Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

149 690 4
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Hương Cần GV: Khuất Tiến Đoàn   CHƯƠNG I LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Tiết 1 - Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức:   !"#$ %&'() !*+,-. /( 2. Kỹ năng: 0%-. /(%&'( ) !"#$ %&'.) 3. Thái độ: 123456 %.) II. CHUẨN BỊ: 1. GV:78%9:"#$  2. HS:708;<= III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức (1 phút): Sĩ số: 2. Kiểm tra bài cũ : + +6%> 3. Bài mới: * HOẠT ĐỘNG 1:7?* @7AB':6C6'DE%F, G6=6?H @%9:(C /%(8F 8IJ2K 7A!6'65=;:?HLMH @%9:(NC6 /%(> H!6''D=-6 5H @%9:(O&(+' @7AP"9-C6 C85"8=:  8M*C6<&* *28#:I %5QR:# >0C6&*Q *2%+'I98 5+'I92#:: 6?> S Trường THCS Hương Cần GV: Khuất Tiến Đoàn Để hiểu rõ vấn đề này ta tìm hiểu bài mơí. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu thông tin là gì? @7ATC6'E  U)+ @6+9#$%70& ' 189%,%5 C6',6 5H> @%9:(CV @7A?W,6#$   PU#$%,C6B6.#$  H @56 &'%9:(> @7AX=88C8QC6K E' %,+Y' ?':&+ +'8(&8$8'8+ =89%(K HZ[C62+':E :5H @P%9:(CV @7A1)+*6 HX'B8B5"#* J 8C6-I 5H @P%9:( @7AP#*J6E6: <U8J6\U:8J 6Q]> HB56#$ 6T C6(^9H @O&&'56#$  > @7A1'5) > @_> 1. Thông tin là gì? Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu hoạt động thông tin của con người ` Trường THCS Hương Cần GV: Khuất Tiến Đoàn 7APCC6(  2 %  ?T-53 H * =>  @7AX%5)&(' a6%(26U_9b5 'PUP,'c HE C69:6 5+%H @19:?56%9XC6 6C @7A1)+*6.  2. Hoạt động thông tin của con người : @P %?QR:# =:thông tin vào8M  EQR:#&d =:thông tin ra e 5I%5QR:#   TT vào TT ra  . f6 *'E8QR:#8:%- % > NR:# 2%M I %=  5 2 C6  :& '(> 4. Củng cố: g,FY:  P :"9-5C6:&''?Q I(> 1(2-. H 1(2h. 82:'E8QR:V8% :%- > 5. Hướng dẫn về nhà: = > 1. /(  P%9:(Z\%70>  1<P'`>P =i'j> k Xử lý Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on Ngy son: Ngy ging: Tit 2 - Bi 1: THễNG TIN V TIN HC (TT) I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS mô tả đợc những ví dụ thực tế về hạn chế của các giác quan và bộ não của con ngời trong việc tiếp nhận thông tin. 2. Kỹ năng: - Nêu đợc nhiệm vụ của ngành Tin học 3. Thái độ: - Có hứng thú học tập bộ môn Tin học và nghiêm túc trong giờ học II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: Giáo án, SGK, e' 2. Hc sinh: SGK vở chuẩn bị cho bài học III. TIN TRèNH BI GING: 1. ổ n định tổ chức : S s 2. Kiểm tra bài cũ: CH: Thông tin là gì? Nêu các hoạt động thông tin của con ngời. Trong các hoạt động thông tin đó, hoạt động nào là quan trọng nhất? Vì sao? HS: - Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và con ngời. - Các hoạt động thông tin của con ngời là: tiếp nhận, xử lý, lu trữ và truyền thông tin. Trong các hoạt động đó, hoạt động xử lý là quan trọng nhất vì nó đem lại sự hiểu biết cho con ngời, qua đó con ngời có những quyết định và kết luận cần thiết. 3. Bài mới. HOT NG CA GIO VIấN V HC SINH NI DUNG HOT NG 4: Tỡm hiu hot ng thụng tin v tin hc @7AC6.8' 6+,> @C @1QC68;8R6ld K @7A1(E' ( -IH @%9:(CV 7A1#$6. H @1#$P' H!6 ' 6C6 E' H 3. Hot ng thụng tin v tin hc h Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on @ 136 ( E :CT i#jK @7A1(E' Im I2:P#88 8+38Q4.B @7A*.Ebi't tin qua da (tay), ngRi (mni), 5 (mYt), Zm thanh (tai). (30 giZy) @19:?&* * Tuy nhiên khả năng của các giác quan và bộ não của con ngời vn còn hạn chế. ?Hãy cho biết những hạn chế đó? @5Q+ "%o8I\n + 5"K 7AX khắc phục những hạn chế đó con ngời đã chế tạo ra những công cụ gì để hổ trợ con ngời? Hãy cho ví dụ? Kính thiên văn, kính hiển vi, Máy tính điện tử, @7A Với những hạn chế của con ngời, máy tính ra đời là một công cụ hỗ trợ giúp con ( trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. HB'6#*R4 ('H @=%9:(> @7A! %- 8#8QR:# 8=E89%#K 7AAE*6$#/=:5H @P%9:(CV @7A1)*6$#= Mt trong cỏc nhim v chớnh ca tin hc l nghiờn cu vic thc hin cỏc hot ng thụng tin mt cỏch t ng nh s tr giỳp ca mỏy tớnh in t. 4. Củng cố: - Con ngời hoạt động thông tin bằng những gì? HS: bằng các giác quan và bộ não. 5. H ớng dẫn về nhà: - Học thuộc nhiệm vụ của Tin học. - Ghi nhơ các loại thông tin và tìm hiểu thêm các loại thông tin trong thực tế cuộc sống. 9 Tit 3 - Bi 2: THễNG TIN V BIU DIN THễNG TIN I. MC TIấU: m TT ra TT vo Xử lí Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on 1. Kiến thức: - HS mô tả đợc những dạng thông tin cơ bản trong cuộc sống - Thuật lại định nghĩa biểu diễn thông tin và liệt kê đợc những vai trò của biểu diễn thông tin. 2. Kỹ năng: - Mô tả đợc cách biểu diễn thông tin - Lấy đợc ví dụ thực tế về biểu diễn thông tin. 3. Thái độ: - Có hứng thú học tập bộ môn Tin học và nghiêm túc trong giờ học II. CHUN B: 1. GV: Giáo án, sgk, e'8%89$ 2. HS: SGK vở chuẩn bị cho bài học III. TIN TRèNH DY HC: 1. ổn định tổ chức: S s: 2. Kiểm tra bài cũ 1. Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin và nêu nhiệm vụ của ngành Tin học? HS: Nhiệm vụ của ngành Tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử. 2. Bi mi: * HOT NG 1: Gii thiu 1C6B' :-5C6:&'8E 3'?QI#(>AE 2- HA2p'H X%o"566?> HOT NG CA THY V TRề NI DUNG * HOT NG 2: Tỡm hiu cỏc dng thụng tin c bn @7A1'59-G98 -)> @I 7AP%,65*5H @0#&8-) @7A1'59L98 (8.EK @I 7A_59UIC696 1. Cỏc dng thụng tin c bn: q Trường THCS Hương Cần GV: Khuất Tiến Đoàn E5H @!-59685r8 9$K @7A1'S8SC> @CI HB    '    C6  U  C    " -5H @%9:( @7A1C6UCZ6/ E'2: %5K8IC:E' ;Z6859K @1I%9B<; > @D%QC6 HB    '    C6  U  I    " -5H @P%9:( GV: Theo em ngêi ta cã thÓ truyÒn ®¹t th«ng tin víi nhau b»ng nh÷ng h×nh thøc nµo? @%9:( @7AP"95)C6UI :/ > E I'34 8sIZ6?  d9n:  #%=> @7AAG98Z659>P% d:26#r:%-QR:#  d9 2%,> HB566.)#$ H @%9:( @ P%M d1:,  *5 )/ * '6+,8'8$98rK @I - Có ba dạng thông tin cơ bản. + Dạng văn bản: Là những gì được ghi lại vào vở, sách báo bằng các con số, chữ viết hay kí hiệu. + Dạng hình ảnh: Là những hình vẽ minh hoạ, phim hoạt hình, ảnh chụp, hình vẽ… + Dạng âm thanh: Là những tiếng động mà tai ta nghe được. 2. Biểu diễn thông tin: t Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on HB'65U*5H @%9:( @7A1C6B'2 d9>AEp/ 'H ? Ngoài cách thể hiện thông tin bằng văn bản, âm thanh, hình ảnh, thông tin còn có thể biểu diễn bằng cách nào nữa không? @P%9:( *GV: Xa ra một số ví dụ: euZ.2*)-/%, 65p ?G 9> X#84p ?)+#*> X6 96.*E:#8 +=2R$d%5 => 1)lp6.9 $8K @=56#$%E Q]p > ? Vậy theo em biểu diễn thông tin là gì? %9:(bp : * 2?$2> T53+> _#$8C62EQ]' p H @%9:( H( +'6 8 +'6 # E ' 'H @(+'6E' I#8>(+#E , I * GV đ ra kết luận: * Biu din thụng tin: Biu din thụng tin l cỏch th hin thụng tin di dng c th no ú. Lu ý: cựng mt thụng tin cú th cú nhiu cỏch biu din khỏc nhau. v Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on @1C6BY6p >AEp 2%M 5H @%9:( 7A1)%Mp @1C6:,9r6.86. K @Ar HBEQ]39H %9:( ? Vậy biểu diễn thông tin nhằm mục đích gì? @P%9:( @7A)6$#p * Vai trũ ca biu din thụng tin: - Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng, quyt nh đối với mọi hoạt động thông tin của con ngời Biu din thụng tin nhm mc ớch lu tr v chuyn giao thụng tin thu nhn c. Mt khỏc thụng tin cn c biu din di dng cú th tip nhn c (i tng nhn thụng tin cú th hiu v x lớ c) 4. Cng c: Y6- d9> bp %M86$#/2> 5. Hng dn v nh: P56,6#$&'C6(^> !6ES8`70%w> 1<6?`'CkFS'= 9 Tit 4 - Bi 2: THễNG TIN V BIU DIN THễNG TIN (tt) I. MC TIấU: 1. Kiến thức: - HS mô tả đợc những dạng thông tin cơ bản trong cuộc sống - Thuật lại định nghĩa biểu diễn thông tin và liệt kê đợc những vai trò của biểu diễn thông tin trong máy tính. 2. Kỹ năng: - Mô tả đợc cách biểu diễn thông tin trong máy tính w Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on - Lấy đợc ví dụ thực tế về biểu diễn thông tin. 3. Thái độ: - Có hứng thú học tập bộ môn Tin học và nghiêm túc trong giờ học II. CHUN B: 1. Giỏo viờn: Giáo án, SGK, máy chiếu, bảng phụ 2. Hc sinh: SGK, vở chuẩn bị cho bài học. III. PH NG PHP: - Phơng pháp dạy học tích cực - Hoạt động nhóm IV. TIN TRèNH DY HC: 1. ổn định tổ chức: S s 2. Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: 1. Nêu các dạng thông tin cơ bản? Lấy ví dụ? - HS: Cú ba dng thụng tin c bn. + Dng vn bn: L nhng gỡ c ghi li vo v, sỏch bỏo bng cỏc con s, ch vit hay kớ hiu. + Dng hỡnh nh: L nhng hỡnh v minh ho, phim hot hỡnh, nh chp, hỡnh v + Dng õm thanh: L nhng ting ng m tai ta nghe c. 2. Biểu diễn thông tin và vai trò của biểu diễn thông tin? - HS: Trả lời * Biu din thụng tin: Biu din thụng tin l cỏch th hin thụng tin di dng c th no ú. * Vai trũ ca biu din thụng tin: - Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng, quyết định đối vợi mọi hoạt đông thông tin của con ngời 3. Bài mới. HOT NG 1: Tỡm hiu biu din thụng tin trong mỏy tớnh HOT NG CA THY V TRề NI DUNG 7AP 2pT + >X2 : - H @=%9:( @7AP 2pT -'8+#*85985 r8.K A#$ (+'6 #5 + 3. Biu din thụng tin trong mỏy tớnh: Sx [...]... HS: Mỏy tớnh cha th thay th c con ngi GV: Vy mỏy tớnh cú nhng kh nng no? * HS: HS tr li theo ý hiu * GV: cho hc sinh thc hin cỏc phộp toỏn sau: 15 * 6 = 2 36 9 87 561 248 93 * 894 562 469 77 = 98 264 897 36 2 5419 * 568 9721 36 9 871 564 25 = 89 761 235 987 568 9724 / 62 489 733 567 8 93 = * HS lm GV: tớnh c cỏc phộp toỏn ny em cn bao nhiờu thi gian? chớnh xỏc th no? * HS tr li *GV: tớnh cỏc phộp toỏn trờn bng cỏch thụng thng thỡ... những dạng thông tin nào? Lấy ví dụ minh họa - Có 3 dạng thông tin là thông tin dạng văn bản, thông tin dạng hình ảnh, thông tin dạng âm thanh - Biu din thụng tin trong mỏy tớnh in t bng dóy bit l hai kớ hiu 0 v 1 5 Hớng dẫn về nhà : - Học thuộc và tìm các dạng thông tin cơ bản trong thực tế cuộc sống - Tìm hiểu quá trình xử lý thông tin trong máy tính 11 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on Ngy son: Ngy... phớm hnh di: xcvbzmvc nvxcv nmbxcn vcbnmcb Hc sinh 3: Gừ cỏc phớm hng s: 2222 33 7 567 35 8 233 252 133 5 Hc sinh 4: Gừ kt hp cỏc phớm: auk ajar argus drag drug 2.Bi mi: HOT NG CA THY V TRề NI DUNG * Hot ng 1: Tỡm hiu phn mm 1 Gii thiu phn mm Mario Mario - GV gii thiu phn mm Mario: - HS chỳ ý Mario l phn mm c s dng luyn gừ phớm bng 10 ngún + Home row only 36 ... phn 3 + 4 tit sau hc Ngy son: Ngy ging: 22 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on Tit 7 Bi 4: MY TNH V PHN MM MY TNH (t2) I MC TIấU: 1 Kiến thức - HS giải thích đợc tại sao máy tính là một công cụ xử lý thông tin - Nêu lại đợc thế nào là phần mềm và các loại phần mềm 2 Kỹ năng - Nêu lại đựơc các thiết bị giúp máy tính trở thành công cụ xử lý thông tin hữu hiệu 3 Thái độ - Hứng thú học tập bộ môn Tin học. .. thiết bị vào/ra, bộ nhớ 3 Bài mới HOT NG CA THY V TRề Hoạt động 1: Máy tính là một công cụ xử lý thông tin NI DUNG GV: Từ các khối chức năng đã học, em có thể 3 Máy tính là một công cụ xử thấy hoạt động thông tin nào mà máy tính cần lý thông tin có sự trợ giúp của con ngời hay không? HS: không vì các khối chức năng đảm nhận hết các hoạt động thông tin Quá trình xử lý thông tin trong máy tính đợc tiến... năng của máy tính 2 Kĩ năng - Biết cách bật tắt máy tính - Bớc đầu biết cách sử dụng và bàn phím máy tính 3 Thái độ - Hứng thú học tập bộ môn tin học - Cẩn thận khi sử dụng máy tính II CHUN B: GV: Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm 24 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on HS: SGK, vở III TIN TRèNH BI GING : 1 ổn định tổ chức : KTSS Lp 7A 7B 7C S s Hc sinh vng 2 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Phần... cuộc sống II CHUN B: 12 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on 1 Giỏo viờn: Giáo án, SGK, Máy chiếu, máy tính 2 Hc sinh: SGK, vở chuẩn bị cho bài học III TIN TRèNH DY HC : 1 ổn định tổ chức: S s 2 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Thông tin biểu diễn dới dạng gì để máy tính xử lý đợc? HS: mỏy tớnh cú th x lớ, thụng tin cn c biu din di dng dóy bit ch gm 2 kớ hiu 0 v 1 3 Bài mới HOT NG CA THY V TRề NI DUNG HOT NG 1:... ngún 34 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on - u khuyt im trong quỏ trỡnh thc hnh ca HS 5 Dn dũ: - V nh tp luyn gừ bng 10 ngún, chỳ ý t th ngi, cỏch t tay trờn bn phớm - Chun b bi mi bi 7 S dng phn mm Mario luyn gừ phớm Ngy son: Ngy ging: 6A 6B 6C Tit 13 Bi 7: S DNG PHN MM MARIO LUYN Gế PHM I MC TIấU: 1 Kin thc: - Bit cỏch khi ng/thoỏt khi phn mm Mario, bit s dng phn mm Mario gừ mi ngún 2 K nng: 35 Trng... theo 32 Trng THCS Hng Cn Ngy son: Ngy ging: 7A GV: Khut Tin on 7B 7C Tit 12 Bi 6: HC Gế MI NGểN (TT) I - MC TIấU: 1 Kin thc: - Hc sinh cú thỏi nghiờm tỳc khi luyn tp gừ bn phớm, gừ phớm ỳng theo ngún tay quy nh, ngi v qua sỏt ỳng t th 2 K nng: - Tỏc phong lm vic chuyờn nghip, thao tỏc gừ mau l, chớnh xỏc 3 Thỏi : - í thc hc tp nghiờm tỳc, tp trung cao II CHUN B: 33 Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on... - HS mô tả đợc mô hình quá trình 3 bớc - Thuật lại đợc bộ phận trong cấu trúc chung của máy tính điện tử - Nêu đợc định nghĩa chơng trình và mô tả đợc các thiết bị trong máy tính 2 Kỹ năng: - Phân biệt đợc các thiết bị trong máy tính 3 Thái độ: - Hứng thú, hăng say tìm hiểu II CHUN B: 1.Giỏo viờn: Giáo án, SGK, máy chiếu, 2 Hc sinh: SGK vở chuẩn bị cho bài học III TIN TRèNH DY HC : 1 ổn định tổ chức . c: -+9G:?B :66 #% ;6. $QR:# -*H B+ ,66 .#$-52&*?&% 4 /6# *R 7,EQ]D ,6# $ XZ:':?"*H 5. Hng dn v nh:NC6:.B=8 56# $D ,6 E !6ES8k70%Sk NC6%?.h NC6%?&apos ;6# ;i'2j Sq Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin. thụng tin v tin hc @7AC6.8' 6+ ,> @C @1QC68;8R6ld K @7A1(E' ( -IH @%9:(CV 7A1# $6. H @1#$P' H !6 ' 6C6 E' H 3. Hot ng thụng tin v tin hc h Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin. Hng Cn GV: Khut Tin on trỡnh ba bc 7ABY :6 5. /(H @= :6 5. /(> 7AB6 9" ;6. fd6#H @6 9 Hot ng nhúm @7A:?26i6uxS 26j> 1 269 :E-. !"#$%&'I%5&* 6. *2s> _%52f6-?H 1?2:5> e):,*?2> @1 26: "#$%9 :( @X* 26% 58 26+ EQ]8Di'2j 7A>PDV+'8EQ]Pp E"l

Ngày đăng: 25/05/2015, 14:58

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

  • NỘI DUNG

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

  • NỘI DUNG

  • Bài thực hành số 4 : Các thao tác với tệp.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan