0

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

102 1,267 20

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:37

THỂ DỤC LỚP 3 TUN 1. TIẾT1 BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I. Mục tiêu: - Phổ biến một số quy định khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng -Giới thiệu chương trình môn học. Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần học tập tích cực. -Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi.” Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) Nhận lớp Chạy chậm -Khởi động các khớp 2. Phần cơ bản (22 phút) - Phân công tổ nhóm tập luyện, chọn cán sự môn học. -Nhắc lại nội quy tập luyện và phổ biến nội dung yêu cầu môn học -Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện -Trò chơi vận động Chò chơi “Nhanh lên bạn ơi” 3. Phần kết thúc (7 phút ) -Thả lỏng cơ bắp -Củng cố, - Nhận xét G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS G nên dùng ngay biên chế tổ của lớp học là tổ tập luyện G chia đều số HS trong các tổ bằng nhau, phân công tổ trưởng, nhóm trưởng và lớp trưởng. G nhắc nội quy HS ghi nhớ đẻ thực hiện. G hướng dẫn để HS thực hiện lại cho chỉnh tề. G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhỏ một số Giáo n Th dc lp 3 1 Dặn dò điều mà HS chưa nắm được G ra bài tập về nhà. TIẾT2 BÀI 2: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ -TRÒ CHƠI “NHÓM BA NHÓM BẢY” I. Mục tiêu: -Ôn tập một số kỹ năng đội hình, đội ngũđã học. Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện. -Trò chơi "Nhóm ba nhóm bảy.” Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp -Chạy chậm -Khởi động các khớp Giậm chân đếm theo nhịp 2. Phần cơ bản (24 phút) - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, trái, đứng nghiêm nghỉ, dàn hàng dồn hàng,chào báo cáo khi ra vào lớp -Chia nhóm. -Trò chơi vận động Chò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” 3. Phần kết thúc (5 phút ) -Thả lỏng cơ bắp -Củng cố, G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS HS + G củng cố nội dung bài. Giáo n Th dc lp 3 2 -Nhận xét -Dặn dò G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. TUN 2 TIẾT3 BÀI 3: ÔN ĐI ĐỀU -TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ” I. Mục tiêu: -Ôn tậpđi đều theo hàng dọc. Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng nhịp hô của G -Trò chơi "Kết bạn.” Yêu cầu biết cách chơi và cùng tham gia chơi đúng luật và chủ động hào hứng trong khi chơi. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(5 phút) - Nhận lớp - Chạy chậm -Khởi động các khớp - Giậm chân đếm theo nhịp - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” 2. Phần cơ bản (24 phút) - Tập đi đều theo hàng - Chia nhóm. - Ôn động tác đi kiễng gót 2 tay chống hông,(dang ngang) -Trò chơi vận động - Chò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy” G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai G nêu tên động tác, làm mẫu, hô nhịp cho HS tập Cán sự lớp hô nhịp điều khiển. G giúp đỡ sửa sai G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. Giáo n Th dc lp 3 3 3. Phần kết thúc (6 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét -Dặn dò G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. HS ôn đi đều, và đi kiễng gót TIẾT4 BÀI 4: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ, KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN-TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I. Mục tiêu: -Ôn tậpđi đều theo hàng dọc. Yêu cầu HS thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng nhịp hô của G -Trò chơi "Tìm người chỉ huy.” Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp -Chạy chậm -Khởi động các khớp -Giậm chân đếm theo nhịp -Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” Tại chỗ vỗ tay hát. 2. Phần cơ bản (24 phút) - Ôn đi đều theo hàng G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát một bài G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm Giáo n Th dc lp 3 4 -Chia nhóm. - Ôn động tác đi kiễng gót 2 tay chống hông,(dang ngang) - Trò chơi vận động - Chò chơi “chạy tiếp sức” 3. Phần kết thúc (5 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét -Dặn dò được G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai G nêu tên động tác, làm mẫu, hô nhịp cho HS tập Cán sự lớp hô nhịp điều khiển. G giúp đỡ sửa sai G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. HS ôn đi đều, và đi kiễng gót TUN 3 TIẾT5 BÀI 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ-TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I. Mục tiêu: -Ôn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số.Yêu cầu HS thực hiện động tác kỹ năng này ở mức tương đối chủ động. - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. -Trò chơi "Tìm người chỉ huy.” Yêu cầu biết cách tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Giáo n Th dc lp 3 5 - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp Chạy chậm -Khởi động các khớp -Giậm chân đếm theo nhịp -Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” -Tại chỗ vỗ tay hát. 2. Phần cơ bản (24 phút) -Ôn đi đều theo hàng - Chia nhóm. -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số -Trò chơi vận động -Chò chơi “chạy tiếp sức” 3. Phần kết thúc (5 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét -Dặn dò G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát một bài G nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu động tácvừa nhắc lại để HS nắm được G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai G nêu tên động tác hướng dẫn cho HS tập G kết hợp sửa sai Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập G đi giúp đỡ. G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. Giáo n Th dc lp 3 6 HS ôn đi đều, và đi kiễng gót TIẾT6 BÀI 6: ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. Mục tiêu: -Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, điểm số,quay phải quay trái.Yêu cầu HS thực hiện động tác kỹ năng này ở mức tương đối chủ động, chính xác. -Học trò chơi “Thi xếp hàng.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(5 phút) -Nhận lớp -Chạy chậm -Khởi động các khớp - Giậm chân đếm theo nhịp - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” -Tại chỗ vỗ tay hát. 2. Phần cơ bản (26 phút) - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay phải quay trái. -Trò chơi vận động -Chò chơi “Thi xếp hàng” G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát một bài G nêu tên động tác, sau đó hô nhịp cho HS tập G kiểm tra uốn nắn cho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai. HS trong nhóm thay nhau làm chỉ huy G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS đọc vần điệu,chơi thử theo nhóm G điều khiển giúp đỡ HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS Giáo n Th dc lp 3 7 3. Phần kết thúc (4 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét -Dặn dò G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. HS ôn đi đều, và đi kiễng gót TUN 4 TIẾT7 BÀI 7 :ÔN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. Mục tiêu: -Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái.Yêu cầu HS thực hiện động tác kỹ năng này ỏ mức tương đối chủ động, chính xác. -Học trò chơi “Thi xếp hàng.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp -Chạy chậm -Khởi động các khớp -Giậm chân đếm theo nhịp -Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” -Tại chỗ vỗ tay hát. 2. Phần cơ bản (25 phút) - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay phải quay trái. G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát một bài G nêu tên động tác, sau đó hô nhịp cho HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình Giáo n Th dc lp 3 8 -Trò chơi vận động -Học trò chơi: “Thi xếp hàng” 3. Phần kết thúc (4 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét - Dặn dò G đi giúp đỡ sửa sai. HS trong nhóm thay nhau làm chỉ huy G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi , luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS đọc vần điệu, chơi thử theo nhóm G điều khiển giúp đỡ HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. HS ôn đi đều, và đi kiễng gót TIẾT8 BÀI 8 :ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT-TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG” I. Mục tiêu: -Tiếp tục ôn tập hợp đội hình hàng ngang, hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái.Yêu cầu HS thực hiện động tác kỹ năng này ở mức tương đối chủ động, chính xác. -Học đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện được ở mức cơ bản đúng. - Chơi trò chơi “Thi xếp hàng.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động. II. Địa điểm, phương tiện -Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp,kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1. Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Giáo n Th dc lp 3 9 -Chạy chậm -Khởi động các khớp - Giậm chân đếm theo nhịp -Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” -Tại chỗ vỗ tay hát. 2. Phần cơ bản (24 phút) - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay phải quay trái. - Học động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. -Trò chơi vận động Trò chơi: “Thi xếp hàng” 3. Phần kết thúc (5 phút ) -Thả lỏng cơ bắp, đi chậm vòng quanh sân -Củng cố, -Nhận xét - Dặn dò G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát một bài G nêu tên động tác, sau đó hô nhịp cho HS tập G kiểm tra uốn nắncho các em. HS tập theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển HS nhóm mình G đi giúp đỡ sửa sai. HS trong nhóm thay nhau làm chỉ huy G nêu tên động tác làm mẫu vừa giải thích động tácvà cho HS tập bắt chước G dùng khẩu lệnh để hô cho HS tập Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho cả lớp tập G giúp đỡ sửa sai. G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện HS đọc vần điệu, chơi thử theo nhóm G điều khiển giúp đỡ HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai cho từng HS G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS đi một vòng sân. HS + G củng cố nội dung bài. G nhận xét giờ học, nhắc nhở một số điều mà HS chưa nắm được. G ra bài tập về nhà. HS ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Giáo n Th dc lp 3 10 [...]... bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp, kẻ sân chơi trò chơi Giáo án Thể dục lớp 3 18 III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và -Chạy chậm báo cáo -Khởi động các khớp G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Giậm chân đếm theo nhịp G hô nhịp khởi động cùng HS Cán... chơi và cho lớp chơi thử, G nhận xét sửa sai G cho lớp tập chính thức (5 lần) Cán sự cho lớp chơi 3 Phần kết thúc (6 phút ) - Thả lỏng cơ bắp - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 33 Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp H + G củng cố nội dung bài Một nhóm 5 HS lên thực hiện lại động tác vừa học G nhận xét giờ học G ra bài tập về nhà HS về ôn bài thể dục Chơi trò... tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp,kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và - Chạy chậm báo cáo - Khởi động các khớp G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Giậm chân đếm theo nhịp G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G... bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung 1 Phần mở đầu(6 phút) - Nhận lớp - Chạy chậm - Khởi động các khớp - Giậm chân đếm theo nhịp 15 Cách thức tổ chức các hoạt động G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Giáo án Thể dục lớp 3 -... tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và -Chạy chậm báo cáo -Khởi động các khớp G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Giậm chân đếm theo nhịp G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G... tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) - Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và - Chạy chậm báo cáo -Khởi động các khớp G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Giậm chân đếm theo nhịp G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G... tiện: chuẩn bị 1 còi, dụng cụ chướng ngại vật thấp, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) -Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học G chỉ dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và -Chạy chậm báo cáo -Khởi động các khớp G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Giậm chân đếm theo nhịp G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G... bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng -Chơi trò chơi “Chim về tổ” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động - Giáo dục H yêu tập thể dục nhằm nâng cao sức khỏe II Địa điểm, phương tiện -Địa điểm : trên sân trường vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp. .. chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) - Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy chậm G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Khởi động các khớp G hô nhịp khởi động cùng HS - Vỗ tay hát Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài * Kiểm tra bài cũ 2 HS lên bảng tập bài thể dục HS +G... chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động 1 Phần mở đầu(6 phút) - Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy chậm G điều khiển HS chạy 1 vòng sân - Khởi động các khớp G hô nhịp khởi động cùng HS - Vỗ tay hát Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài * Kiểm tra bài cũ 2 HS lên bảng tập bài thể dục HS +G . THỂ DỤC LỚP 3 TUN 1. TIẾT1 BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I. Mục tiêu: - Phổ biến. dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát. dẫn cán sự lớp tập hợp lớp và báo cáo G điều khiển HS chạy 1 vòng sân G hô nhịp khởi động cùng HS Cán sự lớp hô nhịp, G giúp đỡ G nêu tên trò chơi, tổ chức cho HS chơi. Quản ca cho lớp hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1,