một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty tnhh nội thất zip

90 704 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NÔI Khoa QUẢN LÝ KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT Về CHUYÊN MÔN và QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Họ và tên: Nguyễn Đức Việt Mã số sinh viên: 0641090208 Lớp: ĐH QTKD 3 – K6 Ngành: Quản trị kinh doanh Địa điểm thực tập: Công ty TNHH Nội thất ZIP Giáo viên hướng dẫn: TH.S CAO THỊ THANH Đánh giá chung của giáo viên hướng dẫn: Đánh giá bằng điểm Điểm bằng số Điểm bằng chữ Hà Nội, ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn (Ký tên và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 8 1.1 Cơ sở lý luận 8 1.1.1 Một số khái niệm khoa học 8 1.1.2 Nội dung của tuyển dụng nhân lực 9 1.1.2.1 Tuyển mộ nhân lực 9 1.1.2.1.1 Vai trò của tuyển mộ nhân lực 9 1.1.2.1.2 Các nguồn và phương pháp tuyển mộ 9 1.1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển mộ 11 1.1.2.1.4 Quá trình tuyển mộ 12 1.1.2.2 Tuyển chọn nhân lực 13 1.1.2.2.1 Vai trò của tuyển chọn nhân lực 13 1.1.2.2.2 Quá trình tuyển chọn 13 1.1.3 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 16 1.1.3.1 Đối với tổ chức 16 1.1.3.2 Đối với người lao động 16 1.1.3.3 Đối với xã hội 16 1.1.4 Quá trình tuyển dụng. 17 1.1.4.1 Quy trình tuyển dụng 17 1.1.4.2 Các nguyên tắc tuyển dụng 19 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tuyển dụng nhân lực 19 1.1.5.1 Nhóm yếu tố môi trường ngoài doanh nghiệp 19 1.1.5.2 Nhóm yếu tố nội bộ doanh nghiệp 20 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Trên thế giới 22 1.2.1.1 Ở Mỹ 22 1.2.1.2 Ở Nhật 22 1.2.2 Ở Việt Nam 22 CHƯƠNG 2 – THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ZIP 24 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Nội thất ZIP 24 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 24 2.1.2 Đặc điểm bộ máy tổ chức của doanh nghiệp 25 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 27 2.1.3.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 27 2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 29 2.1.4 Cơ cấu lao động của công ty TNHH Nội thất ZIP 29 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 30 2.2.1 Thực trạng nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại công ty 30 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp 31 2.2.2.1 Thực trạng công tác tuyển mộ tại doanh nghiệp 31 2.2.2.1.1 Nguồn tuyển mộ 31 2.2.2.1.2 Phương pháp tuyển mộ 31 2.2.2.1.3 Quy trình tuyển mộ tại công ty 33 2.2.2.1.4 Kết luận về thực trạng công tác tuyển mộ tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 34 2.2.2.2 Thực trạng về công tác tuyển chọn tại Công ty TNHH Nộ thất ZIP 36 2.2.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 39 2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 42 2.3.1 Những thành tựu mà công ty đã đạt được trong công tác tuyển dụng 42 2.3.2 Những hạn chế trong công tác tuyển dụng tại công ty 42 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác tuyển dụng 44 CHƯƠNG 3 – MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ZIP 45 3.1 Đề xuất một số giải pháp 45 3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 45 3.1.1.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Nội thất ZIP năm 2015 định hướng 2020 45 3.1.1.2 Mục tiêu quản trị nhân lực của công ty 46 3.1.2 Hệ thống các giải pháp 46 3.1.2.1 Giải pháp thu hút nguồn lực có chất lượng cao vào công ty 46 3.1.2.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao 47 3.1.2.2.1 Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao 47 3.1.2.2.2 Phát triển hệ thống đào tạo và nâng cao chất lượng nhân viên 47 3.1.2.2.3 Áp dụng nghệ thuật, chính sách dụng người hiệu quả 48 3.1.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 50 3.2 Điều kiện để thực hiện những giải pháp trên 54 3.2.1 Đối với doanh nghiệp 54 3.2.2 Đối với nhà nước 55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết đề tài Như chúng ta đã biết con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước các cơ hội phát triển và những thách thức mới. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn bị đào thải thì phải không ngừng làm mới và hoàn thiện mình. Nhiều doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng với tình hình mới đã nâng cao được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cũng như củng cố vị thế, nâng cao uy tín của mình, đứng vững và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những doanh nghiệp còn thụ động, phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế. Không phát huy được những thế mạnh, khắc phục những điểm yếu của mình để kết quả là bị đào thải trong quy luật vốn khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn lực tài chính phong phú, lớn mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi yếu tố con người. Con người sẽ biến những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là năng lực, phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập, sử dụng tốt nguồn lực này thì đó là một lợi thế rất lớn so với doanh nghiệp khác trên thị trường. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng nhiều doanh nghiệp đã coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng con người, đã khơi dậy và phát huy được lòng nhiệt tình, hăng say, sáng tạo, ý thức gắn bó với công ty. Đội ngũ cán bộ nhân viên của nhiều công ty ngày càng trưởng thành cả về lượng và chất lượng. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, đê nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - “đầu vào” để có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, phải được đặt lên hàng đầu. Là một công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ dùng nội thất Công ty TNHH Nội thất ZIP cũng rất chú trọng đến những hoạt động này nhằm thu hút lựa chọn được những người có trình độ cao đáp ứng được nhu cầu công việc và tăng khả năng cạnh tranh của công ty. Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Nội thất ZIP, em nhận thấy bên cạnh những thành tựu đạt được trong công tác tuyển mộ, tuyển chọn thì công ty vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế. Nên em đã quyết định chọn đề tài:“Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP” làm đề tài nghiên cứu trong đợt thực tập của mình. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp nhằm thu hút những nhân viên chất lượng cao vào làm việc tại công ty. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP từ đó đề xuất giải pháp nhằm thu hút nhiều lao động có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu công việc trong công ty. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác tuyển dụng nhân lực. - Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty.  Từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH Nội thất ZIP. 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân lực. - Phạm vi không gian: Tại Công ty TNHH Nội thất ZIP. - Địa chỉ: Số 5 Lô A ngõ 172 tập thể trường Trung học Nông nghiệp Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. - Phạm vi thời gian: Số liệu được thu thập tổng hợp từ năm 2013 đến năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1Phương pháp tiếp cận - Tiếp cận thực tế. - Tiếp cận hệ thống. - Tiếp cận có sự tham gia. 4.2 Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Đề tài sử dụng một số phương pháp như: điều tra, phỏng vấn nhân viên trong công ty, quan sát, - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Đề tài tham khảo các thông tin trên các báo, tạp chí, các báo cáo xác định kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty TNHH Nội thất ZIP. - Các số liệu thu thập được sẽ đưa vào máy tính rồi xử lý bằng phần mềm excel để tính toán các chỉ tiêu cần thiết. 4.3 Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu - Các số liệu thu thập được sẽ được phân tích, tổng hợp từ đó đánh giá, nhận xét các kết quả đạt được. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục. - Phương pháp thống kê: + Thống kê so sánh. + Thống kê mô tả. - Phương pháp mô hình hóa: sơ đồ mạng lưới, bố trí sắp xếp công việc. 5. Kết cấu của đề tài Được sự hướng dẫn nhiệt tình của TH.S Cao Thị Thanh cùng với sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Nội thất ZIP. Em đã có một thời gian thực tập tại công ty, trong thời gian tại đây đã giúp em có một cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về vai trò và tầm quan trọng của quản trị trong doanh nghiệp đồng thời vận dụng một cách cụ thể hơn những kiến thức đã học vào trong điều kiện thực tế. Quá trình kiến tâp cũng giúp em hiểu được quá trình sản xuất thực tế và các lĩnh vực quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trong công ty. Đề tài được chia làm ba chương: [...]... lý luận về công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Nội thất ZIP Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Nội thất ZIP   CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm khoa học Quản trị nhân lực là công tác quản... quá trình tuyển mộ 1.1.2 Nội dung của tuyển dụng nhân lực 1.1.2.1 Tuyển mộ nhân lực 1.1.2.1.1 Vai trò của tuyển mộ nhân lực Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả của quá trình tuyển chọn Chất lượng của quá trình tuyển chọn không đạt được các yêu cầu mong muốn hay hiệu quả thấp nếu như số lượng người nộp đơn xin việc bằng hoặc ít hơn số nhu cầu cần tuyển chọn Mặt khác, công tác tuyển mộ... tố từ bên ngoài ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân lực như: công đoàn, văn hóa doanh nghiệp, điều kiện làm việc, 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Trên thế giới 1.2.1.1 Ở Mỹ Các công ty ở Mỹ thường có vốn lớn, trình độ quản lý và công nghệ cao Do đó họ rất coi trọng công tác tuyển dụng nhân lực Một trong những đặc trưng quan trọng của luật lao động Mỹ là sau 3 tháng các công ty phải cho người lao động vào... Các giải pháp thay cho tuyển mộ Khi các tổ chức gặp khó khăn về tài chính cho việc tuyển mộ, ta có thể dùng các biện pháp dưới đây: Làm thêm giờ, hợp đồng thầu lại, nhờ giúp tạm thời hoặc thuê lao động từ công ty cho thuê, … 1.1.2.2 Tuyển chọn nhân lực 1.1.2.2.1 Vai trò của tuyển chọn nhân lực Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho các nhà quản trị nhân lực đưa ra được các quyết định tuyển. .. rút ra kinh nghiệm cho những lần tuyển dụng tiếp theo 1.1.3 Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công tác tuyển dụng là một hoạt động của quản trị nhân lực, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chất lượng và số lượng người lao động của một doanh nghiệp hay một tổ chức Trong sự cạnh tranh gay gắt hiện nay, công tác uyển dụng sẽ đảm bảo tính cạnh tranh... lực và trí lực Nguồn nhân lực là nguồn quan trọng nhất trong mỗi một tổ chức Tuyển dụng nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút, khuyến khích các cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp, những người có đủ tiêu chuẩn thích hợp đăng ký tham gia dự tuyển và từ đó chọn ra những ứng viên có năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp Tuyển dụng bao gồm hai quá trình là tuyển mộ và tuyển chọn nhân. .. Truyền thống tuyển dụng của người Nhật là tuyển dụng suốt đời do đó họ không thích tuyển dụng nhân viên ở các hãng khác như Mỹ mà họ tuyển dụng nhân viên ở các trường đại học và cao đẳng 1.2.2 Ở Việt Nam • Tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài Đánh giá chung: Việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện khá khắt khe, nên chỉ có 93,53% tổng số lao động... cho đào tạo lại, tuyển dụng lại, tránh được những tai nạn lao động trong quá trình thực hiện công việc,… Tuyển dụng tạo tiền đề cho công tác bố trí sử dụng lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, quan hệ lao động,… 1.1.3.2 Đối với người lao động Công tác tuyển dụng được thực hiện tốt sẽ giúp những người lao động được nhận vào làm việc ở những vị trí công việc phù... bất kỳ một vị trí, cương vị nào đang tuyển dụng, các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết đều cần được công khai rộng rãi để mọi người đều được bình đẳng trong việc tham gia ứng cử Tuyển dụng tài năng qua thi tuyển: Đây là vấn đề khá quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp Việc tuyển dụng qua thi tuyển cần được áp dụng rộng rãi vì mục đích của tuyển dụng là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên... dựng một quy trình tuyển dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất Đồng thời, những tổ chức có tiềm lực về tài chính sẽ có khả năng chi trả lương cao và ổn định Tiền lương và mức độ đóng góp của nhân viên cho doanh nghiệp có mối quan hệ tương hỗ • Uy tín của tổ chức Một công ty có uy tín trên thị trường thì có rất nhiều lợi thế cạnh tranh khi đăng thông báo tuyển dụng Vì là một công ty có uy tín nên công ty . của công ty TNHH Nội thất ZIP 29 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 30 2.2.1 Thực trạng nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại công ty 30 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng. trong công tác tuyển dụng tại công ty 42 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác tuyển dụng 44 CHƯƠNG 3 – MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH NỘI. công tác tuyển mộ tại Công ty TNHH Nội thất ZIP 34 2.2.2.2 Thực trạng về công tác tuyển chọn tại Công ty TNHH Nộ thất ZIP 36 2.2.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng nhân lực tại Công

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan