SKKN Khai thác kênh hình SGK Lịch sử 9

13 2.6K 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 21:47

. sinh khai thác kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 9 VI. TÁC DỤNG CỦA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 9: Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình trong. LOẠI KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 9. 1. Khai thác lược đồ trong sách giáo khoa lịch sử 9 2. Khai thác tranh ảnh trong sách giáo khoa lịch sử 9 3. Hướng dẫn học sinh liên kết kênh hình. sau: + Việt Nam từ 191 9- 193 0: +Giai đoạn 193 0- 193 9: +Giai đoạn 194 5- 194 6: +Giai đoạn 194 6- 195 4: +Giai đoạn 195 4- 197 5: +Giai đoạn 197 5-2000 Những sự kiện chính của lịch sử địa phương trong sự

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan