Giáo án Mĩ thuật 8 cả năm_CKTKN_Bộ 16

74 758 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:48

Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy son: 16/09/2014 Ngy dy: TIT 1(BI 1): V TRANG TR Trang trớ qut giy I. MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - HS hiu ý ngha ca qut giy trong i sng v cỏc hỡnh thc trang trớ qut giy - HS bit cỏch trang trớ phự hp vi hỡnh dỏng ca mi loi qut. 2) K nng: Trang trớ c qut giy bng cỏc ho tit ó hc v v mu t do 3) Thỏi : Yờu thớch ngh thut trang trớ ng dng. II. CHUN B: 1. dựng dy - hc: * Giỏo viờn: - Mt vi qut giy v mt s loi qut khỏc cú hỡnh dỏng v kiu trang trớ khỏc nhau - Hỡnh v gi ý cỏc bc tin hnh trang trớ qut giy - Bi v ca HS nm trc * Hc sinh: - Sỏch, v, giy v - Bỳt v, mu cỏc loi. 2. Phng phỏp dy - hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp luyn tp thc hnh. III. TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc * Kim tra DHT * Gii thiu bi (4 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS H1: HNG DN HS QUAN ST NHN XẫT: I - QUAN ST, NHN XẫT: Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 1 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS 6 phỳt - GV cho HS quan sỏt mt s qut giy cú trang trớ p v t cõu hi: (?) Em cú nhn xột gỡ v hỡnh ca qut giy? (?) Qut giy c trang trớ nh th no? ho tit trang trớ thng l gỡ? (?) Cú nhng loi qut no ngoi - HS quan sỏt + Hỡnh dỏng phong phỳ: trũn, tam giỏc, bỏn nguyt + Trang trớ p mt bng cỏc ho tit hoa, la, cỏc con vt, hỡnh nh con ngi + Qut nan, qut vi, qut bng qut giy m em bit? - GV cho HS quan sỏt mt s loi qut ó su tm HS thy c s phong phỳ ca qut trang trớ. (?) Qut giy cú cụng dng v ý ngha nh th no vi cuc sng hng ngy? - GV cng c, chuyn ý. nilon + HS quan sỏt. + Dựng qut mỏt v dựng cho biu din ngh thut, l tỏc phm ngh thut trang trớ lm cho cuc sng p hn H 2: HNG DN HC SINH TO DNG V TRANG TR QUT GIY: II - TO DNG V TRANG TR QUT GIY: 7 phỳt * Cỏch to dỏng qut giy: (?) to dỏng qut giy ta lm nh th no? - GV minh ho lờn bng bng cỏch to dỏng mt vi qut giy. * Cỏch trang trớ qut giy: (?) trangtớ qut giy ta lm nh th no? - GV minh ho lờn bng bng cỏch sp xp ho tit hoc gii thiu hỡnh gi ý cỏch trang trớ HS quan sỏt 1. To dỏng: + HS tr li: V hỡnh qut theo ý thớch + HS quan sỏt 2. Trang trớ: + Tỡm b cc (sp xp cỏc mng ho tit trang trớ i xng, hoc khụng i xng) + Tỡm ho tit trang trớ (bng ho tit hoa lỏ, hỡnh mng) + V mu phự hp vi n v cỏc ho tit. H 3: HNG DN HS LM BI: III - THC HNH: Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 2 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS 21 phỳt - GV cho HS xem bi v qut giy ca HS nm trc - GV nhc HS ly DHT ra v bi vo giy A3 (A4). - GV quan sỏt, gi ý HS lm bi tt hn. - GV khuyn khớch HS v hỡnh v mu xong ngay trờn lp HS lm bi vo giy v. H 4: NH GI KT QU HC TP: 5 phỳt - GV chn mt s bi lờn trc lp, yờu cu HS quan sỏt, nhn xột, ỏng giỏ v: (?) B cc hp lý cha? (?) Hỡnh dỏng v trang trớ nh th no - GV cho HS t ỏnh giỏ cho im; - GV nhn xột, cng c, cht bi. - HS nhn xột v : + B cc + Hỡnh dỏng, trang trớ + Cho im * DN Dề: 2 phỳt - Hon thnh bi thc hnh (nu cha xong). - c v chun b bi sau. - HS lng nghe. * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 3 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy son: 23/08/2014 Ngy dy: TIT 2 (BI 2) : THNG THC M THUT S lc v m thut thi Lờ (T th k XV n u th k XVIII) I. MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - HS nm c nhng nột chớnh v bi cnh lch s thi Lờ. - HS hiu khỏi quỏt v m thut thi Lờ - thi kỡ hng thnh ca m thut Vit Nam 2) K nng: - HS nh v trỡnh by c nột tng quỏt v c im m thut thi Lờ. - Phỏt trin kh nng phõn tớch, suy lun v tớch hp kin thc ca HS. 3) Thỏi : HS nhn thc ỳng n v truyn thng ngh thut dõn tc; trõn trng v yờu quý di tớch lch s - vn hoỏ quờ hng. II. CHUN B: 1. dựng dy hc: * Giỏo viờn - Mt s nh v cụng trỡnh kin trỳc, tng, phự iờu trang trớ thi Lờ. - nh chựa Bỳt Thỏp, thỏp chuụng chựa Keo (Thỏi Bỡnh), chựa Thiờn M (Hu), chựa Ph Minh (Nam nh), tng Pht b Quan m nghỡn mt nghỡn tay - Su tm nh v chm khc g, hỡnh v trang trớ, gm liờn quan n m thut thi Lờ * Hc sinh - SGK - Su tm cỏc bi vit, tranh, nh liờn quan n m thut thi Lờ. 2. Phng phỏp dy- hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp tho lun nhúm. - Phng phỏp thc hnh luyn tp III. TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc - gii thiu bi (2 phỳt) TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS H1: TèM HIU VI NẫT V BI CNH XH THI Lấ: I - VI NẫT V BI CNH LCH S : 6 phỳt (?) Em hóy nờu vi nột khỏi quỏt v bi cnh lch s thi Lờ? - HS tr li theo hiu bit: Sau mi nm khỏng chin chng quõn Minh thng li, trong giai on u, nh Lờ ó xõy dng mt nh nc phong kin trung ng tp quyn Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 4 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS hon thin vi nhng chớnh sỏch kinh t, chớnh tr, quõn s, ngoi giao, vn hoỏ tin b, to nờn xó hi thỏi bỡnh thnh tr - Thi kỡ ny cú nh hng t tng nho giỏo v vn hoỏ Trung Hoa , nhng m thut Vit Nam vn t nhng nh cao, m bn sc vn hoỏ dõn tc H 2: HNG DN HS TèM HIU S LC V MT THI Lấ: II - S LC V MT THI Lấ: 22 phỳt - GV cho HS xem tranh v t cõu hi: (?) MT thi Lờ cú nhng loi hỡnh ngh thut gỡ? - GV chia cỏc loi hỡnh ngh thut ra HS tỡm hiu: 1. Kin trỳc: - GV cho HS xem tranh cỏc cụng trỡnh kin trỳc v hi: (?) Kin trỳc thi Lờ gm cú cỏc th loi KT no? * Kin trỳc cung ỡnh: (?) Kin trỳc cung ỡnh thi Lờ cú cỏc cụng trỡnh KT tiờu biu no? * Kin trỳc tụn giỏo: - GV cho HS xem tranh v hi: (?) Kin trỳc tụn giỏo thi Lờ cú cỏc cụng trỡnh KT tiờu biu no? + Cú ba loi hỡnh: KT, K, ho, h ho 1. Ngh thut kin trỳc: + HS quan sỏt tranh. + KT cung ỡnh, KT tụn giỏo. a- Kin trỳc cung ỡnh: + Kinh thnh Thng Long v KT Lam Kinh. (Kin trỳc kinh thnh Thng Long c bn vn gi nguyờn cu trỳc nh thi Lý, Trn; Kin trỳc Lam Kinh: xõy dng ti quờ hng Th Xuõn-Thanh Hoỏ. Cỏc cụng trỡnh ny cú quy mụ ln, c coi l kinh ụ th hai ca t nc -> Tuy du tớch khụng cũn li nhiu, song cn c vo b ct, cỏc bc thm v s sỏch ghi chộp cng thy c quy mụ to ln v p ca kin trỳc thi Lờ) a- Kin trỳc tụn giỏo: -> Nh Lờ cao nho giỏo nờn cho xõy dng nhiu miu th Khụng T, trng dy nho hc nhiu ni (tiờu biu Quc T Giỏm), cho tu sa cỏc chựa c nh: chựa Keo-T.Bỡnh, chựa Thỏi Lc-H.Yờn, Bỳt Yhỏp-B. Ninh ng Ngoi; Chựa Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 5 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS 2. Ngh thut iờu khc v chm khc trang trớ: * iờu khc: (?) iờu khc thng gn vi loi hỡnh ngh thut no? (?) Tỏc phm K thng c lm bng cht liu gỡ? (?) Cú nhng tỏc phm no tiờu biu? * Chm khc trang trớ: (?) Thi Lờ chm khc trang trớ phỏt trin nh th no? (?) Cú nhng tỏc phm no tiờu biu? * Ngh thut gm: (?) c im ca NT gm thi Lờ? Bo Quc, Thiờn M (Hu), chựa Thỏnh, Kim Sn, Thanh Long Bo Khỏnh (Hi An) ng Trong. Ngoi ra cũn cho xõy dng nhiu n, miu th nhng ngi cú cụng c vi t nc nh: Phựng Hng, Ngụ Quyn, inh Tiờn Hong, Lờ Lai 2. Ngh thut iờu khc v chm khc trang trớ: a. iờu khc: + Kin trỳc. + ỏ, g. - iờu khc: cỏc pho tng bng ỏ tc ngi, lõn, nga, tờ giỏc khu lng miu Lam Kinh u nh v c tc rt gn vi ngh thut dõn gian Tng Rng thnh bc in Kớnh Thiờn v in Lam Kinh - Cỏc pho tng Pht bng g nh tng: Pht b Quan m nghỡn mt nghỡn tay, Pht nit bn b. Chm khc trang trớ: - Chm khc trang trớ: phc v cho cỏc cụng trỡnh kin trỳc, lm cho cỏc cụng trỡnh ú p hn, lng ly hn. Thi Lờ chm khc trang trớ cng c s dng trờn cỏc tm bia ỏ - Cỏc bc ca ca mt s cụng trỡnh kin trỳc ln; bia cỏc lng tm, n, miu, chựa. Hỡnh chm khc chỡm, ni, nụng, sõu khỏc nhau nhng u uyn chuyn, sc so vi ng nột dt khoỏt, rừ rng - Chựa Bỳt Thỏp cú 58 bc chm khc trờn ỏ lan can, thnh cu - Cỏc ỡnh lng cú nhiu bc chm khc g miờu t cnh vui chi, sinh hot trong nhõn dõn nh cỏc bc: ỏnh c, chi g, chốo thuyn, ung ru, nam n vui chi 3. Ngh thut gm: - K tha truyn thng Lý-Trn; thi Lờ ch to c nhiu loi gm quý him - ti trang trớ gm: cỏc hoa vn hỡnh mõy, súng nc, hoa sen, cỳc, muụng thỳ, Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 6 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 TG HOT NG CA GV HOT NG CA HS c cõy - Gm thi Lờ mang m tớnh cht dõn gian hn tớnh cht cung ỡnh H 3: TèM HIU C IM CA M THUT THI Lấ: III - C IM CA M THUT THI Lấ: 8 phỳt - GV t mi s cõu hi: (?) Hóy nờu nhng c im ca m thut thi Lờ? - GV b sung: - HS tr li: 1. Kin trỳc phỏt trin a dng v cú quy mụ ln. 2. NT iờu khc chm khc trang trớ v ngh thut gm phỏt trin ó at ti mc iờu luyn, giu tớnh dõn tc. Hot ng 4: NH GI KT QU HC TP: 5 phỳt - GV t mi s cõu hi kim tra nhn thc ca HS: (?) Kin trỳc thi Lờ cú nhng cụng trỡnh no tiờu biu? (?) NT iờu khc, trang trớ cú nhng cụng trỡnh tiờu biu no? - GV b sung v kt lun: + Hong thnh, T cm thnh + B tranh khc , cỏc dũng tranh dõn gian * DN Dề: 2 phỳt - c li bi SGK. Su tm bi vit, tranh nh liờn quan n bi hc. - Chun b bi sau. - HS lng nghe. Bi tp v nh: - HS hc bi trong SGK - Su tm cỏc bi vit, tranh nh trờn sỏch bỏo liờn quan n m thut thi Lờ - Chun b bi hc sau * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Ngy son: 30/08/2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 7 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy dy: . TIT 3 (BI 5): THNG THC M THUT Mt s cụng trỡnh tiờu biu ca m thut thi Lờ I. MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - HS hiu khỏi quỏt v thnh tu ca m thut thi Lờ - thi kỡ hng thnh ca m thut Vit Nam - HS hiu bit thờm mt s cụng trỡnh m thut thi Lờ 2) K nng: - HS nh v trỡnh by c nột tng quỏt v c im m thut thi Lờ. - Phỏt trin kh nng phõn tớch, suy lun v tớch hp kin thc ca HS. 3) Thỏi : HS nhn thc ỳng n v truyn thng ngh thut dõn tc; trõn trng, yờu quý v bo v nhng giỏ tr ngh thut m cha ụng ta li II. CHUN B: 1. dựng dy hc: * Giỏo viờn - Mt s nh v cụng trỡnh kin trỳc, tng, phự iờu trang trớ thi Lờ. - nh chựa Bỳt Thỏp, thỏp chuụng chựa Keo (Thỏi Bỡnh), chựa Thiờn M (Hu), chựa Ph Minh (Nam nh), tng Pht b Quan m nghỡn mt nghỡn tay - Su tm nh v chm khc g, hỡnh v trang trớ, gm liờn quan n m thut thi Lờ * Hc sinh - SGK - Su tm cỏc bi vit, tranh, nh liờn quan n m thut thi Lờ. 2. Phng phỏp dy- hc: - Phng phỏp trc quan. - Phng phỏp quan sỏt. - Phng phỏp vn ỏp. - Phng phỏp tho lun nhúm. - Phng phỏp thc hnh luyn tp III. TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc * Kim tra bi c: ? Nờu s lc v m thut thi Lờ? * Gii thiu bi (5 phỳt) Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 8 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 HOT NG 1: HNG DN HC SINH TèM HIU MT S CễNG TRèNH KIN TRC TIấU BIU THI Lấ (?) Em hóy nờu mt vi nột v m thut thi Lờ ? * Chựa Keo: - GV yờu cu HS quan sỏt hỡnh minh ho SGK v gii thiu cho cỏc em bit: - Chu Keo õu ? em bit gỡ v chựa Keo ? - GV da vo tranh nh v chựa Keo din gii, phõn tớch thờm - GV nhn mnh ni dung : - HS nờu kin thc ó hc bi 2 * Chựa Keo: - Chựa Keo l mt in hỡnh ca ngh thut kin trỳc Pht giỏo Vit Nam - HS quan sỏt hỡnh minh ho, SGK v tr li cõu hi Chựa Keo (tờn ch l Thn Quang T) V Th - Thỏi Bỡnh. L mt cụng trỡnh kin trỳc cú quy mụ ln - Chựa c xõy dng vo thi Lý(1061) bờn cnh bin. Nm 1611 b lt nờn di v v trớ ngy nay. Nm 1630 c xõy dng v trựng tu ln vo cỏc nm 1689,1707, 1957 - Tng din tớch = 28 mu, vi 11 cụng trỡnh gm 154 gian. Hin nay cũn 17 cụng trỡnh vi 128 gian - GV nhn mnh: + V ngh thut : t tam quan n gỏc chuụng luụn thay i cao, to ra nhp iu ca cỏc gp mỏi liờn tip trong khụng gian - Gỏc chuụng in hỡnh cho kin trỳc g cao tng Chựa Keo xng ỏng l cụng trỡnh kin trỳc ni ting ca ngh thut c Vit Nam HOT NG 2: TèM HIU TC PHM IấU KHC V CHM KHC TRANG TR: * Tng Pht B Quan m nghỡn mt ngỡn tay (chựa Bỳt Thỏp - Bc Ninh) - GV kt hp din gii vi minh ho trờn DDH v tranh nh liờn quan n tng Pht : 1. iờu khc:Tng Pht B Quan m nghỡn mt ngỡn tay (chựa Bỳt Thỏp - Bc Ninh) + Tng thng c th cỏc chựa Vit Nam + Tng Pht c tc vo nm 1656. L pho tng p nht trong cỏc pho tng c Vit Nam . Tờn ngi sỏng tỏc l tiờn sinh h Trng - GV phõn tớch nột p ca pho tng + Tc bng g ph sn, tnh to trờn to sen. Tng + B cao ti 3,70m vi 42 cỏnh tay ln, 925 cỏnh tay nh + Ngh thut th hin t ti hon ho, to ra nhng hỡnh phc tp vi nhiu u, nhiu tay m vn gi c v t Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 9 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - GV kt lun : nhiờn, cõn i, thun mt Pho tng cú tớnh tng trng cao, c lng ghộp hng ngn chi tit m vn mch lc, hi ho trong khi v nột + Ton b pho tng l s thng nht trn vn * Hỡnh tng con Rng trờn bia ỏ: ? So sỏnh Rng thi Lờ + Lý + Trn ? - GV kt lun : 1. Chm khc trang trớ: Hỡnh tng con Rng trờn bia ỏ: + Thi Lờ cú nhiu chm khc hỡnh Rng trờn ỏ. Cú nhiu bia ỏ v cú kớch thc ln nc ta. Trờn cỏc bia u chm ni hỡnh Rng trang trớ + Hỡnh con Rng thi Lờ s (Th k XV) t phong cỏch Lý- Trn, sau ú nh hng ca Rng Trung Quc -> Rng thi Lý cú dỏng hin ho, mm mi, luụn cú hỡnh chc S, khỳc un ln nhp nhng theo kiu tht tỳi t to -> nh dn v phớa sau. Rng thi Trn cu to mp hn, khỳc un ln theo nhp iu tht tỳi nhng doóng ra ụi chỳt so vi Rng thi Lý Hỡnh Rng thi Lờ k tha tinh hoa ca thi Lý + Trn, hay mang nhng nột gn ging vi mu Rng nc ngoi. Song ó c cỏc ngh nhõn Vit hoỏ cho phự hp vi vn hoỏ dõn tc HOT NG 3: NH GI KT QU HC TP - GV t ra cỏc cõu hi kim tra nhn thc ca HS - GV rỳt ra mt vi nhn xột v cỏc cụng trỡnh kin trỳc v iờu khc gii thiu trong bi - HS tr li cõu hi theo ni dung kin thc bi hc Bi tp v nh: - Hc bi trong SGK v v ghi - Su tm thờm cỏc ti liu v bi vit v m thut thi Lờ - Quan sỏt hỡnh Rng trờn bia Vnh Lng v tp ghi chộp li - Chun b bi hc sau * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Ngy son: 6/09/2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 10 - [...]... Vn Cn Cng l mt thnh cụng - Hỡnh tng: Din t ng tỏc tỏt nc, ca m thut Vit Nam to nhp iu nh mỳa H 2: Gii thiu ho s NGUYN SNG (1923 - 1 988 ) II - Ho s NGUYN SNG vi bc tranh sn mi KT NP NG IN BIấN PH: Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 30 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 11 phỳt 1 Vi nột v thõn th, s nghip: - Em bit gỡ v ho s Nguyn Sinh nm 1923 ti M Tho Tin Giang Sỏng? Tt nghip TCMT... gam ch o l nõu en, nõu vng H3: Gii thiu ho s BI XUN PHI (1920 - 1 988 ) - GV gii thiu qua v tiu s: III - Ho s BI XUN PHI vi cỏc bc tranh v PH C H NI: 1 Thõn th, s nghip: - Sinh ngy 1/9/1920, Quc Oai H Tõy Tt nghip Cao ng M thut ụng Dng khoỏ 41 45 ễng chuyờn v ph Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 31 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 10 phỳt - Ho bỡnh lp li ụng cú nhng c H Ni v... TRèNH DY HC: * n nh t chc: * Kim tra DHT * Gii thiu bi (3 phỳt) Thi HOT NG CA GIO VIấN gian H1: HNG DN H S QUAN ST, NHN HOT NG CA HC SINH I - QUAN ST, NHN XẫT: XẫT Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 18 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - GV gii thiu mt vi tranh tnh vt 7 HS cm nhn: phỳt - GV gii thiu mu v v nờu yờu cu bi hc: - GV hng dn HS by mu - GV gi ý HS nhn xột mu: (?) V trớ... NH GI KT QU HC TP Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 19 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - GV hng dn HS nhn xột mt s bi 7 v v: - HS quan sỏt nhn xột, ỏnh giỏ phỳt (?) B cc? theo ý kin ca mỡnh (?) Hỡnh v l v qu? (?) Mu sc? - GV nhn sột b sung, ỏnh giỏ v kt lun * DN Dề: 2 - Su tm tranh tnh vt phỳt - Chun b bi hc sau * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 TIT 8 (BI 9): Ngy son:... mu - Tranh v v thy, cụ giỏo 2 Phng phỏp dy hc: Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 20 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - Phng phỏp trc quan - Phng phỏp quan sỏt - Phng phỏp vn ỏp - Phng phỏp thc hnh III TIN TRèNH DY - HC: * n nh t chc: * Kim tra DHT * Gii thiu bi (3 phỳt) Thi gian HOT NG CA GIO VIấN HNG DN HS QUAN ST, NHN XẫT: H1: 8 phỳt HOT NG CA HS I: QUAN ST, NHN XẫT: - GV gii... giỏ, xp loi theo ý mỡnh - GV nhn xột b xung, ỏnh giỏ xp loi v khớch l HS * DN Dề: 2 phỳt - c v chun b bi hc sau - HS ghi nh Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 23 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 .* * * Duyt ngy thỏng nm 2014 TIT 10 (BI 10): Ngy son: 18/ 10/2014 Ngy dy: THNG THC M THUT S lc v m thut Vit Nam giai on 1954 -1975 I MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: HS hiu v nm bt... vit liờn quan n bi hc 2 Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp trc quan - Phng phỏp quan sỏt - Phng phỏp vn ỏp - Phng phỏp tho lun - Phng phỏp thc hnh III TIN TRèNH DY - HC: Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 28 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 * n nh t chc: * Kim tra bi c: (?) Nờu s lc v thnh tu ca MT VN giai on 1954-1975? * Gii thiu bi (5 phỳt) Thi gian H1: 12 phỳt HOT NG CA GIO VIấN... H3: HNG DN HC SINH LM Bè III- THC HNH: - GV quan sỏt chung, nhc nh HS 22 lm bi -> Cỏch c lng t l v v khung hỡnh phỳt Hng dn vi mt s HS v : - Cỏch xỏc nh t l cỏc b phn Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 16 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - Cỏch v nột, hỡnh - HS quan sỏt mu v v theo cm nhn ca mỡnh H 4: NH GI KT QU HC TP - GV chn mt s bi t v cha 5 t yờu cu cho HS nhn xột : - T l khung... v v hỡnh * DN Dề: - Quan sỏt m nht cỏc 2 vt cú dng hỡnh tr, hỡnh cu phỳt - Chun b bi hc sau .* * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 17 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy son: 27/09/2014 Ngy dy: TIT 7 (BI 8) : V THEO MU V tnh vt (l hoa v qu) (Tit 2 V mu) I MC TIấU BI HC: 1) Kin thc: - HS bit quan sỏt, nhn xột tng quan m nht ca mu sc mu v... gii thiu mu v theo yờu - Mu cú mt s l bng snh, s v mt 7 cu ca bi s qu cú mu sc, hỡnh dỏng khỏc nhau phỳt - Mu t trc lp, HS ngi v nh cỏc - Cỏc phng ỏn HS v tit trc Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 15 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 - GV hng dn cỏch trỡnh by -> Cú m nht gia l v qu mu sao cho: - Cú khong cỏch hay phn che khut gia l v qu hp lớ - Vt trc, sau to khụng gian -> . nghe. * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 3 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy son: 23/ 08/ 2014 Ngy dy: TIT 2 (BI 2) : THNG THC. sau * * * Duyt ngy thỏng nm 2014 Ngy son: 30/ 08/ 2014 Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 7 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 Ngy dy: . TIT 3 (BI 5): THNG THC. ? Nờu s lc v m thut thi Lờ? * Gii thiu bi (5 phỳt) Giáo viên: Hoàng Văn Hạnh Trờmg THCS Thạch Tân - 8 - Giáo án mĩ thuật 8 năm học 2014-2015 HOT NG 1: HNG DN HC SINH TèM HIU MT S CễNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan