SKKN Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sưu tầm tranh ảnh phục vụ môn GDCD 9

23 2.4K 10
SKKN Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sưu tầm tranh ảnh phục vụ môn GDCD 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giải pháp: Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sưu tầm tranh ảnh phục vụ môn GDCD 9 . Trên cơ sở tìm hiểu nội dung kênh hình trong SGK môn GDCD 9 và sưu tầm tranh ảnh trong sách, báo. Trang. sáng tạo của học sinh trong học tập dẫn đến các em chán học môn GDCD. Đó là lý do tôi chọn Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa và sưu tầm tranh ảnh phục vụ môn GDCD 9 để nghiên cứu. 2/. liệu không thể thiếu trong việc dạy học bộ môn cụ thể là môn Giáo dục công dân. Phương pháp khai thác nội dung kênh hình trong sách giáo khoa và sưu tầm tranh ảnh phục vụ môn GDCD là một phần

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan