0

Đo lường sự thỏa mãn của khách du lịch đối với chất lượng dịch vụ bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge

122 1,176 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 09:14

. viên bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge: 40 3.3.5. Thang đo về phương tiện hữu hình của bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge: 41 3.3.6. Thang đo về sự thỏa mãn của du khách. THANG ĐO: 39 3.3.1. Thang đo sự tin cậy của du khách đối với chất lượng dịch vụ bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge: 39 v 3.3.2. Thang đo tinh thần trách nhiệm của nhân viên bộ phận. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ ===***=== NGUYỄN THỊ THÚY LOAN ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường sự thỏa mãn của khách du lịch đối với chất lượng dịch vụ bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge, Đo lường sự thỏa mãn của khách du lịch đối với chất lượng dịch vụ bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge,

Từ khóa liên quan