Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian tới

77 475 0
Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian tới

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian tới. Mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi. Chiến lược mở cửa để đưa dần nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới đã được Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện cách đây hơn 13 năm. Một trong nhiều nội dung quan trọng của chính sách mở cửa là chủ trương thu hót vốn đầu tư của nước ngoài và đặc biệt quan trọng là chính sách thu hót vốn trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Thu hót đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phát triển hàng xuất khẩu không chỉ nhằm tăng thêm vốn cho đầu tư phát triển sản xuất mà còn tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cung cấp cho nước nhà những máy móc kỹ thuật và quy trình công nghệ tiên tiến, sản xuất ra nhiều mặt hàng có chất lượng cao, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước, tăng nguồn thu ngoại tệ góp phần ổn định nền tài chính tiền tệ quốc gia, thúc đẩy kinh tế phát triển … Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hót vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam trước thềm thế kỷ 21. Đồng thời cũng là nhân tố quan trọng để đưa đất nước ta từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu trở thành một nước công nghiệp, để đưa chủ trương của Đảng ta xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh sớm trở thành hiện thực. 1 Chuyờn thc tp tt nghip 2.Mc ớch ca ti Mục đích của đề tài Mc ớch nghiờn cu nhm ỏnh giỏ khỏi quỏt v phõn tớch tng th v c im, xu hng u t trc tip nc ngoi vo lnh vc sn xut hng xut khu ca Vit Nam. Nghiờn cu thc trng, xỏc nh tim nng xut khu hng hoỏ ca Vit Nam núi chung v ca Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam núi riờng. T ni dung nghiờn cu v nhng thun li v khú khn trong quỏ trỡnh xut nhp khu hng hoỏ rút ra nhng bi hc thc tin gúp phn nh bộ vo cụng cuc phỏt trin hng xut khu ca nc nh. Qua õy lm sỏng t quỏ trỡnh thu hút cú kt qu vn u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam. Chuyờn phõn tớch c th mụi trng u nc ta, ch trng tng cng hot ng xut nhp khu ca c nc núi chung v xut khu ca Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi núi riờng. Qua ú nhm a ra nhng xut phỏt trin ca Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam trong thi gian ti. 3.Phng phỏp nghiờn cu Phơng pháp nghiên cứu Chuyờn c xõy dng v trỡnh by trờn c s cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc, trong ú cú vn dng lý thuyt kinh t hc hin i v u t v xut nhp khu hng hoỏ. Dựng phng phỏp phõn tớch tng hp, thng kờ v khỏi quỏt hoỏ i tng nghiờn cu t c mc tiờu ra. 4.Kt cu ca chuyờn Kết cấu của chuyên đề Ngoi phn m u, kt lun, danh mc cỏc ti liu tham kho chuyờn gm ba chng: Chng I: Nhng lý lun chung v vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu hng hoỏ Chng II: Thc trng hot ng xut nhp khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu Viglacera. 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương III: Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện chuyên đề này em đã luôn nhận được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của THS. Phạm Văn Hùng cùng các cô chú, anh chị tại Công ty kinh doanh và xuất nhập khẩu Viglacera. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo cùng các cô, chú tại Công ty. Kính chúc các cô, các chú có sức khoẻ và công tác tốt. 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương I Những lý luận chung về vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá I. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.Đầu tư trực tiếp nước ngoài. §Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. 1.1 Khái niệm. • Khái niệm đầu tư. Có nhiều quan niệm khác nhau về đầu tư Có quan niệm cho rằng Đầu tư theo nghĩa rộng, có thể hiểu là quá trình bỏ vốn (bao gồm cả tiền, nguồn lực, thời gian, trí tuệ, công nghệ…) để đạt được mục đích hay mục tiêu nhất định nào đó. Các nhà kinh tế cho rằng: Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu hót về các kết quả nhất định tương lai, lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền, vốn), tài sản vật chất (nhà máy, đường xá…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật…) và nguồn nhân lực có điều kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xuất xã hội. Cho dù đầu tư được quan niệm như thế nào thì bản chất đích thực của hoạt động đầu tư vẫn là sự ứng trước một lượng vốn nhất định (dưới dạng tiền hay hiện vật, hoặc sáng chế phát minh, dây chuyền công nghệ…) 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp để tạo các yếu tố vật chất và lao động, hình thành nên hoạt động kinh doanh: mua máy móc thiết bị, nguyên liệu, thuê mướn nhân công…nhằm thu hót lại một lượng lớn sau hơn một khoảng thời gian nhất định. Đây là hoạt động thường xuyên của mọi nền kinh tế và là nền tảng của sự phát triển của xã hội loại người. Đầu tư nước ngoài là việc các tổ chức và cá nhân nước ngoài đưa vào trong nước vốn dưới dạng tiền hoặc hiện vật được nước nhận đầu tư chấp nhận để sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận. • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI - Foreign Direct Investment) Đầu tư trực tiếp là hoạt động đầu tư mà người có vốn tham gia trực tiếp vào qúa trình điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả, cùng hưởng lợi và cùng chia sẽ rủi ro tuỳ theo kết quả của hoạt động kinh doanh và phần vốn góp. Đây là loại hình đầu tư khá phổ biến hiện nay. • Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài. - Đây là hình thức đầu tư bằng vốn của tư nhân do các chủ đầu tư tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tù chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Hình thức này mang tính khả thi cao, không có những ràng buộc về chính trị, không để lại gánh nặng nợ nần cho kinh tế. - Chủ đầu tư nước ngoài điều hành toàn bộ mọi hoạt động đầu tư nếu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc tham gia điều hành doanh nghiệp liên doanh tuỳ theo tỷ lệ vốn góp của mình. - Thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài, nước chủ nhà có thể tiếp cận được công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm quản lý… là những mục tiêu mà các hình thức khác không giải quyết được. - Nguồn vốn đầu tư này không chỉ bao gồm vốn đầu tư ban đầu của chủ đầu tư dưới hình thức vốn pháp định và trong quá trình hoạt động của nó còn bao gồm cả vốn vay của doanh nghiệp để triển khai hoặc mở rộng dự án cũng như vốn đầu tư từ nguồn lợi nhuận thu được. 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Về thực chất, FDI là sự đầu tư của các Công ty nhằm xây dựng các cơ sở, các chi nhánh ở nước ngoài và làm chủ toàn bộ hay từng phần cơ sở đó. Chỉ có điều ở đây chủ đầu tư phải đóng góp một lượng vốn đủ lớn, đủ để họ có quyền tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 1.2 Lợi thế do đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại Như đã nói ở trên, đầu tư trực tiếp nước ngoài là hình thức đem lại lợi Ých cho cả hai bên đầu tư và bên nhận đầu tư. Tuy nhiên do tính chất của đề tài nên bài viết chỉ tập trung vào phân tích ưu thế do đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại cho bên nhận đầu tư . • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế đất nước. Nền kinh tế nước ta vốn chủ yếu dùa vào sản xuất nông nghiệp là chính và đất nước phải trải qua thời kỳ chiến tranh kéo dài đã làm cho đời sống cuả nhân dân vô cùng khó khăn, gian khổ. Từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương “Đổi mới” nền kinh tế xoá bỏ cơ chế quản lý kế hoạch hoá mang nặng tính tập trung quan liêu bao cấp sang chế độ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế trong nước đã dần dần biến đổi. Trước đây nước ta là một nước chủ yếu sống bằng nông nghiệp mà hàng năm vẫn thiếu ăn, từ khi thực hiện “ đổi mới” nền kinh tế đã có biến đổi to lớn… Nhân dân không còn cảnh đói cơm, rách áo mà đất nước lại có lương thực dư thừa để xuất khẩu…Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tác động tích cực đến nền kinh tế nước ta, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân lao động, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước đạt kết quả tích cực, trong đó có chương trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế đất nước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của một quốc gia và là một giải pháp 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp được xây dựng ở tầm vĩ mô mà công cụ chủ yếu là những biện pháp mạnh mẽ của Nhà nước thông qua những chủ trương, chính sách và pháp luật. Bên cạnh đó muốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công thì những yếu tè nh: Vốn đầu tư, máy móc kỹ thuật và công nghệ, nhân tè con người… cần được quan tâm và phát triển. Những yêu tố giúp cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công một mặt phải dùa vào nội lực của đất nước là chính, song bên cạnh đó cũng cần tranh thủ những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài để phát triển kinh tế đất nước, xu thế này không chỉ được nước ta vận dụng mà còn được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế không chỉ có chuyển dịch cơ cấu theo ngành nghề mà còn chuyển dịch cơ cấu theo vùng lãnh thổ để sao cho sự phát triển giữa các vùng trong một nước được đồng đều, tạo những yếu tố để các vùng phát huy hết những tiềm năng sẵn có, góp phần vào việc phát triển chung của cả nước. • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam góp phần tăng vốn cho đầu tư phát triển và tăng thu nhập quốc dân. Theo nguyên lý chung, muốn có tăng trưởng cao phải có đầu tư cao hay nói cách khác: đầu tư quyết định tăng trưởng. Một số quốc gia khi tiến hành đầu tư để phát triển kinh tế đều phải dùa vào hai nguồn chủ yếu là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn của nước ngoài. Nguồn vốn trong nước là do tích luỹ từ nội tại nền kinh tế có được; nguồn vốn từ bên ngoài là do đi vay của các nước và các tổ chức tài chính quốc tế, nguồn viện trợ không hoàn lại và nguồn quan trọng nhất là từ đầu tư trực tiếp nước ngoài. • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam góp phần trang bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến cho nền kinh tế quốc dân. Khả năng vốn có của đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại những đóng góp quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân nước ta trong những năm qua. 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phía đối tác Việt Nam khi tham gia vào các dự án liên doanh, phần góp vốn của phía Việt Nam chủ yếu là đất đai, nhà xưởng mà phần nhà xưởng khi góp lại ở tình trạng cũ nát và một phần rất nhỏ là vốn bằng tiền. Ngược lại đối với các nhà đầu tư nước ngoài phần vốn góp vào liên doanh lại chủ yếu là hiện kim bằng ngoại tệ, hiện vật là thiết bị, máy móc kỹ thuật và công nghệ, bản quyền, bằng phát minh sáng chế. Phần đóng góp của nước ngoài nêu trên là những lĩnh vực mà nền kinh tế Việt Nam vốn rất thiếu và rất cần được bổ sung để thực hiện chiến lược công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Phát triển đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để phát triển kinh tế đất nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được mở rộng với nhiều hình thức đầu tư như hình thức hợp tác liên doanh gồm phía đối tác Việt Nam và một hoặc nhiều đối tác nước ngoài hay một đối tác nước ngoài và nhiều đối tác phía Việt Nam; hình thức đầu tư với 100% vốn là của nước ngoài Khi các dự án đầu tư được thực hiện thì cũng là lúc các nhà đầu tư nước ngoài đưa các thiết bị kỹ thuật, dây chuyền máy móc và công nghệ… vào Việt Nam để sản xuất kinh doanh. Đi liền với máy móc hiện đại là quy trình công nghệ tiên tiến để vận hành sản xuất kinh doanh. Những người tiếp quản để thực hiện sản xuất kinh doanh Êy có một số rất Ýt là người nước ngoài, số còn lại hầu hết là người Việt Nam. Đây là một thời cơ quan trọng để lực lượng lao động của chúng ta tiếp cận với thiết bị máy móc hiện đại và công nghệ kỹ thuật tiên tiến của thế giới. Trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ tiên tiến đã giúp cho các liên doanh sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ cho xuất khẩu. Đây là một đóng góp tích cực của Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam vào chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu mà Đảng và Nhà nước ta đề ra 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam góp phần đào tạo nhân lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường đã có tác động mạnh mẽ tới mọi tầng líp trong xã hội nước ta, từ các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh đến những người lao động …Để dần phù hợp với cơ chế thị trường thì việc tổ chức lại bộ máy làm việc, đặc biệt tổ chức lại bộ máy trong sản xuất kinh doanh đã được các đơn vị quan tâm giải quyết. Từ thực tế của việc chuyển đổi cơ chế quản lý trong những năm qua cho thấy: Thứ nhất: Khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh cho phù hợp với cơ chế thị trường đã dẫn tới một tình hình chung của các đơn vị này là một lượng lao động đáng kể dư ra mà các đơn vị không có khả năng bố trí được. Thứ hai: Để thực hiện chủ trương bình đẳng trong sản xuất kinh doanh, Nhà nước không thể tiếp tục bù lỗ cho các đơn vị làm ăn kém hiệu quả mà có hướng để các đơn vị này sát nhập hoặc tuyên bố phá sản và như vậy tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng một số lớn lao động sẽ không có việc làm. Thứ ba: Mét mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường đối với Công ty và người lao động của Việt Nam ta còn hết sức mới mẻ, nhu cầu đào tạo, trang bị những kiến thức cần thiết cho người lao động, từ cán bộ quản lý đến những người lao động có tay nghề chuyên môn sao cho phù hợp với cơ chế thị trường là một nhu cầu đòi hỏi có tính chất khách quan và cấp bách của nền kinh tế nước ta. Để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, trong đó có việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, đào tạo một líp người mới có trình độ nghiệp vụ, có tay nghệ kỹ thuật phù hợp với đòi hỏi của nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường thì đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian vừa qua được triển khai cho thấy đã góp phần đắc lực vào việc đào tạo một đội ngò đông đảo những nhà quản lý, những 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp người lao động có trình độ kỹ thuật, có tay nghề cao và giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Từ chính sách mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường thu hót đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mở ra những cơ hội mới để lực lượng lao động trong nước ta tiếp cận với phương thức quản lý và điều hành theo cơ chế thị trường. Đồng thời người lao động nước ta cần được đào tạo, trang bị những kỹ năng vận hành đối với các loại máy móc và quy trình công nghệ hiện đại của thế giới mà trước đó chưa có điều kiện biết tới. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được triển khai đã thu hót hàng trăm nghìn lao động có việc làm ổn định, có thu nhập bình quân khá cao so với thu nhập bình quân của người lao động khác trong nước, tạo ra sự ổn định về đời sống kinh tế, xã hội nước nhà. • Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam những năm qua đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách của Nhà nước. Thực hiện quản lý theo cơ chế thị trường, nguồn thu về tài chính bổ sung vào ngân sách Nhà nước đã có nhiều thay đổi. Phần lớn những khoản nép vào ngân sách trước đây của Công ty nay đã thay bằng các loại thuế. Để duy trì mọi hoạt động của cơ quan Nhà nước bao gồm các cơ quan chính quyền từ Trung ương đến cấp quản lý phường, xã; duy trì hoạt động của các lực lượng vũ trang đến các hệ thống giáo dục đào tạo, dạy nghề, hệ thống an ninh xã hội…tất cả phần lớn đều trông chờ vào nguồn thu ngân sách quốc gia. Nguồn thu ngân sách Nhà nước không những trang trải cho các nhu cầu trên mà còn đóng góp một phần đáng kể vào vốn đầu tư Nhà nước, đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản , công trình cơ sở hạ tầng, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước. 10 [...]... động xuất nhập khẩu hàng hoá 1.Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu hng hoỏ núi chung v xut khu núi riờng Vit Vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu nói riêng ở Việt Nam trong thi gian qua ng v Nh nc ta rt quan tõm n hot ng xut khu, ngay t thi gian u thc hin ng li "i mi" nn kinh t vi ba chng trỡnh kinh t ln trong ú cú... tng kh nng xut khu, cỏc Cụng ty phi t nõng cao nng lc cnh tranh, nh ra mc giỏ thớch hp v linh hot trong Cụng ty, kt hp trong cựng mt mng li s dng cụng ngh cao v Know-How 27 Chuyờn thc tp tt nghip Chng II Thc trng hot ng xut nhp khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu viglacera I.THC TRNG HOT NG XUT NHP KHU CA VIT Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam TRONG THI GIAN VA QUA 1.Nhng yu t tớch... ng xut nhp khu trong nhng nm ti cú chiu hng phỏt trin tt p II NHNG KT QU T C TRONG LNH VC XUT NHP KHU CễNG TY KINH DOANH V XUT NHP KHU VIGLACERA 1.Kt qu hot ng xut nhp khu t c nm Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt đợc năm 2001 Ni dung hot ng xut nhp khu nm 2001 c bỏo cỏo ca Tng cụng ty Viglacera nờu rừ nh sau: "Phn u a tc tng trng xut khu 30 - 32%/ nm, m rng Cụng ty thuc cỏc thnh phn kinh t tham gia... Nhỡn chung giỏ tr xut khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu Viglacera cng nh doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam vn gi c mc tng trng khỏ (khong 11%) 3.Kt qu hot ng xut nhp khu t c nm Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt đợc năm 2003 Theo bỏo cỏo ca Tng cụng ty Viglacera ngy 20/3/2003 nhn nh: " Nm 2003 hot ng xut nhp khu ca Vit Nam núi chung cng nh Cụng ty núi riờng vn cũn tip tc i mt vi... thu li nhun 2.2 Phõn loi doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi u t nc ngoi c thụng qua nhiu hỡnh thc nh: hp ng hp tỏc kinh doanh; doanh nghip liờn doanh, doanh nghip 100% vn u t nc ngoi; hp ng xõy dựng - kinh doanh - chuyn giao (BOT) Ngoi ra cỏc nh u t nc ngoi cũn c u t vo cỏc khu cụng nghip, khu ch xut, khu cụng ngh cao di cỏc hỡnh thc hp ng hp tỏc kinh doanh, liờn doanh hoc doanh nghip 100% vn nc ngoi... cực tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam Vo u nhng nm 80, trc tỡnh hỡnh ngy cng khú khn ca nn kinh t trong nc nh: nụng nghip b mt mựa liờn tip, nờn nhiu vựng ó lõm vo tỡnh trng thiu lng thc v thc phm, hng hoỏ trờn th trng ni a khan him do sn xut khụng cung cp cho nhu cu ca ngi dõn, ng tin trong nc b mt giỏ nghiờm trng lm cho lm phỏp tng cao Ti cỏc nc bn hng truyn thng ca ta trong khi... hng ti cỏc hot ng kinh doanh quc t cú th tham gia vo hot ng thng mi quc t thỡ trc ht doanh nghip phi hiu rừ mụi trng phỏp lut chớnh quc gia mỡnh v quc gia ca i tỏc cựng cỏc thụng l quc t hin hnh, vỡ chớnh cỏc yu t phỏp lut cú th to iu kin cho doanh nghip m rng th trng, to ra cỏc c hi mi cho doanh nghip tng doanh s bỏn hng, tng li nhun kinh doanh, khai thỏc c cỏc c hi trong kinh doanh, m rng hot ng... gúp phn c lc vo vic phỏt trin kinh t t nc, phỏt trin hot ng xut nhp khu ca nc nh 30 Chuyờn thc tp tt nghip - Trong bi cnh nn kinh t th gii phỏt trin tng i n nh ó gúp phn to iu kin thun li cho hot ng xut nhp khu ca Vit Nam phỏt trin Do mt c im quan trng ca nn kinh t hng ngoi l nn kinh t trong nc cú phn ph thuc vo s thng trm ca nn kinh t bờn ngoi, trong thi gian u m ca, nn kinh t nc ta ó tranh th c nhng... hiu, an ton v sinh Nn kinh t k hoch hoỏ tp trung chuyn dn sang nn kinh t th trng, Vit Nam cng nh cỏc nc tin hnh Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển dần sang nền kinh tế thị trờng, Việt Nam cũng nh các nớc tiến hành m ca nn kinh t vi s h tr v giỏ ca Nh nc, to ra mt c ch nh giỏ theo th trng S chuyn i ny nh hng ti cng cnh tranh gia Cụng ty ang hot ng v m ra cỏc c hụ kinh doanh mi trong cỏc th trng... thc tp tt nghip 2 .Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi Doanh nghiệp có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài 2.1 Khỏi nim Doanh nghip l ch th kinh t c lp, cú t cỏch phỏp nhõn, thc hin cỏc hot ng kinh doanh trờn th trng nhm mc ớch lm tng giỏ tr ti sn ca ch s hu Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi l doanh nghip s dng vn di dng tin hoc hin vt ca cỏc t chc cỏ nhõn nc ngoi vo hot ng sn xut kinh doanh nhm thu li . thực t p t t nghiệp Các giải pháp nhằm thúc đẩy ho t động xu t khẩu của Công ty kinh doanh và xu t nhập khẩu Viglacera trong thời gian t i. Mở đầu 1 .T nh cấp thi t của đề t i. T nh cÊp thi t. hot ng xut nhp khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu Viglacera. 2 Chuyên đề thực t p t t nghiệp Chương III: Các giải pháp nhằm thúc đẩy ho t động xu t khẩu của Công ty kinh doanh và xu t nhập. quan, thi t lập các quan hệ là sự t c động mang t nh t ch cực, làm t ng cường sự liên k t các thị trường và thúc đẩy t c độ t ng trưởng của ho t động xu t nhập khẩu. Chính sách của Chính phủ đặt

Ngày đăng: 06/02/2015, 07:03

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Cỏc gii phỏp nhm thỳc y hot ng xut khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu Viglacera trong thi gian ti.

 • M u

 • Chng I

 • Nhng lý lun chung v vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut

 • nhp khu hng hoỏ

  • I. U T TRC TIP NC NGOI V HOT NG XUT NHP KHU

   • 1.u t trc tip nc ngoi. Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

    • 1.1 Khỏi nim.

    • 1.2 Li th do u t trc tip nc ngoi mang li

   • 2.Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

    • 2.1 Khỏi nim.

    • 2.2. Phõn loi doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi

   • 3.Hot ng xut nhp khu Hoạt động xuất nhập khẩu

    • 3.1. Khỏi nim

    • 3.2 Vai trũ ca hot ng xut nhp khu i vi nn kinh t quc dõn

    • 3.3. Cỏc yu t nh hng ti hot ng xut nhp khu

  • II.VAI TRề CA U T TRC TIP NC NGOI I VI HOT NG XUT NHP KHU HNG HO Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá

   • 1.Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu hng hoỏ núi chung v xut khu núi riờng Vit Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nói chung và xuất khẩu nói riêng ở Việt Nam trong thi gian qua.

   • 2. Mt s vớ d minh ho

 • Chng II

 • Thc trng hot ng xut nhp khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu viglacera

  • I.THC TRNG HOT NG XUT NHP KHU CA VIT Thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam TRONG THI GIAN VA QUA.

   • 1.Nhng yu t tớch cc tỏc ng ti hot ng xut nhp khu ca Vit Những yếu tố tích cực tác động tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

   • II. NHNG KT QU T C TRONG LNH VC XUT NHP KHU CễNG TY KINH DOANH V XUT NHP KHU VIGLACERA.

    • 1.Kt qu hot ng xut nhp khu t c nm Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 2001

    • 2. Kt qu hot ng xut nhp khu t c nm Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 2002

     • Theo bỏo cỏo ca Tng cụng ty Viglacera ngy 20/3/2002 Kim ngch xut khu nm 2002 t 9,361 t USD bng 91% k hoch ra (k hoch c Tng cụng ty iu chnh) v ch tng di 2 ch s. Trong s ny, ch yu thay i trong xut khu vt liu xõy dng: 7,332 t USD chim 78,3% tng giỏ tr v gim 1% so vi nm 2001". Cũng theo bỏo cỏo ny, kt qu xut khu cỏc mt hng chớnh, xp theo th t giỏ tr t cao n thp như sau:

    • 3.Kt qu hot ng xut nhp khu t c nm Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu đạt được năm 2003

   • III. NHNG HN CH V NGUYấN NHN TRONG VIC TIN HNH HOT NG XUT KHU.

    • 1. V qun lý Nh nc Về quản lý Nhà nước

    • 2. V phớa Cụng ty Về phía Công ty

 • Chng III

 • Cỏc gii phỏp nhm thỳc y hot ng xut khu ca Cụng ty kinh doanh v xut nhp khu viglacera trong thi gian ti

  • I.CC GII PHP T PHA NH NC. Các giải pháp từ phía Nhà nước.

   • 1.Quỏn trit quan im ca ng v phỏt trin kinh t i ngoi. Quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế đối ngoại.

   • 2.Hon thin h thng phỏp lut v u t nc ngoi. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư nước ngoài.

   • 3.Hon thin h thng chớnh sỏch ci thin mụi trng kinh doanh mụi trng u t. Hoàn thiện hệ thống chính sách cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư.

   • 4.Hon thin h thng chớnh sỏch v phỏp lut kinh t v xut khu. Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế về xuất khẩu.

   • 5.Xõy dng hnh lang phỏp lý thng nht, cú hiu lc. Xây dựng hành lang pháp lý thống nhất, có hiệu lực.

   • 6.u tiờn vn u t nc ngoi phc v cho xut khu. Ưu tiên vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho xuất khẩu.

   • 7.Ci tin th tc hnh chớnh. Cải tiến thủ tục hành chính.

   • 8.Xõy dng c ch xỳc tin thng mi, cung cp thụng tin h tr xut khu Xây dựng cơ chế xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu

   • 9.Cụng tỏc o to cỏn b Công tác đào tạo cán bộ

  • II.CC GII PHP T PHA Các giải pháp từ phía CễNG TY

   • 1.Cng c v phỏt huy tim nng ca doanh nghip Củng cố và phát huy tiềm năng của doanh nghiệp

   • 2.Ch ng tỡm kim th trng, bn hng Chủ động tìm kiếm thị trường, bạn hàng

   • 3.a dng hoỏ loi hỡnh kinh doanh - mt hng kinh doanh Đa dạng hoá loại hình kinh doanh - mặt hàng kinh doanh

 • Kt lun

 • Danh mc ti liu tham kho

 • Mc lc

 • M u 1

 • Chng I : Nhng lý lun chung v vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu

 • hng hoỏ 3

  • I.u t trc tip nc ngoi v hot ng xut nhp khu 3

   • 1. u t trc tip nc ngoi. 3

    • 1.1 Khỏi nim. 3

    • 1.2 Li th do u t trc tip nc ngoi mang li 5

   • 2.Doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi 9

    • 2.1 Khỏi nim. 9

    • 2.2 Phõn loi doanh nghip cú vn u t trc tip nc ngoi 10

    • 3.1. Khỏi nim 12

    • 3.2. Vai trũ ca hot ng xut nhp khu i vi nn kinh t quc dõn. 13

    • 3.3 Cỏc yu t nh hng ti hot ng xut nhp khu 14

  • II. Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu hng hoỏ 19

   • 1.Vai trũ ca u t trc tip nc ngoi i vi hot ng xut nhp khu hng hoỏ núi chung v xut khu núi riờng Vit Nam trong thi gian qua. 19

 • Chng II : Thc trng hot ng xut nhp khu ca cụng ty kinh doanh va xut nhp khu Viglacera26 26

  • I.Thc trng hot ng xut nhp khu ca Vit Nam trong thi gian va qua.26 26

 • Chng III : Cỏc gii phỏp nhm thỳc y hot ng xut khu ca cụng ty kinh doanh v xut nhp khu viglacera trong thi gian ti41 41

  • I.Cỏc gii phỏp t phớa Nh nc. 41

   • 1.Quỏn trit quan im ca ng v phỏt trin kinh t i ngoi. 41

   • 2.Hon thin h thng phỏp lut v u t nc ngoi. 44

   • 3.Hon thin h thng chớnh sỏch ci thin mụi trng kinh doanh mụi trng u t. 47

   • 4.Hon thin h thng chớnh sỏch v phỏp lut kinh t v

   • xut khu. 52

   • 5.Xõy dng hnh lang phỏp lý thng nht, cú hiu lc. 53

   • 6.u tiờn vn u t nc ngoi phc v cho xut khu. 55

   • 7.Ci tin th tc hnh chớnh. 56

   • 8.Xõy dng c ch xỳc tin thng mi, cung cp thụng tin h tr xut khu 56

   • 9.Cụng tỏc o to cỏn b 57

  • II.Cỏc gii phỏp t phớa cụng ty 58

 • Kt lun 67

 • Chng III : Cỏc gii phỏp nhm thỳc y hot ng xut khu ca cụng ty kinh doanh v xut nhp khu viglacera trong thi gian ti41 41

  • I.Cỏc gii phỏp t phớa Nh nc. 41

   • 1.Quỏn trit quan im ca ng v phỏt trin kinh t i ngoi. 41

   • 2.Hon thin h thng phỏp lut v u t nc ngoi. 44

   • 3.Hon thin h thng chớnh sỏch ci thin mụi trng kinh doanh mụi trng u t. 47

   • 4.Hon thin h thng chớnh sỏch v phỏp lut kinh t v

   • xut khu. 52

   • 5.Xõy dng hnh lang phỏp lý thng nht, cú hiu lc. 53

   • 6.u tiờn vn u t nc ngoi phc v cho xut khu. 55

   • 7.Ci tin th tc hnh chớnh. 56

   • 8.Xõy dng c ch xỳc tin thng mi, cung cp thụng tin h tr xut khu 56

   • 9.Cụng tỏc o to cỏn b 57

  • II.Cỏc gii phỏp t phớa cụng ty 58

 • Kt lun 67

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan