0

skkn quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai

19 773 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 14:49

1 S GIÁO DC VÀ ÀO TO LÀO CAI TRNG THPT CHUYÊN TNH LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM NM HC QUN LÝ PHÁT TRIN I NG T TRNG CHUYÊN MÔN CA HIU TRNG CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI - TNH LÀO CAI Ngi thc hin: Phm Th Thu Khuê Chc v : Phó Hiu trng n v công tác: Trng THPT chuyên tnh Lào Cai Lào Cai, tháng 5 nm 2011 QUN LÝ PHÁT TRIN I NG T TRNG CHUYÊN MÔN CA HIU TRNG CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI - TNH LÀO CAI Phm Th Thu Khuê – Phó HT trng THPT chuyên tnh Lào Cai. PHN I : M U I. TÓM TT  TÀI: Ngoài phn m đu, kt lun, tài liu tham kho, ph lc, đ tài gm 2 ni dung chính: 1. Ni dung 1: Thc trng đi ng TTCM và thc trng các bin pháp qun lý phát trin đi ng TTCM  các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào cai. 2. Ni dung 2:  xut nhng gii pháp v qun lý phát trin đi ng TTCM các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào cai, tnh Lào cai. Cách thc nghiên cu đ tài theo: Thit k - quy trình - đo lng; phân tích d liu và kt qu; đánh giá, bàn lun, kt lun. II. GII THIU: Vic t chc dy hc theo các b môn khoa hc c bn dn đn đi ng giáo viên trong các trng hc nói chung và trng THPT nói riêng đc chia thành các t chuyên môn. T chuyên môn là ni tp hp nhng ngi có cùng nhim v, phm vi chuyên môn, có s tng đng nào đó v trình đ đào to. T chuyên môn là ht nhân, là t bào ca hot đng chuyên môn trong nhà trng,  đó các th h giáo viên ni tip nhau theo th bc chuyên môn, nghip v. Có 2 mô hình chính v biên ch t chuyên môn trong các nhà trng. ó là: 1. T chuyên môn đn môn, đn cp hc: Là t chuyên môn mà tt c các nhà giáo ca t đu dy cùng mt môn và cùng cp hc. Thông thng tên gi ca t là tên b môn, ví d t Toán, t Ng vn, t Vt lý… 2 2. T đa môn, đa cp hc ( t ghép): Là t ghép giáo viên ca nhiu b môn hoc ghép hai hay nhiu cp hc. Thông thng ngi qun lý nhà trng s chn ghép mt s b môn có tính gn gi, liên quan đn nhau nh t Xã hi (gm các môn Vn, S, a, Giáo dc công dân…); t t nhiên (gm các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, …); t Ngoi ng ( gm Anh, Pháp, Trung…). Hoc  nhng loi hình trng ph thông có nhiu cp hc thì có th ghép t chuyên môn gm giáo viên cùng b môn nhng  các cp hc khác nhau, ví d t Toán – Tin có c giáo viên ca THCS, THPT đc đào to v Toán, Tin. T Nhc-Ho gm giáo viên c cp Tiu hc, cp THCS đc đào to v Nhc, Ho ng đu mi t chuyên môn là mt ngi chu trách nhim trc tip qun lý điu hành mi hot đng ca t. Vy, TTCM là nhng ngi làm công tác qun lý giáo dc trc tip  các t chuyên môn. Trong trng THPT, TTCM làm vic trc tip di quyn ca hiu trng. B mt t chuyên môn th hin trc ht  ngi t trng, đó là s gng mu, phong cách lãnh đo dân ch, tng cng đi thoi cùng tham gia, phân công trách nhim rõ ràng. Kh nng bit lng nghe ca TTCM s nuôi dng bu không khí ci m, tin cy, tôn trng ln nhau trong t. TTCM có t duy đi mi dám đ ra và lãnh đo thay đi s to ra s phát trin vt bc cho t chuyên môn. Trong nhà trng ph thông, t trng chuyên môn (TTCM) có vai trò rt quan trng, h là nhng cán b qun lý trc tip đi vi đi ng các nhà giáo và mi hot đng ca t chuyên môn. Tuy nhiên có mt thc t là đi ng TTCM hin nay phn ln đang làm công tác qun lý mt cách cm tính, theo kinh nghim. c bit là nhng ngi mi đc b nhim, h hoàn toàn lúng túng trong vic thc thi các chc nng nhim v ca ngi qun lý cp t. Chính s non kém v kin thc, v k nng qun lý ca các TTCM đã và đang là mt nguyên nhân làm nh hng ti s phát trin cht lng giáo 3 dc trong các trng THPT. n lúc thc t giáo dc trong các nhà trng đòi hi phi tìm ra nhng bin pháp qun lý phát trin đi ng TTCM mt cách thit thc nht, hiu qu nht.  các trng THPT, hiu trng chính là ngi trc tip tuyn chn, b nhim, đng thi cng chính là ngi trc tip bi dng nâng cao nng lc cho đi ng TTCM. i ng TTCM trong các trng THPT tnh Lào Cai nói chung và các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai nói riêng cng có nhng đc đim nói trên. Hn na, so vi các tnh khác thì Lào Cai là mt tnh min núi tuy có nhiu tim nng phát trin kinh t nhng trc mt vn là mt tnh nghèo, dân trí thp, cht lng giáo dc thp. Giáo dc THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai tuy đã có s tin b nhng vn gp vô vàn khó khn, nht là v cht lng đi ng. Chin lc phát trin giáo dc ca tnh Lào Cai là phi tp trung nâng cao cht lng đi ng mà trc mt, then cht là đi ng TTCM. Xut phát t c s lý lun và thc tin trên, tôi đã la chn và tin hành nghiên cu đ tài: “Qun lý phát trin đi ng t trng chuyên môn ca Hiu trng các trng THPT thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai”. Trên c s nghiên cu lý lun và thc tin, đ xut mt s bin pháp qun lý phát trin đi ng T trng chuyên môn ca Hiu trng các trng THPT góp phn nâng cao hiu qu qun lý ca đi ng t trng chuyên môn nhm đáp ng yêu cu v cht lng giáo dc  các trng trung hc ph thông thành ph Lào Cai nói riêng và tnh Lào Cai nói chung. III. PHNG PHÁP NGHIÊN CU: Chúng tôi đã s dng 3 nhóm phng pháp nghiên cu c bn sau đây đ thc hin đ tài: 1. Nhóm phng pháp nghiên cu lý lun: Phân tích, tng hp, h thng hoá các tài liu lý lun v qun lý phát trin đi ng TTCM ca Hiu trng các trng THPT. 4 2. Nhóm phng pháp nghiên cu thc tin: Phng pháp quan sát, Phng pháp điu tra, Phng pháp phng vn, Phng pháp tng kt kinh nghim, Phng pháp chuyên gia, Phng pháp thc nghim 3. Nhóm phng pháp b tr: Các s liu điu tra đc x lý bng mt s công thc toán hc: Tính %; tính s trung bình; tính h s tng quan. VI. KHÁCH TH VÀ I TNG NGHIÊN CU: * Khách th nghiên cu: Qun lý phát trin đi ng TTCM ca Hiu trng các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai. * i tng nghiên cu: Bin pháp qun lý phát trin đi ng t trng chuyên môn ca Hiu trng các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai. 5 PHN II THC TRNG THC TRNG I NG TTCM VÀ THC TRNG CÁC BIN PHÁP QUN LÝ PHÁT TRIN I NG TTCM  CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI: 1. Thc trng v quy mô s lng và c cu đi ng TTCM. Bng 1. Thc trng v s lng và c cu đi ng t trng, t phó chuyên môn các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai- tnh Lào Cai. Thng kê T trng T phó N ng viên S lng 31 23 42 21 T l % 100% (Tính trên tng s t CM ) 74,29% (Tính trên tng s t CM ) 77,7% ( Tính trên tng s CBQL t CM ) 38,85% ( Tính trên tng s CBQL t CM ) Trên đa bàn thành ph Lào Cai có 6 trng THPT, trong đó có trên 300 giáo viên trc tip ging dy, chia thành 31 t chuyên môn. Phn ln các trng THPT t chc c cu có t trng và t phó chuyên môn, riêng trng THPT Chuyên ch có t trng, không b trí t phó. S CBQL t là n chim đa s, có nhng trng chim trên 90% t trng, t phó chuyên môn là n. S CBQL t chuyên môn là ng viên cng cha nhiu, đây là mt vn đ cn chú ý đu t phát trin. Bng 2. Thc trng v đ tui đi ng t trng, t phó chuyên môn các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai- tnh Lào Cai. Thng kê Di 30 tui T 30-40 tui T 41- 50 tui T 51 - 55 tui Trên 55 tui S lng 2 22 26 4 0 T l % 3,7% 40,7% 48,1% 7,4% 0 6 Bng 3. Thc trng v thâm niên qun lý ca đi ng t trng, t phó chuyên môn các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai- tnh Lào Cai. Thng kê 1 - 5 nm công tác QL 6 - 10 nm công tác QL 11 - 15 nm công tác QL 16 - 20 nm công tác QL S ngi 0 15 21 18 T l % 0 27,75% 38,85% 33,3% 2. Thc trng v cht lng đi ng TTCM. Bng 4. Thc trng trình đ đi ng t trng, t phó chuyên môn các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai- tnh Lào Cai. Trình đ chính tr Trình đ chuyên môn Trình đ qun lý S cp Trung cp Cao cp Cao đng i hc Trên i hc Cha qua T QL ã qua T QL Nm hc SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 2008-2009 49 100 0 0 00004387,7 6 12,3 49 100 0 0 2009-2010 51 100 0 0 00004486,2 7 13,8 51 100 0 0 2010-2011 54 100 0 0 00004277,7 12 22,3 54 100 0 0 i ng TTCM các trng THPT đóng trên đa bàn thành ph Lào Cai nói riêng và các trng THPT trên toàn tnh Lào Cai nói chung đu trng thành lên t đi ng nhà giáo trc tip ging dy. Mt đc đim chung d nhn ra nht  đi ng này là h có trình đ chuyên môn vng vàng, ni tri nht trong s nhng giáo viên cùng b môn ca trng. H có nhit huyt, tinh thn trách nhim cao, say mê công vic, đc mi ngi tin tng… V trình đ lý lun chính tr: i ng TTCM trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai ch mi có trình đ s cp v chính tr. V trình đ hc vn và chuyên môn ca đi ng TTCM các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai: Tt c đi ng TTCM đu có trình đ chuyên môn đào to đt chun nhà giáo THPT ( bng đi hc). Trong đó 7 100% tt nghip HSP. S t trng, t phó chuyên môn đt trình đ Thc s nm hc 2010-2011mi có 12 ngi, chim 22,3%. V nng lc qun lý: Phn ln TTCM cha đc trang b, bi dng nhng c s lý lun cn thit v qun lý. H qun lý t chuyên môn hu ht bng kinh nghim và bng s hc hi xung quanh và qua s ch đo ca hiu trng. S TTCM đc đào to nghip v qun lý nhà trng hu nh không có. H ch đc bi dng theo chuyên đ nhng không thng xuyên do S Giáo dc & ào to t chc vào mt vài dp nào đó trong hè hoc trong nm hc. Nhìn chung các TTCM có kh nng làm k hoch trong hot đng qun lý t chuyên môn nhng cht lng còn nhiu bt cp. ây chính là đim yu ca các TTCM. Qua tìm hiu thc t, chúng tôi thy rng có nhiu bn k hoch trình bày chung chung, dàn tri, còn ln ln gia mc tiêu và bin pháp. Các mc tiêu đa ra cha c th, bin pháp đa ra ít tính kh thi gây khó khn cho vic t chc thc hin cng nh rt khó có th đo lng, đánh giá mc đ hoàn thành.  nhng trng mà trong mt t chuyên môn gm nhiu môn hc. TTCM thng gp khó khn trong vic c th hoá mc tiêu đn tng nhóm môn. Nhng TTCM đã làm qua mt vài nm hình dung rõ đc nhng công vic có tính tun hoàn trong hot đng qun lý t thì vic xây dng chng trình hot đng theo thi gian tt hn. Tuy nhiên, khi tìm hiu h s qun lý ca mt s TTCM qua vài nm gn đây, chúng tôi thy còn có hin tng lp li mt cách máy móc trong vic xây dng chng trình hot đng. im yu trong nng lc kim tra, đánh giá ca các TTCM  đây chính là k nng xác đnh tiêu chí khách quan đ kim tra đánh giá các hot đng chuyên môn. Qua tìm hiu thc t cho thy mt s ni khi kim tra giáo án ch yu vn dng li  vic đi chiu vi phân phi chng trình. Tc là ch yu quan tâm đn hình thc mà cha quan tâm đn ni dung ca giáo án. Các 8 TTCM còn rt lúng túng trong vic t chc đánh giá gi dy nói riêng, đánh giá mc đ hoàn thành nhim v ca t viên nói chung. Các k nng c bn nh: K nng đa các hot đng kim tra vào k hoch; k nng t chc kim tra đánh giá theo tinh thn khách quan khoa hc; k nng làm cho vic kim tra đánh giá tr thành t kim tra đánh giá ca mi t viên; k nng kt hp các hình thc và phng pháp kim tra đánh giá đu còn rt hn ch. Thc t cho thy  nhng ni TTCM làm tt nhng công vic này thì hot đng ca t chuyên môn có nn np, và đt kt qu tt. 3. Thc trng c ch đãi ng đi vi đi ng TTCM. Hu ht đi ng TTCM các trng THPT hin nay ch đc hng ch đ chính sách ph cp chc v theo ch đ hin hành mà không đc hng thêm mt loi u đãi gì khác na. Các trng THPT có quy ch chi tiêu ni b nhng cha đa ni dung to c ch đãi ng đi vi đi ng TTCM. Lng bng và đãi ng không ch tính riêng nhng giá tr vt cht mà còn phi k c nhng giá tr v mt tinh thn nh khen ngi, thng tin, tham quan, hp tác, bu không khí tâm lý, điu kin làm vic… Mt s ít trng THPT trên đa bàn thành ph Lào Cai ( THPT chuyên, THPTDTNT tnh ) đã to ra đc mt vài đãi ng riêng đi vi đi ng TTCM nh c đi tham quan hc tp kinh nghim vi các trng ngoài tnh nhng cha thng xuyên và cha to thành c ch. 9 PHN III  XUT NHNG GII PHÁP V QUN LÝ PHÁT TRIN I NG TTCM CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI, TNH LÀO CAI. 1. Nguyên tc đ xut bin pháp: m bo tính khoa hc; tính mc đích; tính thc tin và tính kh thi. 2.  xut các bin pháp qun lý phát trin đi ng TTCM ca Hiu trng các trng THPT thành ph Lào Cai, tnh Lào Cai. 2.1. Bin pháp 1: Nâng cao nhn thc v chc nng, nhim v, quyn hn cho đi ng TTCM * Mc đích ca bin pháp. Mc đích ca bin pháp này là tác đng làm thay đi, nâng cao nhn thc cho lc lng qun lý t chuyên môn trong nhà trng. c bit nó giúp cho TTCM nhn thc đy đ và đúng đn v s cp bách cn phi nâng cao phm cht nng lc cho TTCM và coi đó là mt bin pháp nâng cao cht lng dy hc trong các nhà trng THPT. Bin pháp nâng cao nhn thc đóng vai trò là bin pháp m đng cho các bin pháp khác bi nó là c s đ tp hp các lc lng, phát huy tính ch đng tích cc, làm cho đi tng hiu mà dn đn t nguyn, thng nht trong hành đng thc hin mc tiêu chung. * Ni dung và cách thc thc hin. Ni dung ca bin pháp này là phân tích, thuyt phc, giáo dc, tác đng vào nhn thc làm cho đi tng, c th là TTCM nhn thc đúng đn và t nguyn chp hành yêu cu ca hiu trng. T đó có nhng bin pháp c th, phù hp đ nâng cao nng lc. C s ca bin pháp này là nhng qui lut tâm lý, nhn thc, đó là c s ca thái đ và hành vi. Cho nên tác đng vào nhn thc là c s dn đn hành vi đúng đn. T đó chúng ta s to ra nhng thói quen, bi dng nhng phm cht tt cho h. Hiu trng có th làm cho các TTCM thay đi nhn thc bng phng pháp giáo dc, thuyt phc. TTCM là nhng ngi đã có nng lc chuyên 10 [...]... ng l c qu n lý cho chính mình Qua th c t nghiên c u v qu n lý phát tri n tr ng THPT trên i ng TTCM các a bàn thành ph Lào Cai, t nh Lào Cai, chúng tôi có m t s khuy n ngh sau ây: 1 V i S Giáo d c và ào t o Lào Cai: - Có ch các tr oh ng d n v vi c quy ho ch, b nhi m ng THPT - Có bi n pháp ch cho i ng TTCM i ng TTCM các tr o c th các tr ng THPT v ào t o, b i d vi c làm này i vào th c ti n và phát huy tác... th i gian 2.2 Bi n pháp 2: Phát hi n, t o ngu n, b nhi m i ng TTCM * M c ích c a bi n pháp Xây d ng c các tiêu chu n ch c danh T tr môn trong các tr ng THPT trên ng, T phó t chuyên a bàn thành ph Lào Cai Th c hi n tuy n d ng úng chu n, b nhi m CBQL c p t trong nhà tr m b o có ng THPT sao cho n ng l c áp ng yêu c u c a giáo d c trong ph , n i có trình a bàn thành dân trí và các i u ki n xã h i khác cao... công vi c cho các t viên - Giúp cho TTCM bi t d a trên m c u tiên c a các m c tiêu huy ng các ngu n l c c a t t p trung cho các m c tiêu u tiên cao - Cung c p cho TTCM h th ng v n b n làm c s pháp lý cho vi c t ch c th c hi n nhi m v c a t chuyên môn -B id ng TTCM cách th c t ch c bàn b c v ch ng trình bài v lên l p theo các nhóm môn - Ch o TTCM xây d ng i ng giáo viên nòng c t các b môn - Vi c xây... sách pháp lu t c a Nhà n hàng ng, ng l i c a c v phát tri n giáo d c, v v trí Qu c sách u c a giáo d c trong công cu c im i tn c - C n trang b cho TTCM nh ng tri th c c b n v ph Trên c s ó hình thành - Hi u tr ng pháp qu n lý h nh ng k n ng c n thi t cho ho t t chuyên môn Giúp cho các TTCM bi t cách v môn, nghi p v qu n lý d ng, n lên ng qu n lý trau d i v chuyên i nhi u hình th c khác nhau ng c n ph i... chuyên môn Chính vì v y, n i dung c a các bi n pháp nâng cao n ng l c k ho ch hoá là nâng cao các k n ng xây d ng k ho ch - Giúp cho các TTCM n m b t úng các ch tr quan n ho t ng c a t , c ng nh xác ng c a c p trên liên nh th b c u tiên c a các m c tiêu trong h th ng m c tiêu -B id ng cho các TTCM cách th c n m b t và phân tích th c tr ng c at -H ph n ng d n TTCM phân chia h th ng m c tiêu c a t thành. .. qu n lý, 14 hình thành ph m ch t chính tr , tâm lý và n ng l c hành ng cho m i TTCM B id ng n ng l c qu n lý còn là ho t c c, phát huy m t tích c c, bù ng nh m kh c ph c m t tiêu p nh ng thi u h t c a m i ng qu n lý i u hành Thông qua ào t o, b i d i v vi c ng mà m i TTCM ti p nh n c nh ng tri th c và kinh nghi m, v n d ng có hi u qu vào công tác qu n lý t chuyên môn trong nhà tr ng * N i dung và cách... môn sâu Thông qua k t qu kh o sát ph Lào Cai, chúng tôi th y iv i i ng TTCM tr i ng TTCM c n ng THPT thành c ào t o và b i d ng ng, t phó chuyên môn m i tr ng nh sau: + M i n m c ít nh t 02 t tr trong tu i i h c + Ph n chuyên môn tr + u t trình Th c s n n m h c 2015 2015 có kho ng 50% t tr ng THPT trên a bàn thành ph có trình n 2015, 100% TTCM ph i có trình ng, t phó Th c s A ngo i ng và trình B tin... nhân - Giúp cho các TTCM bi t cách c th hóa m c tiêu b ng h th ng nh ng tiêu chí có th ol ng cv l ng c ng nh có th ánh giá c v ch t -B id ng k n ng xây d ng các bi n pháp huy ng s n l c c a các t viên nh m th c hi n m c tiêu c a t chuyên môn cho các TTCM Th hai, nâng cao n ng l c t ch c, ch o th c hi n cho i ng TTCM -H ng d n TTCM c th hoá k ho ch thành ch ng trình hành ng c a TCM theo các m c th i gian... v chuyên môn nghi p v cho t ob id ng i ng TTCM Trong i u ki n hi n nay, m i ng b id i u có th t s p x p th i gian tham gia ào t o và t ng Hàng n m S GD& T ph i xây d ng k ho ch c th v công tác ào t o b id ng cho khuy n khích, i ng Tham m u v i UBND thành ph , t nh có chính sách ng viên TTCM tích c c tham gia h c t p nâng cao trình chuyên môn riêng, chuyên môn sâu Thông qua k t qu kh o sát ph Lào Cai, ... tra ánh giá các ng chuyên môn -H ng d n TTCM -B id a các ho t ng ki m tra vào k ho ch ng cho TTCM t ch c ki m tra ánh giá theo tinh th n khách quan khoa h c -H ng d n cho các TTCM th c hi n t t qui trình ki m tra chú tr ng khâu cu i c a qui trình ki m tra ó là vi c phát hi n viên có nh ng thành tích phù h p ho c tr i h n so v i tiêu chu n nh rõ nh ng thành tích nhân r ng nó lên c bi t c n c các t t ra, . QUN LÝ PHÁT TRIN I NG T TRNG CHUYÊN MÔN CA HIU TRNG CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH PH LÀO CAI - TNH LÀO CAI Phm Th Thu Khuê – Phó HT trng THPT chuyên tnh Lào Cai. . TO LÀO CAI TRNG THPT CHUYÊN TNH LÀO CAI SÁNG KIN KINH NGHIM NM HC QUN LÝ PHÁT TRIN I NG T TRNG CHUYÊN MÔN CA HIU TRNG CÁC TRNG THPT TRÊN A BÀN THÀNH. trng các bin pháp qun lý phát trin đi ng TTCM  các trng THPT trên đa bàn thành ph Lào cai. 2. Ni dung 2:  xut nhng gii pháp v qun lý phát trin đi ng TTCM các trng THPT trên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai, skkn quản lý phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của hiệu trưởng các trường thpt trên địa bàn thành phố lào cai,

Từ khóa liên quan