Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5

72 1.1K 19
Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN:1 Bài:1 TỔ CHỨC LỚP – TRÒ CHƠI Ngày soạn: ……………………… Ngày dạy: ……………………… I. MỤC TIÊU :  Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những qui định cơ bản để thực hiện trong giờ học thể dục.  Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò chơi.  Yêu cầu hs ổn định và trật tự trong giờ học , nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : Tranh các con vật có lợi và có hại, còi. - Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” . 2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) 3. Bài mới : ( 20’ – 22’ ) a. Giới thiệu bài : gv dùng phương pháp đàm thoại , kể chuyện để giới thiệu cho hs biết được chương trình thể dục lớp 1. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’- 10’ 5’-8’ Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn. Mục tiêu: Phổ biến nội qui tập luyện , biên chế tổ, chọn cán sự. yêu cầu hs biết được những qui định cơ bản để thực hiện trong giờ học thể dục. Cách tiến hành: -GV phổ biến nội qui tập luyện cho hs nắm vững . -Trang phục khi học thể dục , gv nhắc nhở hs sử dụng trang phục gọn gàng , nhẹ , giày … khi đến tiết học Thể dục . Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các con vật có hại” . Mục tiêu: Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò chơi. - Ngồi ở tư thế lắng nghe Trang 1 Nêu tên trò chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh treo ) . Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs làm quen dần với cách chơi. Diệt Diệt Diệt Diệt - Đồng thanh hô“Diệt, Diệt Diệt”.khi Gv gọi tên các con vật có hại, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô Diệt là sai. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi hs nêu lại các nội qui tập luyện -GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… Trang 2 TUẦN:2 Bài:2 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI Ngày soạn:………………………………Ngày dạy: …………………………… I. MỤC TIÊU :  Làm quen với tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện được ở mức cơ bản đúng có thể còn chậm.  Tham gia chơi trò chơi:“ Diệt các con vật có hại ” . Yêu cầu hs bước đầu biết tham gia vào trò chơi .  Yêu cầu hs ổn định và trật tự trong giờ học, nắm được những điểm cơ bản từ buổi đầu để tạo nề nếp ngay trong giờ học. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : Tranh tập hợp hàng dọc, dóng hàng. - Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 4. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” . 5. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học. 6. Bài mới : ( 20’ – 22’ ) a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’- 10’ 5’-8’ - Hoạt động 1 : Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc. -Mục tiêu: hs nắm được cách tập hợp hàng dọc để vận dụng vào tiết học. -Cách tiến hành: Gọi một tổ ra thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vị trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau mình sau đó gv cho hs giải tán sau đó tập hợp một lần . -Nhận xét,tuyên dương Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các con vật có hại” Mục tiêu: Tham gia chơi trò chơi“ Diệt các con vật có hại ”.Yêu cầu hs - Thực hiện tập hợp hàng dọc,dóng hàng . Trang 3 bước đầu biết tham gia vào trò chơi. . Gv nêu tên trò chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh treo ) . Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs làm quen dần với cách chơi. Diệt Diệt Diệt Diệt - Đồng thanh hô “Diệt, Diệt, Diệt”. khi Gv gọi tên các con vật có hại, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô Diệt là sai. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi hs nêu lại các nọâi qui tập luyện -GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………… Trang 4 TUẦN:3 Bài:3 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI Ngày soạn:…………………………….Ngày dạy:……………………………… I. MỤC TIÊU :  Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.  Làm quen với động tác đứng nghiêm đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng.  Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại, tranh động tác đứng đứng nghiêm, động tác đứng nghỉ. -Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” .  Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs nhắc lại nội qui môn học.  Bài mới : ( 20’ – 22’ ) a. Giới thiệu bài : GV giới thiệu cách tập hợp hàng dọc. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’-8’ 5’-6’ - Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Mục tiêu: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn giờ trước. -Cách tiến hành: - Gọi một tổ ra thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vị trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau mình sau đó gv cho hs giải tán và tập hợp một vài lần. - GV nhận xét,tuyên dương - Hoạt động 2 : trò chơi “ diệt các con vật có hại” . Mục tiêu: Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò - HS đứng theo đội hình 3 hàng dọc. Diệt Diệt Diệt Diệt Trang 5 6’ -7’ chơi tương đối chủ động. - Gv nêu tên trò chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh treo ) . Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs làm quen dần với cách chơi. - Hoạt động 3: thực hiện tư thế đứng nghiêm, đứng nghĩ. -Mục tiêu : Làm quen với động tác đứng nghiêm đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện động tác theo khẩu lệnh ở mức cơ bản đúng. -Cách thực hiện: GV làm mẫu, xen kẻ giữa các lần hô “nghiêm” gv hô thôi để hs đứng bình thường. -HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt Diệt”. khi Gv gọi tên các con vật có hại, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô Diệt là sai. -HS thực hiện động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ theo khẩu lệnh của gv. Đứng nghiêm Đứng nghỉ 4. Củng cố:(4’-5’) -Gọi hs thực hiện động tác đứng nghiêm và động tác đứng nghỉ. -GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Trang 6 TUẦN:4 Bài:4 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI Ngày soạn: Ngày dạy: I. MỤC TIÊU :  Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn giờ trước.  Học quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu lệnh  Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên : thêm một số con vật có lợi và một số con vật có hại. - Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : ( 4’- 6’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” . 2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm. 3. Bài mới : ( 20’ – 22’ ) a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng nghiêmvà học động tác quay phải, quay trái. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’- 8’ 5’-8’ - Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. -Mục tiêu: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng . yêu cầu hs thực hiện tập hợp đúng chổ, nhanh và trật tự hơn giờ trước. -Cách tiến hành: - Gv gọi một tổ ra thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vị trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau mình sau đó gv cho hs giải tán và tập hợp một vài lần. - GV nhận xét,tuyên dương - Hoạt động 2: Động tác quay phải, quay trái. Mục tiêu : Học quay phải, quay trái. - HS đứng theo đội hình 3 hàng dọc. Trang 7 5’- 6’ Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu lệnh Cách tiến hành : - Gv làm mẫu động tác 2-3 lần cho các em nắm được kt động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs thực hiện , trước khi cho các em quay gv hỏi xem bên nào phải, bên nào trái các em giơ tay để nhận biết hướng sau đó cho các em hạ tay xuống, gv hô “Bên phải (trái) ……. quay !”để các em xoay người theo hướng đó. - Hoạt động 3: trò chơi “ Diệt các con vật có hại” . Mục tiêu: Ôn trò chơi : “Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. - Gv nêu tên trò chơi cách chơi , làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh treo ) . Sau đó gv gọi tên một số con vật cho hs làm quen dần với cách chơi. - HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều khiển hs thực hiện động tác. Diệt Diệt Diệt Diệt -HS đồng thanh hô“Diệt,Diệt Diệt”. khi Gv gọi tên các con vật có hại, còn các con vật có ích thì đứng im, ai hô Diệt là sai. 4. C ủng cố:(4’-5’) -Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái. -GD hs biết diệt con vật nào có hại và bảo vệ các con vật nào có ích. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -GV giao bt về nhà tìm vài con vật có lợi và con vật có hại, ôn động tác quay phải, quay trái. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… . Trang 8 TUẦN:5 Bài:5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒCHƠI Ngày soạn:………………………………Ngày dạy:…………………………………. I. MỤC TIÊU :  Ôn tập một số kĩ năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước.  Ôn động tác quay phải, quay trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu lệnh  Làm quen với trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội. - Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng và vổ tay hát bài : “ chim chích bông ” . 2. Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác đứng nghỉ, đứng nghiêm. 3. Bài mới : ( 20’ – 22’ ) a. Giới thiệu bài : hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại tập hợp hàng dọc,dóng hàng,đứng nghỉ, đứng nghiêmvà ôn động tác quay phải, quay trái. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 6’- 8’ 5’-8’ - Hoạt động 1 :Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. -Mục tiêu: Ôn tập một số kĩ năng ĐHĐN . yêu cầu hs thực hiện chính xác, nhanh và trật tự hơn giờ trước. -Cách tiến hành: Gọi một tổ ra thực hiện mẩu gv hô khẩu lệnh vừa hướng dẫn hs thực hiện, tiếp theo gọi tổ 2 tập hợp cạnh tổ 1 và tổ 3 đứng cạnh tổ 2 khi các em đã nắm được vị trí đứng gv tiếp tục hô khẩu lệnh dóng hàng dọc, nhắc nhở hs nhớ bạn đứng trước và sau mình sau đó gv cho hs giải tán và tập hợp một vài lần. GV nhận xét,tuyên dương Hoạt động 2 : Động tác quay phải, quay trái. Mục tiêu : Ôn động tác quay phải, quay - Đứng theo đội hình 3 hàng dọc. - Tập hợp hàng dọc theo khẩu lệnh. tổ 3 tổ 2 tổ1 Trang 9 5’- 6’ trái. Yêu cầu nhận biết đúng hướng và xoay ngưới theo khẩu lệnh Cách tiến hành : - Gv làm mẫu động tác 2l-3l cho các em nắm được kt động tác sau đó gv hô khẩu lệnh hs thực hiện , trước khi cho các em quay gv hỏi xem bên nào phải, bên nào trái các em giơ tay để nhận biết hướng sau đó cho các em hạ tay xuống, gv hô “Bên phải (trái)……. quay !”để các em xoay người theo hướng đó. - Hoạt động 3: trò chơi “ Qua đường lội” . Mục tiêu: Làm quen với trò chơi : “Qua đường lội “. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. - Nêu tên trò chơi, cách chơi, làm mẩu trò chơi cho hs nắm được cách chơi ( kết hợp sử dụng tranh ) . - Sau đó cho hs làm quen dần với cách chơi.Quan sát và làm trọng tài. - HS tập hợp thành 3 hàng dọc gv điều khiển hs thực hiện động tác. -Chơi thử - Chơi chính thức có phân thắng thua giữa các tổ. 4.Củng cố:(4’-5’) -Gọi hs thực hiện động tác quay phải, quay trái, trả lời câu hỏi của gv. -GD hs biết tránh những con đường lầy lội, tìm nơi khô ráo để đi. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: -GV giao bt về nhà ôn động tác quay phải, quay trái. -Nhận xét tiết học. -Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. Trang 10 [...]... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Trang 20 TUẦN :11 Bài 11 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 25 /10 /2 011 Ngày dạy: 01/ 11/ 2 011 I MỤC TIÊU :  Ôn thể dục RLTTCB đã học Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác  Học đứng đưa 1 chân ra trước, hai tay chống hông Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng  Thực hiện nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn bị còi, tranh - Học sinh : trang... ……………………… TUẦN :13 Bài 13 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 08 /11 /2 011 Ngày dạy: 15 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Ôn thể dục RLTTCB đã học Học đứng đưa 1 chân sang ngang Trò chơi chuyền bóng tiếp sức  KN: Thực hiện tương đối chính xác Thực hiện động tác mới tương đối đúng Tham gia được trò chơi ở mức băùt đầu chủ động  TĐ:Nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn... TUẦN : 15 Bài 15 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 22 /11 /2 011 Ngày dạy: 29 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Ôn thể dục RLTTCB đã học Trò chơi:” chạy tiếp sức”  KN: Thực hiện tương đối chính xác hơn giờ trước Tham gia được trò chơi ở mức bắt đầu chủ động  TĐ:Nghiêm túc, trật tự II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn bị còi Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi... ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trang 26 TUẦN :14 Bài 14 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 15 /11 /2 011 Ngày dạy: 22 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Ôn thể dục RLTTCB đã học Trò chơi chạy tiếp sức  KN: Thực hiện tương đối chính xác Tham gia được trò chơi ở mức bắt đầu chủ động  TĐ:Nghiêm túc, trật tự II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn bị còi Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Trang 22 TUẦN :12 Bài 12 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 01/ 11/ 2 011 Ngày dạy: 08 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  Ôn thể dục RLTTCB đã học Học đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng  Học đứng đưa 1 chân ra sau, hai tay giơ cao thẳng hướng  Trò chơi chuyền bóng tiếp sức Yêu cầu thực hiện tương đối chính... …………………………………………………………… Trang 30 TUẦN :16 Bài 16 : KIỂM TRA THỂ DỤC RLTTCB Ngày soạn: 29 /11 /2 011 Ngày dạy: 06 /12 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT kiểm tra thể dục RLTTCB đã học  KN: Thực hiện tương đối chính xác  TĐ:Nghiêm túc, trật tự II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn bị còi Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung... TUẦN :17 Bài 17 : SƠ KẾT HỌC KÌ I Ngày soạn: 06 /12 /2 011 Ngày dạy: 13 /12 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Sơ kết học kì 1 :hs nắm và hệ thống được những kiến thức đã học KN: Nhớ lại các kĩ năng cơ bản đã học qua học kì 1  TĐ:Nghiêm túc, trật tự II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn bị còi Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 4 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp. .. Trang 18 TUẦN :10 Bài 10 : THỂ DỤC RLTTCB Ngày soạn: 18 /10 /2 011 Ngày dạy: 25 /10 /2 011 I MỤC TIÊU :  Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước, học đứng đưa hai tay dang ngang đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng  Học đứng kiểng gót hai tay chống hông Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng  Thực hiện nghiêm túc, trật tự hơn giờ trước II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên :chuẩn... Trang 34 TUẦN :18 Bài 18 : TRÒ CHƠI Ngày soạn: 13 /12 /2 011 Ngày dạy: 20 /12 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Làm quen với trò chơi: “nhảy ô tiếp sức “ KN: Tham gia chơi ở mức ban đầu  TĐ: Nghiêm túc, trật tự II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Giáo viên :chuẩn bị còi,kẻ sân trò chơi nhảy ô Học sinh : trang phục gọn gàng, có giầy càng tốt … III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến... : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học Chạy nhẹ nhàng theo đội hình hàng dọc 8 Kiểm tra bài cũ : ( 3’-4’ ) GV gọi hs thực hiện động tác RLTTCB đã học 9 Bài mới : ( 20’ – 22’ ) Giới thiệu bài :ôn tư thế cơ bản đã học Các hoạt động : Thời Hoạt động dạy Hoạt động học lượng 10 ’ -12 ’ - Hoạt động 1: Ôn các động tác thể dục RLTTCB Mục tiêu : Ôn thể dục RLTTCB đã học Nắm . nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Trang 18 TUẦN :10 Bài 10 : THỂ DỤC RLTTCB Ngày soạn: 18 /10 /2 011 Ngày dạy: 25 /10 /2 011 I. MỤC TIÊU :  Ôn tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay. hs biết được chương trình thể dục lớp 1. b. Các hoạt động : Thời lượng Hoạt động dạy Hoạt động học 8’- 10 ’ 5 -8’ Hoạt động 1 : Biên chế tổ tập luyện , chọn cán sự bộ môn. Mục tiêu: Phổ biến nội. HỌC : - Giáo viên :tranh trò chơi qua đường lội. - Học sinh : III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (2’- 3’ ) Gv giúp cán sự tập hợp lớp , phổ biến nội dung và yêu cầu bài học . Cả lớp đứng

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan