SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7 - THCS

45 1,519 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 20:14

phòng giáo dục - Đào tạo lạng giang *@* Đề tàI: S DNG KấNH HèNH TRONG SCH GIO KHOA NHM PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH TRONG DY HC LCH S TH GII LP 7 - TRUNG HC C S. Ngời thực hiện: nguyễn văn hào Đơn vị: Trờng thcs đại lâm Bắc Giang, tháng 5 năm 2008 Mục lục trang Phần A Những vấn đề chung 4 I . Lí do chọn đề tài. 4 II .Lịch sử vấn đề nghiên cứu 5 III.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 6 1.Mục đích nghiên cứu. 6 2.Nhiệm vụ nghiên cứu 6 1 IV.Đối tợng, phạm vi nghiên cứu 6 1.Đối tợng nghiên cứu 6 2.Phạm vi nghiên cứu 6 V.Phơng pháp nghiên cứu 7 Phần b: Nội dung 8 Chơng I: Một số vấn đề lí luận dạy học, dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh và thực trạng quá trình dạy học lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay. I.Một số vấn đề lí luận dạy học 8 1.Khái niệm về quá trình dạy học 8 2.Bản chất của quá trình dạy học 8 II. Thực trạng quá trình dạy học lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay. 11 III. Tính tích cực của học sinh trong hoạt động học tập 14 1.Quan niệm về tính tích cực học tập 14 2.Những dấu hiệu về cấp độ biểu hiện tính tích cực học tập. 15 3.ý nghĩa của vấn đề phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 15 Chơng II. Vai trò kênh hình sách giáo khoa lịch sử. Hệ thống kênh hình SGK lịch sử thế giới lớp 7- THCS và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. I. Vị trí, ý nghĩa của kênh hình sách giáo khoa , thực trạng sử dụng kênh hình sách giáo khoa và phơng pháp sử dụng kênh hình SGK trong dạy học lịch sử ở trờng phổ thông. 17 1. Vị trí , ý nghĩa của kênh hình SGK trong dạy học lịch sử. 17 2 Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS. 19 3. Phơng pháp sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trờng THCS . 19 4. Thực tiễn việc sử dụng kênh hình SGK trong dạy học lịch sử hiện nay ở tr- ờng phổ thông. 21 II. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 7 THCS. 22 III. Hệ thống kênh hình SGK lịch sử thế giới lớp 7- THCS và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. 23 IV. Giáo án thực nghiệm. 47 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa t bản ở Châu âu. 47 2 phầnc: Kết luận chung 54 tài liệu tham khảo. 56 phần a: những vấn đề chung I. Lý do chọn đề tài Vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học nói chung và đổi mới phơng pháp dạy học lịch sử nói riêng đã đợc đề cập và đặt ra trong thực tiễn trong suốt nhiều năm gần đây và đã thu hút đợc sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, quản lí giáo dục cũng nh các giáo viên trực tiếp đứng lớp . Tất cả đều khẳng định phải đổi mới ph- ơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. Nghị quyết TW VIII đã khẳng định: phải đổi mới phơng pháp dạy học, khắc phục lối dạy một chiều từng bớc áp dụng các phơng pháp tiên tiến, phơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thờng xuyên, suốt đời của học sinh. Trong luật giáo dục của nớc CHXHCN Việt Nam cũng đã qui định: Phơng pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp , từng môn học, bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện, vận dung kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập cho học sinh. Thực tiễn quan điểm đổi mới giáo dục nói trên, trong các nhà trờng phổ thông đã giấy lên một phong trào thi đua đổi mới phơng pháp dạy học đã diễn ra , kết quả đã có nhiều giờ dạy tốt, tiết học tốt đã góp phần nâng cao hiệu quả bài học. Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để phát huy nâng cao hiệu quả bài học lịch sử, phát huy tính tích cực học tập của học sinh, đó là một trong những vấn đề đòi hỏi các nhà giáo dục hiện nay cần thực hiện để đạt hiệu quả cao. Vấn đề đặt ra là sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử. 3 Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc thực hiện vấn đề này. Có ngời còn ngại sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa vì nó mất thời gian, có ngời coi kênh hình trong sách giáo khoa là chỉ để minh hoạ, có ngời lại quá coi trọng kênh hình trong sách giáo khoa xem nhẹ nội dung kiến thức Chính vì vậy mà để phát huy tính tích cực, chủ động trong việc tiếp thu kiến thức lịch sử của học sinh, phát huy tính tích cực học tập của học sinh thì kênh hình trong sách giáo khoa có một ý nghĩa rất quan trọng trong giảng dạy lịch sử. Kênh hình sẽ giúp cho học sinh c ó đợc những biểu tợng lịch sử, qua đó hình thành các khái niệm lịch sử trên cơ sở trực tiếp quan sát, khắc phục tình trạng, hiện đại hoá lịch sử của học sinh. Qua hệ thống kênh hình sẽ giúp cho học sinh hiểu sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử, hiểu sâu kiến thức lịch sử. Chính vì những lí đó, bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp giảng dạy ở tr- ờng phổ thông. Để nâng cao hiệu quả bài học, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập lịch sử, tôi đã lựa chọn đề tài "Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 làm đề tài nghiên cứu của mình. Qua đề tài này, tôi cũng mong muốn nó cũng trở thành nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho việc giảng dạy lịch sử thế giới lớp 7 của giáo viên lịch sử. II. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . Đối với đồ dùng trực quan nói chung, kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 7 nói riêng đã đợc nhiều nhà khoa học lịch sử và các giáo viên tham gia nghiên cứu.Trong các giáo trình" Phơng pháp dạy học lịch sử" do giáo s Phan Ngọc Liên, PGS Trịnh Đình Tùng, PGS Nguyễn Thị Côi đã dành một chơng nói về phơng tiện trực quan, phơng pháp dạy học sử dụng đồ dùng trực quan, giáo trình này là cơ sở lý luận định hớng cho tôi giải quyết. Tuy nhiên các vấn đề trong giáo trình, tài liệu chỉ là những vấn đề chung chung cha đợc giải quyết cụ thể trong từng bài học. Trong tài liệu " phát huy tính tích cực của học sinh " tài liệu BDTX chu kỳ1997-2000, các tác giả Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng đã đề cập đến trong cuốn " các chuyên đề phơng pháp dạy học lịch sử " các tác giả đã đề cập đến một số biện pháp sử dụng kênh hình trong SGK. ngoài ra kênh hình còn đợc đề cập đến trong các luận văn , khoá luận của sinh viên khoa lịch sử trờng ĐHSP Hà Nội. Tuy nhiên cha có đề tài nào đã giải quyết triệt để sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử thế giới lớp 7 THCS. Đó chính là vấn đề mà tôi cần giải quyết và đề cập trong đề tài này. 4 III. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng các biện pháp sử dụng kênh hình trong SGK theo hớng phát huy tính tích cực của học sinh. 2.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lí luận về quá trình dạy học, bản chất của quá trình dạy học, kênh hình trong SGK. - Nghiên cứu lý luận về phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong dạy học lịch sử, bản chất của quá trình dạy học sử dụng kênh hình trong SGK. - Tìm hiểu thực tiễn việc sử dụng kênh hình trong SGK trong dạy học lịch sử hiện nay. - Xác định các biện pháp s phạm, sử dụng kênh hình trong SGK theo hớng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong sách giáo khoa lịch sử thế giới lớp 7- THCS. - Tiến hành thực nghiệm s phạm và rút ra kết luận . IV. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu. 1.Đối tợng nghiên cứu. - Quá trình dạy học lịch sử ở THCS 2. Phạm vi nghiên cứu: - Kênh hình trong SGK lịch sử thế giới lớp 7 THCS. - Xác định các phơng pháp dạy học kết hợp việc sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử hế giới lớp 7 THCS. V. Phơng pháp nghiên cứu. - Đọc tài liệu. - Nghiên cứu lý luận - Điều tra thực tiễn tình hình dạy học lịch sử hiện nay ở THCS. - Thực nghiệm s phạm và rút ra kết luận. 5 Phần B. Nội dung Ch ơng I: Một số vấn đề lí luận dạy học, dạy học phát huy tính tích cực của học sinh và thực trạng quá trình dạy học lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay. I. Một số vấn đề về lí luận dạy học . 1. Khái niệm về qúa trình dạy học . Theo quan niệm cổ truyền : quá trình dạy học là tập hợp những hành động liên tiếp, thâm nhập vào nhau của giáo viên và của học sinh dới sự hớng dẫn của giáo viên, nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống những cơ sở khoa học và trong quá trình đó, phát triển những năng lực nhận thức và năng lực hành động , hình thành thế giới quan và nhân sinh quan . Nh vậy quá trình dạy học đợc hiểu là một tập hợp những hoạt động của thây và trò , dới sự hớng dẫn chủ đạo của giáo viên nhằm giúp trò phát huy đợc nhân cách và nhờ đó mà đạt tới mục đích dạy học . Theo quan niệm hiện nay, quá trình dạy học là một quá trình tơng tác ( hợp tác) giữa thầy và trò , trong đó thầy chủ đạo nhờ các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh , còn trò tự giác, tích cực, chủ động thông qua việc tổ chức , tự điều chỉnh hoạt động nhận thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học. Khái niệm nêu trên về quá trình dạy học sẽ đợc phân tích kỹ nhờ những cách tiếp cận mới để vạch rõ bản chất của khái niệm. 2. Bản chất của quá trình dạy học . 6 Sự hiểu biết của con ngời chỉ có thể trở nên sâu sắc và có hiệu quả khi sự hiểu biết đó không chỉ dừng lại ở những dấu hiệu mang tính hình thức bên ngoài của sự vật hiện tợng khiến ai cũng có thể cảm nhận đợc bằng trực giác, mà cái khó hơn chính là nhận biết, phát hiện đợc thực chất bên trong những gì cấu thành sự vật và hiện tợng đó, quy định sự tồn tại, phát triển và tiêu vong của chúng. a. Những cơ cở để xác định bản chất của quá trình dạy học . Để xác định bản chất của quá trình dạy học , cần căn cứ vào mối quan hệ giữa hoạt động nhận thức của loài ngời với hoạt động học tập của học sinh và mối quan hệ giữa hoạt động dạy với hoạt động của học trong quá trình dạy học. Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài ngời, con ngời muốn tồn tại và phát triển thì phài không ngừng nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan, không ngừng tích luỹ, hệ thống hoá, khái quát hoá kinh nghiệm, những tri thức và truyền đạt lại cho các thế hệ kế tiếp. Trong xã hội diễn ra hoạt động nhận thức của loài ngời và hoạt động dạy học cho thế hệ trẻ trong đó hoạt động nhận thức của loài ngời đi trớc theo con đờng vòng nhằm tìm tòi phát hiện những cái mới khách quan, còn hoạt động học của học sinh cũng là quá trình nhận thức nhằm lĩnh hội những cái mới chủ quan đợc diễn ra trong môi trờng s phạm, có sự hớng dẫn, có vai trò chủ đạo của giáo viên. - Khi xác định bản chất của quá trình dạy học cần xem xét mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học. Dạy và học phản ánh tính hai mặt của quá trình dạy học, chúng thống nhất biện chứng với nhau. Thầy đóng vai trò chủ đạo, trò tích cực, tự giác, chủ động lĩnh hội tri thức kỹ năng và tự làm phong phú vốn hiểu biết của mình. b. Những đặc điểm cơ bản của quá trình dạy học hiện nay. - Hoạt động học tập của học sinh đợc tích cực hoá trên cơ sở nội dung dạy học ngày càng hiện đại hoá. - Thực tiễn quá trình dạy học đang tồn tại một mẫu khá phổ biến, một bên là nội dung dạy học không ngừng đổi mới theo hớng hiện đại hoá, nội dung thì quá tải- mà thời gian học tập thì quá hạn, phơng pháp, phơng tiện dạy học lại lạc hậu, lỗi thời - Trong quá trình dạy học hiện nay, học sinh có vốn sống và năng lực nhận thức phát triển cao hơn so với trẻ cùng độ tuổi. Do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay , đợc sống trong môi trờng tri thức ngày càng phong phú học sinh thờng xuyên đợc tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin rất đa dạng. 7 So với trẻ cùng độ tuổi ở các thế hệ trớc, học sinh ngày nay có năng lực nhận thức và vốn sống phát triển hơn, thông minh hơn, năng động hơn Vì vậy hoạt động dạy học phải có tác dụng thúc đẩy sự phát triển năng lực và phẩm chất trí tuệ, tạo nên sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức. - Trong quá trình học tập , học sinh có xu hớng vợt ra khỏi nội dung tri thức , kỹ năng do chơng trình đã qui định. Nhìn chung đa số học sinh không thoả mãn với nội dung những gì các em đợc học trong chơng trình, các em luôn nhạy cảm với cái mới , muốn học thêm, tự tìm tòi, phát hiện cái mới muốn liên hệ lí luận với thực tiễn, muốn phát hiện và giải quyết vấn đề bằng nhiều con đờng, cách thức, phơng án khác nhau, muốn đợc học thêm những môn tự chọn, tuỳ chọn - Quá trình dạy học hiện nay đợc tiến hành trong điều kiện cơ sở vật chất và các phơng tiện kỹ thuật dạy học ngày càng hiện đại. Cùng với sự đổi mới nội dung và phơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, các nhà trờng hiện nay cũng đã đợc trang bị khá đầy đủ các phơng tiện dạy học, nhờ vậy mà gây hứng thú cho học tập cho học sinh, giúp họ lĩnh hội nhanh dễ dàng hơn những tri thức và vận dung linh hoạt sáng tạo tri thức đó vào thực tiễn cuộc sống. Từ sự phân tích các cơ sở trên, chúng ta nhận thấy, hoạt động học tập của học sinh đợc tiến hành trong những điều kiện s phạm nhất định có sự tổ chức , điều khiển, hớng dẫn cụ thể của giáo viên thông qua việc lựa chọn nội dung, việc vận dụng phối hợp các phơng pháp, phơng tiện và các hình thức tổ chức dạy học . Quá trình nhận thức của học sinh trong học tập không phải diễn ra theo đờng vòng, những thử nghiệm sai lầm, những thất bại tất yếu thờng xảy ra nh trong nhận thức khoa học Vậy quá trình dạy học , về bản chất là quá trình nhận thức đặc biệt của học sinh do giáo viên tổ chức, điều khiển nhằm chiếm lĩnh nội dung học vấn phổ thông . Nói cách khác, dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh dới vai trò chủ đạo của giáo viên nhằm thực hiện tốt mục đích, nhiệm vụ dạy học. II. Thực trạng quá trình dạy học lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay. Trong thời gian qua, nhất là từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu thì vai trò, vị trí của bộ môn lịch sử ở trờng phổ thông đã không ngừng đợc củng cố và nâng cao . Thực tế kết quả việc dạy và học môn lịch sử đã thể hiện rõ việc hoàn thành nhiệm vụ của môn ở những điểm cơ bản sau. 8 Đã góp phần xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện đức dục , trí dục, thể dục và mĩ dục. Đặc biệt với lợi thế bộ môn đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục t tởng, chính trị và hình thành nhân cách thế hệ trẻ. Bộ môn lịch sử đã góp phần xứng đáng trong việc xây dựng những con ngời và thế hệ tha thiết gắn bó với lý tởng cao quý của Đảng. Đó là lớp ngời có đạo đức trong sáng, có ý trí kiên cờng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là lớp ngời hiểu rõ cội nguồn dân tộc, hiểu rõ công lao của tổ tiên , của các vị anh hùng , liệt sĩ đã dũng cảm , thông minh sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời đại lịch sử nên họ có đủ cơ sở để hiểu tại sao phải biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. Đó là lớp ngời có năng lực làm chủ tri thức khoa học, xứng đáng là ngời kế thừa sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của dân tộc. Chất lợng dạy và học bộ môn lịch sử không ngừng đợc nâng cao . Qua các hội thi số giáo viên dạy giỏi các cấp ngày càng nhiều và chất lợng ngày càng nâng cao . Chất lợng bài làm của học sinh qua các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT và các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngày càng xuất hiện nhiều học sinh đạt điểm khá, giỏi. Do kết quả giáo dục về nhiều mặt của bộ môn, đã không ngừng củng cố và nâng cao địa vị bộ môn . Môn lịch sử ngày càng chứng tỏ rằng nó không thể thiếu đợc trong việc giáo dục t tởng, chính trị , đạo đức, tác phong trong việc hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Yêu thích bộ môn lịch sử là xu hớng lành mạnh đang thu hút ngày càng nhiều học sinh ở các trờng phổ thông hiện nay. Có đợc các thành tích trên là do các nguyên nhân cơ bản sau: + Đợc Đảng, nhà nớc, các cấp quả lí giáo dục và nhân dân quan tâm , đánh giá cao vai trò tác dụng của bộ môn lịch sử , trong việc giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. Nghị quyết TW II của BCHTW khoá VIII đã chỉ rõ: " Coi trọng hơn nữa các môn khoa học xã hội và nhân văn, nhất là Tiếng việt , lịch sử dân tộc, địa lí và văn hoá Việt Nam. + Nhận thức đợc vai trò, vị trí của bộ môn Lịch sử trong sự nghiệp giáo dục , bản thân ngời giáo viên Lịch sử đã không ngừng tự học, tự đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đến nay hầu hết đã chuẩn hoá , một số còn vơn lên trình độ cao hơn để đáp ứng nghiệp vụ , yêu cầu ngày càng cao của bộ môn . Địa vị của ngời giáo viên Lịch sử trong trờng phổ thông ngày càng có uy tín, đợc xã hội và học sinh tôn vinh. + Bản thân học sinh ngày càng nhận thấy vai trò tác dụng của bộ môn trong việc học tập , rèn luyện để trở thành con ngời có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đổi mới và hiện đại hoá đất nớc. 9 Bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ của bộ môn đã nêu trên chúng ta phải thừa nhận rằng kết quả đó còn thấp so với yêu cầu ngày càng cao của xã hội , nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nớc hiện nay. Do điều kiện khách quan và chủ quan chất lợng bộ môn lịch sử còn có những biểu hiện giảm sút, thể hiện ở những điểm sau : + Không nhớ các sự kiện lịch sử hoặc nếu có nhớ thì không chính xác là hiện tợng không chỉ ở một số ít học sinh. Theo dõi cuộc thi: Đờng lên đỉnh OlimPia, đa số học sinh trả lời không đúng . Là một giáo viên lịch sử, chúng ta không khỏi đau lòng khi biết kết quả của một cuộc thăm dò, không ít học sinh rất khó khăn trong việc nhớ lịch sử dân tộc , nhng lại rất nhạy bén trong việc nhớ tiểu sử, tính cách, thành tích của một vận động viên , một ca sĩ mà các em yêu thích. + Cho đến nay, đa số học sinh vẫn còn quan niệm rằng học sử chỉ cần học thuộc lòng, nên đã dẫn tới hậu quả đáng buồn. Khả năng phân tích, so sánh, tổng hợp và khả năng tìm hiểu nguyên nhân , bản chất của sự kiện , hiện tợng lịch sử khả năng xâu chuỗi các sự kiện lịch sử để tìm ra nét truyền thống, những bài học còn bị hạn chế rất nhiều , do đó làm hạn chế hiệu quả giảng dạy và học tập của bộ môn . + Sự biết và hiểu lịch sử của học chủ yếu là lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc , phần biết về lịch sử văn hoá , phong tục tập quán , lối sống của dân tộc qua các kỳ thi lịch sử quả là còn hạn chế rất nhiều . Có tình trạng nêu trên là do các nguyện nhân sau đây: * Nguyên nhân khách quan . - Cấu trúc của chơng trình nhiều chỗ còn cha hợp lí . Nhiều bài còn quá nặng kiến thức trong khi đó số tiết lại cắt giảm , nhất là chơng trình lịch sử lớp 9 , một số bài còn quá dài ví dụ nh các bài: 11; 27; 28; 29 do vậy trong quá trình soạn giảng và học tập buộc giáo viên bù đầu vào nói sao cho đủ những kiến thức trong SGK , chứ không có thời gian để phân tích, để hớng dẫn học sinh cách nhận thức , còn học sinh chỉ lo học thuộc lòng số lợng kiến thức của một tiết học nên cũng không còn thời gian để suy ngẫm để đa ra câu hỏi tại sao? thế nào? để cảm nhận lịch sử đ- ợc nữa. - Việc sử dụng kênh hình đôi khi còn cha phù hợp . Có giáo viên còn ngại sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa vì phần cha hiểu rõ bản chất, nội dung của kênh hình, phần còn sợ mất thời gian , một phần nghĩ không cần thiết mà chỉ để minh hoạ , nên nó góp phần làm giảm chất lợng giảng dạy. 10 [...]... giáo dục để có những sản phẩm đào tạo với chất lợng ngày càng cao hơn, cung cấp cho thị trờng lao động Chơng II Vai trò kênh hình sách giáo khoa lịch sử hệ thống kênh hình sách giáo khoa lịch sử thế giới lớp 7- THCS và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử I Vị trí, ý nghĩa của kênh hình sách giáo khoa, thực trạng sử dụng kênh hình sách giáo khoa trong dạy. .. lịch sử, quang cảnh lịch sử nhằm tạo biểu tợng, khôi phục lại hình ảnh con ngời, đồ vật, biến cố, sự kiện một cách cụ thể, sinh động và khá sát thực 3 Phơng pháp sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử nhàm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử ở trờng THCS * Phơng pháp sử dụng bản đồ, sơ đồ lịch sử Bản đồ, sơ đồ lịch sử là những kênh hình không thể thiếu đợc trong dạy học lịch. .. hiện tợng lịch sử đã qua *Phơng pháp sử dụng tranh ảnh, hình vẽ lịch sử Tranh ảnh, hình vẽ lịch sử có ý nghĩa to lớn là nguồn kiến thức lịch sử, có tính giáo dục tính cách, phát triển t duy học sinh Sử dụng tốt loại kênh hình này sẽ phát huy đợc tính tích cực học tập của học sinh tạo ra sự hứng thú trong quá trình nhận thức Vì vậy khi sử dụng kênh hình tranh ảnh, hình vẽ giáo viên cho học sinh quan... trị ý nghĩa của kênh hình nhng lại ngại sử dụng, sợ mất thời gian hoặc sử dụng mang tính hình thức, minh hoạ cho bài giảng II Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới lớp 7 THCS - Phần lịch sử thế giới lớp 7 THCS bao gồm 7 bài, đợc phân phối làm 10 tiết trong đó có 1 tiết làm bài tập Nội dung cơ bản của phần lịch sử thế giới lớp 7 là giúp các em nắm đợc những nét rất khái quát về lịch sử thế giới trung... hợp với từng loại kênh hình sao cho phù hợp với từng kiểu bài khi lên lớp 2 Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS Kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS gồm các loại sau: a.Bản đồ lịch sử - Bản đồ lịch sử nhằm xác định địa điểm của sự kiện trong thời gian và không gian xác định Đồng thời bản đồ lịch sử còn giúp học sinh suy nghĩ và giải thích các hiện tợng lịch sử về mối quan... dung bài 7 , học sinh nhận thấy đợc những nét rất khái quát về xã hội phong kiến, về sự hình thành, phát triển, cơ sở kinh tế, xã hội , nhà nớc để thấy đợc những nét đặc trng của hai nền văn hoá Đông- Tây có những gì khác và giống trong thời kỳ trung đại III Hệ thống kênh hình sách giáo khoa lịch sử thế giới 7 và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử Hình 1:... giáo khoa trong dạy học lịch sử ở trờng phổ thông 1 Vị trí ý nghĩa của kênh hình sách giáo khoa trong dạy học lịch sử Xuất phát từ thực tế đổi mới giáo dục hiện nay, SGK lịch sử THCS đợc biên soạn có nhiều đổi mới về nội dung và phơng pháp SGK lịch sử không chỉ là tài liệu giảng dạy của giáo viên mà còn là tài liệu học tập ở lớp và ở nhà của học sinh Đó là, học sinh không phải học thuộc lòng SGK mà... tình trạng hiện đại hoá lịch sử của học sinh Kênh hình là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử, hình thành khái niệm lịch sử, nắm vững của sự phát triển của xã hội Kênh hình trong sách giáo khoa còn có vai tro to lớn trong việc giúp học sinh nhớ kỹ , hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử Hình ảnh đợc giữ lại đặc biệt vững trắc trong trí nhớ chúng ta là hình ảnh chúng ta thu... mà tác giả sách giáo khoa muốn chuyển tải đến học sinh Kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử gồm nhiều loại : bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử Mỗi loại có một phơng pháp sử dụng riêng Song tựu trung lại, có thể sử dụng trong bài kiến thức mới , củng cố kiến thức đã học, ra bài tập về nhà và trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh Riêng đối với hình vẽ, tranh ảnh lịch sử lại có... trạng dạy học lịch sử ở trờng phổ thông hiện nay đã có nhiều vấn đề cần chú ý Tuy vậy để đảm bảo hiệu quả giờ học lịch sử ở trờng phổ thông, vai trò của kênh hình trong sách giáo khoa có ý nghĩa rất to lớn góp phần nâng cao chất lợng dạy học hiện nay Trong sách giáo khoa đổi mới hiện nay, hệ thống kênh hình đã tăng hơn rất nhiều so với sách giáo khoa cũ Tuy nhiên hiện nay thực trạng sử dụng kênh hình trong . lịch sử thế giới lớp 7- THCS và ph- ơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. I. Vị trí, ý nghĩa của kênh hình sách giáo khoa, thực trạng sử dụng kênh hình. SGK trong dạy học lịch sử. 17 2 Các loại kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử ở THCS. 19 3. Phơng pháp sử dụng kênh hình trong SGK lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học. II. Vai trò kênh hình sách giáo khoa lịch sử. Hệ thống kênh hình SGK lịch sử thế giới lớp 7- THCS và phơng pháp sử dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử. I. Vị trí,
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7 - THCS, SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7 - THCS, SỬ DỤNG KÊNH HÌNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 7 - THCS, phầnc: Kết luận chung 54, I. Lý do chọn đề tài, III. Tính tích cực học tập của học sinh trong hoạt động học tập, Hình 8: Tượng gốm trong lăng mộ Tần thủy hoàng, Giáo án thực nghiệm, III. Tiến trình tổ chức dạy học

Từ khóa liên quan