0

sáp nhập, hợp nhất, mua bán (m& a) giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kì phục hồi kinh tế

92 672 0
  • sáp nhập, hợp nhất, mua bán (m& a) giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kì phục hồi kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 14:14

Đề tài nghiên cứu khoa học: Sáp nhập, hợp nhất, mua bán (M&A) -Giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời kì phục hồi kinh tế  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG 1 10 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, MUA LẠI (M&A) NGÂN HÀNG 10 1.1.Những vấn đề cơ bản về hoạt động M&A ngân hàng 10   !"# 1.2.Phân loại các hình thức thực hiện M&A 16 $%&'()*+,  )*+/01'23 4 )5.3 1.3.Các cách thức thực hiện M&A ngân hàng 18 67$+*892:;<=*>2? 62)@A2;'<;B&)? 4)2/C D 2E:C FG/H)@*/=IJ 1.4.Nội dung của quá trình M&A ngân hàng: 20 GKA)L*<*+ 6%L*<#1'2 4MAE=+ DN#0O.)EAKA214 FP:)E*)O#1'2D ,M<D 3MAQ):2K2RS.2=QEAKAF 1.5.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động M&A ngân hàng 26 #R92, #R92,  CHƯƠNG 2 29 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, MUA BÁN (M&A) NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 29 2.1.Sơ lược về hoạt động M&A thế giới 29 2.2.Tình hình mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam trong những năm vừa qua. 31 2.3.Bức tranh thực trạnh năng lực cạnh tranh của khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 37 46@9243 46.;T.;#6 UV4? 2.4.Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam trong những năm vừa qua 46 D6%%)*+ !";7T?D, D6%%)*+ !"#E2?D? 2.5.Động cơ thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam 50 F$6 UWVA;5>ER20'*X YF FM>2KA#7Z(0'2[2>RF F4P):7F FDP\*;7L2+KA/#)T.;F4 FF6[%L27 !"KA*)]#92RFD F, /;BO)/;BAA^FD F3_.%@&I !"FC F?6<;B&)VE.'/@A2#FC 2.6.Đánh giá nhận xét về thị trường M&A ngân hàng Việt Nam 62 ,`2*5, ,*520'#, CHƯƠNG 3 64 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP HỢP NHẤT VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 64 3.1.Các giải pháp hoàn thiện khi thực hiện thương vụ M&A ngân hàng tại Việt Nam 64 46TOab*:)EK;c1'21>T,D 4 4N#0O.1'2c#1'2ASA7.,F 44N*<#2\+d;cA^,? 4DN#0O.))AT)2O)A3F 4FN#0O.E*J+#E.)3? 3.2.Các giải pháp hạn chế hoạt động thiếu hiệu quả của ngân hàng mới.80 4620';20>*[0*/1[>EAKA? 4M*e*+E.+.? 44M*[0*L*RQ):LI2Q1>T? 4DGKA)AIA[>R)O<? 3.3.Giải pháp kiến nghị về vai trò của chính phủ và ngân hàng nhà nước trong việc điều tiết và quản lý hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng82 446&I? 446&?, 4446&=?3 44D6&?3 44F6&T6Tf/=?3 44,6&E2e*d0E.A;5)@&)*+<;B &)V?? 4436&=:0A;5R@&I;2?? KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 D DANH MỤC VIẾT TẮT NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài NHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanh M&A Merger and Acquisition (sáp nhập và mua bán) ROA Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB Ngân hàng thương mại cổ phần sài Gòn thương tín OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình SEAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á VP Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh HBB Ngân hàng thương mại nhà Hà Nội DONGA Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế SHB Ngân hàng thương mại Sài Gòn –Hà Nội EXB Ngân hàng TM cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam TCB Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam VCB Ngân hàng thương mại CP ngoại thương Việt Nam OCEAN BANK Ngân hàng thương mại Đại dương TTCK Thị trường chứng khoán TC-NH Tài chính- ngân hàng F DANH MỤC BẢNG, BIỂU Danh mục các bảng g:6R')*+ !"V4]C4 g:g:@A)*+ !"WV4D g:4)O<2=EAKA*J*/=)]P2.hi2R1'2j* <6;2k_-l4F g:D_R#V*)D]?43 g:FVR*>2#6 U1'2=52*2RTC4? g:,g:$ER)R+ER#f*2RT?4C g:3 +ERm1'2$6 UVjnlD g:?6<A[20*+R#*)]?D g:C6<A[)0R#;)*)]?D4 g:g:_R+ER#1'2=52TCDD g:VR*>2()92*<Dh,$F g:VO(LR)O<FC g:4o@A2+ER$6 U;)T?, Danh mục các biểu g52M8_/)O<;)*)4]C44 g52M86@;<)O<;)*)4]C44 g52M84$)*+ !"V()92?]C4D g52M8D6m;c !"*/=RVT?]CA#() p.)*+/01'24, g52M8FmERVqO(L*)D]?, , LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính thiết thực của đề tài Giai đoạn từ năm 2005 đến cuối năm 2007 ngành ngân hàng Việt Nam nổi bật lên với những phát triển vượt bậc tạo nên mức sinh lời hấp dẫn. Lợi nhuận sau thuế trên vốn tự có bình quân của các ngân hàng thương mại đạt trung bình15-17% cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng nền kinh tế Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể. Song đến những tháng đầu năm 2008 thị trường tài chính-ngân hàng trên thế giới nói chung và Việt Nam bị ảnh hưởng năng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Hàng loạt các ngân hàng lớn trên thế giới phá sản. Thị trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng bất chấp sự can thiệp từ phía nhà nước. Tại Việt Nam, thị trường tài chính chứng kiến một năm đầy biến động. Tính thanh khoản thị trường thấp, lãi suất thị trường liên tục biến động do cuộc chạy đua tìm kiếm nguồn vốn huy động đã tạo nên mức lãi suất kỉ lục tại thị trường Việt Nam cá biệt có ngân hàng đẩy mức lãi suất lên 20%. Dẫn đến hiện tượng dịch chuyển nguồn vốn từ ngân hàng này sang phía ngân hàng khác mà không tạo nên sự tăng trưởng đáng kể số dư tiền gửi tại các ngân hàng. Các doanh nghiệp khát vốn để phát triển sản xuất tránh nguy cơ phá sản nhưng rất khó vay được vốn từ phía ngân hàng nội. Trong khi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp dẫn đến sự phân khúc thị trường dần chuyển sang khối ngân hàng ngoại. Đồng thời việc các ngân hàng nước ngoài tăng cường nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đang diễn ra phổ biến. Có thể nhận thấy áp lực thức sự trong năm 2009 và đầu năm 2010.Liệu các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và NHTMCP Việt Nam nói riêng có đủ sức cạnh tranh và tồn tại khi thời điểm mở cửa hoàn toàn thị trường tài chính ngân hàng đã đến gần trong khi còn manh mún, hoạt động thiếu hiệu quả, thiếu liên kết với nhau? Trong mười năm trở lại đây, đã có rất nhiều cuộc thâu tóm và sáp nhập các ngân hàng lớn trên thế giới như JP Morgan Chase mua lại Bear Tearn 2008,Barclays PLC mua lại ABN Amro năm 2007,Mitsubishi Tokyo Financial Group mua lại UFJ Holding vào năm 2005,JP Morgan Chase mua Bank One 3 năm 2004 …sáp nhập hợp nhất mua lại ngân hàng trên thế giới đang diễn ra liên tục cho thấy đây không phải một hiện tượng ngẫu nhiên mà là một xu hướng trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và toàn cầu hoá. Các ngân hàng đã tìm được những lợi ích đáng kể từ sự sáp nhập. Ngân hàng hiện đại đòi hỏi qui mô lớn tiềm lực mạnh mới đủ năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao tính tiện ích của các sản phẩm tài chính, cắt giảm chi phí kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. các ngân hàng nhỏ và yếu không đủ tiềm lực để đổi mới sẽ mất dần thị phần dễ dàng tụt hậu trong mội trường cạnh tranh quyết liệt. Dẫn đến hệ quả tất yếu là bị các ngân hàng lớn thâu tóm, sáp nhập. Các ngân hàng thương mại cổ phần lớn hoặc trung bình muôc gia tăng thị phần, tiềm lực cạnh tranh không còn cánh nào hiệu quả hơn là liên kết với nhau để trở thành một tập đoàn tài chính vững mạnh nhờ vào sự cộng lực. Xuất phát từ yêu cầu khách quan đó việc nghiên cứu về khối ngân hàng TMCP, thị trường mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam thế giới cũng như đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này trong lĩnh vực ngân hàng là cần thiết và trở nên bức thiết trong giai đoạn hiện nay 2 Mục đích của đề tài  Thứ nhất làm rõ các khái niệm về sáp nhập hợp nhất, mua lại các phương thức thực hiện thương vụ M&A ngân hàng, các lợi ích và hạn chế của hoạt động này  Thứ hai làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt Nam, phân tích các xu hướng thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới, Việt Nam nhằm rút ra xu hướng tính chất hạn chế của hoạt động này tại thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam  Cuối cùng theo các kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra một số giải pháp giúp đỡ các ngân hàng TMCP Việt Nam thực hiện thành công thương vụ sáp nhập hợp nhất mua lại 3 Đối tương và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề sáp nhập mua lại ngân hàng trên thế giới tại thế giới và tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp đối với các NHTMCP Việt Nam nhằm thực hiện thành công thương vụ M&A 4 Kết cấu của đề tài ?  Chương 1: Tổng quan về hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua bán (M&A) ngân hàng.  Chương 2: Thực trạng về hoạt động về hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại (M&A) ngân hàng TMCP tại Việt Nam.  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động sáp nhập hợp nhất và mua bán ngân hàng TMCP Việt Nam. C CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, MUA LẠI (M&A) NGÂN HÀNG 1.1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động M&A ngân hàng. 1.1.1. Các khái niệm:  Thâu tóm (take over) là tên gọi chung cho các hành động làm chuyển đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp từ một nhóm các chủ sở hữu này sang nhóm chủ sở hữu khác. Theo đó hoạt động thâu tóm diễn ra khi bất cứ nhóm nào giành được quyền kiểm soát doanh nghiệp ở mức độ nhất định. Có ba cách để thâu tóm một công ty: + Lôi kéo cổ đông là việc trong đó việc một nhóm cổ đông tìm cách giành phiếu bầu trong đại hội cổ đông để thay thế cho hội đồng quản trị hiện tại. + Tư nhân hoá là trường hợp một nhóm nhỏ cổ đông nội bộ mua lại toàn bộ cổ phần công ty, biền nó từ công ty đại chúng thành công ty tư nhân (private company) + Mua lại (acquisition) dùng để chỉ việc một công ty bị thâu tóm bởi một công ty khác. Công ty mua lại gọi là bên bán hay công ty mục tiêu và công ty còn lại được gọi là công ty bên mua hay công ty chào mua.  [...]... 20% Thực tế này ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế Việt Nam Nó cho thấy áp lực cạnh tranh lãi suất huy động của NHTMCP Việt Nam gay gắt thế nào Lượng tiền gửi của dân chúng không hề tăng lên đáng kể trong khi số dư tiền gửi của các ngân hàng cứ chạy lòng vòng sang nhau Cho nên khi sáp nhập lại, đặc biệt với các ngân hàng nhỏ và vừa bị ngân hàng lớn thâu tóm thì số lượng ngân hàng ở Việt Nam sẽ giảm... nghệ, nhân lực điều này vượt quá khả năng của bản thân các ngân hàng nhỏ Sau khi sáp nhập, ngân hàng mới sẽ kế thừa hệ thống khách hàng của các ngân hàng trước nó, khách hàng sẽ được cung cấp những dịch vụ mới hấp dẫn tiện nghi hơn Qua đó làm tăng sự gắn bó của khách hàng với ngân hàng từ đó gián tiếp làm tăng thu nhập cho ngân hàng Hơn nữa thông qua việc tận dụng hệ thông giao dich cũ, ngân hàng mới... các thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàng Khi cả hai ngân hàng đều nhận thấy lợi ích chung tiềm tàng của thương vụ sáp nhập hoặc họ dự doán được tiềm năng phát triển vượt trội trong tương lai, Ban điều hành sẽ ngồi lại với nhau để thương thảo hợp đồng sáp nhập Có những ngân hàng nhỏ và yếu trong thời kì khủng hoảng của nền kinh tế đã tự động tìm đến ngân hàng lớn hơn đề nghị sáp nhập Đồng thời các. .. đồng do các cổ đông lớn bầu vào sẽ hạn chế quyền lực hơn trước sáp nhập Khi cái ‘tôi’ bị đụng chạm các ông chủ lớn của ngân hàng có thể đi ngược với lợi ích của các cổ đông nhằm thoả mãn lợi ích của bản thân mình Vì thế các cổ đông lớn sẽ tìm cách liên kết với nhau để tạo nên thế lực của mình lớn hơn nhằm tìm cách kiểm soát ngân hàng sau M&A Cuộc cạnh tranh sẽ không bao giờ chấm dứt khi tất cả các bên... tận dụng tốt các lợi thế, giá trị ngân hàng mới sẽ lớn hơn nhiều lần phép cộng số học của các ngân hàng bị sáp nhập 1.1.2 Các hạn chế của hoạt động M&A ngân hàng: + Quyền lợi của cổ đông thiểu số bị ảnh hưởng: Trong quá trình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng làm cho quyền lợi của các cổ đông thiểu số bị ảnh hưởng lớn Các quyền lợi và ý kiến của các cổ đông đó có thể bị bỏ qua vì số phiếu của họ không... rộng lĩnh vực kinh doanh… Từ đó làm hiệu quả hoạt động của ngân hàng sau sáp nhập tăng cao, dẫn đến giá trị tài sản ngân hàng tăng lên, giá trị tài sản của cổ đông tăng lên dẫn đến giá trị cổ phiếu của ngân hàng sau sáp nhập sẽ được các cổ đông hiện tại tin tưởng hơn, các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao hơn Do đó việc sáp nhập mua lại không đơn thuần là phép cộng giá trị hai ngân hàng lại với nhau,... cho các cổ đông bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu hay kết hợp cả hai và các cách thức xử lý kế toán thương vụ mua bán 1.7 Đàm phán, kí kết thoả thuận cuối cùng và thực hiện mua bán, sáp nhập Trên cơ sở kết quả của quá trình thứ năm và quá trình định giá, ngân hàng mua bước vào vòng đàm phán thoả thuận cuối cùng với ngân hàng bán Thoả thuận cuối cùng sẽ được lập thành một hợp đồng mua bán Mục tiêu của hợp. .. việc sáp nhập, hợp nhất giữa các ngân hàng Ví dụ tại Đài Loan có thương vụ sáp nhập giữa ngân hàng hợp tác Đài loan và ngân hàng thương mại Chinfon Bank hay vụ sáp nhập tay ba giữa First commercial Bank ;Pan Asia Bank và DahAn Commercial Bank Theo kết quả nghiên cứu của công ty thống kê tài chính Thomson Financial, năm 2005 diễn ra các hoạt động sáp nhập và mua bán công ty với tổng giá trị các hợp đồng... 1.3 Các cách thức thực hiện M&A ngân hàng Các cách thức thực hiện mua lại hợp nhất ngân hàng rất đa dạng phụ thuộc vào quan điểm quản trị của các bên, mục tiêu, cơ cấu sở hữu và các lợi thế của mỗi bên trong từng trường hợp cụ thể Tuy nhiên, theo các thương vụ thâu tóm và sáp nhập trên thế giới thì các cách thức thực hiện M&A gồm có : 1.1 Thương lượng với Hội đồng quản trị và ban điều hành Đây là cách... thuộc vào tình hình thực tế thị trường Trên cơ sơ thống nhất lợi ích của các bên tham gia việc mua bán, sáp nhập được tiến hành Các công văn pháp lý tiếp theo như: bố cáo về ngân hàng mới, gửi thông báo đến các khách hàng, thực hiện đăng kí kinh doanh … sẽ được khẩn trương thực hiện để hoàn tất thương vụ mua bán, sáp nhập ngân hàng 25 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động M&A ngân hàng 1.1 Nhân tố chủ . nghiên cứu khoa học: Sáp nhập, hợp nhất, mua bán (M& ;A) -Giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời kì phục hồi kinh tế  MỤC LỤC LỜI MỞ. Nội DONGA Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội VIB Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế SHB Ngân hàng thương mại Sài Gòn –Hà Nội EXB Ngân hàng TM cổ phần xuất. thương mại cổ phần Phương Đông ABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình SEAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á VP Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh HBB Ngân hàng thương mại nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: sáp nhập, hợp nhất, mua bán (m& a) giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kì phục hồi kinh tế, sáp nhập, hợp nhất, mua bán (m& a) giải pháp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thời kì phục hồi kinh tế,

Từ khóa liên quan