0

Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

61 592 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:18

GIO N TH DC LP 1 Bi 1: TO CHệC LễP TROỉ CHễI I/ MC TIấU: Giỳp hc sinh Bc u bit c mt s ni dung tp luyn c bn. Bit lm theo GV sa li trang phc cho gn gng khi tp luyn. Bc u bit cỏch chi trũ chi. II/ A IM PHNG TIN: a im : Sõn trng m bo an ton v v sinh. GV chun b: Cũi, tranh - nh mt s con vt. III/ NI DUNG V PHNG PHP LấN LP: NI DUNG LVé PHNG PHP T CHC I/ M U GV nhn lp, kim tra s s sc khe hc sinh. Ph bin ni dung yờu cu gi hc ngn gn, d hiu cho hs nm. + Khi ng: Xoay c tay, chõn, hụng, gi Chy nh nhng v trc. (2 x 6 m) 6 8 Lp trng tp trung lp 2 4 hng ngang, bỏo cỏo s s cho giỏo viờn. GV T i hỡnh trờn cỏc HS di chuyn sole nhau v khi ng. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ C BN: a. Biờn ch t tp luyn, chn cỏn s b mụn: - Lp trng l cỏn s b mụn TD, cú nhim v qun lý chung . - T trng cú nhim v t chc t mỡnh tp luyn. Nhn xột b. Ph bin ni quy hc tp: - Cỏn s b mụn t chc tp trung lp ngoi sõn - Trang phc trong gi hc phi 22 24 GV nờu biờn ch t tp luyn, chn cỏn s b mụn, ph bin ni qui hc tp. i hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 đảm bảo - Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai muốn ra vào lớp phải xin phép.Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho phép.  Nhận xét c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại. – GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi. – Nhận xét. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn. –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 2 TROØ CHÔI – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ I/ MỤC TIÊU – Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. – Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng cho thẳng (có thể còn chậm). – Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại … 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi  Nhận xét: b. Trò chơi: Diệt các con vật có hại –GV Hướng dẫn và tổ chức HS chơi 22 – 24’ – Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, sửa sai ở HS. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an toàn. –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ –Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 3 3 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI I/ MỤC TIÊU – Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng. – Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đứng theo giáo viên). – THAM gia chơi được trò chơi (có thể còn chậm). II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại … đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi b. Tư thế nghỉ . Tư thế nghiêm .  Nhận xét  c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại 22 – 24’ – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, sửa sai ở HS. – Phương thức tập luyện gióng như trên. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và 4 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ –Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 4 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI I/ MỤC TIÊU – Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. – Biết cách đứng nghiêm đứng nghỉ. – Nhận biết được hướng xoay người về hướng bên phải hoặc bên trái (có thể còn chậm). – Biết tham gia trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật. III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại … đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi b. Tư thế nghỉ . Tư thế nghiêm .  Nhận xét c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại 22 – 24’ – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, sửa sai ở HS. – Phương thức tập luyện giống như trên. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 5 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI I/ MỤC TIÊU – Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. – Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. – Nhận biết đúng hướng để xoay theo (có thể còn chậm). – Bước đầu làm wen trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, 6 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi b. Tư thế nghỉ . Tư thế nghiêm . Bên phải (trái)….quay  Nhận xét: c. Trò chơi vận động Trò chơi: “Qua đường lội” 22 – 24’ – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, sửa sai ở HS. – Phương thức tập luyện gióng như trên. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. 7 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 6 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh – Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. – Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. – Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng đó. – Biết cách chơi trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a. . Tập hợp hàng dọc, dóng hàng - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng . Thôi b. Tư thế nghỉ . Tư thế nghiêm . Bên phải (trái)….quay  Nhận xét: c. Trò chơi vận động Trò chơi: “Qua đường lội” 22 – 24’ – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV quan sát, sửa sai ở HS. – Phương thức tập luyện gióng như trên. –GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm. có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. –GV biểu dương đội thắng, khuyết khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau. III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát . – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học. – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau. – Xuống lớp. 6 – 8’ –Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 9 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Bài: 7 ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI I/ MỤC TIÊU – Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc. – Biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ. – Nhận biết đúng hướng để xoay người theo hướng. – Biết cách dàn hàng, dồn hàng. – Biết cách tham gia chơi trò chơi II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh. – GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh, III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh. – Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm. – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – Từ đội hình trên các HS di chuyển sole nhau và khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV II/ CƠ BẢN: a Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng. Thôi - Nghiêm, nghỉ. Bên phải(trái)….quay Nhận xét b. Dàn hàng, dồn hàng. 22 – 24’ – Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV – GV hướng dẫn cách dàn hàng 10 [...]... PHÁP LÊN LỚP: 13 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung u cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm – HS đứng tại chỗ vổ tay và hát – Giậm chân ….giậm Đứng lại …đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) LVĐ 6 – 8’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC – Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo. .. 1 còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 6 – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe – Lớp trưởng tập trung lớp 2 – học sinh 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho – Phổ biến nội dung u cầu giờ học giáo viên ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm * * * * * * * * * 27 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hơng, gối ……  Chạy nhẹ nhàng về trước (2 x 6. .. , 1 còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 22 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 I/ MỞ ĐẦU – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe học sinh – Phổ biến nội dung u cầu giờ học ngắn gọn, dể hiểu cho hs nắm + Khởi động:  Xoay cổ tay, chân, hơng, gối ……  Trò chơi: Diệt các con vật có hại GV wan sát, nhận xét 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp 2 – 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo. .. lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ * * * * * * * * * 25 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp Bài: 16 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ÔN TẬP THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU – Biết cách thực hiện phối hợp... xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 12 18 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh – Biết cách thực hiện tư thế đứng cơ bản và đứng... chơi và thị phạm mẫu cho hs nắm có thể gọi 1 -2 HS thị phạm lại đ.tác, có nhận xét Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua –GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an tồn 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, 28 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp Bài: 18 thả lỏng các cơ * * * * * * *... * GV Bài: 19 BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh – Bước đầu biết cách thực hiện hai động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung – Biết cách chơi và tham gia chơi được II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: – Địa điểm : Sân trường , 1 còi tranh thể dục III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG LVÐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 6 – 8’ – GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức – Lớp trưởng... sát và tập theo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 * * * * * * * GV – GV wan sát, nhắc nhở và sửa sai ở hs Nhận xét III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ * * * * * * *... và tổ chức cho hs chơi Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi 31 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 Nhận xét III/ KẾT THÚC: – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và hát – Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết học – Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo nhịp, và chuẩn bị tiết học sau – Xuống lớp 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ * * * * * * * * *... sai ở hs – Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện 35 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1  Nhận xét c.Trò chơi:Nhảy ơ tiếp sức Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét – GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, và tổ chức cho hs chơi Sau đó tổ chức cho các em tham gia trò chơi III/ KẾT THÚC: 6 – 8’ – Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp Lớp tập trung . Xuống lớp. 6 – 8’ Lớp tập trung 2 -4 hàng ngang, thả lỏng các cơ . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Bài: 12 18 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 THỂ DỤC RÈN. m) 6 – 8’ – Lớp trưởng tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số cho giáo viên. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 15 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 –. tập trung lớp, báo cáo sĩ số cho giáo viên. – Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 1 đứng (Học sinh đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6,