Giáo án Thể dục lớp 5 HK1_CKTKN

50 820 2
Giáo án Thể dục lớp 5 HK1_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN 1 TIẾT 1 BÀI :1:GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG_PHƯƠNG- PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: .chạy nhẹ nhàng theo 3 hàng dọc +GV hướng dẫn cho học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN -Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp5 +GV nêu những nội dung cơ bản trong năm học của chương trình lớp 5 - Biên chế lớp học và yêu cầu tiết học + GV chọn cán sự lớp thật hiếu động và nhanh nhẹn, quản lý lớp tốt + GV chọn các tổ trưởng thật giỏi để hướng dẫn các bạn trong quá trình tập luyện + GV nhắc nhở học sinh đi học phải ăn mặt theo đúng quy định của môn thể dục, mang dép quay hậu hoặc mang giầy - Trò chơi: Kết bạn + GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s từng động tác thả lỏng -Hê thống bài -Nhận xét, bài tập về về nhà 5-6 h 22-24 h 3-5 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S: báo cáo sức khỏe GV H/S tiến hành khởi động ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV H/S tiến h ành chơi trò chơi ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV GVG V GVG V +GV đánh giá tiết học TIẾT 2 BÀI :2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp. - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN - cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vào lớp +GV hướng dẫn học sinh biết cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vào lớp 2-3 lần sau đó cho lớp tập -Trò chơi: Lò cò tiếp sức. 5-6 h 22-24 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** ******** ******** H/S tiến hành tập luyện ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành chơi trò chơi +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dò h/s về tập luyện thêm 3-5 h ******** ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV TUẦN 2 TIẾT 3 BÀI :3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp. - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN -Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vào lớp 5-6 h 22-24 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** ******** ******** H/S tiến hành tập luyện ******** +GV hướng dẫn học sinh biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vào lớp 2-3 lần sau đó cho lớp tập + GV quan sát và sửa sai. -Trò chơi: Kết bạn. +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dò h/s về tập luyện thêm 3-5 h GV H/S tiến hành chơi trò chơi ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV TIẾT 4 BÀI :4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau. - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 5-6 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV GV 2:PHẦN CƠ BẢN - Ôn tập đội hình đội ngũ. + GV hướng dẫn học sinh biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, + GV nói tên động tác, phân tích kỉ thuật, thị pham động tác + GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung. + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai. -Trò chơi: “ Chạy tiếp sức” +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài +GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận xét và GV nhận xét chung -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dò h/s về tập luyện thêm 22-24 h 3-5 h ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV ******** ******** H/S tiến hành tập luyện ******** GV ******** ******** H/S tiến hành chơi trò chơi. ******** GV ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV TUẦN 3 TIẾT 5 BÀI :5 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàng hàng, dồn hàng, quay phải, quay trái, quay sau. - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP TIẾT 6 BÀI :6 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN - Ôn tập đội hình đội ngũ. + GV hướng dẫn học sinh biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, + GV nói tên động tác, phân tích kỉ thuật, thị phạm động tác + GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung. + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai. -Trò chơi: “Bỏ khăn” +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài +GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận xét và GV nhận xét chung -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dò h/s về tập luyện thêm 5-6 h 22-24 h 3-5 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV ******** ******** H/S tiến hành tập luyện ******** GV H/S tiến hành chơi trò chơi ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV GV GV I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàng hàng, dồn hàng, quay phải, quay trái, quay sau. - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP TUẦN 4 TIẾT 7 BÀI :7 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN - Ôn tập đội hình đội ngũ. + GV hướng dẫn học sinh biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, + GV nói tên động tác, phân tích kỉ thuật, thị phạm động tác + GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung. + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai. -Trò chơi: “Bỏ khăn” +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài +GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận xét và GV nhận xét chung -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dò h/s về tập luyện thêm 5-6 h 22-24 h 3-5 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV ******** ******** H/S tiến hành tập luyện ******** GV H/S tiến hành chơi trò chơi ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV GV GV I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái,quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh. Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học -Kiểm tra sức khỏe -Khởi động: * khởi động chung . xoay các khớp * khơi động chuyên môn . nâng cao đùi . gót chạm mông . chạy tốc độ +GV hướng dẫn học sinh khởi động 2:PHẦN CƠ BẢN - Ôn tập đội hình đội ngũ. + GV hướng dẫn học sinh biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số. - ĐI đều vòng phải, vòng trái. + GV nói tên động tác, phân tích kỉ thuật, thị pham động tác + GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung. + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai. 5-6 h 22-24 h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo ******** ******** H/S báo cáo sức khỏe GV ******** ******** H/S tiến hành khởi động ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành khởi động ******** ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV ******** ******** H/S chú ý lắng nghe ******** GV ******** GV ******** H/S tiến hành tập luyện ******** -Trò chơi: “ Hoàng Anh Hoàng Yến” +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài +GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận xét và GV nhận xét chung -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh giá tiết học, dặn dị h/s về tập luyện thêm 3-5 h ******** ******** H/S tiến hành chơi trò chơi. ******** GV ******** H/S tiến hành thả lỏng ******** ******** H/S chú ý lắng nghe GV [...]... THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI :“AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, văn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo. .. GV TIẾT 16 BÀI :16 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG-TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện được động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi... TIẾT 18 BÀI :18 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện được động tác vươn thở và tay, chân, của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi... vừa thị phạm, hô nhịp cho cả lớp tập 2-3 lần + GV cho cán sự lớp lên nhô nhịp cho lớp tập + GV quan sát và sửa sai - Học mới : Động tác văn mình + GV nói tên động tác, phân tích kỉ thuật, thị pham động tác + GV gọi 1-2 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai + GV cho lớp tập liên kết cả 4 động tác... 20 BÀI :20 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện được động tác vươn thở và tay, chân, văn mình của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ... 20 BÀI :20 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện được động tác vươn thở và tay, chân, văn mình của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ... cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai + GV cho lớp tập liên kết cả 5 động tác -Trò chơi: “Chạy nhanh theo số.” +GV hướng dẫn h/s chơi trò chơi 3:PHẦN KẾT THÚC 3 -5 -Thả lỏng +GV hướng dẫn h/s thả lỏng -Hê thống bài +GV gọi 2-4 em lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận xét và GV nhận xét chung -Nhận xét, bài tập về về nhà +GV đánh... BÀI :22 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT - Biết cách thực hiện được động tác vươn thở và tay, chân, văn mình toàn thân của bài thể dục phát triển chung - Biết cách cách chơi và tham gia chơi được trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung... chơi được các trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, hoc sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU 5- 6h ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ******** cầu tiết... tham gia chơi được trò chơi -Tích cưc tập luyện thể dục để nâng cao thể lực II:ĐỊA ĐIỂM_PHƯƠNG TIỆN - Tại sân trường, học sinh dọn vệ sinh Giáo viên kiểm tra độ an toàn sân tập - Coøi, giáo an, dung cụ để chơi troøchơi III:NỘI DUNG -_PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐLTG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1:PHẦN MỞ ĐẦU 5- 6 ******** Lớp trưởng điểm số báo cáo -GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu ******** cầu tiết . trình thể dục lớp5 +GV nêu những nội dung cơ bản trong năm học của chương trình lớp 5 - Biên chế lớp học và yêu cầu tiết học + GV chọn cán sự lớp thật hiếu động và nhanh nhẹn, quản lý lớp tốt +. THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5- TRÒ CHƠI I:YÊU CẦU CẦN ĐẠT -Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục - Biết cách cách chơi. lên làm mẫu sao đó cho lớp nhận sét và GV nhận xét chung. + GV tập cho lớp 2-3 lần sau đó cho cán sự lớp điều khiển + GV quan sát và sửa sai. 5- 6 h 22-24 h ******** Lớp trưởng điểm số báo

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan