0

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

21 372 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:12

TUẦN 1 Thứ ba 25/8/2009 Bài 1: * Giới thiệu chương trình - Tổ chức lớp –ĐHĐN * Trò chơi: Kết bạn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy đònh , yêu cầu trong các giờ hoc Thể dục . - Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào, báo cáo,xin phép ra vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường . 1 còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân ….giậm Đứng lại ……đứng ( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ mơn. - Lớp trưởng là cán sự bộ mơn TD, có nhiệm vụ quản lý chung - Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ tập luyện Nhận xét b. Phổ biến nội quy học tập - Cán sự bộ mơn tổ chức tập trung lớp - Trang phục trong giờ học phải đảm bảo - Nhận xét chung tinh thần học tập của h.sinh c. ĐHĐN: - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ, điểm số - Bên trái ( Phải)……… quay 6p 28p 9p 11p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV c. Trò chơi: Kết bạn GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học Yêu cầu nội dung về nhà 8p 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thöù naêm 27/8/2009 Bài 2 : * Đội hình đội ngũ * Trò chơi: Chạy đổi chổ vỗ tay nhau - Lò cò tiếp sức I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy đònh , yêu cầu trong các giờ hoc Thể dục . - Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào, báo cáo,xin phép ra vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại ….đứng ( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)……… quay - Báo cáo ra vào lớp Nhận xét b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét 6p 1-2 lấn 28p 15p 2-3Lần 2-3Lần 13p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà ôn lại các nội dung đã học 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUAÀN 2 Thöù ba 1/9/2009 BÀI 3 : * ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ * Trò chơi: Chạy tiếp sức I/ MỤC TIÊU: -Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học,cách xin phép ra vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số,đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay trái,quay phải,quay sau. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại …đứng Kiểm tra bài cũ : 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ -Từ 1 đến hết….điểm số - Bên trái ( Phải)……… quay -Đằng sau….quay - Báo cáo ra vào lớp Nhận xét b. Trò chơi: Chạy tiếp sức GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà ơn lại các động tác ĐHĐN 6phút 28p 18p 2-3Lần 10p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình trò chơi * * * * * * = * * * * * * * = * * * * * * * = * * * * * * * = * Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Thứ sáu 4/9/2009 Bài 4 : * Đội hình đội ngũ * Trò chơi: Kết bạn I/ MỤC TIÊU:. -Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,cách chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học,cách xin phép ra vào lớp. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số,đứng nghiêm,đứng nghỉ,quay trái,quay phải,quay sau. - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại ….đứng Kiểm tra bài cũ : 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ -Từ 1 đến hết….diểm số - Bên trái ( Phải)……… quay -Đằng sau….quay - Báo cáo ra vào lớp Nhận xét * Các tổ thi đua trình diễn ĐHĐN Nhận xét Tun dương b. Trò chơi: Kết bạn GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vổ tay hát Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà ơn lại các động tác ĐHĐN 6phút 1-2 lấn 28p 18p 2-3Lần 10p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUẦN 3 Thứ tư 9/9/2009 Bài 5 : * Đội hình đội ngũ * Trò chơi: Bỏ khăn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau,dàn hàng,dồn hàng. … -Trò chơi:Bỏ khăn.: HS biết cách chơi và tham gia chơi được II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV:Nhận lớpphổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giâm Đứng lại ……đứng ( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Trò chơi : Diệt các con vật có hại. Kiểm tra bài cũ : 4 HS Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)……… quay -Đằng sau… quay - Em…làm chuẩn,giản cách 1sãi tay…dàn hàng -Em…dồn hàng lại Nhận xét b. Trò chơi: GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường… bước Thơi Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà ơn lại các động tác ĐHĐN đã học 6p 28p 20p 2-3Lần 8p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ sáu 11/9/2009 Bài 6 : * Đội hình đội ngũ * Trò chơi: Đua ngựa I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm số,nghiêm,nghỉ,quay phải,trái,quay sau,dàn hàng,dồn hàng. … HS biết cách chơi và tham gia chơi được II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi,dụng cụ trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV:Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng ngang …… tập hợp - Nhìn phải …………Thẳng . Thơi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)……… quay -Đi đều…bước -Vòng bên trái,phải… bước -Đứng lại… đứng Nhận xét *Các tổ luyện tập ĐHĐN Nhận xét Tun dương b. Trò chơi: Đua ngựa GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường….bước Thơi Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tập ĐHĐN 6p 28p 20p 2-3Lần 2-3Lần 8p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TUẦN 4 Thứ tư 16/9/2009 Bài 7 : * ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ * Trò chơi:Hồng Anh-Hồng Yến I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng ngang,dóng thẳng hàng - Thực hiện cơ bản đúng điểm số ,quay phải , quay trái , quay sau,đi đi\ều vòng phải , vòng trái . - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV:Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng Trò chơi:Tìm ngườ chỉ huy. Kiểm tra bài cũ : 4hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng ngang …… tập hợp - Nhìn phải …………….Thẳng . Thơi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)……… quay - Đi đều…bước -Vòng bên phải(trái)….bước -Đứng lại…… đứng *Các tổ trình diễn ĐHĐN Nhận xét – tun dương b. Trò chơi: Hồng Anh-Hồng Yến GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường….bước Thơi Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà luyện tập ĐHĐN 6p 28p 20p 2-3Lần 1lần/tổ 8p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ sáu 18/9/2009 Bài 8 : * ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ * Trò chơi:Mèo đuổi chuột I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng ngang,dóng thẳng hàng - Thực hiện cơ bản đúng điểm số ,quay phải , quay trái , quay sau,đi đi\ều vòng phải , vòng trái . - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u cầu giờ học HS đứng tại chỗ vổ tay và hát Khởi động Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng Kiểm tra bài cũ : 4hs - Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Ơn tạp ĐHĐN - Thành 4 hàng dọc …… tập hợp - Nhìn trước …………….Thẳng .Thơi - Nghiêm; nghỉ - Bên trái ( Phải)……… quay - Đi đều…bước -Vòng bên phải(trái)….bước -Đứng lại…… đứng Nhận xét *Các tổ trình diễn ĐHĐN Nhận xét – tun dương b. Trò chơi: Mèo đuổi chuột GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn đi thường…bước Thơi Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nha luyện tâpl ĐHĐN 6p 28p 20p 2-3Lần 1lần/tổ 8p 6p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [...]... bài học và nhận xét giờ học Về nha luyện tâp 3 động tác thể dục đã học 4 phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV TUẦN 10 Bài 18 : Thứ ba 27 /10 /2009 * Ôn ba động tác vươn thở , tay , chân *Trò chơi Ai nhanh và khéo hơn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Biết cách thực hiện động tác vươn thở , tay và chân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi... lại bài học và nhận xét giờ học - Về nha luyện tâp 3 động tác thể dục đã học 4 phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ năm 29 /10 /2009 Bài 19 : *Động tác vặn mình *Trò chơi : Ai nhanh và khéo hơn I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Biết cách thực hiện động tác vươn thở , tay, chân và vặn mình của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được các... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2-3Lần Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 1lần/tổ 8p 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * TUẦN 8 Thứ tư 14 /10 /2009 Bài 15 : * Đội hình đội ngũ *Trò chơi:Trao tín gậy I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng dọc (ngang),dóng thẳng hàng, ( ngang ,... * GV * * * * Thứ năm 22 /10 /2009 Bài 17 : * Động tác chân *Trò chơi:Dẫn bóng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Biết cách thực hiện động tác vươn thở , tay và chân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơI II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi 4 quả bóng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung u... ĐỊNH LƯỢNG 6phút 1- 2 lấn 25phút 15 phút PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2-3Lần GV Nhận xét *Các tổ luyện tập và trình diễn ĐHĐN Nhận xét Tun dương b Trò chơi: Trao tín gậy GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi 10 phút Nhận xét... động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b.Học động tác chân Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Luyện tập 3 động tác thể dục đã học Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét b Trò chơi: Dẫn bóng ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG 6phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 25phút 2-3 lần 4 -5 lần 2-3 lần 8 phút Đội hình học tập * * * * * * * * *... Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * TUẦN 9 Bài 16 : Thứ ba 20 /10 /2009 * Động tác vươn thở và tay *Trò chơi:Dẫn bóng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Thực hiện được tập hợp hàng dọc (ngang),dóng thẳng hàng, ( ngang , dọc ) - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, dàn hàng,đồn hàng đi đêu vòng phải , vòng trái - Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển... động tác Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Nhận xét *Các tổ luyện tập 3 động tác thể dục Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn 3 động tác TD Nhận xét ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG 6phút Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 25phút 8 phút Đội hình học tập * * * * 17 phút * * * * 1 lần * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *... * * * * * * * * * * * * * * * 25phút 17 phút 3-4Lần Đội hình học tập * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 3-4 lần Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tâp Nhận xét b Trò chơi: Dẫn bóng GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thả lỏng: Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nha luyện tâp 2 động tác thể dục đã học 8 phút 4 phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * *... đua trình diễn ĐHĐN Nhận xét Tun dương b Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh 1lần/tổ 8p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà luyện tập ĐHĐN 6p * * * * TUẦN 6 Thứ tư 30/9/2009 Bài 11 : * Đội hình đội ngũ * Trò chơi Chuyển đồ vật I/ MỤC TIÊU: Giúp học . theo nhịp1,2 ; 1, 2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải) Nhận xét II/ CƠ BẢN: a. Giới thiệu chương trình TD lớp 5. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ mơn. - Lớp trưởng là cán sự bộ mơn. quay - Báo cáo ra vào lớp Nhận xét b. Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và Lò cò tiếp sức GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi Nhận xét 6p 1- 2 lấn 28p 15 p 2-3Lần 2-3Lần 13 p Đội Hình * * * *. * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV TUẦN 8 Thứ tư 14 /10 /2009 Bài 15 : * Đội hình đội ngũ *Trò chơi:Trao tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1,