Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

97 1.1K 0
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 1 Giới thiệu chương trình -tổ chức lớp -ĐHĐN –trò chơI kết bạn I. Mục tiêu. - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, Yêu cầu h \s biết một số nội dung cơ bản và có thái độ học tập đúng - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện . yêu cầu h \s biết những đIều cơ bản để thực hiện - Biên chế tổ, chọn cán sự - Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học và khi kết thúc - Trò chơi kết bạn, yêu cầu nắm được cách chơi và có hứng thú II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . giới thiẹu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5 2 phút * ******** ******** ******** 2. phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện + khi học thể dục quần áo phải gọn gàng 1 ra vào lớp phải xin phép giáo viên 3. chọn cán sự thể dục lớp - GV neu dự kiến lớp quýêt định 2 phút 4. Ôn ĐHĐN - cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp 6 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5. trò chơi kết bạn GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn Ngày giảng: Bài 2 ĐHĐN –trò chơI chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, Yêu cầu thuần thục động tác - trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp 2 hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3 ĐHĐN –trò chơI chạy tiếp sức I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác - trò chơi chạy tiếp sức. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . 3 - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi chạy tiếp sức 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn Ngày giảng Bài 4 ĐHĐN –trò chơI kết bạn I. Mục tiêu. 4 - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác, đều và đẹp - trò chơi kết bạn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi kết bạn 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* 5 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 5 ĐHĐN –trò chơI bỏ khăn I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** 6 ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi chạy tiếp sức 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6 ĐHĐN –trò chơI đua ngựa I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác - trò chơi đua ngựa. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự 7 Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi đua ngựa 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7 ĐHĐN –trò chơI hoàng anh hoàng yến I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp 8 - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi hoàng anh hoàng yến 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn: Ngày giảng Bài 8 ĐHĐN –trò chơI mèo đuổi chuột I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác - trò chơi mèo đuổi chuột. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . 9 - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1. nhận lớp * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học 2phút ******** ******** 3. khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi mèo đuổi chuột 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực hiện III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà 5-7 phút * ********* ********* Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 9 ĐHĐN –trò chơI nhảy ô tiếp sức I. Mục tiêu. 10 [...]... tập chung cả lớp Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** - kiểm tra 5 động tác bài thể dục 2x8 kiểm tra theo nhóm mỗi nhóm từ 4 -5 em 31 phát triển chung III kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Ôn 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung 5- 7 phút * ********* ********* Tuần:13 Ngày soạn: Ngày giảngN Bài 25 động tác... biểu diễn - Ôn 5 động tác thể dục đã học - Thi đua giữa các tổ III kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Ôn 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung * ******** ******** ******** 5- 7 phút * ********* ********* 30 Ngày soạn: Ngày giảngN: Bài 24 ôn tập 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung I Mục tiêu - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác:... nhận lớp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 1 bài thể dục - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình 18- 20 phút 10 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2 Học động tác toàn thân 4-6 phút - Ôn 5 động tác thể dục đã học - chơi trò chơi chạy nhanh theo số 3 củng cố: bài thể dục. .. ở nhà: Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung 6 phút 2phút 3 phút 2x8 nhịp * ******** ******** đội hình nhận lớp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự 18- 20 phút 10 phút 2x8 GV điều khiển trò chơi yêu cầu các em chơi nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết GV cho H/s ôn tập chung cả lớp Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 4 -5 lần GV làm mẫu phân tích động... gối, … cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự - Chơi trò chơi nhóm 3 nhóm 7 Phần Cơ bản - Chơi trò chơi chạy nhanh theo số 18- 20 phút 10 phút - Ôn 5 động tác thể dục đã học - Thi đua giữa các tổ III kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng GV điều khiển trò chơi yêu cầu các em chơi nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết GV cho H/s ôn tập chung cả lớp Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 5- 7... vặn mình của bài thể dục phát triển chung II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp * 2 phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2phút ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh... ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển đội hình khởi động chung cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 1 bài thể dục - Ôn động tác vươn thở, tay - Học động tác chân: TTCB đứng 18- 20 phút 10 phút GV làm mấu phân tích... của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện tương đói đúng động tác - trò chơi ai nhanh hơn khéo hơn Yêu cầu chơi đúng luật, nhiệt tình chủ động II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp *... ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp 22 hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung Cơ bản 1 bài thể dục - Ôn động tác vươn thở, tay, chân đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự 18- 20 phút 10 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm)... Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp * 2 phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2phút ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng . biến nội quy yêu cầu tập luyện + khi học thể dục quần áo phải gọn gàng 1 ra vào lớp phải xin phép giáo viên 3. chọn cán sự thể dục lớp - GV neu dự kiến lớp quýêt định 2 phút 4. Ôn ĐHĐN - cách. vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển chung . 2x8 nhịp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18- 20 phút 1 . bàI thể dục - học động tác vươn thở +. chân, hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển 2x8 nhịp 18 chung . đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 18- 20 phút 1 . Ôn tập hoặc kiểm tra ĐHĐN -

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Tuần:11

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Tuần:12

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan