Đề tài: Tìm hiểu hoạt động tổ chức và quản lý chuỗi phân phối trong hoạt động bán hàng của công ty Vinamilk

10 696 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 23:14

Đề tài Tìm hiểu hoạt động tổ chức và quản lý chuỗi phân phối trong hoạt động bán hàng của công ty Vinamilk thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: công ty Vinamilk, tổ chức kênh phân phối của công ty vinamilk, quản lý kênh phân phối của công ty vinamilk. www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn TR NG Đ I H C ĐÀ L TƯỜ Ạ Ọ Ạ KINH T - QU N TR KINH DOANHẾ Ả Ị QU N TR BÁN HÀNGẢ Ị Đ TÀI: TÌM HI U HO T Ề Ể Ạ Đ NG T CH C VÀ QU N Ộ Ổ Ứ Ả LÝ CHU I PHÂN PH I Ỗ Ố TRONG HO T Đ NG BÁN Ạ Ộ HÀNG C A CÔNG TY Ủ VINAMILK www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn QU N TR BÁN HÀNGẢ Ị Đ TÀIỀ : TÌM HI U HO T Đ NG T CH C VÀ QU N LÝ Ể Ạ Ộ Ổ Ứ Ả CHU I PHÂN PH I TRONG HO T Đ NG BÁN HÀNG Ỗ Ố Ạ Ộ C A CÔNG TY VINAMILKỦ Nhóm Newfly 1. Ph m Tu n Anh ạ ấ 1111729 2. Tr n Xuân Tri u ầ ệ 1110512 3. Nguy n Th Thùy H ng ễ ị ươ 1111744 4. Phan Th H u ị ậ 1112179 5. Nguy n Thúy Ph ng ễ ượ 1110486 6. Nguy n Th Sang ễ ị 1112186 7. Nguy n Thùy Di m ễ ễ 8. Đ ng Th Ph ng Trangặ ị ươ NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Công ty VINAMILK T ch c kênh phân ph i c a công ty ổ ứ ố ủ VINAMILK Quản lý kênh phân phối của cty VINAMILK 1 2 3 Tìm hi u ho t đ ng t ch c và qu n lý chu i phân ph i ể ạ ộ ổ ứ ả ỗ ố trong ho t đ ng bán hàng c a công ty VINAMILKạ ộ ủ NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Tìm hi u chung v công ty VINAMILKể ề a. Công ty VINAMILK v Vinamilk là tên g i t t c a Công ty C ph n S a Vi t ọ ắ ủ ổ ầ ữ ệ Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) v Thành l p năm 1976, lúc đ u mang tênậ ầ Công ty S a – Cà Phê Mi n Nam.ữ ề v Năm 1982, công ty S a – Cà phê Mi n Namữ ề đ c chuy n giao v b công nghi pượ ể ề ộ ệ th c ph m và đ i tên thành xí nghi p liênự ẩ ổ ệ hi p S a - Cà phê – Bánh k o ệ ữ ẹ b. S n Ph m công ty VINAMILKả ẩ Vinamilk cung c p các s n ph m g m có s a t i, s a chua, s a ấ ả ẩ ồ ữ ươ ữ ữ đ c, s a b t, b t dinh d ng, kem, các lo i n c gi i khát.ặ ữ ộ ộ ưỡ ạ ướ ả NF www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Tìm hi u chung v công ty VINAMILKể ề Tên đ y đầ ủ Công ty c ph n s a Vi t Namổ ầ ữ ệ Tên vi t t tế ắ Vinamilk Logo Tr sụ ở 36- 38 Ngô Đ c K , ứ ế Qu n 1,TP H Chí Minhậ ồ Văn phòng giao d chị 184-186-188 Nguy n Đình Chi u, ễ ể Qu n 3, TP H Chí Minhậ ồ S đi n tho iố ệ ạ (08)9300 358 Fax: (08) 9305 206 Web site www.vinamilk.com.vn Email vinamilk@vinamilk.com.vn NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn M t s hình nh v Công Ty VINAMILKộ ố ả ề v 10 Tân Trào, Ph ng Tân Phú, Qu n 7, TPHCMườ ậ NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn S Đ C C U S N PH M S A Ơ Ồ Ơ Ấ Ả Ẩ Ữ NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn CÁC LO I S N PH M C A VINAMILK Ạ Ả Ẩ Ủ PHÔ MAI SỮA CHUA SỮA TƯƠI KEM NƯỚC ÉP TRÁI CÂY NHÓM SẢN PHẨM SỮA DIELAC SỮA ĐẶC SỮA ĐẬU NÀNH NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn M t s hình nh v s n ph m c a công ộ ố ả ề ả ẩ ủ ty VINAMILK NF www.trungtamtinhoc.edu.vnwww.trungtamtinhoc.edu.vn M t s hình nh v s n ph m c a ộ ố ả ề ả ẩ ủ công ty VINAMILK NF

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan