0

biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt huyện bát sát, tỉnh lào cai

96 1,024 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:21

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Trong hoạt động quản lý, kiểm tra, đánh giá vừa là biện pháp vừa là một trong 4 chức năng quản lí, đó là: Hoạch định kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá. Kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Muốn có quyết định quản lý đúng đắn thì phải kiểm tra đánh giá, không có kiểm tra đánh giá thì không có quản lý. R.J. Dietel, J.L. Herman, và R.A. Knuth NCREL, Oak Brook, 1991 cho rằng: Đánh giá có thể ảnh hưởng đến việc xác định về điểm số, sự tiến bộ, sự sắp xếp, nhu cầu giảng dạy, và chương trình giảng dạy. Kiểm tra đánh giá là một thành tố không thể thiếu trong hoạt động dạy học, đặc biệt là kiểm tra đánh giá các hoạt động chuyên môn. 1.2. “Thực hiện quy chế chuyên môn” là một trong những hoạt động chuyên môn chủ yếu của GV trong nhà trường. Muốn quản lý hoạt động chuyên môn thì Hiệu trưởng phải kiểm tra việc GV thực hiện quy chế chuyên môn. Không kiểm tra hoặc không kiểm tra đến nơi đến chốn thì sẽ không điều khiển được hoạt động dạy học đúng với mục tiêu, yêu cầu đề ra. Quy chế chuyên môn là cơ sở để hiệu trưởng nhà trường, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn được giao giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT. 1.3. Trong thế giới ngày nay, hầu hết các quốc gia đều nhận thấy vai trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia mình. Có thể thấy bài học về sự thành công “Thần kỳ” của các nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, và một số quốc gia khác. Nhờ đầu tư vào giáo dục các quốc gia này đã đạt được sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội. Một đất nước muốn phát triển thịnh vượng và bền vững, trước hết, 1 phải hướng tới sự phát triển con người - nguồn nhân lực của xã hội - động lực của mọi sự phát triển. Ở Việt Nam giáo dục cũng được xác định là quốc sách hàng đầu và đã có một sự đầu tư đáng kể. Mặc dù đã có nhiều cố gắng thì chất lượng giáo dục của Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá về tồn tại của giáo dục là chất lượng giáo dục và đào tạo còn thấp, nhiều vấn đề hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục. Trong đó công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm đổi mới và còn nhiều bất cập. Thanh tra, kiểm tra đánh giá giáo dục còn nhiều yếu kém; những hiện tượng tiêu cực, như bệnh thành tích, thiếu trung thực trong đánh giá kết quả giáo dục, trong học tập, tuyển sinh, thi cử, cấp bằng và tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan kéo dài, chậm được khắc phục. Đại hội đã đề ra một số định hướng phát triển ngành giáo dục và đào tạo trong đó nhấn mạnh việc tăng cường khung pháp lý và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo, chống bệnh thành tích. Đổi mới tổ chức và hoạt động, đề cao và đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, nhất là trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Tập trung khắc phục những tiêu cực trong dạy thêm, học thêm, thi cử, tuyển sinh, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ, văn bằng. 1.4. Trên địa bàn huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai có 02 trường THPT cả 2 trường đều là THPT Công lập. Giữa 2 trường này việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV chưa đồng bộ, việc kiểm tra của Hiệu trưởng về quy chế chuyên môn của GV vẫn còn chưa thường xuyên, chưa thống nhất. Trong thực tế hiện nay Hiệu trưởng một số trường THPT chưa chú ý đúng mức việc kiểm tra GV thực hiện quy chế chuyên môn. Một số Hiệu trưởng giao hết cho phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn vì vậy GV thực hiện không đầy đủ quy chế chuyên môn. Kết quả là 2 người Hiệu trưởng không thể thực hiện một cách tối ưu hoạt động quản lý của mình. Quản lý hoạt động chuyên môn quan trọng nhưng trên thực tế còn ít có các công trình nghiên cứu về vấn đề này. Từ những lý do trên tôi chọn đề tài nghiên cứu “Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai ”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng đối với việc GV thực hiện quy chế chuyên môn đề tài xây dựng một số biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với các hoạt động chuyên môn ở các trường THPT thuộc địa bàn huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. 3. Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lí của Hiệu trưởng trong trường THPT. 4. Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Hiệu trưởng các trường THPT đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV các trường THPT huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. 5. Giả thuyết khoa học Quy chế chuyên môn là một trong những công cụ quan trọng để giáo viên tiến hành các hoạt động chuyên môn và cơ sở để hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên. Ở các trường THPT Bát Xát tỉnh Lào Cai, công tác kiểm tra đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn còn có một số bất cập. Nếu Hiệu trưởng có các biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn một cách phù hợp, khoa học thì hiệu quả của công tác này ở các trường THPT huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai sẽ được nâng cao. 3 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài của luận văn: các khái niệm, các hình thức kiểm tra, đánh giá quy chế chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn 6.2. Nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra đánh giá và các biện pháp của Hiệu trưởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 6.3. Xây dựng các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV. 7. Giới hạn nghiên cứu Đề tài chỉ nghiên cứu một số biện pháp kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng đối với việc GV thực hiện quy chế chuyên môn ở các trường THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 8. Nhóm phương pháp nghiên cứu 8.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận và hồi cứu tư liệu: Phân tích và tổng hợp sách, các bài báo khoa học, các đề tài nghiên cứu, các luận văn, luận án để tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận của đề tài - Phân tích các hồ sơ quản lý chuyên môn của hiệu trưởng, phân tích các số liệu, hồ sơ thi đua, tổng hợp của Sở Giáo dục & Đào tạo đối với các trường để thu thập các thông tin về tình hình quản lý hoạt động CM của nhà trường. 8.2. Phương pháp điều tra: - Nghiên cứu qua: 2 Hiệu trưởng, 5 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, 12 Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, 50 GV. - Lập phiếu điều tra lấy ý kiến hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, giáo viên về thực trạng quản lý thực hiện quy chế chuyên môn và các biện pháp cần thực hiện để cải tiến công tác này. 8.3. Phương pháp phỏng vấn: - Phỏng vấn các hiệu trưởng có kinh nghiệm quản lý, tập trung vào: Hỏi các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động chuyên môn; 4 phương pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn có những ảnh hưởng gì đối với hoạt động chuyên môn của giáo viên? Ảnh hưởng như thế nào? Kiến nghị của cá nhân với việc kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế hoạt động chuyên môn. 8.4. Các phương pháp hỗ trợ khác: - Các thuật toán thống kê để xử lý các số liệu điều tra. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm để tổng kết những kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trước khi kết luận và đề xuất biện pháp. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của kiểm tra đánh giá thực hiện hoạt động qui chế chuyên môn trong trường học. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai . Chương 3: Xây dựng các biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng tại các trường THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG QUY CHẾ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG HỌC 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Ngoài nước Có rất nhiều tác giả nghiên cứu về công tác đánh giá chất lượng GD đặc biệt là đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục. R.J. Dietel, J.L. Herman, và R.A. Knuth NCREL, Oak Brook, 1991 cho rằng: Đánh giá có thể ảnh hưởng đến việc xác định về điểm số, sự tiến bộ, sự sắp xếp, nhu cầu giảng dạy và chương trình giảng dạy. Ông đưa ra mục đích của việc đánh giá cho từng đối tượng sử dụng thông tin đánh giá như sau: Ai cần thông tin đánh giá Mục đích của việc sử dụng thông tin đánh giá Các nhà hoạch định chính sách họ dùng sự đánh giá để: - Thiết lập các tiêu chuẩn - Nhấn mạnh các mục tiêu - Giám sát chất lượng giáo dục - Thực hiện các loại khen thưởng/ xử phạt khác nhau - Đưa ra hệ thống các chính sách - Tập trung vào các nguồn lực bao gồm con người và tiền bạc - Xác định hiệu quả của các bài kiểm tra Các nhà quản lý và trường học dùng đánh giá để: - Nhận biết những điểm mạnh và điểm yếu của chương trình - Xác định những ưu tiên của chương trình - Đánh giá các lựa chọn thay thế - Đặt kế hoạch và cải thiện các chương trình Giáo viên và các nhà quản lý - Theo dõi sự tiến bộ của học sinh 6 Quyết định dùng phân loại đánh giá để: - Tiến hành đánh giá và cải tiến chương trình giảng dạy - Cung cấp ý kiến phản hồi vững vàng/có sự khuyến khích/ có tính phân loại - Khuyến khích học sinh - Chấm điểm Ngoài ra nhiều tác giả khác đã nghiên cứu về đánh giá trong dạy học (Chappsui S, stingin J R, Dhi Al Barki, etc). Các tác giả đã bàn luận sâu về các phương pháp, loại hình và công cụ đánh giá chất lượng giáo dục. Theo các tác giả này, đánh giá có các loại hình đánh giá quá trình và đánh giá cuối cùng và cần kết hợp một cách hợp lí hai loại hình đánh giá này thì việc kiểm tra đánh giá mới có hiệu quả cao. Tuy nhiên ở các nước các hoạt động CM ở trong trường học chủ yếu tuân thủ các chuẩn CLGD trong giáo dục và các chỉ dẫn về dạy học nên các nghiên cứu về đánh giá tập trung chủ yếu vào đánh giá CLGD. Đánh giá việc thực hiện các chỉ dẫn dạy học chủ yếu thực hiện thông qua đánh giá GV mà trong đó tập trung vào đánh giá năng lực dạy học và kết quả dạy học. Nhiều bài viết và nhiều công trình nghiên cứu cũng đã đề cập tới vấn đề khen thưởng GV dựa trên kết quả đánh giá năng lực thực hiện CM và việc tuân thủ các chỉ dẫn dạy học. Vì vậy, khi nghiên cứu để vận dụng các công trình của các tác giả nước ngoài vào đánh giá quản lý thực hiện QCCM ở Việt Nam thì sẽ dựa trên khung lý luận chung về đánh giá chất lượng giáo dục và đánh giá giáo viên. 1.1.2. Trong nước Ở Việt Nam bàn về kiểm tra đánh giá đã có mặt trong nhiều ấn phẩm như: “Quản lý trường phổ thông” của Viện khoa học giáo dục (1985) đã nêu lên tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra trong nhà trường (trang 84-106); 7 “Đánh giá trong quản lý” của tác giả Trần Bá Hoành, (1997); “Một số tiếp cận mới về khoa học quản lý và việc vận dụng vào quản lý giáo dục” của tác giả Đặng Quốc Bảo (1995); “Quản lý và lãnh đạo nhà trường” của hai tác giả Trần Kiểm- Bùi Minh Hiền (2006); “Khoa học quản lý nhà trường” tác giả Nguyễn Văn Lê (1997) Các tác giả này đã nghiên cứu vấn đề kiểm tra, đánh giá, một cách tương đối cụ thể. Các tác giả đã làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, hình thức của công tác kiểm tra, đánh giá. Tài liệu mới gần đây nhất là cuốn sách “Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung- Phương pháp- Kĩ thuật” (2007) trong đó tác giả Trần Thị Bích Liễu đã tổng hợp tương đối đầy đủ các vấn đề của đánh giá CLGD. Tài liệu này đã tổng hợp các khái niệm khác nhau về đánh giá dựa trên tư liệu đánh giá của một nhóm dịch giả. Theo cuốn sách này thì: Đánh giá chất lượng giáo dục là một hoạt động thường xuyên và được chú trọng trong một tổ chức nhà trường nơi mà chất lượng giáo dục được đặt lên vị trí hàng đầu. Có rất nhiều phương pháp và hình thức đánh giá. Tuy nhiên không có một phương pháp hay hình thức đánh giá duy nhất nào có thể đánh giá đầy đủ và chính xác chất lượng giáo dục. Khi không có một phương pháp hay hình thức đánh giá nào là toàn năng và mỗi phương pháp, hình thức đánh giá có những ưu nhược điểm của mình thì việc sử dụng kết hợp các phương pháp và các hình thức đánh giá là cần thiết để đem lại một kết quả đánh giá chính xác và toàn cảnh về chất lượng thật sự của giáo dục. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng ở các nhà trường là một hoạt động không thể thiếu, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá trong mỗi nhà trường, đồng thời nó cũng thúc đẩy công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, tạo ra tính nghiêm túc của thầy và trò trong các hoạt động giáo dục. 8 Hoạt động kiểm tra, đánh giá của người hiệu trưởng có vai trò rất quan trọng, tuy nhiên không được kiểm tra một cách tuỳ tiện mà phải thực hiện theo các yêu cầu chung của công tác “Quản lý trường học”, các văn bản chỉ đạo về công tác “Kiểm tra, thanh tra trong nhà trường” của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT cho mỗi năm học cụ thể. Tuy nhiên nghiên cứu một cách cụ thể về kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện QCCM của HT ở các trường học thì chưa được thể hiện cụ thể trong các công trình nghiên cứu. 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 1.2.1. Quy chế chuyên môn: Theo nhận thức của tác giả và trên thực tế quy chế chuyên môn là một văn bản pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định các hoạt động CM mà GV phải thực hiện. Là cơ sở để các nhà quản lý trường học thực hiện các hoạt động kiểm tra đánh giá CM đối với GV. 1.2.2. Kiểm tra đánh giá a) Đánh giá: là việc thu thập thông tin một cách hệ thống và đưa ra những nhận định dựa trên cơ sở các thông tin thu được. Đánh giá là một quá trình bao gồm: • Chuẩn bị kế hoạch đánh giá • Thu thập, phân tích thông tin và xử lí kết quả • Chuyển giao các kết quả thu được đến những người liên quan để họ hiểu về đối tượng đánh giá hoặc giúp những người có thẩm quyền đưa ra các nhận định hay các quyết định liên quan đến đối tượng đánh giá b) Kiểm tra Có nhiều quan niệm khác nhau về KT: 9 “Kiểm tra là một quá trình thông qua đó người quản lý bảo đảm cho hoạt động hiện tại diễn ra phù hợp với hoạt động đã được kế hoạch hoá”. “Kiểm tra là xem xét thực để tìm ra những sai lệch so với quyết định, kế hoạch và chuẩn mực đã quy định; phát hiện ra trạng thái thực tế; so sánh trạng thái đó với khuôn mẫu đã đặt ra; khi phát hiện ra những sai sót thì cần phải điều chỉnh, uốn nắn và sửa chữa kịp thời”. Cách xác định này đã nêu ra được nhiều yếu tố của kiểm tra trong quá trình quản lý, song ở đây tác giả chưa chỉ rõ những yếu tố cơ bản, đặc trưng của kiểm tra và sắp xếp theo một trật tự logic hợp lý. Kiểm tra là một trong những chức năng quan trọng của quản lý. Quản lý mà không kiểm tra coi như không quản lý. Trong việc quản lý thực hiện quy chế chuyên môn; kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên có vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp cho Hiệu trưởng đánh giá đúng thực trạng hoạt động của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, kịp thời đề ra các quyết định chấn chỉnh, uốn nắn, cũng như đề ra các biện pháp thích ứng, phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Tóm lại: kiểm tra, đánh giá là một chức năng quản lý, nhằm xem xét và đối chiếu một hoạt động nào đó so với chuẩn mực đã quy định, nhằm phát hiện những sai sót cần phải điều chỉnh, uốn nắn và sửa chữa kịp thời. Kiểm tra, đánh giá là một biện pháp quan trọng để đảm bảo chất lượng. 1.2.3. Quản lí việc thực hiện quy chế chuyên môn: là việc sử dụng các chức năng quản lý để làm cho các hoạt động chuyên môn đi đúng theo quĩ đạo, đảm bảo các yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trong nhà trường. 1.2.4. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn: là một chức năng quản lí nhằm xem xét việc thực hiện QCCM, đưa ra các điều chỉnh để duy trì nền nếp, kỷ cương dạy học; góp phần quan trọng vào việc 10 [...]... son bi, ging bi, chm cha bi, vo im v nn np ra vo lp 32 Chng 2 THC TRNG CễNG TC KIM TRA, NH GI VIC THC HIN QUY CH CHUYấN MễN của hiệu trởng các trờng THPT huyện bát xát tỉnh lào cai 2.1 Vi nột v tỡnh hỡnh cỏc trng THPT huyn Bỏt Xỏt tnh Lo Cai 2.1.1 Mt s nột khỏi quỏt v tỡnh hỡnh phỏt trin Giỏo dc - o to huyn Bỏt Xỏt tnh Lo Cai Ton huyn ó cú 5 trng Mm non, 9 trng Tiu hc t chun Quc gia, 5 trng THCS v trng... cỏc cụng tỏc khỏc 1.6.1.4 Kim tra ỏnh giỏ vic thc hin QCCM * Cỏc hỡnh thc kim tra - Kim tra trc tip: L hỡnh thc kim tra m cỏ nhõn ngi kim tra trc tip tip xỳc vi i tng c kim tra tin hnh kim tra Vớ d: Hiu trng kim tra bi son ca GV, d gi 1 tit dy, chm li mt tp bi - Kim tra giỏn tip: L hỡnh thc kim tra m ngi (mt hoc nhiu) kim tra khụng trc tip tip xỳc vi i tng c kim tra m kim tra i tng thụng qua cụng c,... tng c kim tra ỏnh giỏ i tng 27 Vớ d: Hiu trng lp cỏc phiu iu tra v ging dy ca GV, h s chuyờn mụn, v vic chm bi v vo im thụng qua phng vn HS, xem xột v ghi ca hc sinh - Kim tra phi hp: L hỡnh thc kim tra m nhiu ngi kim tra cựng phi hp kim tra mt ni dung, hoc mi ngi kim tra mt phn ni dung kim tra ca i tng c kim tra Vớ d: Hiu trng cựng PHT, TTCM d gi ca GV, cựng kim tra bi son ca GV, kim tra vic ghi... kim tra c th - Kim tra phi da vo cỏc quy nh, quy tc, ch , cỏc ch tiờu k hoch kim tra cú ngha l da vo nhng tiờu chớ cú tớnh cht phỏp quy Nu cỏc quy nh, ch tiờu ó lc hu thỡ cn cú s thay i trc khi tin hnh kim tra - Cú nhiu cỏch kim tra nhng tt nht l n tn ni, xem ti ch 25 - Mun kim tra thỡ ngi kim tra phi thụng tho chuyờn mụn, c bit phi cú phm cht trung thc, khỏch quan - Trong kim tra phi tụn trng cụng... c y quyn tin hnh kim tra + T chc rỳt kinh nghim vi GV c kim tra + Trin khai, ụn c, kim tra hot ng ca i ng y quyn + Tp hp h s ca cỏc thnh viờn y quyn tin hnh s kt hoc tng kt + Lp h s lu tr - Phú Hiu trng CM: + Kt hp cựng Hiu trng lp k hoch chung v cụng tỏc kim tra + Lp k hoch chi tit k hoch kim tra ng lot trỡnh Hiu trng duyt + Thit lp cỏc biu mu giy t phc v cho cụng tỏc kim tra + Tin hnh kim tra GV... ca cỏc thnh viờn y quyn vi cỏc GV c kim tra - Phú Hiu trng khỏc: + Phi hp vi cỏc thnh viờn y quyn tham gia kim tra theo k hoch c Hiu trng phõn cụng - Cỏc TTCM, TPCM, cỏc nhúm trng v cỏc thnh viờn y quyn: 24 + Tin hnh kim tra trc tip hoc phi hp vi cỏc thnh viờn y quyn khỏc tin hnh kim tra GV + T chc rỳt kinh nghim vi GV c kim tra + Hon thin h s ca cỏc cỏ nhõn v vit cỏc bỏo cỏo theo quy nh np cho Hiu... qua ca THPT % T l tuyn sinh Cht lng T l TN Thi chuyờn nghip Cp hc THPT s 1 THPT s 2 THPT s 1 T TB tr lờn Di TB THPT s 2 T TB tr lờn Di TB THPT s 1 THPT s 2 THPT s 1 THPT s 2 2006 46 30.1 2007 48 32 Nm 2008 52 34 98.7 11.3 85.5 14.5 77.2 23.8 81.2 18.4 88 12 75.2 24.8 69.9 30.1 85.2 15.8 77.7 22.3 77.85 79.7 88.9 97.8 45 47.8 62 40 83.2 75.6 38 97.2 7 42 38 2009 52 35 2010 52 37 C s vt cht THPT: Tng... thut kim tra: - La chn vn , ni dung kim tra - Xõy dng cỏc tiờu chun: Cn c vo cỏc ch tiờu k hoch, cn c vo cỏc yờu cu qun lý nh ra cỏc tiờu chun kim tra - Xõy dng k hoch kim tra: Kim tra cỏi gỡ? lm gỡ? Bng hỡnh thc no? Ai kim tra? Bt u t õu? - Sau ú tin hnh kim tra: + Nghe bỏo cỏo, xem xột s sỏch, h s, vn bn lu tr + Quan sỏt thc t, cõn ong o m cỏc sn phm do b mỏy lm ra + Kim tra cht lng sn phm v quy trỡnh... kim tra trong nh trng phi t cỏc yờu cu: - Hiu trng quyt nh thnh lp ban kim tra do Hiu trng lm trng ban - Thnh viờn ban kim tra phi l ngi thụng tho chuyờn mụn nghip v: gii v ngh, tt v c, sỏng sut v linh hot trong cụng vic - Cỏc thnh viờn trong ban kim tra c phõn cụng c th phn vic c giao, xỏc nh rừ trỏch nhim, quyn hn v quyn li, c hng dn y v mc ớch, yờu cu, ni dung v nghip v kim tra Lc lng kim tra gm... tra ỏnh giỏ vic thc hin quy ch chuyờn mụn: a) Bin phỏp Bin phỏp l cỏch lm, cỏch gii quyt mt vn c th b) Bin phỏp qun lý vic thc hin quy ch chuyờn mụn Bin phỏp qun lý l cỏch lm, cỏch gii quyt cỏc cụng vic c th ca ch th qun lý nhm t c mc tiờu ca qun lý L cỏch thc tỏc ng v cỏch thc gii quyt cỏc vn ny sinh trong quỏ trỡnh thc hin quy ch chuyờn mụn cỏc trng hc c) Bin phỏp kim tra ỏnh giỏ vic thc hin quy . trong quá trình thực hiện quy chế chuyên môn ở các trường học. c) Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn: - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn: là một chức. trường THPT huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai . Chương 3: Xây dựng các biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng tại các trường THPT huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. . Ở các trường THPT Bát Xát tỉnh Lào Cai, công tác kiểm tra đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn còn có một số bất cập. Nếu Hiệu trưởng có các biện pháp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt huyện bát sát, tỉnh lào cai, biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt huyện bát sát, tỉnh lào cai,

Từ khóa liên quan