0

xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần hoá học vô cơ

64 859 0
  • xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần hoá học vô cơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 14:59

2. Xây dùng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần Hoá học vô cơ CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI Bài 1. SỰ ĐIỆN LI 1. Mục tiêu: Kiến thức: – Biết được khái niệm về sự điện li, chất điện li. – Hiểu được nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch chất điện li và cơ chế của quá trình điện li. Kĩ năng: – Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li. – Phân biệt được chất điện li, chất không điện li. Trọng số của đề là 10 (mỗi đơn vị trọng số ứng với 1 câu hỏi), tương ứng với 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 2. Câu hỏi TNKQ (15 phút): Câu 1: Sự điện li là A. sự nhường và nhận proton trong nước tạo thành ion. B. sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch. C. quỏ trỡnh phân li các chất trong nước thành ion. D. quá trình phân li các chất trong nước dưới tác dụng của dòng điện thành ion. Câu 2: Chất điện li là: A. chất tan trong nước phân li ra ion. B. chất tan trong nước phân li ra ion dưới tác dụng của dòng điện. C. sản phẩm của phản ứng giữa chất tan với nước. D. những chất có liên kết có phân cực. Câu 3: Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ, muối là do: A. Chúng tan được trong nước. B. Chỳng cú liên kết ion, tan trong nước tạo thành các ion. 36 C. Chỳng phõn li hoàn toàn tạo thành các ion mang điện, chuyển động tự do về phía các cực của nguồn điện một chiều. D. Trong dung dịch của chúng cú cỏc ion chuyển động tự do. Câu 4: Trong số các dung dịch sau: NaCl, Na 2 CO 3 , H 2 O, đường glucozơ, rượu etylic, dãy gồm các chất không điện li là: A. NaCl, rượu etylic, H 2 O. B. NaCl, Na 2 CO 3 , H 2 O. C. NaCl, Na 2 CO 3 , đường glucozơ. D. đường glucozơ, rượu etylic. Câu 5: Cho các chất dưới đây: H 2 S, SO 2 , Cl 2 , H 2 SO 3 , CH 4 , NaHCO 3 , HF, Ca(OH) 2 , C 6 H 6 , NaClO. những chất điện li là: A. H 2 S, NaHCO 3 , NaClO, HF, Ca(OH) 2 B. SO 2 , Cl 2 , CH 4 , C 6 H 6 , H 2 SO 3 C. H 2 S, NaHCO 3 , NaClO, HF D. H 2 S, H 2 SO 3 , HF, NaHCO 3 , NaClO Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện được? A. NaOH rắn, khan B. NaCl nóng chảy C. dung dịch NaCl D. dung dịch NaOH Câu 7: Trong một dung dịch có chứa 0,1 mol Ca 2+ , 0,2 mol Na + , 0,15 mol Al 3+ , 0,4 mol 3 NO − , còn lại là Cl – . Số mol Cl – là: A. 0,15 B. 0,30 C. 0,45 D. 0,05 Câu 8: Để nhận biết 3 chất riêng biệt: dung dịch Na 2 CO 3 , dung dịch axit axetic và H 2 O nguyên chất mà không dựng thờm hoỏ chất nào (các thiết bị và dụng cụ có đủ), ta có thể: A. dùng dụng cụ đo điện để thử độ dẫn điện của từng dung dịch. B. lần lượt đổ từng cốc vào nhau để nhận ra từng chất. C. đun nóng từng cốc. D. dùng phenolphtalein. 37 Câu 9: Trong 200ml dung dịch hỗn hợp H 2 SO 4 0,1M và HCl 0,2M thì C M của các ion H + , 2 4 SO - và Cl – lần lượt là: A. 0,3M; 0,2M và 0,2M. B. 0,4M; 0,3M và 0,2M. C. 0,4M; 0,1M và 0,2M. D. 0,4M; 0,2M và 0,2M. Câu 10: Có thể lấy những chất nào để khi hoà tan vào nước điện li tạo ra các ion với số mol như sau: Mg 2+ 0,3 mol, Na + 0,1 mol, 4 MnO − 0,2 mol, Cl – 0,5 mol? A. Mg(MnO 4 ) 2 và NaCl B. MgCl 2 , Mg(MnO 4 ) 2 và NaCl C. MgCl 2 , Mg(MnO 4 ) 2 và NaMnO 4 D. Cả B và C. Bài 2: PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI 1. Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu được: – Khái niệm về độ điện li, hằng số điện li. – Chất điện li mạnh, chất điện li yếu và cân bằng điện li, ảnh hưởng của sự pha loãng đến độ điện li. Kĩ năng: – Quan sát thí nghiệm để phân biệt được chất điện li mạnh, chất điện li yếu. – Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu. – Giải được một số bài tập có nội dung liên quan. 2. Câu hỏi TNKQ (15 phút): Câu 1: Chọn câu sai. A. Độ điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion và tổng số phân tử hoà tan. B. Độ điện li của chất điện li phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường và nồng độ của chất tan. C. Độ điện li càng lớn thì mức độ phân li ra ion càng nhỏ. D. Độ điện li của chất điện li phụ thuộc vào bản chất của dung môi, bản chất của chất điện li. 38 Câu 2: Chất điện li mạnh là những chất: A. phân li được trong nước tạo thành các ion. B. khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. C. khi tan trong nước các phân tử hoà tan đều phân li ra các ion. D. là những chất tan hoàn toàn trong nước. Câu 3: Chọn câu sai. Cân bằng điện li A. là cân bằng chỉ xảy ra với các chất điện li mạnh. B. là cân bằng được thiết lập khi tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau. C. là cân bằng động, sẽ chuyển dịch tuân theo nguyờn lớ chuyển dịch cân bằng Lơ Sa–tơ–li–ê. D. cũng có hằng số cân bằng. Câu 4: Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các chất điện li A. giảm B. tăng C. không thay đổi D. giảm do các ion được phân li ra ít hơn Câu 5: Cho các chất dưới đây: HNO 3 , NaOH, Ag 2 SO 4 , NaCl, H 2 SO 3 , CuSO 4 , Cu(OH) 2 . Các chất điện li mạnh là A. NaOH, Ag 2 SO 4 , NaCl, H 2 SO 3 B. HNO 3 , NaOH, NaCl, CuSO 4 C. NaCl, H 2 SO 3 , CuSO 4 D. Ag 2 SO 4 , NaCl, CuSO 4 , Cu(OH) 2 Câu 6: Cho các chất dưới đây: H 2 O, CH 3 COOH, HCl, NaOH, NaCl, CuSO 4 . Các chất điện li yếu là A. H 2 O, CH 3 COOH, CuSO 4 B. CH 3 COOH, CuSO 4 C. H 2 O, CH 3 COOH D. H 2 O, NaCl, CH 3 COOH, CuSO 4 Câu 7: Nồng độ mol của ion H + trong 20ml dung dịch axit axetic 0,15M có độ điện li 1% là: A. 0,003M B. 0,0015M C. 0,015M D. 0,03M 39 Câu 8: Trong 1 lít dung dịch CH 3 COOH 0,01M có 6,26.10 21 phân tử chưa phân li ra ion. Biết số Avogađrụ là 6,023.10 23 . Độ điện li α có giá trị là: A. 3,93% B. 3,99% C. 3,39% D. 4,89% Câu 9. Trong dung dịch axit axetic, nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH 3 COONa thì [H + ] : A. tăng. B. giảm C. không đổi D. thay đổi Câu 10. Cho dung dịch axit axetic 1M có nồng độ ion H + là 0,004M. Khi pha loãng dung dịch đó 100 lần thì được dung dịch mới có nồng độ ion H + là 4,08.10 –4 M. Độ điện li của dung dịch sau khi pha loãng A. tăng lên, α = 1,08% B. giảm đi, α = 4,08% C. tăng lên, α = 4,08% D. giảm đi, α = 1,08% Bài 3. AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI 1. Mục tiêu: Kiến thức: Biết được: – Định nghĩa: axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A–rê–ni–ut. – Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc. – Định nghĩa: axit, bazơ theo thuyết Bron–stờt, hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ. Kĩ năng: – Phân tích một số thí dụ axit, bazơ, muối cụ thể, rút ra định nghĩa, lấy thí dụ minh hoạ. – Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính. – Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính cụ thể. – Viết biểu thức hằng số phân li axit và hằng số phân li bazơ cho một số trường hợp cụ thể. 40 – Giải được bài tập: Tính nồng độ mol ion trong dung dịch chất điện li mạnh và chất điện li yếu; một số bài tập khỏc cú nội dung liên quan. 2. Câu hỏi TNKQ (15 phút): Câu 1: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron–stêt, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là lưỡng tính? A. 2 3 CO − , CH 3 COO – B. ZnO, Al 2 O 3 , + 4 4 HSO , NH − C. + 3 4 HCO , NH , − CH 3 COO – D. ZnO, Al 2 O 3 , 3 HCO , − H 2 O Câu 2: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron–stêt, các chất và ion thuộc dãy nào sau đây là bazơ? A. 2 3 CO − , CH 3 COO – B. 4 3 NH , HCO , + − CH 3 COO – C. ZnO, Al 2 O 3 , 4 HSO − D. 4 NH + , 4 HSO − Câu 3: Theo định nghĩa axit – bazơ của Bron–stờt, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây chỉ đóng vai trò là axit? A. 4 NH + , 4 HSO − , 2 3 CO − B. 4 3 NH , HCO , + − CH 3 COO – C. ZnO, Al 2 O 3 , 4 HSO − D. 4 NH + , 4 HSO − Câu 4: Theo thuyết Bron–stờt thì câu trả lời nào dưới đây không đúng? A. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion. B. Trong thành phần của axit có thể không có hiđro. C. Trong thành phần của bazơ phải cú nhúm –OH. D. Trong thành phần của bazơ có thể không có nhóm –OH. Câu 5: Theo thuyết Bron–stờt, câu nào dưới đây là đúng? A. Axit là chất hoà tan được mọi kim loại. B. Axit tác dụng được với mọi bazơ. C. Axit là chất có khả năng cho proton. D. Axit là chất điện li mạnh. Câu 5: Cho phản ứng: CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O Theo A–rê–ni–ut, CuO đóng vai trũ gỡ trong phản ứng này? A. chất lưỡng tính B. chất không điện li C. bazơ D. axit. 41 Câu 6: Cho các phản ứng sau : HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl ─ (1) NH 3 + H 2 O → ¬  NH 4 + + OH ─ (2) CuSO 4 + 5H 2 O → CuSO 4 .5H 2 O (3) HSO 3 ─ + H 2 O → ¬  H 3 O + + SO 3 2─ (4) HSO 3 ─ + H 2 O → ¬  H 2 SO 3 + OH ─ (5) Theo thuyết Bron−stờt, H 2 O đóng vai trò là axit trong các phản ứng A. (1), (2), (3). B. (2), (5).C. (2), (3), (4), (5). D. (1), (3), (4). Câu 7: Theo thuyết A–rê–ni–ut: A. Axit là chất nhường proton. B. Axit là chất tan trong nước phân li ra cation H + . C. Bazơ là chất nhận proton. D. Bazơ là chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH. Câu 8: Cho các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 9: Cho dung dịch amoniac 1M có độ điện li là 0,43%. Hằng số bazơ và pH của dung dịch là: A. K b = 3,714.10 –5 và pH = 2,37 B. K b = 3,24.10 –1 và pH = 13,63 C. K b = 5 1,857.10 − và pH = 11,63 D. K b = 5 1,857.10 − và pH = 2,37 Câu 10: Độ điện li của HCOOH trong dung dịch HCOOH 0,01M (K a = 10 –3,75 ) là: A. 1,25% B. 12,5% C. 15,2% D. 1,52% Bài 4. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ 1. Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu được: – Sự điện li của nước. – Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước. 42 – Khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm. Biết được: Chất chỉ thị axit – bazơ: quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng. Kĩ năng: – Tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh. – Xác định được môi trường của dung dịch bằng cách sử dụng giấy chỉ thị axit – bazơ vạn năng, giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenolphtalein. 2. Câu hỏi TNKQ (15 phút): Câu 1: Cho các chất sau: H 3 PO 4 (K a = 7,6.10 –3 ), HClO (K a = 5,0.10 –8 ), CH 3 COOH (K a = 1,8.10 –5 ), H 2 O (K a = 1,0.10 –14 ), 4 HSO − (K a = 1,0.10 –2 ). Độ mạnh theo thứ tự tăng dần của các axit là: A. CH 3 COOH, H 2 O, 4 HSO − , HClO, H 3 PO 4 . B. H 2 O, HClO, CH 3 COOH, H 3 PO 4 , 4 HSO − . C. 4 HSO , − H 3 PO 4 , CH 3 COOH, HClO, H 2 O. D. H 2 O, CH 3 COOH, HClO, H 3 PO 4 , 4 HSO − . Câu 2: Chọn câu đúng. A. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. B. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ. C. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào áp suất. D. Đối với một chất điện li xác định, hằng số điện li chỉ phụ thuộc vào nồng độ và áp suất. Câu 3: Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch : KOH, HCl, H 2 SO 4 loãng ? A. giấy quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO 3 . Câu 4: Hoà tan 22,4 ml HCl (đktc) vào nước được 100 ml dung dịch X có giá trị pH bằng A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 43 Câu 5: Hoà tan 0,171g Ba(OH) 2 vào 200ml nước được dung dịch có nồng độ OH – và pH tương ứng là: A. 0,01M và 2. B. 0,01M và 12. C. 2M và 0,01. D. 0,005M và 2,3 Câu 6: Một dung dịch có [H + ] = 10 ─12 M. Dung dịch đó có môi trường A. axit. B. bazơ. C. trung tính. D. không xác định được. Câu 7: Chọn câu trả lời sai trong cỏc cõu sau : A. Giá trị [H + ] tăng thì giá trị pH tăng. B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ. C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit. D. Dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính. Câu 8: Đối với dung dịch axit mạnh HNO 3 0,1M (coi HNO 3 phân li hoàn toàn), đánh giá nào dưới đây là đúng ? A. pH = 13, làm đỏ quỳ tím. B. pH = 1, làm hồng phenolphtalein. C. [H + ] < 3 [NO ] - . D. pH = 1, làm đỏ quỳ tím. Câu 9: Trong các dung dịch dưới đây: K 2 CO 3 , KCl, CH 3 COONa, NH 4 Cl, NaHSO 4 , Na 2 S có bao nhiêu dung dịch có pH > 7 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 10: Trộn 20,0ml dung dịch HCl 0,05M với 20,0ml dung dịch H 2 SO 4 0,075M. Nếu coi không có sự thay đổi thể tích khi trộn và các axit phân li hoàn toàn thì pH của dung dịch thu được sau khi trộn là giá trị nào dưới đây ? A. 1,0. B. 1,5. C. 2,0. D. 3,0. Bài 5. LUYỆN TẬP AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI 1. Mục tiêu: Kiến thức: – Củng cố khái niệm axit, bazơ theo thuyết Arờ–ni–ut và theo thuyết Bron–stờt. – Củng cố các khái niệm về chất lưỡng tính, muối. – Ý nghĩa của hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ, tích số ion của nước. 44 Kĩ năng: – Rèn luyện kĩ năng: tớnh pH của dung dịch axit, bazơ. – Vận dụng thuyết axit – bazơ của Arờ–ni–ut và Bron–stờt để xác định tính axit, bazơ hay lưỡng tính. – Vận dụng biểu thức hằng số phân li axit, hằng số phân li bazơ, tích số ion của nước để tính nồng độ H + , pH. – Sử dụng chất chỉ thị axit – bazơ để xác định môi trường của dung dịch các chất. 2. Câu hỏi TNKQ (15 phút): Câu 1: Dung dịch H 2 SO 4 có pH = 2 thì nồng độ mol của H 2 SO 4 trong dung dịch là A. 0,010M. B. 0,10M. C. 0,005M. D. 0,050M. Câu 2: Dung dịch bazơ mạnh Ba(OH) 2 có [Ba 2+ ] = 5.10 –4 . Dung dịch này có pH là: A. 9,3 B. 8,7 C. 14,3 D. 11 Câu 3: Trộn 40ml dung dịch HCl 0,75M vào 160ml dung dịch gồm Ba(OH) 2 0,08M và KOH 0,04M. Màu của quỳ tím khi cho vào dung dịch sau khi trộn: A. không đổi màu B. hoá xanh C. hoá đỏ D. đỏ rồi xanh. Câu 4: Độ điện li α của axit fomic, biết dung dịch 0,46% (D = 1g/ml) của axit này có pH = 3, là A. 1% B. 10% C. 3% D. 100% Câu 5. Hoà tan 25g CuSO 4 .5H 2 O gam vào nước cất được 500ml dung dịch X. pH và nồng độ mol của dung dịch X là A. pH = 7; [CuSO 4 ] = 0,20M B. pH > 7; [CuSO 4 ] = 0,3125M C. pH < 7; [CuSO 4 ] = 0,20M D. pH > 7; [CuSO 4 ] = 0,20M. Câu 6: Cho dóy cỏc chất : Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . Theo thuyết Bron−stờt, số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 7: Cho m gam Ca vào 500ml dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch có pH = 2. Coi biến đổi thể tích không đáng kể, độ điện li α = 1. m có giá trị là: A. 0,8 B. 1,2 C. 0,6 D. 0,9 Câu 8: Dung dịch của muối nào dưới đây có môi trường axit ? A. C 6 H 5 ONa B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. BaCl 2 D. Na 2 SO 3 45 [...]... dung dịch A thu được 46,9 gam hỗn hợp muối khan Giá trị của x và y lần lượt là A 0,6 và 0,1 B 0,3 và 0,2 C 0,5 và 0,15 D 0,2 và 0,3 Bài 7 LUYỆN TẬP: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li 1 Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố kiến thức về phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch các chất điện li Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học dưới dạng ion đầy đủ và rút gọn 2 Câu hỏi TNKQ... nitrat; các phương pháp điều chế nitơ và một số hợp chất của nitơ Kĩ năng: 68 – Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học của các phản ứng, đặc biệt là phản ứng oxi hoá – khử, giải các bài toỏn hoá học 2 Câu hỏi TNKQ (15 phút) Câu 1: Cho cân bằng hoá học: N 2(k) + 3H2(k) ƒ 2NH3(k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi A thay đổi áp suất của hệ B thay đổi... chất vật lí, ứng dụng chính, điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp Kĩ năng: – Dự đoán tính chất, kiểm tra dự đoán và kết luận về tính chất hoá học của nitơ – Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học – Giải được bài tập: Tính thể tích khí nitơ ở đktc tham gia trong phản ứng hoá học, tính % thể tích nitơ trong hỗn hợp khí, một số bài tập khỏc cú nội dung liên quan... Hiểu được: – HNO3 là một trong những axit mạnh nhất – HNO3 là axit có tính oxi hoá mạnh (tùy thuộc vào nồng độ của axit và bản chất của chất khử): oxi hoá hầu hết kim loại (kim loại có tính khử yếu, tính khử mạnh, nhôm và sắt, vàng), một số phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ Kĩ năng: – Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và kết luận 64 – Tiến hành hoặc quan sát thí nghiệm,... Muối amoni 1 Mục tiêu Kiến thức: Biết được: – Tính chất vật lí – Tính chất hoá học: phản ứng trao đổi ion, phản ứng nhiệt phân (muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hóa, muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hóa) và ứng dụng Kĩ năng: – Quan sát thí nghiệm, rút ra được nhận xét về tính chất của muối amoni – Viết được các PTHH dạng phân tử, ion thu gọn minh hoạ cho tính chất hoá học – Phân biệt được... điều chế photpho trong công nghiệp Hiểu được: – Vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cấu hình electron nguyên tử – Tính chất hoá học: Photpho vừa có tính oxi hoá (tác dụng với một số kim loại K, Na, Ca ) vừa có tính khử (khử O2, Cl2, một số hợp chất) Kĩ năng: – Dự đoán, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận về tính chất của photpho – Quan sát thí nghiệm, hình ảnh , rút ra được... B Muối nitrat 1 Mục tiêu Kiến thức: Biết được: – Tính chất vật lí – Tính chất hóa học: Là chất oxi hóa ở nhiệt độ cao do bị nhiệt phân hủy tạo thành oxi và sản phẩm khác nhau (tùy thuộc là muối nitrat của kim loại hoạt động, hoạt động kém, hoạt động trung bình); phản ứng đặc trưng của ion NO3 với Cu trong môi trường axit – Cách nhận biết ion NO3 – Chu trình của nitơ trong tự nhiên 66 Kĩ năng: – Tiến... trong hỗn hợp ban đầu là A 11, 28 gam B 20,50 gam C 8,60 gam D 9,40 gam Bài 13: LUYỆN TẬP: Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ 1 Mục tiêu Kiến thức: – Nắm vững cấu tạo phân tử của N 2, NH3, HNO3, các tính chất hoá học cơ bản của đơn chất nitơ và của một số hợp chất: amoniac, muối amoni, axit nitric, muối nitrat – Biết cách nhận biết sự có mặt của nitơ, amoniac, ion amoni, ion nitrat; các phương pháp... 75% 59 D 35% Bài 11 AMONIAC VÀ MUỐI AMONI A Amoniac 1 Mục tiêu Kiến thức: Biết được: – Tính chất vật lí, ứng dụng chớnh, cỏch điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp Hiểu được: – Cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của amoniac: tớnh bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo, với một số oxit kim loại), khả năng tạo phức Kĩ năng: – Dự đoán... loại), khả năng tạo phức Kĩ năng: – Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất hoá học của amoniac – Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh , rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và hóa học của NH3 – Viết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn – Phân biệt được amoniac với một số khớ đó biết bằng phương pháp hoá học – Giải được bài tập: Tính thể tích khí amoniac sản . 2. Xây dùng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần Hoá học vô cơ CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI Bài 1. SỰ ĐIỆN LI 1. Mục tiêu: Kiến thức: – Biết được. li 1. Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố kiến thức về phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch các chất điện li. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết phương trình hoá học dưới dạng ion đầy đủ và rút gọn. 2 nước. 44 Kĩ năng: – Rèn luyện kĩ năng: tớnh pH của dung dịch axit, bazơ. – Vận dụng thuyết axit – bazơ của Arờ–ni–ut và Bron–stờt để xác định tính axit, bazơ hay lưỡng tính. – Vận dụng biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần hoá học vô cơ, xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần hoá học vô cơ, xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học lớp 11 - nâng cao - phần hoá học vô cơ, Bài 1. SỰ ĐIỆN LI, Mục tiêu của chương

Từ khóa liên quan