận dụng vào thực hành. - KN: HS nắm được và có thể thao tác được một số chức năng chính như: xem, dịch chuyển bản đồ, phóng to, thu nhỏ, thay đổi các thông tin thể hiện trên bản đồ. đo khoảng cách giữa hai địa điểm và tìm kiếm thông tin trên bản đo - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - Vấn đáp gợi mở. My tính, my chiếu, GADT, phấn, phịng my Bài 5 – Thao tc với bảng tính. - KT: HS Biết nhu cầu cần điều chỉnh độ cao hàng, độ rộng cột; nhu cầu cần chèn thêm hoặc xoá hàng cột. Biết được sự khác nhau giữa hai thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu hoặc công thức trong ô - KN: HS Biết cách điều chỉnh độ cao hàng, độ rộng cột; Biết cách chèn thêm hoạc xoá hàng, coat, Biết cách sao chép, di chuyển dữ liệu hoặc công thức trong ô - Đặt và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhĩm. - My tính, my chiếu, GADT, phấn Bài TH 5 Chỉnh sửa trang tính của em. - KT: HS Biết các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính, các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu - KN: HS thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột hoặc độ cao của hàng, chèn thêm hoặc xoá hàng và cột của trang tính, sao chép và di chuyển dữ liệu - Đặt và giải quyết vấn đề. - Cho HS mở my ra thực hnh. My tính, my chiếu, phấn, phịng my Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 2 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 Tuần: 01 Ngày soạn: 25/08/2012 Tiết: 01 Ngày dạy: 28/08/2012 PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Mục tiêu: Mục tiêu của phần này là cung cấp cho học sinh một số kiến thức và kỉ năng ban đầu về chương trình bảng tính thông qua phần mềm Microsoft Excel - Về kiến thức: + Biết vai trò và các chức năng chung của chương trình bảng tính như tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên trang tính, tạo Bàiểu đồ, sắp xếp và lọc dữ liệu + Biết phân Bàiệt một vài dạng dữ liệu cơ bản có thể xử lí được bằng chương trình bảng tính + Biết một số chức năng cơ bản nhất của chương trình bảng tính Microsoft Excel: nhập dữ liệu, chỉnh sửa và định dạng trang tính đơn giản, thực hiện các tính toán trang tính bằng công thức và hàm, sắp xếp và lọc dữ liệu, Bàiểu diễn bằng Bàiểu đồ. - Kỉ năng: + Tạo được một trang tính theo khuôn dạng cho trước; + Thực hiện được các tính toán bằng các công thức và một số hàm thông dụng; + Thực hiện được các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu + Tạo được Bàiểu đồ từ dữ liệu trên trang tính và thực hiện một số thao tác chỉnh sửa đơn giản với Bàiểu đồ. - Thái độ: Học sinh nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính trong việc thực hiện các tính toán, rèn luyện tư duy khoa học, tính chính xác cẩn thận trong công việc. Mạnh dạn trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. Bài 1 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?(t1) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập, các chức năng chung của chương trình bảng tính - Kỉ năng: Biết vận dụng các chức năng của chương trình bảng tính để phục vụ cho việc học của mình - Thái độ: nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận nhóm II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phu, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Sĩ số cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; 2. Bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: GIỚI THIỆU PHẦN I (5 phút) GV: giới thiệu về phần 1: Bảng tính điện tử GV: nêu những mục tiêu cần đạt được HS: lắng nghe GV giới thiệu Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 3 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 trong phần chương này GV: hướng dẫn cách học đối với phần 1 GV: Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu bài đầu tiên: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? Hoạt động 2: BẢNG VÀ NHU CẦU XỬ LÍ THÔNG TIN DẠNG BẢNG (10 phút) GV: trong thực tế thông tin có thể được Bàiểu diễn dưới dạng nào? GV: nêu ví dụ về thông tin được Bàiểu diễn dưới dạng bảng Bàiểu. GV: tác dụng của việc Bàiểu diển thông tin dưới dạng bảng? GV: chốt lại GV: Lấy một số ví dụ minh hoạ GV: yêu cầu HS quan sát trên màn chiếu GV: yêu cầu HS nhìn vào ví dụ và nêu tác dụng của từng bảng GV: yêu cầu HS khác nhận xét và bổ sung GV: yêu cầu học sinh nhắc lại tác dụng của bảng GV: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng ? GV: nhờ các chương trình bảng tính thì người ta có thể dễ dàng thực hiện những việc làm đó trên máy tính điện tử. GV: yêu cầu HS đọc chương trình bảng tính là gì? HS: dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh HS: nêu ví dụ: bảng điểm, bảng số liệu, danh sách học sinh… HS: để tiện cho việc theo dỏi, so sánh, sắp xếp, tính toán… HS: lắng nghe HS: quan sát lên màn chiếu HS: trả lời HS: nhắc lại HS: thực hiện các phép tính (tính tổng, trung bình ), vẽ các Bàiểu đồ minh hoạ HS: đọc bài CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng Chương trình bảng tính: SGK trang 5 Hoạt động 3: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH (20 phút) GV: giới thiệu một số chương trình bảng tính. Những chương trình bảng tính này tuy khác nhau nhưng chúng đều có một số đặc trưng chung. GV: yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để nêu đặc trưng chung của các chương trình bảng tính GV: gọi thành viên trong nhóm trả lời GV: chốt lại và giới thiệu từng đặc trưng thông qua hình ảnh và ví dụ GV: ngoài ra, với chương trình bảng tính em có thể trình bày dữ liệu dạng bảng theo nhiều cách khác nhau. GV: giới thiệu chương trình bảng tính được sử dụng rộng rãi nhất: Microsoft Excel HS: lắng nghe HS: thảo luận theo nhóm HS: màn hình làm việc, dữ liệu, khả năng tính toán và sử dụng các hàm có sẵn, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo Bàiểu đồ HS: quan sát và lắng nghe 2. Chương trình bảng tính a) Màn hình làm việc b) Dữ liệu c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn d) Sắp xếp và lọc dữ liệu e) Tạo Bàiểu đồ Microsoft Excel là một trong những chương trình được sử dụng rộng rãi (gọi tắt là Excel) Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 4 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 4. Củng cố: yêu cầu HS nhắc lại: + Chương trình bảng tính là gì? + Tác dụng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng? + Các đặc trưng của các chương trình bảng tính 5. Dặn dò: - Về nhà xem lại lí thuyết . - Tiết tiếp tục học bài 1. IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 5 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 Tuần: 01 Ngày soạn: 25/08/2012 Tiết: 02 Ngày dạy: 28/08/2012 Bài 1 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (t2) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nhận Biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính, hiểu rõ các khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính, Biết nhập , sửa, xóa dữ liệu, Biết cách di chuyển trên trang tính. - Kỉ năng: Biết được chức năng của các thành phần cơ bản của màn hình trang tính, Biết địa chỉ ô tính, có kỉ năng nhập, sửa, xóa dữ liệu, di chuyển trang tính - Thái độ: quan sát, nhận Biết, khám phá kiến thức mới trong quá trình học II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; 2. Bài cũ: ? Chương trình bảng tính là gì? ? Tác dụng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng? ? Các đặc trưng của các chương trình bảng tính? 3. Bài mới chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu phần 3,4, bài tập cuả bài 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA TRANG TÍNH (20 phút) GV: yêu cầu HS quan sát trên màn chiếu màn hình làm việc của chương trình bảng tính (Excel) GV: yêu cầu HS thảo luận theo nhóm và chỉ ra các yếu tố trên màn hình làm việc của Excel GV: gọi đại diện của nhóm trả lời GV: yêu cầu HS nhận xét và bổ sung (nếu cần) GV: Nhận xét câu trả lời của HS GV: Nêu những điểm giống và khác so với màn hình làm việc của chương trình soạn thảo văn bản Word? GV: gọi HS trả lời GV: nhận xét và chốt lại: giao diện này còn có thêm: thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính (tên cột, tên HS: quan sát HS: thảo luận theo nhóm HS: quan sát hình và chỉ ra các yếu tố trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính: thanh tiêu đề, thanh công cụ, thanh bảng chọn, thanh trạng thái… HS: tìm ra những điểm giống và điểm khác so với chương trình soạn thảo Word HS: quan sát và lắng nghe HS: làm bài tập theo yêu Bài 1 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tiếp theo) 3. Màn hình làm việc của trang tính - Thanh công thức: là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 6 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 hàng, địa chỉ của một ô tính, khối) GV: giới thiệu: tên cột, tên hàng, địa chỉ của một ô tính, khối GV: lấy ví dụ minh họa GV: yêu cầu HS vận dụng kiến thức vừa trình bày chỉ ra địa chỉ của ô tính, địa chỉ của khối GV: nhận xét câu trả lời của HS GV: chốt lại cầu của GV - Bảng chọn Data: gồm các lệnh để xử lí dữ liệu - Trang tính: + Tên cột + Tên hàng + Địa chỉ ô + Khối Hoạt động 2 NHẬP DỮ LIỆU VÀO TRANG TÍNH (15 phút) GV: nêu các câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận nhóm: + để nhập dữ liệu vào ô tính của trang tính em làm như thế nào? + Để kết thúc việc nhập dữ liệu cho ô đó em làm như thế nào? + Kích hoạt ô tính ? + Khi một ô tính được kích họat thì nó sẽ có đặc điểm gì? + Để chỉnh sửa dữ liệu của ô ta làm như thế nào? + nêu các cách di chuyển trên trang tính? + Gõ chữ Việt trên trang tính như thế nào? Có mấy kiểu gõ? GV: chốt lại các câu trả lời của các nhóm GV: các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường gọi là các bảng tính. HS: thảo luận theo nhóm những câu hỏi của GV đưa ra + nháy chuột vào ô đó và nhập dữ liệu từ bàn phím + An Enter hoặc chọn ô tính khác + thao tác nháy chuột chọn một ô + ô tính có viền đậm xung quanh + nháy đúp chuột vào ô cần sửa dữ liệu + dùng phím mũi tên trên bàn phím, sử dụng chuột và các thanh cuốn + tương tự như chương trình sọan thảo văn bản: cần có chương trình hỗ trợ gõ Có hai kiểu gõ: TELEX ; VNI 4. Nhập dữ liệu vào trang tính: a) Nhập và sửa dữ liệu b) Di chuyển trên trang tính c) Gõ chữ Việt trên trang tính: - Dùng chương trình hỗ trợ - Hai kiểu gõ phổ Bàiến: kiểu gõ TELEX và kiểu gõ VNI - Qui tắc gõ dấu tương tự như trong gõ chữ tiếng Việt có dấu trong chương trình soạn thảo văn bản mà em đã được học. Hoạt động 3: CỦNG CỐ – BÀI TẬP (10 phút) - GV: GV: nhận xét và hướng dẫn thêm cách khác đối với bài 4/9: ta có thể gõ vào hộp tên H50 và nhấn phím Enter HS: theo luận và trả lời - bảng điểm, bảng lương, bảng theo dõi chuyên cần… - dữ liệu và các kết quả tính toán luôn được trình bày duới dạng Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 7 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 bảng - thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính - sử dụng chuột và các thanh cuốn - ô tính đang được kích hoạt có viền đậm xung quanh 4. Củng cố - Bài tập: - yêu cầu HS thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK - cho một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng - Hày nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính - Màn hình Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính. - Làm bài 4/9 - Ô tính đang được kích hoạt có gì khác Bàiệt so với các ô tính khác 5. Dặn dò: - Về nhà xem lại lí thuyết . - Xem trước bài thực hành 1 - Tiết sau THỰC HÀNH IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 8 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 Tuần: 02 Ngày soạn: 01/09/2012 Tiết: 03 Ngày dạy: 04/09/2012 Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Khởi động và kết thúc Excel - Kỉ năng: Biết khởi động Excel theo nhiều cách khác nhau, lưu kết quả và thoát ra khỏi Excel - Thái độ: quan sát, thực hành máy tính một cách linh hoạt, nghiêm túc II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… 2. Bài cũ: ?Em hy mô tả màn hình làm việc của chương trình bảng tính? ? Màn hình Excel còn có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính? ? Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với ô tính khác? 3. Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút) GV: yêu cầu HS nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành 1 GV: nhấn mạnh lại mục đích, yêu cầu cần phải đạt được đối với bài thực hành. GV: giới thiệu nội dung của bài thực hành: 1) Khởi động Excel 2) Lưu kết quả và thoát khỏi Excel 3) Bài tập HS: nêu mục đích, yêu cầu: + Khởi động và kết thúc Excel + Nhận Biết các ô, hàng, cột trên trang tính + Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính HS: lắng nghe Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL 1. Mục đích, yêu cầu: SGK trang 10 Hoạt động 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀO TRANG TÍNH (15 phút) GV: giới thiệu cách khởi động Excel: + Cho HS quan sát trên màn chiếu Bàiểu tượng của Excel + Làm thế nào để khởi động Excel GV: hướng dẫn HS thực hành cách khởi động Excel trên máy GV: quan sát và kiểm tra cách khởi động của một vài nhóm GV: giới thiệu một vài cách khởi động khác: nháy chuột vào Start-> HS: quan sát trên màn hình chiếu HS: nháy đúp chuột vào Bàiểu tượng của Excel HS: lắng nghe 2. Nội dung: a/ Khởi động Excel Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 9 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2013 - 2014 All Programs -> Microsoft Office -> Excel Hoặc em có thể khởi động Excel với một tệp bảng tính đã có bằng cách nháy đúp chuột vào tên tệp bảng tính GV: yêu cầu HS thực hành theo hai cách GV vừa hướng dẫn GV: hướng dẫn HS thực hành theo nhóm GV: Gọi HS lên thực hành 3 cách khởi động Excel mà GV vừa giới thiệu. GV: nhận xét HS: lên thực hành theo hướng dẫn HS: quan sát và lắng nghe Hoạt động 3: THOÁT KHỎI EXCEL (15 phút) GV: Để lưu kết quả trong Excel ta làm như thế nào? GV: hoặc ta còn có thể vào bảng chọn File -> Save GV: các tệp do Excel tạo ra và ghi lại có phần đuôi mặc định là? GV: yêu cầu HS thực hành và lưu lại bài với 2 cách vừa nêu GV: hướng dẫn học sinh lưu lại bài vào trong ổ đĩa E:\ GV: để thoát khỏi Excel ta làm như thế nào? GV: giới thiệu cách khác: kích chuột vào bảng chọn File -> Exit GV: hoặc ta cũng có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + F4 GV: yêu cầu HS thực hành theo các cách vừa hứơng dẫn HS: nháy vào nút lệnh Save trên thanh công cụ HS: lắng nghe HS: các tệp do Excel tạo ra và ghi lại có phần có đuôi là XLS HS: thực hành lưu bài theo hướng dẫn HS: nháy chuột vào nút trên thanh tiêu đề HS: lắng nghe HS: thực hành thoát khỏi Excel theo các cách GV hướng dẫn. b/ Lưu và thoát khỏi Excel Thoát khỏi Excel: nhấn tổ hợp phím Alt + F4 4. Củng cố 5. Dặn dò: - Về nhà xem lại lí thuyết của bài thực hành: khởi động, lưu và thoát khỏi Excel . - Xem trước phần bài tập 1, 2, 3 của bài thực hành 1 - Tiết sau THỰC HÀNH (tiếp) IV – RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính 10 [...]... được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự - Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc khi học, quan sát, linh hoạt trong thực hành II CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: 1 Ổn định lớp: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ 3 Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt... các phép toán trong toán % % trăm học? HS: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ GV: kí hiệu của các phép toán trong thừa, phần trăm toán học? GV: nhận xét câu trả lời của HS HS: +, - , x, :, % Chúng ta cũng có thể thực hiện tất HS: lắng nghe cả những phép toán trên trong chương trình bảng tính Nhưng kí hiệu của các phép toán trên có một HS: quan sát số thay đổi như sau? Yêu cầu HS Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn... nghiêm túc II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu, phần mềm trò chơi luyện gõ phím nhanh bằng Typing test - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………… ; 7A2: …………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ ? Tác dụng của phần mềm Typing Test? ? Cách khởi động phần mềm Typing Test? ? Ta đã học hai trò chơi của phần mềm... cách chơi 4 trò chơi đã học Tiết sau học bài mới: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH IV – RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 29 Tuần: 07 Tiết: 13 Năm học: 2013 - 2014 Ngày soạn: 06/ 10/2012 Ngày dạy: 10/10/2012... khối, phân Bàiệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự - Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc khi học, quan sát, linh hoạt trong thực hành II CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… 2 Bài cũ ? Hãy liệt kê các thành phần chính cuả trang tính?... ………………………………………………………………………………………………… Giáo án tin học 7 GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 31 Tuần: 07 Tiết: 14 Năm học: 2013 - 2014 Ngày soạn: 06/ 10/2012 Ngày dạy: 10/10/2012 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tiếp) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm được các thao tác để tính toán bằng cách sử dụng các công thức - Kỉ năng: HS Biết cách nhập các công thức thông thường và công thức chứa địa chỉ để tính toán trong... tính năng ưu việt của chương trình bảng tính là tính toán, ưu điểm của việc sử dụng công thức chứa địa chỉ so với việc sử dụng công thức thông thường II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………… ; 7A2: …………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ ? Em hy trình by cc bước nhập công... độ: quan sát, thực hành máy tính một cách linh hoạt, nghiêm túc II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu, phần mềm trò chơi luyện gõ phím nhanh bằng Typing test - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………… ; 7A2: …………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ ?Em hãy nhắc lại luật chơi của hai trò chơi Clouds (đám mây)... trên trang tính Excel - Thái độ: quan sát, thực hành máy tính một cách linh hoạt, nghiêm túc II CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ 3 Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: BÀI TẬP 1 (10 phút) GV:... ưu điểm của việc sử dụng công thức chứa địa chỉ so với việc sử dụng công thức thông thường II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1 Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………… ; 7A2: …………….; 7A3: …………… ; 2 Bài cũ ?Em hy nhắc lại luật chơi của hai trò chơi Clouds (đám mây) và trò chơi Wordtris (gõ từ . trình học II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2:. BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2: ……………….; 7A3:. BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 1. Ổn định lớp: Sĩ số của cc lớp: Lớp 7A1: ………………. ; 7A2:

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài tập 1: Khởi động Excel

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST(t1)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (t2)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (t3)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (t4)

  • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

  • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

   • SGK trang 25

    • Bài tập 1: Nhập công thức

    • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

     • SGK trang 26

     • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

      • Bài tập 1: Nhập công thức

      • Bài tập

      • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

      • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

      • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

      • LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tiếp)

      • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

       • SGK trang 25

        • Bài tập 1: Nhập công thức

        • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

         • SGK trang 26

         • BẢNG ĐIỂM CỦA EM

          • Bài tập 1: Nhập công thức

          • Bài tập

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan