0

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

72 1,007 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:36

× × × × × × × × × ×× × × Tuần 1 THỂ DỤC: lớp 3B Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” I.Mục tiêu: - Phổ biến một số quy đònh khi tập luyện. Yêu cầu HS hiểu và thực hiện đúng. -Giới thiệu chương trình môn học. -Yêu cầu HS biết được điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần luyện tập tích cực. -Chơi trò chơi: Nhanh lên bạn ơi – Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Phổ biến nội dung yêu cầu. -Nhắc những nội dung cơ bản, những quy đònh khi tập luyện. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. -Tập bài thể dục phát triển chung lớp 2. B.Phần cơ bản. 1)Phân công tổ nhóm, chọn cán sự. -Nhắc lại nội quy và nội dung môn học. 2)Chỉnh đốn trang phục tập luyện. 3)Chơi trò chơi.Nhanh lên bạn ơi -Nêu tên trò chơi. - HS nhắc lại cách chơi. Thực hiện chơi. -Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt. 4)Ôn lại một số động tác ĐHĐN lớp 1,2. C.Phần kết thúc. -Đi thường theo nhòp 1-2 và hát. -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học- giao bài về nhà. 1-2’ 1’ 2lần 8 nhòp 2-3’ 6-7’ 2-3’ 5-7’ 6-7- 1-2lần 1-2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × Tuần 1 Thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài: 2 ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ -TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY” I.Mục tiêu: - Ôn tập một số kó năng đội hình đội ngũ đã học ởlớp 1,2. Yêu cầu thực hiện động tác nhanh chóng trật tự, theo đúng đội hình tập luyện. - Trò chơi: nhóm 3 nhóm 7. các em đã học ở lớp 2- Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: Nhắc nhởHS thực hiện nội quy. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. -Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc -Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh. B.Phần cơ bản. 1)Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, -Nêu động tác. -Nhắc lại và làm mẫu. -HS thực hiện – GV theo dõi sửa sai. +Tập lần lượt, xen kẽ.(Theo tổ, nhóm) -Ôn chào báo cáo, xin ra vào lớp. 2)Trò chơi: Nhóm 3 – nhóm 7. -Nêu lại cách chơi. -Thực hiện chơi. -Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt. C.Phần kết thúc. -Đứng vỗ tay hát -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học- giao bài về nhà. 2-3’ 1-2’ 1’ 40-50m 1’ 8-10’ 5-6’ 6-8’ 1-2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần 2 Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 × × × × × × × × × ×× × × Bài: 3 ÔN ĐI ĐỀU- TRÒ CHƠI KẾT BẠN I.Mục tiêu: - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng và theo đúng nhòp hô của gv. - ôn đi kiễng gót hai tay chống hông<dang ngang>. Yêu cầu thực hiện động tác ở mức tương đối đúng. -chơi trò chơi “kết bạn” Y êu cầu biết cách chơi và tham gia chơi chủ động II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: Nhắc nhởHS thực hiện nội quy. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. -Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc -Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh. B.Phần cơ bản. 1)Ôn : a> Đều 1-4 hàng dọc. -Nhắc lại và làm mẫu. +Tập lần lượt, tập xen kẽ.( tổ, nhóm) +Đi thường theo nhòp,đi đều theo nhòp. -HS thực hiện – GV theo dõi sửa sai. b>Đi kiễng gót hai tay chống hông<dang ngang>.<tương tự như trên> 2)Trò chơi: “Kết bạn”. -Nêu lại cách chơi. -Thực hiện chơi. -Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt. C.Phần kết thúc. -Đứng vỗ tay hát -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học- giao bài về nhà. 1-2’ 1’ 40-50m 1’ 8-10’ 5-6’ 6-8’ 1-2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần 2 Thứ tư ngày 31 tháng 8 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài: 4 ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ, KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” × × × × × × × × × ×× × × I.Mục tiêu: - Ôn đi đều 1-4 hàng dọc đi kiễng gót hai tay chống hông, dang ngang,đi theo vạch kẻ thẳng,đi nhanh chuyển sang ch. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. -Học trò chơi “tìm người chỉ huy”. Y êu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Gv nhận lớp,phổ biến nội dung,yêu cầu. -Đứng tại chỗ vỗ tay,hát: -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. -Trò chơi: “có chúng em”. -Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc B.Phần cơ bản. 1)Ôn : a> Đều 1-4 hàng dọc. -Nhắc lại và làm mẫu. +Tập lần lượt, tập xen kẽ.( tổ, nhóm) +Đi thường theo nhòp,đi đều theo nhòp. -HS thực hiện – GV theo dõi sửa sai. b>Đi kiễng gót hai tay chống hông<dang ngang>.<tương tự như trên>. c>n phối hợp:đi theo vạch kẻ thẳng,đi nhanh chuyển sang chạy. 2)Trò chơi: “Tìm Người Chỉ Huy”. -Nêu lại cách chơi. -Thực hiện chơi. -Nhận xét tuyên dương, thưởng phạt. C.Phần kết thúc. -Đứng vỗ tay hát -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học- giao bài về nhà. 1-2’ 1’ 1’ 80-100m 6-8’ 3-4’ 3-4’ 8-10’ 1-2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần 3 Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 BÀI 5 :TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I.MỤC TIÊU: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, quay phải quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu thực hiện thuần thục kó năng này ở mức độ tương đối chủ động. × × × × × × × × × ×× × × - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Trò chơi:Tìm người chỉ huy:Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN . -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP . Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. -Chạy theo vòng tròn. Trò chơi:Chạy tiếp sức. B.Phần cơ bản. 1)Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng. -Cán sự hô - gvtheo dõi và uốn nắn. 2)Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. -Giới thiệu làm mẫu 1 lần. -Hs thực hiện tập. -Tập theo tổ. -Thi đua giữa các tổ. 3)Trò chơi:Tìm người chỉ huy -Nhắc tên trò chơi và cách chơi. -Lớp thực hiện chơi, sau mỗi lần đổi chỗ. C.Phần kết thúc. -Đi thường theo nhòp -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học. 1-2’ 1’ 2-3’ 2-3’ 5-6’ 10’ 6-8’ 2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×× × × Tuần 3 Thứ tư ngày 7 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 6: Đội hình đội ngũ.Trò chơi : "Tìm người chỉ huy " I.MỤC TIÊU: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. -Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn động tác đi đều 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi:Tìm người chỉ huy. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách tương đối chủ động. II. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và kẻ sân. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. - Xoay các khớp. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. - Trò chơi:Chui qua hầm. B.Phần cơ bản. 1)Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. -Lần 1-2 gv điều khiển. -Lần sau cán sự điều khiển- GV uốn nắn. 2) Ôn đi đều theo hàng dọc. -Chia tổ tập và thay đổi người chỉ huy - GV theo dõi uốn nắn từng HS. 3)Trò chơi:Tìm người chỉ huy -Yêu cầu HS nhắc lại cách chơi. -Thực hiện chơi,Sau một lần đổi chỗ vò trí 4) Chạy nhẹ xung quanh sân tập. C.Phần kết thúc. -Đi thường theo nhòp -Hệ thống bài học. -Nhận xét tiết học. 1-2’ 1’ 8-10’ 6-8’ 5-7’ 3-4’ 2’ 2’ 1’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần 4 Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 × × × × × × × × × ×× × × Bài 7: Ôn đội hình đội ngũ Trò chơi: " Thi xếp hàng " I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. Học trò chơi "Thi xếp hàng" 2/ Kó năng: Thực hiện động tác và biết cách chơi tương đối chính xác II/ Đòa điểm, phương tiện dạy - học:- Dụng cụ: còi, kẻ sân chơi trò chơi - Sân bãi: Vệ sinh sạch sẽ III/ Các hoạt động dạy học: Nội dung hoạt động và phương pháp ĐL vận động Biện pháp tổ chức Phần mở đầu: 1, Nhận lớp tập hợp học sinh - Kiểm tra só số - Phổ biến yêu cầu tiết học 2, Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp và hát * Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, điểm số theo tổ 1' 1' 1' 2' × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần cơ bản: * Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái * Học trò chơ: "Thi xếp hàng" - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn nội dung và cách chơi; cho HS đọc thuộc vần điệu: SGV/23 10 - 15' 8 - 10' × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần kết thúc: 1/ Hệ thống bài: GV và HS cùng hệ thống 2/ Hồi tónh: Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng 3/ Nhận xét: Tuyên dương tổ đã luyện tập tốt 4/ Giao bài về nhà: Ôn luyện trò chơi và những gì đã học 5' Tuần 4 Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 8 : Đi vượt chướng ngại vật Trò chơi: "Thi xếp hàng’’ × × × × × × × × × ×× × × I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số đi theo vạch kẻ thẳng - Học đi vượt chướng ngại vật, trò chơi: Xếp hàng 2/ Kó năng: - Thực hiện động tác tương đối chính xác và ở mức cơ bản đúng; biết chơi một cách chủ động 3/ Giáo dục: Trật tự , có tổ chức II/ Đòa điểm, phương tiện dạy - học: - Dụng cụ: Còi, chướng ngại vật, kẻ sân cho trò chơi- Sân bãi: Sân trường III/ Các hoạt động dạy - học: Nội dung hoạt động và phương pháp ĐL vận động Biện pháp tổ chức Phần mở đầu: 1, Nhận lớp, tập hợp học sinh - Kiểm tra só số - Phổ biến yêu cầu tiết học 2/ Khởi động: - Chạy nhẹ - Trò chơi: “Chại đổi chỗ, vỗ tay nhau” 2' 3' 100- 200m × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳng - Học động tác: đi vượt chướng ngại vật thấp: GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích GV kiểm tra, uốn nắn - Trò chơi: Thi xếp hàng GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó cả lớp chơi 10' 12' 8' × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần kết thúc: 1/ Hệ thống bài: GV và HS cùng hệ thống bài 2/ Hồi tónh: Đi chậm theo vòng tròn, vỗ tay và hát 3/ Giao bài về nhà: Ôn đi vượt chướng ngại vật 5' Tuần 5 Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 9: Ôn đội hình đội ngũ Trò chơi: " Thi xếp hàng " I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. -ân động tác “đi vượt chướng ngại vật thấp”. Học trò chơi "Thi xếp hàng". × × × × × × × × × ×× × × 2/ Kó năng: Thực hiện động tác và biết cách chơi tương đối chính xác II/ Đòa điểm, phương tiện dạy - học: - Dụng cụ: còi, kẻ sân chơi trò chơi- Sân bãi: Vệ sinh sạch sẽ III/ Các hoạt động dạy học: Nội dung hoạt động và phương pháp ĐL vận động Biện pháp tổ chức Phần mở đầu: 1, Nhận lớp tập hợp học sinh - Kiểm tra só số - Phổ biến yêu cầu tiết học 2, Khởi động: - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp và hát * Ôn đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, điểm số theo tổ 1' 1' 1' 2' × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần cơ bản: * n: -Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, trái; -ân động tác “đi vượt chướng ngại vật thấp”. * Học trò chơ: "Thi xếp hàng" - Nêu tên trò chơi, hướng dẫn nội dung và cách chơi; cho HS đọc thuộc vần điệu: SGV/23 18 - 20' 8 - 10' × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần kết thúc: 1/ GV cùng HS hệ thống 2/ Hồi tónh: Đi thường theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng 3/ Nhận xét: Tuyên dương tổ đã luyện tập tốt 4/ Giao bài về nhà: Ôn luyện trò chơi và ôn những gì đã học 5' × × × × × × × × × ×× × × × × × × × × × × × ×× × × Tuần 5 Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 10 : Đi vượt chướng ngại vật Trò chơi: " mèo đuổi chuột ’’ I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số . - Học đi vượt chướng ngại vật, trò chơi: " mèo đuổi chuột ’’ 2/ Kó năng: - Thực hiện động tác tương đối chính xác và ở mức cơ bản đúng; biết chơi một cách chủ động 3/ Giáo dục: Trật tự , có tổ chức II/ Đòa điểm, phương tiện dạy - học: - Dụng cụ: Còi, chướng ngại vật, kẻ sân cho trò chơi- Sân bãi: Sân trường III/ Các hoạt động dạy - học: Nội dung hoạt động và phương pháp ĐL vận động Biện pháp tổ chức Phần mở đầu: 1, Nhận lớp, tập hợp học sinh - Kiểm tra só số - Phổ biến yêu cầu tiết học 2/ Khởi động: ï- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhòp - Trò chơi: “qua đường lội”. 2' 3' Phần cơ bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi theo vạch kẻ thẳn - Học động tác: đi vượt chướng ngại vật thấp: GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích -GV kiểm tra, uốn nắn - Trò chơi: Thi xếp hàng GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, sau đó cả lớp chơi 8' 12' 10' × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Phần kết thúc: 1/ GV và HS cùng hệ thống bài 2/ Hồi tónh: Đi vòng tròn, vỗ tay và hát 3/ Giao bài về nhà: Ôn đi vượt chướng ngại vật 5' [...]... GV phát lệnh tập trung cả 8’ × ××××××× lớp , nhận xét tổ thực hiện nhanh - Học đi chuyển hướng phải , trái GV nêu tên động tác , làm mẫu , Hs bắt chước làm theo - chơi trò chơi “ Mèo đuổi chuột “ Phần kết thúc: - Cả lớp đi chậm theo vòng tròn và hát -Hệ thống bài -Giao bài tập về nhà Tuần 7 THỂ DỤC: lớp 3 8’ 5' ××××××××× ××××××××× ××××××××× Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2012 Bài 13 : Ôn đi chuyển hướng... chơi và luật chơi, rồi cho HS lên chơi thử Sau đó, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, xử lí tình huống C.Phần kết thúc -Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp: -GV cùng HS hệ thống bài: -Nhận xét, đánh giá giờ học Tuần 7 2011 THỂ DỤC: lớp 3 18-22’ 8-10’ × × × × × × × × × × × × × ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 4-6’ Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm Bài 14 : Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh I/... cách chơi và luật chơi, rồi cho HS lên × × chơi thử Sau đó, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, xử lí tình huống ××××××××× C.Phần kết thúc ××××××××× 4-6’ -Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp,GV cùng ××××××××× ××××××××× HS hệ thống bài,Nhận xét, đánh giá giờ học và giaoBT Tuần: 8 THỂ DỤC: lớp 3 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 BÀI 15 : ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI TRÒ CHƠI :CHIM VỀ TỔ I/ Mục tiêu:... chơi, rồi cho HS lên chơi thử Sau đó, cho cả lớp cùng chơi, GV quan sát, nhận xét, xử lí tình huống C.Phần kết thúc -Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp,GV cùng HS hệ thống bài,Nhận xét, đánh giá giờ học và giaoBT Tuần: 8 THỂ DỤC: lớp 3 18-22’ 8-10’ 4-6’ × × × × × × × × × × × × × × × ××××××× ××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2011 Bài 16 : Đi chuyển hướng phải... ××××××××× ××××××××× ×× × × × × × × × 4-6’ × × Tuần: 9 THỂ DỤC: lớp 3 Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2011 Bài 17 : Động tác vươn thở và tay - Trò chơi: Chim về tổ I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: -Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung 2/ Kó năng: - Thực hiện động tác tương đối chính xác và ở mức cơ bản đúng; biết chơi một cách chủ động 3/ Giáo dục: Trật tự , có tổ chức II/ Đòa điểm, phương tiện... -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển -Tập hợp cả lớp, từng tổ thi đua trình diễn GV quan sát và nhận xét sửa chữa -GV điều khiển cả lớp tập 2)Trò chơi: “Chim về tổ” GV tập hợp HS -Nêu tên trò chơi – lớp chơi thử -Thực hiện chơi – có thi đua C.Phần kết thúc - Đi thường theo nhòp và hát -Gv cùng hs hệ thống bài Tuần: 10 THỂ DỤC: lớp 3 ××××××××× 5 ××××××××× ××××××××× ××××××××× 18-22’ 8-10’ × × ×... -1Nhóm HS làm mẫu- lớp chơi thử -Thực hiện chơi – có thi đua × -GV quan sát nhận xét và biểu dương × 4-6’ C.Phần kết thúc × ××××××× -Gv cùng hs hệ thống bài -Nhận xét và giao bài tập về nhà Tuần: 11 THỂ DỤC: lớp 3 Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Bài 21: Động tác Bụng của bài thể dục phát triển chung I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở ,tay ,chân ,lườn của bài thể dục phát triển chung... tập về nhà Tuần: 14 THỂ DỤC: lớp 3 Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011 Bài 27 :ÔN BÀI TDPT CHUNG TRÒ CHƠI : “ĐUA NGỰA” I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung u cầu thực hiện động tác tương đối chính xác -Học trò chơi “Đua Ngựa”.u cầu biết cách chơi và chơi một cách tương đối chủ động 2/ Kó năng: - Thực hiện động tác tương đối chính xác và ở mức cơ bản đúng 3/ Giáo dục: Trật tự , có... biểu dương C.Phần kết thúc -Gv cùng hs hệ thống bài -Nhận xét và giao bài tập về nhà 5 ××××××××× ××××××××× ××××××××× 18-22’ 8-10’ 4-6’ × × × × × × × × × × × × × Tuần: 15 THỂ DỤC: lớp 3 Thứ tư ngày 07 tháng 12 năm 2011 Bài30 :KIỂM TRA BÀI TDPT CHUNG TRÒ CHƠI : “Chim Về Tổ” I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Kiểm tra bài thể dục phát triển chung u cầu thực hiện động tác tương đối chính xác -Chơi trò chơi “Chim... biểu dương C.Phần kết thúc -Gv cùng hs hệ thống bài -Nhận xét và giao bài tập về nhà Tuần: 13 THỂ DỤC: lớp 3 ××××××××× 18-22’ × ××××××× × × × 8-10’ 4-6’ × ××××××× × × × × × × × × × × × × × Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2011 Bài 26 :ÔN BÀI TDPT CHUNG -TRÒ CHƠI : “ĐUA NGỰA” I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung u cầu thực hiện động tác tương đối chính xác -Học trò chơi “Đua Ngựa”.u . ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 21: Động tác Bụng của bài thể dục phát triển chung I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở ,tay ,chân ,lườn của bài thể dục phát triển. × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần: 10 Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2011 THỂ DỤC: lớp 3 Bài 19 : Động tác Chân- Lườn của bài thể dục I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - n động tác vươn thở , tay. thúc: - Cả lớp đi chậm theo vòng tròn và hát -Hệ thống bài -Giao bài tập về nhà 5& apos; × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Tuần 7 Thứ ba ngày 4 tháng 10 năm 2012 THỂ DỤC: lớp 3 × × × × × × × × × ×× × ×
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5,