0

một số biện pháp nhằm thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường

16 1,711 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:07

O PHẠM VĂM TỚI (Trường THPT Võ Thò Sáu) Giải B PHẦN I: MỞ ĐẦU Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lí trường học; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng không những góp phần tạo ra động lực cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt mà qua phong trào đó, những nhân tố tích cực được phát hiện và khen thưởng kòp thời sẽ tác động không nhỏ động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sự say mê sáng tạo của đội ngũ thầy cô giáo, góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ công tác và nâng cao chất lượng giáo dục. Lúc sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày” và Người cũng chỉ rõ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay, trước những thời cơ v à thách thức vô cùng to lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vò trí hết sức quan trọng. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong những năm gần đây vẫn còn những bất cập. Vẫn còn một số tập thể, cá nhân chưa thực sự coi trọng và quan tâm đúng mức công tác thi đua khen thưởng, nên các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa thiết thực và hiệu quả. Vẫn còn tư tưởng chỉ chú trọng khen thưởng mà coi nhẹ phát động và tổ chức các phong trào thi đua; đề xuất khen thưởng tràn lan, mất tính chất lựa chọn tiêu biểu. Trường THPT Võ Thò Sáu cũng không nằm ngoài những bất cập đó. Những năm học trước đây, việc tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại trường chưa được coi trọng đúng mức. Trong công tác thi đua khen thưởng chưa có đònh hướng cụ thể trong từng năm học và trong từng đợt ngắn hạn; khi kết thúc một chương trình công tác hoặc cuối học kì, cuối năm học, lúc xét bình xét thi đua, thường làm theo cảm tính. Cách làm như vậy không những không động viên, khích lệ được 1 tinh thần hăng say, lao động, sáng tạo của người lao động mà còn gây nên những tác dụng ngược lại với mục đích thi đua. Qua khảo sát kết quả công tác thi đua khen thưởng của trường trong hai năm h o ï c 2005-2006 và 2006-2007, mỗi năm chỉ có từ 1 đến 2 chiến só thi đua cơ sở, chủ yếu tập trung ở cán bộ quản lí trường học trong khi đó chủ thể của quá trình giáo dục là đội ngũ thầy cô giáo thì ít khi nhận được danh hiệu thi đua này; chưa có giáo viên nào được tặng Bằng khen của UBND tỉnh hoặc của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được phân công v ề làm công tác quản lí tại trường THPT V õ Thò Sáu, từ năm học 2007-2008, tôi đã phối hợp với Công đoàn cơ sở, từng bước nghiên cứu lập kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và hoàn thiện dần trong các năm học sau. Bước đầu đã thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong đơn vò. Số học sinh có hạnh kiểm yếu đã giảm dần, nề nếp và đạo đức của học sinh đã có chuyển biến rõ nét, học sinh đã biết chào hỏi, hiện tượng học sinh tham gia đánh nhau đã giảm hẳn. Số học sinh có học lực trên trung bình tăng, hằng năm đều có học sinh giỏi bộ môn vòng tỉnh. Số giáo viên đạt danh hiệu cao đã tăng và đã được tặng bằng khen của UBND tỉnh hoặc của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Như vậy, việc tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, không phải là một việc tùy tiện thực hiện theo chủ quan, theo sở thích của một cá nhân hay đơn vò nào mà là trách nhiệm của các cấp quản lí giáo dục, đội ngũ thầy cố giáo, học sinh và các lực lượng giáo dục khác. Bản thân đã thực hiện các biện pháp v à mang lại hiệu quả bước đầu tại trường THPT V õ Thò Sáu nên chúng tôi mạnh dạn tổng kết kinh nghiệm của mình nhằm góp phần đưa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của trường ngày càng đi lên. Chúng tôi nghó rằng, sáng kiến kinh nghiệm này không những áp dụng có hiệu quả tại trường, là đơn vò còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đầu vào của học sinh hằng năm có điểm tuyển là thấp, mà còn có thể áp dụng cho các có sở giáo dục khác. PHẦN II: NỘI DUNG I- CƠ SỞ LÍ LUẬN: Chủ tòch Hồ Chí Minh kính yêu đã cho chúng ta những kho tàng trí tuệ vô giá, trong đó có tư tưởng về thi đua yêu nước. Người dạy: “ Thi đua góp phần cải tạo con người, vì nó là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”. “Thi đua làm hạn chế mặt xấu và làm tăng mặt tốt, mặt tích cực trong mỗi con người”. “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua”. 2 Trong nhiều bài nói, bài viết, thư khen của Chủ tòch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, Người thường dạy: Đã thi đua thì phải có khen thưởng, “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Thi đua và khen thưởng phải luôn gắn bó với nhau, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Trên cơ sở thi đua, có thể chọn lựa những cá nhân và tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để kòp thời khen thưởng. Đồng thời, khen thưởng đúng người, đúng việc thì sẽ động viên v a ø thúc đẩy phong trào thi đua. Vì vậy, trong các phương pháp cách mạng, Chủ tòch Hồ Chí Minh coi thi đua và khen thưởng không những là động lực phát triển xã hội mà còn là công cụ quản lí của nhà nước, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ng ày , ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lónh vực. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. Mục tiêu của thi đua là nhằm tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống, thế mạnh, khả năng, năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “ Công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, năng động, lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành giáo dục” (Thông tư 21/2008/TT- BGDĐT). II- THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: Trong những năn trước đây, nhiều giáo viên, nhân viên v a ø kể cả cán bộ quản lí, do nhiều lí do khác nhau, không nắm vững các quy đònh cơ bản của Luật thi đua, khen thưởng; các hướng dẫn của ngành về công tác thi đua, khen thưởng; thậm chí nhiều giáo viên không nắm rõ các danh hiệu thi đua và điều kiện cần thiết để được công nhận danh hiệu đó thì làm sao có cơ sở phấn đấu thi đua dạy tốt !? Đa số học sinh của trường có đầu vào thấp, học lực yếu; thái độ và động cơ học tập của học sinh còn hạn chế; chất lượng giảng dạy không thể nào cao hơn hoặc bằng bình quân chung của thò xã ( vì thò xã Châu Đốc chỉ có 2 trường THPT V õ Thò Sáu và Thủ Khoa Nghóa ) nên phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng của đội ngũ giáo viên vì cho rằng có phấn đấu, cố gắng đến đâu cũng khó đạt được tiêu chí thi đua về chất lượng giảng dạy. 3 Việc bình x ét thi đua của trường trước đây không có tiêu chí rõ ràng nên việc xét duyệt các danh hiệu thi đua cuối năm thường mang tính chủ quan của một vài cá nhân. Một thực trạng khác cũng làm cho các cá nhân mặc dù rất tích cực, hoàn thành tốt công tác nhưng ngại đăng kí thi đua vì sợ phải viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc dự thi giáo viên dạy giỏi. Thực tế, năm học 2005-2006 và 2006-2007, cả trường chỉ có từ 2 đến 3 sáng kiến kinh nghiệm và một vài giáo viên dạy giỏi cấp trường. Công tác thi đua khen thưởng của trường trong những năm trước đây có nhiều bất cập. Các danh hiệu thi đua cao chỉ tập trung ở một vài cán bộ quản lí còn những cá nhân trực tiếp giảng dạy thì rất ít hoặc không có; dẫn đến sự động viên không thiết thực, giảm ý nghóa của phong trào thi đua. III- CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: Để đònh hướng công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của năm học. Căn cứ nhiệm vụ năm học của ngành, chúng tôi tổ chức họp liên tòch bộ tứ do Chi ủy chủ trì để đònh hình các nội dung tư tưởng, nội dung công tác, yêu cầu chất lượng qua từng mốc thời gian thi đua cụ thể, nội dung thi đua suốt năm học và mỗi đợt. Nội dung kế hoạch thi đua thường bao gồm: Thi đua thường xuyên : Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động, nhằm thực hiện tốt nhất công việc hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của đơn vò. Trên cơ sở kế hoạch chung, Ban chấp hành Công đoàn quán triệt, xác đònh nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, cá nhân. Công đoàn chủ trì mở hội nghò cán bộ, viên chức để chính quyền trình bày dự thảo kế hoạch; thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch và chương trình công tác trong năm học. Công đoàn tổ chức kí cam kết giao ước thi đua, đăng kí thi đua, đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng dạy học tự làm. Thi đua theo đợt: Là hình thức thi đua do ngành, trường phát động nhằm 4 thực hiện các chuyên đề, chương trình, đề án hoặc giải quyết những nhiệm vụ đột xuất trong một thời gian nhất đònh như : Hội thi giáo viên dạy giỏi, thi học sinh giỏi, hội thi văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), các chủ điểm giáo dục nhân ngày 20/11, 22/12, 8/ 3, 26/3,… Chúng tôi chia thành 4 đợt trong năm học: Đợt 1 ( từ đầu năm học đến 20/11 ): Chủ đề “Tích cực giảng dạy-học tập, tổ chức hoạt động v ăn nghệ, TDTT chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (NGVN) 20/ 11”. Nội dung: Đối với giáo viên, viên chức: Ổn đònh tổ chức, xây dựng các kế hoạch đầu năm; giảng dạy đúng chương trình, đảm bảo ngày giờ công; chú trọng đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin trong giảng dạy; Viên chức hành chính và bộ phận phục vụ giảng dạy đảm bảo năng suất lao động, tiết kiệm, an toàn trật tự trường học; tham gia thao giảng, dự giờ; tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi; tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, TDTT; Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ khác. Đối với học sinh : Ổn đònh nề nếp, chấp hành nghiêm túc nội qui, rèn luyện hạnh kiểm tốt; tích cực học tập, phấn đấu vào đội tuyển học sinh giỏi; phòng chống ma túy xâm nhập trường học; tích cực tham gia hoạt động TDTT, văn nghệ chào mừng ngày NGVN; đảm bảo an toàn giao thông. Đợt 2 ( từ sau 20/11 đến hết học kì I): Chủ đề “ Nâng cao chất lượng giảng dạy-học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ HK1”. Nội dung: Đối với giáo viên, viên chức : Thực hiện nhiệm vụ chung như giai đoạn 1, không vi phạm các qui đònh chuyên môn và qui đònh về đạo đức nhà giáo. Giảng dạy đạt kết quả cao trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong kiểm tra học kì 1. Coi thi, chấm thi học kì nghiêm túc. Hoàn thành các chỉ tiêu qui đònh về dự giờ thao giảng, hoàn thành điểm số đúng qui đònh. Đối với học sinh: Rèn luyện hạnh kiểm tốt, học tập đạt khá giỏi trong học k ỳ 1. Phấn đấu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục phòng chống ma túy v à các tệ nạn xã hội xâm nhập trường, đảm bảo an toàn giao thông. Đợt 3 (từ đầu học kì II đến 26/3 ): Chủ đề “ Tích cực giảng dạy-học tập, hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và sinh nhật Đoàn TNCS 26/3” 5 Đối với giáo viên, viên chức : Thực hiện nhiệm vụ chung như đợt 1, 2. Tham gia thao giảng, hội giảng. Tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, các hoạt động kỉ niệm 8/3, 26/3. Đối với học sinh: Tiếp tục rèn luyện hạnh kiểm tốt và phấn đấu học giỏi. Đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong học tập và sinh hoạt. Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Đợt 4 ( từ sau 26/3 đến hết năm học): Chủ đề “ Tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” Đối với giáo viên, viên chức : Thực hiện tốt nhiệm vụ chung như đợt 1, 2, 3. Giáo viên bảo đảm hoàn tất chương trình đúng qui đònh. Viên chức bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phân công. Hoàn thành điểm số hồ sơ, sổ sách đúng hạn. Coi thi, chấm thi học kì nghiêm túc. Phấn đấu đạt danh hiệu LĐ tiên tiến, CSTĐ, giáo viên dạy giỏi cấp trường, tỉnh. Đối với học sinh: Phấn đấu đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến vào cuối năm học. Học sinh 12 phấn đấu dự thi tốt nghiệp đạt kết quả cao. Học sinh các lớp khác phấn đấu đủ điều kiện lên lớp thẳng. Tiếp tục phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. 2- Xây dựng bộ tiêu chí thi đua của đơn vò: Thực tế trong những năm qua trước đây, ngoài các văn bản hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng, đơn vò không xây dựng các tiêu chí cụ thể áp dụng cho đơn vò; vì thế việc đánh giá thi đua thường dựa trên một số ý kiến cảm tính và các danh hiệu thi đua thường tập trung vào một vài cá nhân là cán bộ quản lí. Kết quả thi đua không phản ảnh được hoạt động dạy và học, sự phấn đấu của các cá nhân và tập thể ; từ đó dẫn đến khen thưởng không chính xác, không có tính thuyết phục, làm giảm giá trò của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, làm mất tác dụng giáo dục, động viên của thi đua, khen thưởng. Cách làm như vậy không những không động viên, khích lệ được tinh thần hăng say, lao động, sáng tạo của người lao động mà còn gây nên những tác dụng ngược lại với mục đích thi đua. Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo tính công bằng hợp lí trong công tác thi đua, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác thi đua khen thưởng là xây dựng chương trình, có đăng kí thi đua, có nội dung thi đua và có những tiêu chí thi đua cụ thể. Chúng tôi đã bàn bạc trong Ban chấp hành Công doàn, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thi đua sát với tình hình của đơn vò; các tổ Công đoàn thảo luận và góp ý; tập thể sư phạm biểu quyết và thực hiện. Trong bộ tiêu chí 6 này, ngoài các tiêu chí quy đònh trong các văn bản hướng dẫn của Sở, trường đã cụ thể hóa thêm mo ä ït số vấn đề như s a u : Thí dụ, đối với danh hiệu thi đua của cá nhân: - Hoàn thành nhiệm vụ : Ngoài các tiêu chí theo quy đònh, cá nhân phải đảm bảo việc tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trò, Nghò quyết, không nghỉ quá 50% thời gian học (trừ trường hợp có những lí do thật đặc biệt được xác minh đúng); có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy đònh; 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại trung bình (TB) trở lên trong đó 50% trở lên xếp loại khá trở lên; không gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và tính điểm; 100% giờ dạy được đánh giá từ TB trở lên; trong năm học: Nghỉ có lí do chính đáng không quá 40 ngày ( không xét những trường hợp nghỉ chế độ thai sản ở cả 2 học kì ), không để trống quá 3 tiết ( trừ trường hợp có những lí do thật đặc biệt được xác minh đúng ). Lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên không quá 3 lần. Lên lớp, vào họp muộn dưới 20 phút không quá 5 lần. - Danh hiệu lao động tiên tiến : Ngoài các tiêu chí theo quy đònh cá nhân phải đảm bảo việc tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trò, Nghò quyết không nghỉ quá 35% thời gian học (trừ trường hợp có những lí do thật đặc biệt được xác minh đúng); có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy đònh; có 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại khá trở lên trong đó 50% trở lên xếp loại tốt; 100% giờ dạy được đánh giá từ khá trở lên; dạy đúng theo PPCT, tiến hành kiểm tra, chấm điểm , tính điểm, vào điểm (sổ điểm và học bạ), ghi, kí sổ đầu bài, đúng quy đònh và thời gian theo kế hoạch của nhà trường. Trong năm học, không nghỉ quá 5 ngày, không để trống tiết (trừ trường hợp có những lí do thật đặc biệt được xác minh đúng). Lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên không quá 1 lần lên lớp, vào họp muộn từ 10 phút đến dưới 20 phút không quá 2 lần. Lên lớp, vào họp muộn dưới 10 phút không quá 3 lần. - Danh hiệu chiến só thi đua cấp cơ sở : Ngoài các tiêu chí theo quy đònh, cá nhân phải đảm bảo thêm các tiêu chí: Trong năm học: Không nghỉ quá 5 ngày ; không để trống tiết (trừ trường hợp có những lí do thật đặc biệt được xác minh đúng); không lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên; lên lớp, vào họp muộn từ 10 phút đến dưới 20 phút không quá 1 lần; lên lớp, vào họp muộn dưới 10 phút không quá 2 lần. - Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: Được xét cho những cá nhân làm công tác GVCN đạt đủ các tiêu chuẩn sau: Phải đạt danh hiệu thi đua từ “Lao động tiên tiến” trở lên; nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác chủ nhiệm lớp, đư ợc học sinh lớp chủ nhiệm tín nhiệm; tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự phát 7 triển của cả lớp; trong năm học phải đến được các gia đình học sinh của lớp có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cá biệt; có những biện pháp giáo dục tập thể lớp tiến bộ được sự công nhận của nhà trường ( Đặc biệt là sự tiến bộ của những học sinh cá biệt). Phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh. Đối với các danh hiệu thi đua tập thể, chúng tôi cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở. Đối với học sinh, ngoài việc áp dụng Quy chế 40, 51 về xếp loại học lực và hạnh kiểm , chúng tôi cũng đã xây dựng các tiêu chí cụ thể để xép loại hạnh kiểm và qua đó làm cơ sở để tặng danh hiệu thi đua cho học sinh ở cuối học kỳ I và cuối năm. 3- Tổ chức học tập và quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua; tổ chức công tác vận động và tuyên truyền: Một thực tế đang tồn tại trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường trong những năm trước đây là thiếu thông tin về công tác thi đua khen thưởng như về mục đích yêu cầu, các tiêu chuẩn để được công nhận danh hiệu thi đua, về việc thực hiện hồ sơ thi đua khen thưởng nên việc tham gia, đăng kí không khí thế, thậm chí có biểu hiện dè bỉu đối với các đồng chí tích cực và tham gia tốt công tác này. Để khắc phục nhược điểm trên, từ năm học 2007-2008, hằng năm vào đầu năm học trường đã phối họp với Công đoàn quán triệt các văn bản hướng dẫn của trên về công tác thi đua khen thưởng, như giới thiệu Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/ 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày14/06/ 2005; giới thiệu Nghò đònh số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ Quy đònh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; giới thiệu Thông tư 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22/04/2008 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thi đua khen thưởng (TĐKT) ngành giáo dục. Triển khai Hướng dẫn số 83/HD-GDĐT ngày 29/11/2007 và Hướng dẫn số 476/GDĐT-VP ngày 18/04/2008 ( năm học 2007-2008), Hướng dẫn số 52/HD-GDĐT ngày 23/09/2008 và Hướng dẫn số 673/GDĐT-VP ngày 21/05/2009 (năm học 2008- 2009), Hướng dẫn số 50/HD-SGDĐT ngày 15/09/2009 (năm học 2009-2010). Đến nay, các tổ bộ môn, tổ Công đoàn đã có đủ các văn bản phục vụ tốt cho công tác thi đua khen thưởng. Tất cả các văn bản hướng dẫn v ề công tác thi đua khen thưởng, chúng tôi đều 8 tổ chức triển khai và sao lưu cho các bộ phận, tổ chuyên môn. 4- Tổ chức nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và tự làm đồ dùng dạy học: Một thực tế khác cũng làm cho các cá nhân ngán ngại đăng kí thi đua là việc viết sáng kiến kinh nghiệm, mặc dù đa số các cá nhân đó là rất tích cực, hoàn thành tốt các công tác được giao. Để khắc phục tình trạng trên, từ đầu năm học chúng tôi cố gắng vận động các đồng chí này đăng kí đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm liên quan đến lónh vực công tác, liên quan đến bộ môn giảng dạy của mình hoặc trên cơ sở kết quả giảng dạy công tác của những năm trước, chúng tôi gợi ý cho các đồng chí đó tiếp tục cải tiến và đăng kí đề tài. Một khâu quan trọng nữa là vấn đề viết sáng kiến như thế nào để mô tả hết công việc mà cá nhân đã làm sao cho phù hợp với cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi tổ chức bồi dưỡng cách viết v à cử các đồng chí có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ các đồng chí này . Thí dụ, trong năm học 2008-2009, thầy Lê Thành T ài, giáo viên bộ môn V ật lí, có nhiều sáng kiến trong việc sử dụng máy chiếu overhead và đem lại hiệu quả tích cực trong giảng dạy nhưng khả năng viết một báo cáo khoa học, một đề tài nghiên cứu thì hạn chế. Nhờ được hướng dẫn và hỗ trợ về thu thập dữ liệu, về cách viết nên sáng kiến của thầy đã đạt giải B cấp tỉnh; hoặc như trường hợp thầy Phan Trung Nhựt, giáo viên bộ môn Thể dục, trong quá trình giảng dạy môn học, thầy có sáng kiến làm đồ dùng dạy học để phục vụ cho việc thò phạm đới với học sinh, qua dự giờ thăm lớp chúng tôi đã góp ý để hoàn thiện đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu về tính sáng tạo; hiệu quả; khoa học và sư phạm; kết quả, đồ dùng dạy học của thầy đã đạt giải B cấp tỉnh. Hoặc như trường hợp của thầy Đặng Văn Lâm, giáo viên dạy Toán, kiêm nhiệm công tác chủ nhiệm, nhiều năm liền duy trì só số 100%, chúng tôi mời thầy báo cáo điển hình trước hội đồng sư phạm, nhân điển hình trong công tác chủ nhiệm và hướng dẫn thầy viết sáng kiến kinh nghiệm về đề tài duy trì só số. Nhờ làm tốt công tác vận động, phát hiện và bồi dưỡng nên phong trào sáng kiến kinh nghiệm của trường trong các năm học gần đây có nhiều chuyển biến và khởi sắc. Qua việc viết sáng kiến kinh nghiệm, đội ngũ thầy cô giáo đã đúc kết và trao đổi những kinh nghiệm quý báu, những ý tưởng sáng tạo của mình trong quá trình giảng dạy, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vò. 5- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá công tác thực hiện: 9 Nhằm giúp các cá nhân mạnh dạn đăng kí thi đua, chúng tôi rà soát lại các danh hiệu thi đua đã đạt được trong các năm trước, xem đồng chí nào đủ điều kiện thì tiếp tục động viên, nhắc nhở để đăng kí phấn đấu. Để làm được việc này, chúng tôi hết sức chú ý đến công tác thống kê lưu trữ. Mỗi cán bộ, giáo viên đều có một phiếu theo dõi thi đua , trong đó ghi lại kết quả danh hiệu thi đua đã đạt được, giấy khen, bằng khen các loại; sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm đã được giải cấp trường, cấp tỉnh trong năm học đồng thời lưu trữ các giấy chứng nhận, quyết đònh để sử dụng khi cần thiết. Đây là môt việc rất qua cũng trọng, vì thường cán bộ, giáo viên không nhớ rõ danh hiệu mình đã đạt được trong các năm trước và không ít cá nhân lưu trữ hồ sơ thi đua của mình. Để việc tổ chức, thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo yêu cầu, từ năm học 2008-2009- theo chỉ đạo của Sở -trường đã cử một nhân viên văn phòng kiêm nhiệm công tác thi đua khen thưởng và đã được tập huấn công tác, trong đó có việc thường xuyên cập nhật dữ liệu về kết quả thi đua khen thưởng 10 [...]... mới trong phong trào thi đua; làm tốt công tác lựa chọn, suy tôn, biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến, - Một vấn đề khác không kém phần quan trọng là việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sẽ góp phần “nói không” với bệnh thành tích, đẩy lùi bệnh hình thức trong công tác thi đua khen thưởng thời kì đổi mới 4- Phạm vi áp dụng của đề tài: Trong khuôn khổ hạn hẹp của đề tài này, nhữ n g giải pháp. .. thành công: - Đã tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình hiện nay - Có kế hoạch và có biện pháp cụ thể trong suốt năm học và theo đợt, Từ đầu năm trường đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí thi đua và tổ chức phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn trường; ... và tập thể Thí dụ: Bảng theo dõi thi đua khen thưởng của trường năm học 2008-2009 IV- CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC: Do được triển khai cụ thể, có kế hoạch và thực hiện các biện pháp cụ thể nên công tác thi đua khen thưởng của trường THPT Võ Thò Sáu trong hai năm học 2007-2008, 2008-2009 và học kì I năm học 2009 -2010 đạt được những kết quả phấn khởi; giáo viên đã tự tin hơn trong hoạt động dạy học của mình;... sinh là quá thấp, phần nào tác động đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên 3- Những bài học kinh nghiệm: - Để công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả tốt thì các phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, cần chú trọng những nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lónh vực khó để tổ chức phát động phong trào thi đua, nội dung thi đua phải cụ thể, tiêu chuẩn thi đua phải phù hợp không đề ra... chức đăng kí các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân trong năm Trên cơ sở đăng kí giao ước của cá nhân và tập thể, cuối năm Hội đồng thi đua nhà trường đã họp đánh giá về phong trào thi đua Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân - Đã xây dựng khối đoàn kết để tạo nên sức mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, mạnh dạn tin tưởng... làm sao để mọi người tham gia hưởng ứng phấn đấu - Mọi thành viên trong nhà trường đều phải có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn thi đua của nhà trường Phải thận trọng trong việc xây dựng tiêu chuẩn thi đua, vì đối tượng thi đua là đội ngũ giáo viên Nếu làm không khéo thì dễ sinh ra phản cảm, đối phó và dẫn đến trì trệ - Bộ tiêu chuẩn thi đua phải là mở, để mọi người phấn đấu nhiều chừ n g nào tốt chừng... đầu và việc ứng dụng sáng kiến này mới chỉ áp dụng trong phạm vi trường THPT Võ Thò Sá u , vì thế cũ n g chưa thể đánh giá hết được nhữ n g ưu điểm và hạn chế của việc xây dựng kế hoạch, xây dựng bộ tiêu chí thi đua và cách tổ chức thực hiện của đơn vò Tuy nhiên, với những kết quả mà trường đã đạt được trong 2 năm học vừa qua về công tác thi đua - khen thưởng, chúng tôi nghó rằ n g, sá n g kiế n kinh... năm học, mỗi học kì mà có thể nâ n g cao một số tiêu chí một nào đó - Đối với một số tiêu chí đánh giá bằng điểm như đoàn kết nội bộ, tư tưởng,…; khi xét, thì việc xem xét điểm số là một trong những yếu tố tham khảo chứ điểm số không quyết đònh hoàn toàn Bởi vì có những sự việc, hiện tượng chúng ta qui 14 về số nhưng cũng phải căn cứ trên hiệu quả cuối cùng và tác dụng tích cực của sự việc đó - Thường... đã khô n g ngừng trưởng thà n h, tự tin hơn trong công tác giảng dạy và giáo dục, số giáo viên đạt danh hiệâu thi đua cao đã tă n g so với trước, hằ n g năm đều có giáo viên đă n g kí dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được cô n g nhận - Uy tín của trường từng bước đã được nâng cao, năm học 2008-2009, số học sinh đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 có số lượng gần gấp đôi so với chỉ tiêu V- NGUYÊN... dụng công nghệ thông tin, thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy - Công khai hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua; hướng dẫn cụ thể việc lập hồ sơ thi đua của cá nhân và tập thể - Cô n g bằ n g trong việc bình xét; đònh kì có nhận xét, đánh giá, mạnh dạn chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tập thể và cá nhân để qua đó rút kinh nghiệm và phấn 13 đấu - Có chính sách khen thưởng . chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại trường chưa được coi trọng đúng mức. Trong công tác thi đua khen thưởng chưa có đònh hướng cụ thể trong từng năm học và trong từng. mục đích thi đua. Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo tính công bằng hợp lí trong công tác thi đua, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác thi đua khen thưởng là. lớn, công tác thi đua, khen thưởng càng có vò trí hết sức quan trọng. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng trong những năm gần đây vẫn còn những bất cập. Vẫn còn một số tập
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp nhằm thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường, một số biện pháp nhằm thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường,

Từ khóa liên quan