Giáo án Thể dục lớp 5 HK2_CKTKN

69 776 7
Giáo án Thể dục lớp 5 HK2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 19. Tiết: 37. Tiết CT: 37. Ngày soạn: 08/01/2012. A/ Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững đi đều và đổi chân khi sai nhịp. - Giúp HS nắm vững 2 trò chơi “ Đua ngựa” và “Lò cò tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Yêu cầu tham gia chơi ở mức tương đối chủ động. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực, trang phục TD đúng qui định, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học TD và tự tập hằng ngày. 4. Yêu cầu: - Giúp HS phát triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo léo. - Giáo dục cho HS ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. - Giúp cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. B/ Phương pháp giảng dạy: dùng lời, đồng loạt, trực quan, giảng giải, phân nhóm. C/ Địa điểm: Sân trường. D/ Phương tiện dạy học: Còi, kẻ sân cho trò chơi. E/ Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: (PPDH: dùng lời) 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1:                          2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. 3. HĐ3: Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3:                          II. CƠ BẢN: 26-27’ 4. HĐ4: Trò chơi “Đua ngựa”. 8 -10’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH4: GATD5 – HK2 1 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC” : Học sinh : Giáo viên (PPDH: giảng giải, phân nhóm) -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 27,28 SGV lớp 3). 5. HĐ5: Ôn đi đều theo 2- 4 hàng dọc và đổi chân khi sai nhịp. (PPDH: đồng loạt) 5 - 7’ -GV nêu tên, lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: 6. HĐ6: Trò chơi “Lò cò tiếp sức”. (PPDH: giảng giải, phân nhóm) 8 - 10’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 30,31 SGV lớp 3). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH6: III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 7. HĐ7: Hồi tỉnh: (PPDH: đồng loạt) 1 - 2’ -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH7: Như ĐH3. 8. HĐ8: Củng cố và nhận xét: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH8: Như ĐH1. 9. HĐ9: Bài tập về nhà: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV nhắc HS về nhà chơi lại 2 trò chơi “Đua ngựa” và “Lò cò tiếp sức”, đi đều. -HS lắng nghe và thực hiện. 10. HĐ10: Xuống lớp: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV hô “ thể dục”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GATD5 – HK2 2 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 19. Tiết: 38. Tiết CT: 38. Ngày soạn: 09/01/2012. A/ Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Giúp HS nắm được trò chơi “Bóng chuyền sáu”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Yêu cầu tham gia được vào trò chơi. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực, trang phục TD đúng qui định, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học TD và tự tập hằng ngày. 4. Yêu cầu: - Giúp HS phát triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo léo. - Giáo dục cho HS ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. - Giúp cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. B/ Phương pháp giảng dạy: dùng lời, đồng loạt, trực quan, giảng giải, phân nhóm. C/ Địa điểm: Sân trường. D/ Phương tiện dạy học: Còi, dây nhảy, bóng. E/ Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 7 - 9’ 1. HĐ1: Nhận lớp: (PPDH: dùng lời) 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1:                          2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. 3. HĐ3: Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3:                          4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. (PPDH: dùng lời, trực 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). GATD5 – HK2 3 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU” quan) II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. (PPDH: đồng loạt) 4 - 5’ -GV nêu tên, nhắc lại kĩ thuât động tác. -CS điều khiển, GV vừa điều khiển chung vừa quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. 6. HĐ6: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. (PPDH: đồng loạt) 4 - 6’ -GV nêu tên, nhắc lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. -CS điều khiển, GV điều khiển chung. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6:                  7. HĐ7: Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. 8. HĐ8: Trò chơi “Bóng chuyền sáu”. (PPDH: giảng giải, phân nhóm) 8 - 10’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 22,23 SGV lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: (PPDH: đồng loạt) 1 - 2’ -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. 11. HĐ11: Bài tập về nhà: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV nhắc HS về ôn tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ -GV hô “ thể dục”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. GATD5 – HK2 4 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû            (PPDH: dùng lời) BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 20. Tiết: 39. Tiết CT: 39. Ngày soạn: 28/01/2012. A/ Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Giúp HS nắm được trò chơi “Bóng chuyền sáu”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Yêu cầu tham gia chơi được. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực, trang phục TD đúng qui định, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học TD và tự tập hằng ngày. 4. Yêu cầu: - Giúp HS phát triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo léo. - Giáo dục cho HS ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. - Giúp cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. B/ Phương pháp giảng dạy: dùng lời, đồng loạt, trực quan, giảng giải, phân nhóm. C/ Địa điểm: Sân trường. D/ Phương tiện dạy học: Còi, dây nhảy, bóng. E/ Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 7 - 9’ 1. HĐ1: Nhận lớp: (PPDH: dùng lời) 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1:                          2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. 3. HĐ3: Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3:                          4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. (PPDH: dùng lời, trực 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). GATD5 – HK2 5 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû TUNG VÀ BẮT BÓNG - TRÒ CHƠI “BÓNG CHUYỀN SÁU” quan) II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. (PPDH: đồng loạt) 4 - 5’ -GV nêu tên, nhắc lại kĩ thuât động tác. -CS điều khiển, GV vừa điều khiển chung vừa quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. 6. HĐ6: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. (PPDH: đồng loạt) 4 - 6’ -GV nêu tên, nhắc lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. -CS điều khiển, GV điều khiển chung. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6:                  7. HĐ7: Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời) 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. 8. HĐ8: Trò chơi “Bóng chuyền sáu”. (PPDH: giảng giải, phân nhóm) 8 - 10’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 22,23 SGV lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: (PPDH: đồng loạt) 1 - 2’ -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. 11. HĐ11: Bài tập về nhà: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV nhắc HS về ôn tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ -GV hô “ thể dục”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. GATD5 – HK2 6 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû            (PPDH: dùng lời) BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 20. Tiết: 40. Tiết CT: 40. Ngày soạn: 29/01/2012. A/ Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay, nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Giúp HS nắm vững trò chơi “Bóng chuyền sáu”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Yêu cầu tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực, trang phục TD đúng qui định, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học TD và tự tập hằng ngày. 4. Yêu cầu: - Giúp HS phát triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo léo, bền. - Giáo dục cho HS ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. - Giúp cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. B/ Phương pháp giảng dạy: dùng lời, đồng loạt, trực quan, giảng giải, phân nhóm. C/ Địa điểm: Sân trường. D/ Phương tiện dạy học: Còi, dây nhảy, bóng. E/ Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 7 - 9’ 1. HĐ1: Nhận lớp: (PPDH: dùng lời) 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1:                          2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. 3. HĐ3: Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3:                          4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. (PPDH: dùng lời, trực 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). GATD5 – HK2 7 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû TUNG VÀ BẮT BÓNG – NHẢY DÂY quan) II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: Ôn tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay và bắt bóng bằng hai tay. (PPDH: đồng loạt) 4 - 5’ -GV nêu tên, nhắc lại kĩ thuât động tác. -CS điều khiển, GV vừa điều khiển chung vừa quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. 6. HĐ6: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. (PPDH: đồng loạt) 4 - 6’ -GV nêu tên, nhắc lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. -CS điều khiển, GV điều khiển chung. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6:                  7. HĐ7: Củng cố: HĐ5, HĐ6. 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. 8. HĐ8: Trò chơi “Bóng chuyền sáu”. (PPDH: giảng giải, phân nhóm) 8 - 10’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 22,23 SGV lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: (PPDH: đồng loạt) 1 - 2’ -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. 11. HĐ11: Bài tập về nhà: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV nhắc HS về nhà ôn tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm 2 chân. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ -GV hô “ thể dục”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. GATD5 – HK2 8 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû            (PPDH: dùng lời) BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 21. Tiết: 41. Tiết CT: 41. Ngày soạn: 04/02/2012. A/ Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Giúp HS nắm vững tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. - Giúp HS nắm được động tác bật cao. - Giúp HS nắm vững trò chơi “Bóng chuyền sáu”. 2. Kỹ năng: - Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối cơ bản đúng. - Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động. 3. Thái độ: HS tự giác, tích cực, trang phục TD đúng qui định, kiên trì tập luyện TDTT trong giờ học TD và tự tập hằng ngày. 4. Yêu cầu: - Giúp HS phát triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo léo, bền. - Giáo dục cho HS ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội. - Giúp cho HS biết cách tự đề phòng chấn thương cho bản thân và các bạn. B/ Phương pháp giảng dạy: dùng lời, đồng loạt, trực quan, làm mẫu, giảng giải, phân nhóm. C/ Địa điểm: Sân trường. D/ Phương tiện dạy học: Còi, dây nhảy, bóng. E/ Tiến trình bài dạy: PHẦN – NỘI DUNG ĐLVĐ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU: 7 - 9’ 1. HĐ1: Nhận lớp: (PPDH: dùng lời) 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”. ĐH1:                          2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. 3. HĐ3: Khởi động: (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3:                          4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu GATD5 – HK2 9 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû TUNG VÀ BẮT BÓNG NHẢY DÂY – BẬT CAO (PPDH: dùng lời, trực quan) -GV nhận xét chung. ngồi, 2 hàng sau đứng). II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: Tung bóng theo nhóm hai, ba người. (PPDH: đồng loạt) 2 - 3’ -GV nêu tên, nhắc lại cách thực hiện. -CS điều khiển, GV điều khiển chung. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: 6. HĐ6: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chân trước, chân sau. (PPDH: đồng loạt) 4 - 5’ -GV nêu tên, nhắc lại cách nhảy dây kiểu chân trước chân sau. -CS điều khiển, GV điều khiển chung, GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: 4 hàng ngang đứng theo hình vuông. 7. HĐ7: Làm quen nhảy bật cao. (PPDH: giảng giải, làm mẫu, phân nhóm) 4 - 5’ -GV nêu tên, làm mẫu, giải thích kĩ thuật động tác. CS điều khiển, GV điều khiển chung. -GV quan sát, sửa sai. -Thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH7: 8. HĐ8: Củng cố: HĐ5, HĐ6, HĐ7. 2 - 3’ -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH8: Như ĐH4. 9. HĐ9: Trò chơi “Bóng chuyền sáu”. (PPDH: giảng giải, phân nhóm) 6 - 8’ -GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức (Trang 22,23 SGV lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH9: III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 10. HĐ10: Hồi tỉnh: (PPDH: đồng loạt) 1 - 2’ -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH11: Như ĐH3. 11. HĐ11: Củng cố và nhận xét: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH12: Như ĐH1. 12. HĐ12: Bài tập về nhà: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV nhắc HS về nhà ôn tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chân trước chân sau, bật cao. -HS lắng nghe và thực hiện. GATD5 – HK2 10 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû            [...]... mu bàn chân, chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” -GV hô “ thể dục -HS lắng nghe và nhận xét -Cả lớp vỗ tay tuyên dương ĐH10: Như ĐH1 -HS lắng nghe và thực hiện -Cả lớp hô “ khoẻ” TỔ (NHÓM) TRƯỞNG 30 Người soạn: Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễn Thế Thuû GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 26 Tiết: 52 Tiết CT: 52 Ngày soạn: 11/3/2012 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” A/ Mục tiêu... mu bàn chân, chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” -GV hô “ thể dục -HS lắng nghe và nhận xét -Cả lớp vỗ tay tuyên dương ĐH10: Như ĐH1 -HS lắng nghe và thực hiện -Cả lớp hô “ khoẻ” TỔ (NHÓM) TRƯỞNG 32 Người soạn: Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễn Thế Thuû GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 27 Tiết: 53 Tiết CT: 53 Ngày soạn: 17/3/2012 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC” A/ Mục tiêu... mu bàn chân, chơi trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức” -GV hô “ thể dục -HS lắng nghe và nhận xét -Cả lớp vỗ tay tuyên dương ĐH10: Như ĐH1 -HS lắng nghe và thực hiện -Cả lớp hô “ khoẻ” TỔ (NHÓM) TRƯỞNG 34 Người soạn: Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễn Thế Thuû GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần: 27 Tiết: 54 Tiết CT: 54 Ngày soạn: 18/3/2012 MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” A/ Mục tiêu... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7 - 9’ 1 - 2’ -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo ĐH1:        sỉ số       -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe” -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”,       cả lớp hô “khỏe”       1’ -GV giới thiệu nội dung bài học -HS lắng nghe ĐH2: Như ĐH1 2 - 4’ -Giáo viên quan sát, sửa sai -Cán sự điều khiển, cả lớp thực . Xuống lớp: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV hô “ thể dục . -Cả lớp hô “ khoẻ”. BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GATD5 – HK2 2 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần:. Xuống lớp: (PPDH: dùng lời) 1’ -GV hô “ thể dục . -Cả lớp hô “ khoẻ”. GATD5 – HK2 12 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần:. Xuống lớp: 1’ -GV hô “ thể dục . -Cả lớp hô “ khoẻ”. GATD5 – HK2 14 Tröôøng TH Ninh Lộc – GV: Nguyễ n Thế Thuû (PPDH: dùng lời) BAN GIÁM HIỆU TỔ (NHÓM) TRƯỞNG Người soạn: GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 Tuần:

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan