Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_Bộ 1

25 858 11
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_Bộ 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 Từ ngày 21/10/2013 Đến ngày 25/10/ 2013 TUẦN 10 TIẾT 19 BÀI 19: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH - TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. Mục tiêu: - Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Học động tác vặn mình. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp. Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy chậm GV điều khiển - Khởi động các khớp - Kiểm tra bài củ: 2. Phần cơ bản: - Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân. - Gv hô nhịp. * Học động tác vặn mình. - GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng,kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp GV giúp đỡ sửa sai. - Ôn 4 động tác đã học. - GV chia nhóm 6 HS, GV đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. 5 phút 25 phút 2Lx8N                           - HS chạy 1 vòng sân. - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS. - 4 HS lên tập 3 động tác của bài thể dục HS + GV nhận xét đánh giá - HS thực hiện. - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - HS thực hiện. - Tổ trưởng điều khiển quân của mình. - 1 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi GV chơi mẫu HS quan sát cách thực hiện, sau đó cho HS chơi thử 1-2 lần rồi cho chơi chính thức. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - GV cùng HS củng cố nội dung bài. - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà 5 phút - HS tập tốt lên tập mẫu. HS + GV nhận xét - HS tham gia chơi trò chơi. - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS. - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 3 động tác vừa học. …………………………………………… TIẾT 20 BÀI 20: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số.”Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp: Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động cuả HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy chậm GV điều khiển - Khởi động các khớp. 2. Phần cơ bản: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình. - GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng, kết 5 phút 25 phút                           - HS chạy 1 vòng sân. - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS - HS thực hiện. - 2 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 hợp sửa sai cho HS - G đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp đồng thời giúp đỡ sửa sai. -GV chia tổ theo khu vực đã quy định GV đi giúp đỡ sửa sai cho từng tổ. - Chơi trò chơi: “Chạy nhanh theo số”. - GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi. - GV chia đội chơi cho HS chơi thử - - GV nhận xét sửa sai cho H chơi chính thức - GV cho từng 2 tổ lên thi - GV làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật. .3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. GV cùng HS củng cố nội dung bài. GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà 10 phút 5 phút - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. -Tổ trưởng điều khiển quân của mình. - HS chơi thử 1 lần rồi sau đó chơi chính thức. - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 4 động tác vừa học. …………………………………………… Từ ngày 28/11/2013 Đến ngày 1/11/2013 TUẦN 11 TIẾT 21 BÀI 21: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. Mục tiêu: - Ôn 4 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Học động táctoàn thân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác. - Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. - 3 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 III. Nội dung và phương pháp, lên lớp: Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy chậm GV điều khiển - Khởi động các khớp. 2. Phần cơ bản: -Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình. -GV nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho HS tập, kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp, đồng thời giúp đỡ sửa sai. - GV chia tổ tập luyện GV đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm - Học động tác toàn thân - GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp và giúp đỡ sửa sai. - Ôn 5 động tác đã học. - GV hô nhịp, kết hợp sửa sai - Trò chơi “Chạy nhanh theo số” - GV nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi , luật chơi, cho HS chơi thử 1 lần rồi cho chơi chính thức. - GV làm trọng tài quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng và chơi đúng luật . 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. 5 phút 25 phút 2Lx8N 2Lx8N 10 phút 5 phút                           - HS chạy 1 vòng sân. - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS. - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - Tổ trưởng điều khiển quân của mình - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - HS tập liên hoàn 5 động tác. - HS tham gia chơi trò chơi. - 4 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 - GV củng cố nội dung bài. - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng. - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 5 động tác vừa học. …………………………………………………… TIẾT 22 BÀI 22: ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH VÀ TOÀN THÂN- TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” I. Mục tiêu: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng. - Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động. II. Địa điểm, phương tiện: -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp: Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp - Vỗ tay hát. - Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” 2. Phần cơ bản: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân. - GV nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho HS tập, kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp, giúp đỡ sửa 5 phút 25 phút                           - HS chạy 1 vòng sân. - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS. - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - Tổ trưởng điều khiển tổ của mình. - 5 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 sai. - GV chia tổ tập luyện, GV đi giúp đỡ sửa sai cho từng tổ. * Trò chơi:“Chạy nhanh theo số” - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, GV chơi mẫu HS quan sát cách thực hiện, sau đó cho HS chơi thử rồi cho chơi chính thức. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - GV cùng HS củng cố nội dung bài. - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về. 10 phút 5 phút - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét . - HS tham gia chơi trò chơi. - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS. - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 5 động tác vừa học. - 6 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 Ngày soạn: 8/11/2014 Ngày dạy: 10/11/2014 TUẦN 12 TIẾT 23 BÀI 23 : ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶ MÌNH VÀ TOÀN THÂN- TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN ” I. Mục tiêu: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác đúng kỹ thuật, thể hiện được tính liên hoàn của bài. - Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động tthể hiện tính đồng đội cao. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp: Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp - Vỗ tay hát. - Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” 2. Phần cơ bản: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân , vặn mình và toàn thân. - GV nêu tên động tác hô nhịp, kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp đồng thời giúp đỡ sửa sai. - GV chia tổ tập theo khu vực đã quy định, Gv đi giúp đỡ sửa sai cho từng tổ. - Thi đua giữa các tổ. GV làm trọng tài - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi, luật chơi, GV chơi mẫu HS quan 5 phút 25 phút                           - HS chạy 1 vòng sân. Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - Tổ trưởng điều khiển quân của mình. - HS các tổ tập thi với nhau Tìm ra tổ tập đẹp nhất - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét. - HS chơi thử 1-2 lần sau đó chơi chính thức. - 7 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 sất cách thực hiện. 3. Phần kết thúc: - Thả lỏng cơ bắp. - GV cùng HS củng cố nội dung bài. - G nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà. 5 phút - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS - HS đứng theo hàng ngang thả lỏng - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 5 động tác vừa học. …………………………………………… Ngày soạn: 10/11/2014 Ngày dạy: 12/11/2014 TIẾT 24 BÀI 24: ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. Mục tiêu - Ôn 5 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác đúng kỹ thuật, thể hiện được tính liên hoàn của bài. - Chơi trò chơi “Kết bạn. ” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động tthể hiện tính đồng đội cao. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp. * Kiểm tra bài củ. 2. Phần cơ bản: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân , vặn mình và toàn thân. - GV nêu tên động tác hô nhịp, chỉ dẫn cho HS tập, kết hợp sửa sai cho HS. - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. 5 phút 25 phút 2Lx8N                           - HS chạy 1 vòng sân. - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS. - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều - 8 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 - Giáo viên hô nhịp đồng thời giúp đỡ sửa sai. - GV chia tổ tập theo khu vực đã quy định, GV đi giúp đỡ sửa sai cho từng nhóm. - Thi đua giữa các tổ. - GV làm trọng tài. - Trò chơi “Kết bạn ” - GV nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi, luật chơi, GV chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện, cho HS chơi thử 1 lần. 3. Phần kết thúc : - Thả lỏng cơ bắp. - GV cùng HS củng cố nội dung bài. - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà 10 phút 5 phút khiển HS tập - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - Tổ trưởng điều khiển quân của mình. - HS các tổ tập thi với nhau tìm ra tổ tập đẹp nhất - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét - HS Chơi thử sau, đó chơi chính thức. - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS. - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học. - HS về ôn 5 động tác của bài thể dục. - 9 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2014-2015 …………………………………………… Từ ngày 11/11/2013 Đến ngày 15/11/2013 TUẦN 13 TIẾT 25 BÀI 25 : ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN ” I. Mục tiêu: - Ôn 6 động tác vươn thở, tay và chân, của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác đúng kỹ thuật, thể hiện được tính liên hoàn của bài. - Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn.” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động tthể hiện tính đồng đội cao. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. III. Nội dung và phương pháp, lên lớp: Hoạt động của GV Định lượng Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học . - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp - Vỗ tay hát. - Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” 2. Phần cơ bản: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân , vặn mình và toàn thân. - GV nêu tên động tác hô nhịp, kết hợp sửa sai cho HS - GV đi sửa sai uốn nắn từng nhịp. - Giáo viên hô nhịp đồng thời giúp đỡ sửa sai. - GV chia tổ tập theo khu vực đã quy định, Gv đi giúp đỡ sửa sai cho từng tổ. - Học động tác thăng bằng. - GV nêu tên động tác đồng thời làm mẫu. 5 phút 25 phút                           - HS chạy 1 vòng sân. Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS - HS thực hiện. - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập. - HS thực hiện từng nhịp của động tác. - Tổ trưởng điều khiển quân của mình. - HS thực hiện. - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét. - 10 - [...]... 1 lần 3 Phần kết thúc: - 14 - - HS thực hiện 10 phút 5 phút - HS Chơi thử sau, đó chơi chính thức - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 - Thả lỏng cơ bắp - GV cùng HS củng cố nội dung bài - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học - HS về ôn 7 động tác của bài thể dục - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà Từ ngày 25/ 11 /2 013 ... động tthể hiện tính đồng đội cao II Địa điểm, phương tiện: - 17 - Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 - Địa điểm : trên sân trường vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp: Định Hoạt động của GV lượng Hoạt động của HS 1 Phần mở đầu: 5 phút  - Nhận lớp, ... luyện - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Định - 21 - Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 Hoạt động của GV 1 Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học lượng 5 phút - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp * Kiểm tra bài củ 2 Phần cơ bản: 25 phút - Ôn đi đều vòng phải,... Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp: - 12 - Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 Hoạt động của GV 1 Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Chạy chậm, GV điều khiển - Khởi động các khớp - Vỗ tay hát - Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh” 2 Phần cơ bản: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay,... 18 - - Tổ trưởng điều khiển quân của mình - Từng tổ lên thực hiện, cán sự điều khiển - HS tập tốt lên tập mẫu HS + GV nhận xét - HS chơi thử 1- 2 lần sau đó chơi chính thức 5 phút - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS - HS đứng theo hàng ngang thả lỏng - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học - HS về ôn 6 động tác vừa học Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 . .. lên thực hiện lại động tác vừa học - HS về ôn 7 động tác của bài thể dục - GV nhận xét giờ học và ra bài tập về nhà ………………………………………………… Từ ngày 2 /12 /2 013 Đến ngày 6 /12 /2 013 TUẦN 16 TIẾT 31 BÀI 31: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác đúng kỹ thuật, thể hiện được tính liên hoàn của bài - Chơi trò chơi “Lò cò tiếp... thể dục, kẻ sân chơi trò chơi III Nội dung và phương pháp, lên lớp Hoạt động của GV Định Hoạt động của HS lượng 1 Phần mở đầu: 5 phút  - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu  giờ học    - Chạy chậm, GV điều khiển - HS chạy 1 vòng sân - Khởi động các khớp - Cán sự hô nhịp khởi động cùng * Kiểm tra bài củ HS 2 Phần cơ bản: 25 phút - 11 - Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể. .. xét giờ học và ra bài tập về nhà Từ ngày 25/ 11 /2 013 Đến ngày 29 /11 /2 013 TUẦN 15 TIẾT 29 BÀI 29: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “THỎ NHẢY” I Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện động tác đúng kỹ thuật, thể hiện được tính liên hoàn của bài - Chơi trò chơi “Thỏ nhảy” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động tthể hiện tính đồng đội cao II Địa điểm, phương... HS chạy 1 vòng sân - Cán sự hô nhịp khởi động cùng HS - HS thực hiện - Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập - HS thực hiện từng nhịp của động tác - Tổ trưởng điều khiển quân của mình - HS thực hiện - HS Chơi thử sau, đó chơi chính thức 10 phút 5 phút - Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học - HS về ôn 7 động tác của bài thể dục Từ ngày 16 /12 /2 013 Đến... cùng HS - Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa học - HS về ôn 7 động tác của bài thể dục Từ ngày 16 /12 /2 013 Đến ngày 20 /12 /2 013 TUẦN 18 TIẾT 35 BÀI 35: TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN” I Mục tiêu: - 22 - Trường TH Trà Bui Hồ Văn Thường Giáo án thể dục khối 5 Năm học 2 014 -20 15 - Ôn đi đềuvòng phải, vòng trái Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác - Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng . Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2 014 -20 15 Từ ngày 21/ 10/2 013 Đến ngày 25/ 10 / 2 013 TUẦN 10 TIẾT 19 BÀI 19 : ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH - TRÒ CHƠI “AI. động tác vừa học. - 6 - Trường TH Trà Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2 014 -20 15 Ngày soạn: 8 /11 /2 014 Ngày dạy: 10 /11 /2 014 TUẦN 12 TIẾT 23 BÀI 23 : ÔN ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY,. Bui Giáo án thể dục khối 5 Hồ Văn Thường Năm học 2 014 -20 15 …………………………………………… Từ ngày 11 /11 /2 013 Đến ngày 15 / 11 /2 013 TUẦN 13 TIẾT 25 BÀI 25 : ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan