0

Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

36 1,201 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:12

Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Tuần 1 Làm Quen - trò chơi "Diệt các con vật hại" I - Mục tiêu: - Bớc đầu biết đợc một số nội quy tập kuyện cơ bản. - Biết làm theo giáo viên sửa lại trang phục cho gọn gàng khi tập luyện. - Bớc đầu biết cách chơi trò chơi. II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - khởi động: + Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. + Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1 2, 1 - 2 2 4 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động, quan sát sửa sai cho học sinh. Cơ bản - Biên chế tổ tập luyện - Phổ biến nội qui tập luyện - Trò chơi Diệt các con vật có hại + GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi luật chơi. Cho học sinh kể tên các con vật có hại. 2 6 1- 4 2 4 10 * Hoạt động 2. Biên chế tổ, phổ biến nội quy. - GV chon cán sự và cả lớp quyết định - HS đứng thành 3 hàng ngang so le - GV nêu yêu cầu khi tập luyện khi ra vào lớp. - Trang phục. - Chỉnh đốn lại trang phục. * Hoạt động 3: Trò chơi Lớp đứng thành 3 hàng ngang giãn cách sole. GV điều khiển cho học sinh chơi Lần 1 chơi thử lần 2 chơi chính thức Kết thúc - Thả lỏng: + Đứng vỗ tay và hát - GV cùng học sinh hệ thống bài học. - GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà. - Xuống lớp 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: - HS đứng thành 3 hàng ngang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV hô giải tán học sinh hô khoẻ Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 1 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Tuần 2 tập hợp hàng dọc, dóng hàng Trò chơi "Diệt các con vật hại" I - Mục tiêu: - Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. - Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng trớc cho thẳng (có thể còn chậm). - Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. II - Địa điểm - Phơng tiện: . - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, tranh ảnh con vật III - Nội dung và phơng pháp lên lớp. Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - Giáo viên cùng lớp trởng tập hợp lớp sau đó GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Giáo viên nhắc lại nội quy và cho học sinh sửa lại trạng phục. - Khởi động: + Đứng vỗ tay và hát + Giậm châm tại chỗ đếm to theo nhịp. 1- 2, 1 2. 1 - 2 1 2 2 3 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động, quan sát sửa sai cho học sinh Cơ bản - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Trò chơi Diệt các con vật có hại Giáo viên nhắc lại chách chơi luật chơi 10- 12' 6 8 * Hoạt động 2. - Giáo viên gọi một số em ra làm mẫu giáo viên phân tích và giải thích để các em làm mẫu sau đó điều khiển lớp tập 1 - 3 lần để các em hiểu. * Hoạt động 3: - Học sinh đứng thành 3 hàng ngang so le - Giáo viên tổ chức cho các em chơi thử 1 2 lần để nhớ cách chơi và cho các em chơi chính thức. Kết thúc - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1 -2 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài học - Giáo viên nhận xét giờ học giao bài tập về nhà. 1 1 1 - 2 1 - 2 * Hoạt động 4: - Học sinh đứng thành 3 hàng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Học sinh dồn hàng nghe nhận xét và hệ thống bài . Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 2 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Tuần 3 tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - trò chơi "Diệt các con vật có hại" I - Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Bớc đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chớc theo giáo viên). - Tham gia chơi đợc (có thể vẫn còn chậm). II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV giúp cán sự tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - khởi động: + Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. + Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1 2, 1 - 2 2 4 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động, quan sát sửa sai cho học sinh Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ Trò chơi diệt các con vật có hại 2 4 lần 5 - 6 * Hoạt động 2. - Học sinh đứng thành 4 hàng dọc. Giáo viên điều khiển lần 1 và nhắc lại kỹ thuật nếu các em cha nhớ. Lần 2 3 cán sự điều khiển giáo viên giúp đỡ cán sự. - Lần 4 Thi trình diễn giữa các tổ với nhau giáo viên nhận xét tuyên dơng các em tập tốt và uốn nắm sửa sai cho các em thực hiện cha tốt. * Hoạt động 3 - Các em đứng thành 3 hàng ngang - Giáo viên nhắc lại cách chơi và điều khiển cho các em chơi. Kết thúc - Thả lỏng các khớp - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: Theo đội hình GV nhận xét xuống lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 3 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Tuần 4 tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Trò chơi "diệt các con vật có hại" I - Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đợc hớng để xoay ngời về hớng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm). - Biết tham gia trò chơi. II - Địa điểm - Phơng tiện. - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - Cán sự tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - khởi động: + Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. + Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1 2, 1 2 2 4 * Hoạt động 1: Tập hợp lớp - HS đứng thành 2- 4 hàng dọc sau đó quay ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động các khớp. Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ Trò chơi Diệt các con vật có hại 2 4 lần 5 - 6 * Hoạt động 2. - Giáo viên điều khiển lần 1 cả lớp thực hiện và nhắc lại kỹ thuật nếu các em cha nhớ. Lần 3 4 chia tổ tập luyện cán sự điều khiển giáo viên giúp đỡ cán sự. - Báo cáo kết quả luyện tập của các tổ trớc lớp. Giáo viên nhận xét tuyên dơng các em tập tốt và uốn nắm sửa sai cho các em thực hiện cha tốt. * Hoạt động 3: - Các em đứng thành 3 hàng ngang. - Cán sự điều khiển cho các em chơi Kết thúc - Thả lỏng các khớp - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần 5 Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 4 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013 tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - trò chơi "đi qua đờng lội" I - Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hớng để xoay ngời theo (có thể còn chậm). - Bớc đầu làm quen với trò chơi. II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, sân trò chơi. III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. + Trò chơi diệt các con vật có hại. + Chạy nhẹ theo 1 hàng dọc quang sân trờng. 2 4 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 3 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. - Chơi theo đội hình 4 hàng ngang. Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Trò chơi Qua đờng lội 2 4 lần 8 10 4 - 5 * Hoạt động 2. - Giáo viên chia tổ luyện tập cán sự điều khiển dới hình thức thi đua giữa các tổ với nhau. - Giáo viên làm mẫu và giảng giải cho học sinh tập sen kẻ giữa các lần tập là giáo viên nhận xét bổ sung thêm. * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu tên trò chơi và điều khiển cho các em chơi theo đội hình chơi. Kết thúc - Thả lỏng các khớp tay chân, vỗ tay và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: - Học sinh đứng thành 4 hàng ngang dãn cách x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần 6 Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013 Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 5 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Dàn hàng, dồn hàng - Trò chơi "Đi qua đờng lội" I - Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hớng để xoay ngời theo hớng đó. - Làm quen cách dàn hàng, dồn hàng- - Biết cách chơi trò chơi. II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, sân trò chơi. III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - khởi động: + Chạy nhẹ theo một hàng dọc quanh sân trờng + Đi theo vòng tròn hít thở sâu + Trò chơi diệt các con vật có hại. - Kiểm tra bài cũ 2 4 1 2 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. - Theo 1 hàng dọc. - Chơi theo đội hình 4 hàng ngang. Kiểm tra 1 - 5 em, phần ĐHĐN. Cơ bản - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Dàn hàng ngang, dồn hàng. - Đi thờng theo nhịp 1 2 hàng dọc. - Trò chơi Qua đờng lội 2 4 lần 2 3 lần 3 4 4 - 5 * Hoạt động 2. - Chia tổ luyện tập giáo viên quan sát sữa sai. - Thi đua giữa các tổ với nhau. - Giáo viên điều khiển lớp tập và có nhận xét bổ sung. - GV hớng dẫn các em cách bớc chân khi có lệnh và điều khiển các em bớc bằng khẩu lệnh hoặc bằng còi * Hoạt động 3: Giáo viên nêu tên trò chơi và điều khiển cho các em chơi theo đội hình trò chơi. Kết thúc - Thả lỏng các khớp tay chân - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 6 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 Tuần 7 tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. Dàn hàng, dồn hàng - trò chơi "Đi qua đờng lội" I - Mục tiêu: - Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng. - Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. - Nhận biết đúng hớng để xoay ngời theo đúng hớng. - Biết dàn hàng, dồn hàng. - Biết cách tham gia chơi trò chơi. II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, sân trò chơi. III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ vỗ tay và hát + Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp. - Kiểm tra bài cũ 1 - 2 4 1 2 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. - Theo 2 - 4 hàng ngang. - Kiểm tra 1 - 5 em, phần ĐHĐN. Cơ bản - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng - Học t thế đứng cơ bản. - Trò chơi Qua đờng lội 1 lần 2 lần 2-3 lần 4 - 5 * Hoạt động 2. - Giáo viên điều khiển mỗi tổ một lần. - Học sinh các tổ nhận xét đánh giá xếp loại và giáo viên nhận xét đánh giá chung. - Giáo viên điều khiển lớp tập 1 lần và có nhận xét bổ sung sau đó cán sự điều khiển. - Giáo viên nêu tên động tác sau đó vừa giảng giải vừa làm mẫu và dùng khẩu lệnh để cho các em tập chậm để uốn nắn t thế. * Hoạt động 3: - Cán sự điều khiển cho các tổ chơi thi đua với nhau phân thắng thua, thởng phạt. Kết thúc - Tại chỗ vỗ tay và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 4: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần 8 Thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2013 Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 7 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 t thế cơ bản. Đứng đa hai tay ra trớc trò chơi 'đi qua đờng lội" I - Mục tiêu: - Bớc đầu biết cách thực hiện t thế đứng cơ bản và đứng đa hai tay ra trớc. - Biết cách chơi và tham gia chơi đợc. II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, sân trò chơi. III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Khởi động: + Tại chỗ vỗ tay và hát + Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp + Trò chơi diệt các con vật có hại. 1 - 2 4 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. Cơ bản - Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái. - Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng - Ôn t thế đứng cơ bản. - Đứng đa 2 tay ra trớc - Trò chơi Qua đờng lội 1 lần 2 lần 2 - 3 lần 2 - 3 lần 4 - 5 * Hoạt động 2. - Cán sự điều khiển mỗi tổ một lần. - Các tổ nhận xét đánh giá giáo viên nhận sét đánh giá sửa sai chung. - Giáo viên điều khiển lớp tập. - Giáo viên nhắc lại tên động tác, vừa làm mẫu vừa đếm nhịp để học sinh tập theo và dùng khẩu lệnh để cho các em tập chậm để uốn nắn sửa sai. * Hoạt động 3: - Giáo viên nêu tên trò chơi và điều khiển cho các em chơi theo đội hình trò chơi. Kết thúc - Tại chỗ vỗ tay và hát. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 3: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần 9 Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 8 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 đứng đa hai tay dang ngang đứng đa hai tay lên cao chếch chữ v I - Mục tiêu: - Bớc đầu biết cách thực hiện đứng đa hai tay dang ngang và đứng đa hai tay lên cao chếch chữ V (thực hiện bắt chớc theo giáo viên). II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị còi, III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Tại chỗ vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thờng và hít thở sâu. - Trò chơi diệt các con vật có hại. 1 - 2 1 2 1 1 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. - Theo 2 - 4 hàng dọc. - Chơi theo đội hình 4 hàng ngang. Cơ bản - Ôn đứng đa 2 tay dang ngang, đa 2 tay lên cao chếch hình chữ V - Ôn quay phải, quay trái 2- 4 lần 1 2 * Hoạt động 2. - Theo 2 - 4 hàng ngang Lần 1: giáo viên nêu tên động tác, tập mẫu 1 lần và điều khiển cho các em tập. - GV hô nhịp không làm mẫu để cho các em tập. Lần 2 - 3: Cán sự điều khiển GV quan sát sửa sai. Lần 4: Thi giữa các tổ với nhau do GV điều khiển. - GV điều khiển lớp tập. - Chia tổ tập luyện Kết thúc - Đi thờng theo nhịp 2 4 hàng dọc. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 3: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Học sinh tự ôn luyện ở nhà Tuần 10 Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2014 Tuần 10 Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013 t thế đứng cơ bản, đứng đa hai tay ra trớc, đứng đa hai Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 9 Giáo án lớp: 1 Năm học:2013-2014 tay dang ngang và đứng đa hai tay lên cao chếch chữ v T thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông. I - Mục tiêu: - Biết cách thực hiện t thế đứng cơ bản và đứng đa hai tay ra trớc, đứng đa hai tay dang ngang (có thể tay cha ngang vai) và đứng đa hai tay lên cao chếch chữ V. - Bớc đầu làm quen với t thế đứng kiễng gót, hai tay chống hông (thực hiện bắt chớc giáo viên). II - Địa điểm - Phơng tiện: - Sân thể dục. Vệ sinh an toàn nơi tập. - GV chuẩn bị 1 còi. III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Hoạt động của Giáo viên Học sinh Mở đầu - GV tập hợp lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Tại chỗ vỗ tay và hát - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên - Đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu. - Trò chơi diệt các con vật có hại. 1 - 2 4 1 * Hoạt động 1: - HS đứng thành 2 - 4 hàng dọc sau quay thành hàng ngang. - GV điều khiển cho học sinh khởi động. - Theo 2 - 4 hàng dọc. - Chơi theo đội hình 4 hàng ngang. Cơ bản - Ôn t thế đứng cơ bản. - Học đứng đa 2 tay dang ngang: - Đa 2 tay lên cao chếch hình chữ V - Ôn quay phải, quay trái 1 lần 2-3 lần 2-3 lần 1-2 lần 4 - 5 * Hoạt động 2. - Theo đội hình vòng tròn - Theo 4 hàng ngang giáo viên nêu tên và phân tích từng động tác hớng dẫn từng cử động để các em tập bắt chớc. - GV hô nhịp cùng làm mẫu để cho các em tập. - GV hô nhịp không làm mẫu cho các em tập. - Dạy nh động tác trên. GV điều khiển. Kết thúc - Đi thờng theo nhịp 2 4 hàng dọc. - Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét buổi học giao bài tập về nhà. 1 2 1 2 1 2 * Hoạt động 3: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tuần 11 Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2013 t thế đứng cơ bản, đứng đa hai tay ra trớc, dang ngang, Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 10 [...]... hệ thống bài - Nhận xét - Ôn các động tác RLTTCB đã học * Hoạt động 4: 1 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 - Học sinh tự ôn luyện ở nhà Tuần 12 Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2 013 t thế cơ bản, đứng đa hai tay ra trớc, dang ngang, Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 11 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 lên cao chếch chữ v, đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đa một chân... bị 1 còi.và một số quả cầu chinh cho đủ 1 HS 1 quả III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 27 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Định lợng Nội dung Phần Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài ôn - Khởi động: HS xoay các khớp cổ tay, các ngón tay cẳng tay, cổ tay, xoay cánh tay -Xoay khớp đầu gối Phần Cơ bản - Ôn bài thể dục. .. và phơng pháp lên lớp: Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 17 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Nội dung Mở đầu - Hoạt động của Giáo viên Học sinh Định lợng * Hoạt động 1: GV nhận lớp phổ biến nội 2 dung yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng 40 60m 3 - Đi thờng theo vòng tròn hít 1 - Theo đội hình 2 hàng ngang - Đội hình vòng tròn, GV chỉ huy - Theo 1 hàng dọc thở sâu... theo luật của trò chơi (có thể còn chậm) II - Địa điểm - Phơng tiện: - Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập, 1 cài còi, 2 quả bóng III - Nội dung và phơng pháp lên lớp: Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 13 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Nội dung Hoạt động của Giáo viên Học sinh Định lợng Mở đầu * Hoạt động 1: - GV nhận lớp phổ biến nội dung 1 2 - Theo đội hình 2 hàng... tập - GV chuẩn bị 1 còi HS chuẩn bị đủ 1 quả cầu và vợt III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Hoạt động của giáo viên - HS Định lợng Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 32 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Phần Mở đầu Hoạt động 1: - GV nhận lớp, phổ biến nội 2 - Đội hình 3 hàng ngang dung , yêu cầu bài học - Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng 60-80m - Cán sự điều khiển... nơi tập Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 22 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 - GV chuẩn bị 1 còi và kẻ ô chuẩn bị cho trò chơi III- Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung 2 Hoạt động của GV-HS Hoạt động 1: - Đội hình 2 hàng ngang 3 - Cán sự tập hợp lớp Định lợng Phần Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học - Khởi động:HS chạy chậm thành 1 hàng... của GV-HS Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Phần Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học - Khởi động:HS chạy chậm thành 1 hàng dọc trên sân tập Sau đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu 2 Hoạt động 1: - Đội hình 2 hàng ngang 3 - Cán sự tập hợp lớp Phần Cơ bản - Học động tác điều hoà 12 4 lần - Ôn toàn bài thể dục đả học Hoạt động 2: - Gv nêu tên động... Trọng 25 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Phần Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học - Khởi động:HS chạy chậm thành 1 hàng dọc trên sân tập Sau đi thờng theo vòng tròn và hít thở sâu 2 Hoạt động 1: - Đội hình 2 hàng ngang 3 - Cán sự tập hợp lớp Phần Cơ bản - Ôn động tác điều hoà 12 4 lần - Ôn toàn bài thể dục đả học Hoạt động 2: - GV nêu tên động... lớp: Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng 21 Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Nội dung 2 Hoạt động của GV- HS Hoạt động 1: - Đội hình 4 hàng ngang 2 1 - Cán sự tập hợp lớp, GV giúp đỡ - GV hớng dẫn Định lợng Phần Mở đầu - GV nhận lớp, phổ biến nội dung , yêu cầu bài học - Đứng vỗ tay, hát - Xoay các khớp Phần Cơ bản - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể. .. sửa sai lần 1 Từ lần 2 cán sự lớp hô nhip, Gv giúp đỡ sữa sai cho HS 3 Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2 014 Tuần 22 động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình và bụng của bài thể dục phát triển chung - trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh" I- muc tiêu : - Biết cách thực hiện bốn động tác vơn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung - Bớc đầu biết cách thực hiện động tác bụng của bài thể dục phát triển . sinh tự ôn luyện ở nhà Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 12 Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 Tuần 13 Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2 013 t thế đứng đa một. tự ôn luyện ở nhà Tuần 10 Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2 014 Tuần 10 Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2 013 t thế đứng cơ bản, đứng đa hai tay ra trớc, đứng đa hai Giáo viên thực hiện: Đồng Huy. ngày 28 tháng 10 năm 2 013 t thế đứng cơ bản, đứng đa hai tay ra trớc, dang ngang, Giáo viên thực hiện: Đồng Huy Trọng Trờng Tiểu học Tợng Văn Nông Cống 10 Giáo án lớp: 1 Năm học:2 013 -2 014 lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7, Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7, , Tuần 15 Tư thế đứng đưa một chân ra sau, hai tay giơ lên cao thẳng hướng và chếch chữ v. tư thế đứng một chân sang ngang, hai tay chống hông - trò chơi "chạy tiếp sức", Hoạt động của GV-HS, Hoạt động của giáo viên - HS

Mục lục

Xem thêm