tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của hs thpt bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức

36 1.9K 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 15:10

MỞ ĐẦU I. LÝ do chọn đề tài Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, đổi mới nền giáo dục đào tạo là một trong những trọng tâm quan trọng của sự phát triển. Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng ta đã chỉ rõ là: “Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngò giáo viên (GV) và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo độc lập suy nghĩ của học sinh, ”. Điều 28 Luật Giáo dục nước ta (2005) còng nhấn mạnh: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tù giác, chủ động sáng tạo của học sinh (HS), phù hợp với đặc điểm của từng líp học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thó học tập cho HS”. Mét trong những định hướng đổi mới phương pháp giảng dạy đề cập đến định hướng đổi mới công việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, từ hình thức đến công cụ, đặc biệt chú trọng tối đa khả năng tự kiểm tra, đánh giá của người học, bởi người học là một trung tâm quan trọng của hoạt động dạy và học ở nhà trường. Trong vài năm gần đây, đồng thời với việc áp dụng chương trình và sách giáo khoa mới, ở các trường phổ thông đã và đang thực hiện tích cực việc đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có đổi mới cách thức, nội dung kiểm tra, đánh giá. Việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá thực hiện theo định hướng: Tăng cường kiểm tra đánh giá bằng việc sử dụng kiểm tra trắc nghiệm khách quan (TNKQ) kết hợp với trắc nghiệm tự luận (TNTL) trên cơ sở nghiên cứu những ưu, nhược điểm của từng loại trắc nghiệm để sử dụng đạt mục đích dạy học của bộ môn, từng líp học, trong quá trình dạy học, và đã bước đầu khuyến khích HS tìm sách tham khảo tự củng cố kiến thức. Cách thức thi cử hiện nay ở các kì thi quan trọng như thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học thường sử dụng thi 100% 1 TNKQ; TNTL thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong các bài kiểm tra đánh giá. Trên thị trường sách tham khảo về bài tập Hoá học có rất nhiều, nhưng HS không biết lùa chọn loại sách nào giúp tăng cường khả năng tự kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng thật là hiệu quả. Đáp ứng nhu cầu đó, cũng như để giúp các em HS THPT cọ sát với hình thức thi trắc nghiệm qua các đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi tuyển Đại học, chúng tôi đã chọn đề tài: “Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học líp 11 – Nâng cao” – Phần Hoá học vô cơ. II. Mục đích nghiên cứu Sử dông bộ đề kiểm tra đáp ứng được mục đích, yêu cầu theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đặc biệt là nêu được phương pháp cho HS sử dụng bộ đề nhằm tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng học tập môn Hoá học của HS THPT. III. Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu lÝ luận và thực tiễn đánh giá, kiểm tra kết quả học tập môn Hoá học của HS THPT. Cụ thể: 1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng môn Hoá học, các yêu cầu về kĩ thuật xây dựng câu hỏi (TNKQ và TNTL) xây dùng bộ đề kiểm tra kiến thức kĩ năng môn Hoá học. 2. Xây dùng bộ đề kiểm tra kiến thức kĩ năng hoá học líp 11 nâng cao phần vô cơ. 3. Sử dụng bộ đề đối với các líp thực nghiệm, trên cơ sở đó so sánh, đối chiếu với các líp đối chứng để đánh giá độ tin cậy, độ khó và độ phân biệt của bộ đề, kịp thời chỉnh sửa các câu hỏi chưa phù hợp, hoàn chỉnh bộ đề. IV. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu Từ thực tiễn sử dụng bộ đề trắc nghiệm này ở 3 chương: chương 1 (Sự điện li), chương 2 (Nhóm nitơ), chương 3 (Nhóm cacbon) môn Hoá học líp 11 – Nâng 2 cao ở trường THPT Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội), trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) trong học kì I năm học 2008 – 2009 mà rót ra những kết luận của bản Luận văn về hình thức, khả năng, kết quả tự kiểm tra, đánh giá kĩ năng Hoá học ở chương trình líp 11, nâng cao. 1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình kiểm tra kết quả dạy học hoá học ở trường THPT líp 11 (phần Hoá học vô cơ) – Nâng cao. 2. Đối tượng nghiên cứu: Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học líp 11 – Nâng cao (Hoá học vô cơ). V. Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng được một hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng Hoá học líp 11 đảm bảo được yêu cầu của đề kiểm tra với chất lượng tốt, nếu GV và HS sử dông một cách triệt để, thường xuyên và tự giác thì bộ đề sẽ góp phần tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS một cách hiệu quả. VI. Phương pháp nghiên cứu Để tiến hành làm đề tài này, chóng tôi đã sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu sau đây: 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận – Nghiên cứu các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài: như các phương pháp kiểm tra, đánh giá, đi sâu về phương pháp kiểm tra TNKQ. – Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng Hoá học, sách giáo khoa, sách giáo viên Hoá học líp 11 – THPT cơ bản và nâng cao; đi sâu vào phần Hoá học vô cơ nâng cao. 2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn – Điều tra cơ bản: Tìm hiểu thực tiễn dạy học môn Hoá học líp 11 nhằm phát hiện những khó khăn của việc kiểm tra đánh giá. Trao đổi kinh nghiệm với các thầy cô có nhiều kinh nghiệm trong dạy học Hoá học. 3 – Thực nghiệm sư phạm: Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả và chất lượng của bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học. Đánh giá tác dụng của việc áp dụng của bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học. 3. Phương pháp sử dụng Toán Thống kê Áp dụng một số tham số đặc trưng trong Toán Thống kê để xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm. VII. Điểm mới của luận văn 1. Hệ thống hoá cơ sở lí luận về phương pháp kiểm tra đánh giá và vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. 2. Tuyển chọn và xây dựng bộ đề kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng hoá học líp 11 – nâng cao phần Hoá học vô cơ để HS tự kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng hoá học sau mỗi bài học, mỗi chương. 3. Tuyển chọn và xây dựng ngân hàng đÒ (đề nguồn). VIII. Cấu tróc luận văn Ngoài phần Mở đầu, luận văn gồm Nội dung nghiên cứu với 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Hệ thống bộ đề tự kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng môn Hoá học líp 11, nâng cao (phần Hoá học Vô cơ) Chương 3: Thực nghiệm sư phạm. Kết luận. Tài liệu tham khảo. Phụ lục. 4 Ni dung nghiờn cu Chng 1: C S L LUN V THC TIN CA TI I. C s lớ lun v thc tin ca vic kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh 1. Khỏi nim kim tra, ỏnh giỏ Kim tra, ỏnh giỏ l giai on kt thúc ca mt quỏ trỡnh dy hc, nhm xỏc nh khi kt thỳc mt giai on trn vn ca mt quỏ trỡnh dy hc, mc ớch dy hc ó t c n mc no, kt qu hc tp ca HS t n õu so vi mong mun. Qua kim tra, ỏnh giỏ, ngi GV nhn bit c mỡnh ó thnh cụng hay cha thnh cụng ch no; ngi hc cng nhn bit c mỡnh ó thu hoch c gỡ, mc thu hoch trong quỏ trỡnh hc tp ra sao (t nhn bit, thụng hiu n vn dng, phõn tớch, tng hp, ỏnh giỏ), k nng bit lm v lm mt cỏch thnh tho nhng iu ó hc [18]. V trớ ca kim tra ỏnh giỏ trong quỏ trỡnh dy hc: Mục tiêu đào tạo Trình độ xuất phát của học sinh Nghiên cứu tài liệu mới Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Các mối liên hệ nghịch 1.1. Kim tra Kim tra l theo dừi s tỏc ng ca ngi kim tra i vi ngi hc nhm thu c nhng thụng tin cn thit cho vic ỏnh giỏ. Trong lớ lun dy hc, kim tra l giai on kt thỳc ca quỏ trỡnh dy hc, m nhn mt chc nng lớ lun dy hc c bn, ch yu khụng th thiu c ca quỏ trỡnh ny. Kim tra cú vai trũ liờn h nghch trong quỏ trỡnh dy hc, nhm mc ớch bit nhng thụng tin, kt qu v quỏ trỡnh dy ca thy v quỏ trỡnh hc ca trũ, t ú cú nhng quyt nh cho s iu khin ti u ca c thy v trũ. Kim tra 5 – đánh giá nhằm khảo sát khả năng của người học về môn học mà điểm số các bài khảo sát là những số đo đo lường khả năng học tập của HS. Nếu việc kiểm tra và đánh giá một cách nghiêm túc, thường xuyên và công bằng với kĩ thuật cao và đạt kết quả tốt thì người học sẽ học tốt hơn. 1.2. Đánh giá Đánh giá kết quả học tập là đo lường mức độ đạt được của người học về các mục tiêu và nhiệm vụ của quá trình dạy học. Mô tả một cách định tính và định lượng: tính đúng đắn, tính chính xác, tính vững chắc của kiến thức, tính đầy đủ, mối liên hệ của kiến thức với đời sống, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, mức độ thông hiểu, khả năng diễn đạt bằng lời nói, bằng văn viết, bằng chính ngôn ngữ chuyên môn của người học,… và thái độ của người học trên cơ sở phân tích các thông tin phản hồi từ việc quan sát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đối chiếu với các chỉ tiêu, yêu cầu dự kiến, mong muốn đạt được của môn học. Đánh giá kết quả học tập của người học là một quá trình phức tạp và công phu. Nếu thực hiện chu đáo, chuẩn xác thì việc đánh giá càng có nhiều thuận lợi và có độ tin cậy cao. Quy trình đánh giá: gồm 5 bước: 1) Phân tích mục tiêu học tập thành các kiến thức, kĩ năng. 2) Đặt ra các yêu cầu về mức độ đạt được các kiến thức, kĩ năng dùa trên những dấu hiệu có thể đo lường hoặc quan sát được. 3) Tiến hành đo lường các dấu hiệu đó để đánh giá mức độ đạt được về các yêu cầu đặt ra, biểu thị bằng điểm số. 4) Thu thập số liệu đánh giá: Phân tích, so sánh các thông tin nhận được với các yêu cầu đề ra rồi đánh giá, xem xét kết quả học tập của người học, mức độ thành công của phương pháp giảng dạy của thầy,… để từ đó có thể cải tiến, khắc phục nhược điểm. 5) Trong đánh giá phải đảm bảo nguyên tắc: chính xác, vừa sức, bám sát yêu cầu của chương trình học. 6 2. Chức năng của kiểm tra, đánh giá Kiểm tra gồm 3 chức năng: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều chỉnh. Ba chức năng này liên kết thống nhất với nhau, thâm nhập vào nhau và bổ sung cho nhau trong quá trình kiểm tra kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của người học. Kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng của người học là phát hiện, củng cố, đào sâu và làm chính xác thêm kiến thức, đồng thời có liên hệ chẽ và phục vụ trực tiếp cho việc học bài mới. Đánh giá với 2 chức năng cơ bản là xác nhận và điều khiển. Xác nhận đòi hỏi độ tin cậy. Điều khiển đòi hỏi tính hiệu lực, phát hiện và điều chỉnh lệch lạc, để từ đó đề ra được các biện pháp xử lí. 3. Những yêu cầu về khối lượng và chất lượng kiến thức, kĩ năng kĩ xảo cần kiểm tra, đánh giá môn Hoá học – Việc kiểm tra kết quả học tập về Hoá học của HS cần chú ý đến: + Khối lượng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo. + Chất lượng kiểm tra kiến thức. + Cách trình bày kiến thức. Khối lượng kiến thức được xác định trong chương trình quốc gia. Các SGK đạt tiêu chuẩn giúp cho việc cụ thể hoá các yêu cầu này. – Các kiến thức kĩ năng, kĩ xảo hoá họcđược kết hợp lại thành các nhóm sau đây: + Các khái niệm, định luật hoá học cơ bản. + Các lí thuyết hoá học. + Ngôn ngữ hoá học. + Kiến thức về các chất. + Kiến thức về các nguyên tè hoá học. + Kĩ năng và kĩ xảo giải các bài tập. + Kĩ năng và kĩ xảo làm thí nghiệm. + Kĩ xảo nói và viết. 7 – Khi đánh giá chất lượng về kiến thức cần chú ý đến tính chính xác khả năng nhận thức, tính hệ thống, tính cụ thể, tính vững chắc, khuynh hướng tư tưởng chính trị, mối liên hệ với đời sống và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa cộng sản. + Tính chính xác và khả năng nhận thức: HS không chỉ biết tính chất các chất, các định luật và lí thuyết hoá học, mà còn có thÓ giải thích được các hiện tượng đã học, biết minh họa các định luật và lí thuyết bằng tư liệu cụ thể. + Tính hệ thống: các kiến thức đó ở HS gắn bó không tách rời nhau. + Tính cụ thể: HS phải hình dung được rõ ràng những tính chất lí và hoá học của các chất đã học và sự phụ thuộc tính chất của chúng vào cấu tạo. + Khi kiểm tra tính vững chắc của kiến thức cần chó ý đến kiến thức của HS về cái cơ bản đã học gắn hữu cơ với kiến thức đang học. + Khuynh hướng tư tưởng chính trị của kiến thức là cơ sở thế giới quan cộng sản chủ nghĩa của HS, khi trả lời các bài tập phải giải thích một cách duy vật những hiện tượng và quá trình được học, giải thích vai trò của hoá học trong việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. – Việc chuẩn bị cho kiểm tra kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo Việc kiểm tra kiến thức kĩ năng kĩ xảo là một bộ phận của quá trình dạy học, nên tất nhiên GV chuẩn bị các giê học phải bao gồm việc chuẩn bị kiểm tra kiến thức. Khi lập kế hoạch hàng năm, GV cần lập kế hoạch cho tiến độ bài mới và cả kế hoạch kiểm tra và bài thực hành, xemina,… Kĩ năng, kĩ xảo HS cần lĩnh hội trong quá trình học các mục như: – Kĩ năng nhận biết các chất – Kĩ năng thực hành – Kĩ năng sử dụng sơ đồ và mô hình – Kĩ năng giải các bài tập tính toán: + Tính lượng chất có thể điều chế được từ chất ban đầu có chứa tạp chất. + Tính hiệu suất phần trăm chất thu được sau phản ứng so với lí thuyết. + Tính lượng một trong các sản phẩm của phản ứng nếu một trong các chất ban đầu lấy dư. – Các tiêu chí của kiểm tra, đánh giá: Phải đảm bảo về tính toàn diện, độ tin cậy, tính khả thi, yêu cầu phân hoá, và phải đảm bảo hiệu quả cao. 8 4. Hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ Theo lớ lun dy hc, vic kim tra kin thc c phõn chia thnh cỏc dng: kim tra s b; kim tra hng ngy; kim tra nh kỡ; kim tra kt thỳc. V hỡnh thc kim tra cú: kim tra ming; kim tra vit (15 phút, 45 phút); kim tra thc hnh thớ nghim. Túm tt cỏc hỡnh thc t chc kim tra, ỏnh giỏ theo cỏc bng 1 v 2 [18]. Bng 1.1: Nhng cụng c kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp Phân loại các công cụ kiểm tra Kiểu test Câu hỏi kiểm tra Bài làm kiểm tra Phân loại các công cụ kiểm tra Nghiên cứu đề tài khoa học (quan sát, thu thập dữ liệu, làm báo cáo, thuyết trình) Về nội dung a) theo bài học b) theo ch=ơng c) theo vấn đề lớn d) sơ kết học kì e) tổng kết năm Về tổ chức a) định kì có báo tr=ớc b) bất th=ờng d) vấn đáp trên lớp Viết báo cáo khoa học a) cá nhân b) nhóm c) cả lớp Theo nội dung dạy học a) thí nghiệm thực hành b) bài toán d) đọc sách, tài liệu, làm đề c=ơng 9 Bng 1.2: Phõn loi cỏc kiu test kim tra Các kiểu test kiểm tra Test có để chỗ trống Học sinh trả lời Bài toán hoá học Test kèm nhiều câu trả lời soạn sẵn Trả lời bằng một từ Trả lời bằng câu ngắn Giải tự do Học sinh chọn: - Đúng hoặc sai - Có hoặc không Học sinh chọn một lời giải Có thể phối hợp xen kẽ 2 kiểu trên Kim tra vit thng dựng hai loi cõu hỏi: + Cõu hi trc nghim khỏch quan (TNKQ): dựng cho c hỡnh thc kim tra 15 phút v 45 phút. + Cõu hi trc nghim t lun (TNTL): thớch hp cho cỏc bi kim tra 45 phút. Ni dung ca lun vn s dng cho hỡnh thc t kim tra ỏnh giỏ kin thc k nng ca HS nờn s dng cỏc bi kim tra vit l hp lớ. II. C s lớ lun v vic xõy dng cỏc cõu hi TNKQ v TNTL 1. Cõu hỏi TNKQ 1.1. Khỏi nim TNKQ l phng phỏp kim tra, ỏnh giỏ kt qu hc tp ca HS bng h thng nhng cõu hi trc nghim m h thng cho im hon ton khỏch quan, khụng ph thuc vo ngi chm. Bi trc nghim c chm im bng cỏch m 10 [...]... cực của HS, đặc biệt hướng cho HS tự học và có cách tự kiểm tra dưới hình đề kiểm tra sau mỗi bài, mỗi chương 3.2 Thiết kế bộ đề kiểm tra, đánh giá môn Hoá học theo định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá 3.2.1 Yêu cầu chung về Bộ đề kiểm tra, đánh giá kiến thức kĩ năng Hoá học 3.2.1.1 Bộ đề kiểm tra cần bảo đảm nội dung khoa học chính xác thực hiện được mục tiêu đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. .. đích xây dựng bộ đề kiểm tra, đánh giá môn Hoá học Bộ đề kiểm tra, đánh giá này sử dụng cho HS tù kiểm tra kiến thức kĩ năng Hoá học nhằm nâng cao tính tự giác học tập và rèn luyện khả năng tư duy, khả năng đọc sách cho HS 3.2.4 Phương pháp sử dụng bộ đề 3.2.4.1 Đối với GV: GV thường xuyên sử dụng các đề kiểm tra 15 phót để củng cố bài học cuối giê hoặc kiểm tra bài cũ Trước khi kiểm tra chương, GV... trò của tự kiểm tra, đánh giá Tự kiểm tra, đánh giá là một khâu trong quá trình tự học của HS khi đọc và nghiên cứu tài liệu ở nhà HS cần phải có thông tin về những gì đã thu nhận, lĩnh 18 hội được sau khi đọc và nghiên cứu, vì vậy HS thường tự kiểm tra mình bằng cách trả lời những câu hỏi tóm tắt sau chương hoặc sau mỗi vấn đề Trên cơ sở so sánh với chuẩn kiến thức, kĩ năng, HS có thể kiểm tra kiến thức. .. VD3: Dùa trên bộ đề mẫu của GV, HS tự đặt ra câu hỏi dùa theo nội dung kiến thức của bài hoặc của chương, tự kiểm tra và trả lời Đây là hình thức cao nhất, đạt được mục đích của bộ đề 26 Kết luận chương 1 Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài chúng tôi nhận thấy: - Khi tiến hành kiểm tra đánh giá phải nhận thức rõ vai trò, chức năng của nó trong quá trình dạy học Kiểm tra đánh giá phải vận... cho ôn tập với các đề kiểm tra 45 phót và bộ đề nguồn Có thể kết hợp hình thức học nhóm, cho HS làm các bài kiểm tra và chấm chéo lẫn nhau Khuyến khích HS nêu câu hỏi và trả lời, tìm tòi kiến thức mới 3.2.4.2 Đối với HS: – Sau mỗi bài học, HS tự kiểm tra kiến thức của mình bằng cách làm các đề 15 phót do GV cung cấp Việc này đòi hỏi HS phải có ý thức tự học cao, cầu tiến, tự giác HS có thể đọc trước... dạy của mình, mà còn giúp HS xây dựng thãi quen tìm hiểu một vấn đề một cách sâu sắc, có hệ thống, có mục đích và tự đánh giá được kiến thức của mình HS cần được tăng cường khả năng cho HS tù đặt câu hỏi trước những vấn đề được học, rồi tự trả lời, để từ đó HS hiểu được mình đã nắm được kiến thức đến đâu Thực tiễn Êy làm xuất hiện một nhu cầu là rất cần một bộ đề trắc nghiệm (test) để giúp các em HS. .. này Việc đánh giá này sẽ thực hiện thường xuyên trong các giê hoá học do GV thực hiện trên líp hoặc HS tự đánh giá 3.1.3 Về hình thức đánh giá Chó ý kết hợp TNKQ và TNTL để làm tăng tính khách quan của đánh giá Mỗi loại kiểm tra đều có điểm mạnh và hạn chế riêng, vì vậy giáo viên nên kết hợp một cách linh hoạt giữa hai hình thức kiểm tra để khai thác tối đa hiệu quả của mỗi hình thức kiểm tra đó, nhằm... bảng ma trận hai chiều, chóng tôi tiến hành tuyển chọn và xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng và hệ thống bài tập nguồn phần Hoá học vô cơ (chương 1, 2 và 3) của chương trình Hoá học 11, nâng cao Ví dụ minh họa: Đề kiểm tra 45' chương Sự điện li – Đề số 03 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1: Sự điện li 1 MỤC TIÊU Đánh giá kiến thức, kĩ năng theo 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng: – Các khái niệm về sự... Như vậy HS đã đạt được mục đích của việc tự học HS có thể tự lên kế hoạch tìm kiếm được những thông tin cần thiết để bổ sung kịp thời những thiếu sót hoặc sai sót khi tự kiểm tra kiến thức, qua đó tự mình điều chỉnh được kịp thời những khiếm khuyết trong nhận thức 2 Thực trạng của tự kiểm tra, đánh giá Hiện nay HS THPT khi học tập môn Hóa học Ýt có khả năng chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức; tuy... thí dụ như đánh giá trong tiết học, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra miệng,v.v Đánh giá này vừa giúp GV biết được mức độ nắm kiến thức, kĩ năng một bài, một nội dung hay một phần nội dung như thế nào đồng thời biết được sự nắm kiến thức kĩ năng của HS còn yếu ở chỗ nào và cần bổ sung điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy của thày hoặc phương pháp học tập của HS cho phù hợp 3.1.2 Về nội dung đánh giá a Nội . thi tuyển Đại học, chúng tôi đã chọn đề tài: Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học líp 11 – Nâng cao” – Phần. phạm nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả và chất lượng của bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học. Đánh giá tác dụng của việc áp dụng của bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá. vô cơ) – Nâng cao. 2. Đối tượng nghiên cứu: Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ thống bộ đề kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng hoá học líp 11 – Nâng cao (Hoá học vô

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Kết luận chương 1

  • Tiết 1

  • Ôn tập đầu năm

  • Chương 1: Sự điện li (12 tiết)

  • Tiết 13

  • Kiểm tra viết chương 1

  • Chương 2: Nhóm nitơ (14 tiết)

  • Kiểm tra viết chương 2

  • Chương 3: Nhóm cacbon (9 tiết)

Tài liệu liên quan