0

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3

100 750 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:40

MÔN: THỂ DỤC BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” I- MUC TIÊU: - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4 và một số quy đònh trong giờ học thể dục. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Biết cách chơi và tham gia các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm : sân trường hoặc trong lớp học. Vệ sinh nơi tập đảm bảo an toàn luyện tập. -Phương tiện: còi, 4 quả bóng. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: Tập hợp phổ biến nội dung. Đứng tại chỗ hát vỗ tay Trò chơi : Tìm người chỉ huy 2. Phần cơ bản: a. Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4 Thời lượng 2 tiết / tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kó năng vận động và các môn học tự chọn như: Đá cầu, Ném bóng,… b. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: quần áo gọn gàng, mặc đồ thể dục. c. Biên chế tổ tập luyện: GV chia lớp làm 4 tổ, tổ trưởng theo biên chế lớp đã phân công. d. Trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức ” Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải ra sau, rồi chuyền bóng cho nhau. Cách 2: chuyền bóng qua đầu cho nhau. HS xếp thành 4 hàng. HS hát. HS ngồi và lắng nghe. HS chơi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 3. Phần kết thúc: Đứng tại chỗ vỗ tay hát. Giáo viên củng cố hệ thống bài. Nhận xét, đánh giá tiết học. MÔN: THỂ DỤC BÀI 2 TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ-TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I-MUC TIÊU: - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình thể dục 4 và một số quy đònh trong giờ học thể dục. - Biết cách tập hợp hàng dọc, biết cách dóng hàng thẳng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Biết cách chơi và tham gia các trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi, 2-4 cờ nheo, ô trò chơi kẻ sẵn. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: Tập hợp phổ biến nội dung. Trò chơi Tìm người chỉ huy. Đứng vỗ tay và hát. 2. Phần cơ bản: a. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Lần 1, 2 – GV điều khiển, nhận xét sửa chữa cho HS . GV theo dõi HS thực hiện trong các lần sau. b. Trò chơi Chạy tiếp sức Cho HS tập hợp theo hình thoi, giải thích cách chơi và luật chơi. Cho HS làm mẫu, sau đó cho HS cả lớp thi đua chơi 3 lần. Giáo viên quan sát nhận xét nhóm thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: HS tập hợp thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa thả lỏng. Giáo viên hệ thống bài Nhận xét tiết học. HS tập hợp thành 4 hàng HS chia tổ thực hiện HS thực hiện 3 – 4 lần. HS các nhóm chơi. MÔN: THỂ DỤC BÀI 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI” THI XẾP HÀNG NHANH” I-MUC TIÊU: - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải,quay trái đúng khấu lệnh. - Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhòp. - - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III-NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: GV tập hợp phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. Đứng tại chỗ hát vỗ tay. Chơi trò chơi Tìm người chỉ huy. 2. Phần cơ bản: a. Đội hình đội ngũ Ôn quay phải, quay trái, dồn hàng Lần 1, 2 GV điều khiển và sửa chữa. HS chia nhóm và tập luyện GV quan sát, đánh giá biểu dương. b. Trò chơi vận động Trò chơi thi đua xếp hàng nhanh. Giáo viên nêu tên trò chơi và giải thích cách chơi. Lần 1,2 HS chơi thử. Các lần sau chơi chính thức. Giáo viên quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: Cho HS thả lỏng GV hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi. Nhóm trưởng điều khiển. HS chơi trò chơi: Xếp hàng nhanh. MÔN: THỂ DỤC BÀI 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I-MUC TIÊU: - Biết cách dàn hàng, dồn hàng, động tác quay phải,quay trái đúng khấu lệnh. - Bước đầu biết cách quay sau và đi đều theo nhòp. - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: GV phổ biến nội dung học tập. Chơi trò trò chơi: Diệt các con vật có hại 2. Phần cơ bản: a. Đội hình đội ngũ Ôn quay phải, quay trái, đi đều. GV điều khiển lần 1, 2. Sau đó chia tổ tập luyện. GV quan sát, chữa sai cho các tổ. Học kó thuật động tác quay đằng sau: 7-8 phút GV làm mẫu động tác 2 lần Chia tổ tập luyện, GV quan sát nhận xét. b. Trò chơi vận đông. Trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. Cho một số HS làm mẫu, sau đó HS chơi. GV quan sát, nhận xét đội thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: Cho HS hát một bài hát và vỗ tay theo nhòp. GV hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi. HS thực hành làm theo mẫu. Nhóm trưởng điều khiển. HS chơi. HS hát và vỗ tay. MÔN: THỂ DỤC BÀI 5 ĐI DỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I-MUC TIÊU: - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quya sau. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái- đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: GV phổ biến nội dung học tập. Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh. Đứng tại chỗ và hát vỗ tay một bài. 2. Phần cơ bản: a. Đội hình đội ngũ Ôn đi đều, đứng lại, quay sau. Lần 1 và 2: GV hướng dẫn HS thực hiện. Những lần sau cho HS điều khiển. GV nhận xét, biểu dương các tổ thi đua tốt. GV cho HS tập 2 lần để củng cố lại. b. Trò chơi vận động Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. GV tập hợp theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV cho HS ôn lại vần điệu trước 1 – 2 lần, rồi cho 2 HS làm mẫu. Cả lớp thi đua chơi 2-3 lần. GV quan sát nhận xét, biểu dương các cặp HS chơi đúng luật, nhiệt tình. 3. Phần kết thúc: Cho HS chạy đều nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, sau đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ. Làm động tác thả lỏng. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi. Nhóm trưởng điều khiển. HS thực hiện HS chơi theo hướng dẫn của GV. HS tạo thành một vòng tròn. Làm động tác thả lỏng. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH GV hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. MÔN: THỂ DỤC BÀI 6 ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” I-MUC TIÊU: - Bước đầu biết cách đi đều, đứng lại và quya sau. - Bước đầu thực hiện động tác đi đều vòng phải, vòng trái- đứng lại. - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. Trò chơi: Làm theo khẩu lệnh Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhòp. 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. a. Ôn quay đằng sau : Lần đầu GV điều khiển, các lần sau GV chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. Tập trung lớp, củng cố. GV điều khiển . Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm vừa giảng giải kó thuật động tác. Chia tổ tập luyện theo đội hình 1 hàng dọc. GV quan sát, sửa chữa sai sót cho HS. b. Trò chơi vận động Trò chơi: Bòt mắt bắt dê. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi. HS thực hành làm theo mẫu. Nhóm trưởng điều khiển. HS chơi. HS hát và vỗ tay HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. GV củng cố, hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. MÔN: THỂ DỤC BÀI 7 NHẢY DÂY- TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY I-MUC TIÊU: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng. - Biết cách chơi và tham gia được các trò chơi. II-ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: -Đòa điểm: sân trường sạch sẽ. -Phương tiện: còi, dụng cụ môn tự chọn và chuẩn bò trước sân cho trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1. Phần mở đầu: 6 – 10 phút. Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện. Trò chơi: Một vài trò chơi đơn giản để HS chú ý Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. 2. Phần cơ bản: 18 – 22 phút. a. Ôn đội hình đội ngũ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Ôn đi đều vòng phải, đứng lại. Ôn đi đều vòng trái, đứng lại. Ôn tất cả nội dung ĐHĐN nêu trên. b. Trò chơi vận động Trò chơi: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi. Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. Tập hợp thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động tác thả lỏng. GV củng cố, hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học. HS tập hợp thành 4 hàng. HS chơi trò chơi. HS thực hành HS chơi. HS thực hiện động tác làm thả lỏng. [...]... nhòp cho cả lớp tập Lần 2: Lớp trưởng vừa tập vừa hô nhòp cho cả lớp tập Lần 3: Cán sự hô nhòp cho cả lớp tập GV quan sát sửa sai cho HS b Trò chơi vận động Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút... VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1 Phần mở đầu: 6 – 10 phút Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh trang phục tập luyện Trò chơi: GV tự chon 2 Phần cơ bản: 18 – 22 phút a.Bài thể dục phát triển chung: 3 -4 lần Lần 1: GV vừa hô, vừa làm mẫu cho HS Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS Lần 3 ,4: Lớp trưởng hô nhòp cho lớp tập, GV sửa sai GV có thể chia nhóm để các... HS làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp GV củng cố, hệ thống bài GV nhận xét, đánh giá tiết học HĐ CỦA HỌC SINH HS tập hợp thành 4 hàng HS chơi trò chơi HS thực hành Nhóm trưởng điều khiển HS chơi HS thực hiện MÔN: THỂ DỤC BÀI 14 QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG... sai sót cho HS Cả lớp tập lớp do GV điều khiển để củng cố b Trò chơi vận động Trò chơi: Kết bạn GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút Cho c lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp HĐ CỦA HỌC SINH HS tập hợp thành 4 hàng HS chơi... Lần 3: GV hô cho HS tập toàn bộ động tác Lần 4: GV có thể mời lớp trưởng lên hô nhòp cho cả lớp tập GV dành thời gian để sửa sai cho các em b Trò chơi vận động Trò chơi: Nhan lên bạn ơi GV cho HS tập hợp theo hình thoi, nêu trò chơi, giải thích luật chơi, rồi cho HS làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: 4 –... 22 phút a Bài thể dục phát triển chung Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục: 5-7 phút Tập theo đội hình hàng ngang Lần 1: GV hô nhòp cho cả lớp tập, mỗi động tác tập 2x8 nhòp Lần 2: Cán sự làm mẫu vàhô nhòp cho cả lớp tập GV nhận xét 2 lần tập GV chia tổ tập luyện GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS Kiểm tra thử 5-6 động tác HS ngồi theo đội hình hàng ngang, GV gọi lần lượt 3- 5 em lên kiểm... theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút Đứng vỗ tay hát Thực hiện các động tác thả lỏng GV củng cố, hệ thống bài HĐ CỦA HỌC SINH HS tập hợp thành 4 hàng HS chơi trò chơi HS thực hành Nhóm trưởng điều khiển HS chơi HS thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV nhận xét, đánh giá tiết học HĐ CỦA HỌC SINH MÔN: THỂ DỤC BÀI 24 HỌC ĐỘNG... chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút GV chạy nhẹ nhàng cùng HS trong sân trường Chơi trò chơi thả lỏng HĐ CỦA HỌC SINH HS tập hợp thành 4 hàng HS chơi trò chơi HS thực hành Nhóm trưởng điều khiển HS chơi HS thực hiện HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN GV củng cố, hệ thống bài GV nhận xét, đánh giá tiết học HĐ CỦA HỌC SINH MÔN: THỂ DỤC BÀI 22 KIỂM TRA... 22 phút a Kiểm tra bài thể dục phát triển chung Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung: 2 lần 8 nhòp Kiểm tra 5 động tác của bài thể dục phát triển chung Nội dung kiểm tra: Mỗi HS thực hiện 5 động tác theo đúng thứ tự Tổ chức và phương pháp kiểm tra: Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt 5 học sinh Cách đánh giá: (HT tốt, HT hoặc Chưa hoàn thành.) b Trò chơi khởi động: 3 -4 phút Trò chơi: Kết bạn... chơi Tiếp theo cho cả lớp cùng chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình HĐ CỦA HỌC SINH HS tập hợp thành 4 hàng HS chơi trò chơi HS thực hành Nhóm trưởng điều khiển HS chơi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 3 Phần kết thúc: 4 – 6 phút Đứng và hát vỗ tay theo nhòp GV nhận xét, đánh giá kết quả kiểm tra, công bố kết quả kiểm tra HĐ CỦA HỌC SINH HS thực hiện MÔN: THỂ DỤC BÀI 16 ĐỘNG . Phần cơ bản: a. Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 4 Thời lượng 2 tiết / tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung gồm: ĐHĐN, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kó. theo cho cả lớp cùng chơi. GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi của mình. 3. Phần kết thúc: 4 – 6 phút. Cho c lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp. HS tập hợp thành 4 hàng. HS. mẫu, sau đó cho HS cả lớp thi đua chơi 3 lần. Giáo viên quan sát nhận xét nhóm thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: HS tập hợp thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa thả lỏng. Giáo viên hệ thống bài Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 3,