0

Các biện pháp quản lí của hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giảng viên tại trưởng cao đẳng sư phạm

43 1,099 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 18:04

Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng về năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV và công tác quản lý việc ứng dụng CNTT của hiệu trưởng nhằm xác lập những biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV một cách khoa học, hợp lý, khả thi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo ở Trường CĐSP Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐỒNG NAI ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Người báo cáo: Trần Minh Hùng Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Công Triêm CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Luận văn có 88 trang, gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất: Mở đầu Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu Phần thứ ba: Kết luận và khuyến nghị MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 3. KHÁCH THỂ - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU Trong những năm qua Trường CĐSP Đồng Nai đã từng bước đưa CNTT vào ứng dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đặc biệt, chú trọng đội ngũ CB, GV lực lượng trực tiếp tham gia và có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV còn chậm, chưa xứng với qui mô đào tạo của nhà trường, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT hiện nay. Hơn nữa việc ứng dụng CNTT còn chịu sự tác động, cách thức quản lý của hiệu trưởng. Chỉ thị số 32/2006/CT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục”. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tại Trường CĐSP Đồng Nai”. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng về năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV và công tác quản lý việc ứng dụng CNTT của hiệu trưởng nhằm xác lập những biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV một cách khoa học, hợp lý, khả thi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo ở Trường CĐSP Đồng Nai. MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lý luận công tác quản lý của Hiệu trưởng, các khái niệm CNTT, ứng dụng CNTT, năng lực ứng dụng CNTT và vấn đề nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV ở trường CĐSP. - Khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV và công tác quản lý của Hiệu trưởng tại Trường CĐSP Đồng Nai. - Xác lập các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng một cách khoa học, hợp lý để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên của tỉnh Đồng Nai. - Khảo nghiệm về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu công tác quản lý của Hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ GV trong hoạt động giảng dạy tại Trường CĐSP Đồng Nai. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT Chương 2: Thực trạng quản lý việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai Chương 3: Các biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 1.1. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.3. NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT 1.4. NỘI DUNG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CNTT CHO CB, GV Ở TRƯỜNG CĐSP 1.5. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CNTT CHO CB, GV Ở TRƯỜNG CĐSP Kết luận chương 1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 1)  Năng lực ứng dụng CNTT Hiện nay, trong nền “văn minh tin học” thì các ngành khoa học như CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động của con người và đã mang lại những thành tựu rất to lớn. Do đó, ở con người lại xuất hiện thêm những năng lực mới, trong đó có năng lực ứng dụng CNTT. Có thể hiểu: Năng lực ứng dụng CNTT là khả năng thành thạo sử dụng CNTT với tư cách là phương tiện để đạt kết quả cao trong công việc. Năng lực ứng dụng CNTT được thể hiện qua khả năng lĩnh hội, cập nhật tri thức mới, vận dụng sáng tạo những tri thức, các kỹ năng, kỹ xảo về sử dụng các thiết bị của CNTT vào từng công việc cụ thể. [...]... trạng quản lý việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CNTT CỦA ĐỘI NGŨ CB, GV TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CNTT CHO ĐỘI NGŨ CB, GV TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI 2.4 NHẬN ĐỊNH VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN... quả cao NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 1)  Nội dung quản lý việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT - Nâng cao nhận thức cho CB, GV - Quản lý việc nâng cao trình độ về CNTT cho CB, GV - Quản lý việc ứng dụng CNTT của GV trong hoạt động giảng dạy - Quản lý việc ứng dụng CNTT của CB trong hoạt động nghiệp vụ - Quản lý hoạt động NCKH của CB, GV - Quản lý các điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT của đội ngũ. .. pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai 3.1 CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 3.2 KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Kết luận chương 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 3) Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV trong nhà trường a Mục tiêu của biện pháp Việc nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT nhằm giúp cho CB, GV thấy...  Thực trạng quản lý của Hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV(tt) - Hiệu trưởng đã quan tâm tổ chức, chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng CNTT vào việc thực hiện, báo cáo, trình bày kết quả và triển khai các đề tài NCKH Nhưng việc ưu tiên, hỗ trợ cho các đề tài NCKH có liên quan đến ứng dụng CNTT còn thực hiện chưa tốt - Công tác quản lý của hiệu trưởng về việc xây dựng... kiện cho đội ngũ CB, GV nâng cao năng lực ứng dụng CNTT Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của hiệu trưởng nhà trường trong thời đại hiện nay Như vậy, quản lý việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong nhà trường là những tác động có tổ chức, có hướng đích của hiệu trưởng nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ CB, GV nâng cao trình độ ứng dụng CNTT, sử dụng CNTT vào các hoạt động của nhà trường đạt hiệu. .. phê bình các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt./ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 3) Biện pháp 7: Tăng cường tạo động lực cho việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT a Mục tiêu của biện pháp Giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức việc kích thích, tạo động lực cho việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 3) b Nội dung và cách thực hiện Cùng với những chế định về GD-ĐT,... (Chương 3) Biện pháp 6: Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho việc ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV a Mục tiêu của biện pháp Xây dựng các điều kiện về CSVC, thiết bị CNTT, sản phẩm phần mềm đáp ứng tốt cho việc ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 3) b Nội dung và cách thực hiện Tăng cường đầu tư, xây dựng hạ tầng, CSVC, thiết bị CNTT đáp ứng yêu... NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 3) Biện pháp 4: Tăng cường quản lý việc ứng dụng CNTT của đội ngũ CB trong hoạt động nghiệp vụ a Mục tiêu của biện pháp Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT của đội ngũ CB vào trong hoạt động nghiệp vụ, xem đây là công cụ hỗ trợ cho công việc nghiệp vụ đạt hiệu quả cao Qua đó, làm cho CB phải biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng về CNTT vào công việc mà mình phụ trách NỘI DUNG... lực sử dụng máy tính, năng lực sử dụng thiết bị CNTT và truyền thông, năng lực khai thác và sử dụng Internet, năng lực sử dụng các phần mềm chuyên môn nghiệp vụ, năng lực diễn đạt ý tưởng bằng công cụ CNTT và trình độ tiếng Anh NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 1)  Quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT Để việc sử dụng CNTT vào các hoạt động của nhà trường đạt kết quả cao, hiệu trưởng cần phải quản lý,... nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV nhà trường trong giai đoạn hiện nay Hơn nữa, CNTT là ngành luôn phát triển, nếu chúng ta không bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng thường xuyên thì sẽ bị tụt hậu nhanh chóng NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Chương 2)  Thực trạng quản lý của Hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV - Quản lý việc nâng cao nhận thức cho . nghiệp Thạc sĩ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG VỀ VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO ĐỘI NGŨ. giá thực trạng về năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ CB, GV và công tác quản lý việc ứng dụng CNTT của hiệu trưởng nhằm xác lập những biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội. luận của việc quản lý nâng cao năng lực ứng dụng CNTT Chương 2: Thực trạng quản lý việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ CB, GV tại Trường CĐSP Đồng Nai Chương 3: Các biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lí của hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giảng viên tại trưởng cao đẳng sư phạm, Các biện pháp quản lí của hiệu trưởng về việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giảng viên tại trưởng cao đẳng sư phạm,

Từ khóa liên quan