SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc

61 1,177 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:35

PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . Kiểm tra đánh giá là nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một chủ đề , một chương , một học kỳ hay toàn bộ năm học . Kiểm tra còn giúp học sinh củng cố ,khắc sâu những kiến thức trọng tâm đã được học , giúp giáo viên đánh gí được kết quả giảng dạy của mình để có sự điều chỉnh thích hợp 2. Trong chương trình SGK củ , việc kiểm tra chưa thực sự được coi trọng . Hầu hết những bài kiểm tra 15 phút giáo viên sẵn bài nào ra bài đó miễn là có thời gian rãnh ; những bài kiểm tra 45 phút thì cả lớp làm chung một đề . Tất cả những bài kiểm tra này tôi nhận thấy có những ưu , nhược điểm sau : Ưu điểm - Thực hiện được mục đích yêu cầu của bài kiểm tra . - Tiết kiệm được thời gian của giáo viên và học sinh . - Rèn cho học sinh cách trình bày bài và cách sử dụng ngôn ngữ tiếng việt . Nhược điểm : - Đề kiểm tra chủ yếu là hình thức tự luận , số câu hỏi kiểm tra rất hạn chế nên một mặt chưa bao quát được nội dung chương trình , mặt khác chưa thực sự phát huy tính tích cực của học sinh - Coi nhẹ đánh giá việc nắm vững các khái niệm cơ bản , các định luật hoá học , còn nặng về ghi nhớ ,tái hiện - Việc cho điểm thường thiếu độ tin cậy vì thiếu tiêu chí đánh gí và phụ thuộc một phần vào tâm trạng , kiểu trình bày của học sinh . Mặt khác do chung một đề và thường là ít câu nên việc đánh giá không khách quan và chưa phân loại tốt học sinh . - Các đề kiểm tra chưa thực sự giúp học sinh củng cố kiến thức đã học . 3. Từ thực trạng đó và nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy , kiểm tra đánh giá , tôi đã xây dựng Bộ đề kiểm tra hoá học 8 với các tiêu chí sau : 1 -Xây dựng đúng trọng tâm của từng chủ đề, từng chương , và nội dung bao quát được chủ đè đó , chương đó . - Tăng tính chủ động ,tích cực của học sinh bằng cách tăng bài tập trắc nghiệm lên 40%-60% thậm chí là 100%. - Bài kiểm tra xây dựng theo mức kiến thức cao dần nhất là bài kiểm tra 45 phút nhằm phân loại tốt học lực học sinh nhưng vẫn đãm bảo học sinh trung bình có điểm trung bình trở lên . - Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc . PHẦN II - NỘI DUNG Với những tiêu chí trên , tôi đã xây dựng bộ đề gồm 12 bài ( 6 bài 15 phút , 4 bài 1 tiết , 2 bài kiểm tra học kỳ ). Cái hay ở đây là mổi bài tôi xây dựng thành 4 đề có kiến thức giống nhau nhưng số liệu lại khác nhau cho 4 em trong một bàn vừa đảm bảo công bằng khách quan trong đánh giá ,vừa tránh được việc học sinh chép bài nhau . Những năm khác muốn không lặp lại cũng chỉ việc thay số liệu là được . Bộ đề này cũng có tác dụng giúp học sinh tự ôn tập kiến thức đã học , cuối năm các em có thể làm lại để ôn tập kiến thức trọng tâm và học lại những vấn đề chưa nắm vững. Sau đây là nội dung cụ thể của 12 bài kiểm tra : 2 ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 Câu 1: (3 Điểm) Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào chổ trống trong các câu sau : a)…….(1) ….và…….(2)… có điện tích như nhau, chỉ khác dấu . b) ……(3)… và …(4)… có cùng khối lượng , còn……(5)… có khối lượng không đáng kể nên khôi lượng của….(6)……được xem là khối lượng của nguyên tử . Trả lời: (1)……………. (2)……………… (3)……………. (4)………………. (5)……………. (6)………………. Câu 2 : ( 2 điểm ) Dùng chữ số và kí hiệu để biểu diễn : a) Ba nguyên tử Canxi Trả lời : a)………………… b) Bốn nguyên tử Cácbon b)………………… c) Năm nguyên tử Magie c)………………… d) Bảy nguyên tử Clo d)………………… Câu 3 : ( a: 3 điểm ; b : 2 điểm ) a)Xác định số proton , số electron ,số lớp electron ,số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Magie có sơ đồ cấu tạo như sau : 12+ Trả lời : Số proton…………… Số electron ……………. Số lớp e ……………. Số e lớp ngoài cùng……………. b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Phôtpho có số proton trong hạt nhân là 15. 3 ĐỀ SỐ 2 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 Câu 1: (3 Điểm) Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào chổ trống trong các câu sau : a) Những nguyên tử cùng loại có cùng số ….(1) trong hạt nhân và chúng thuộc cùng một …(2)…. b) Trong nguyên tử…(3)…luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp . Nhờ …(4)…mà các …(5)…liên kết được với nhau để tạo nên… (6)… Trả lời: (1)……………. (2)……………… (3)……………. (4)………………. (5)……………. (6)………………. Câu 2: ( 2 điểm ) Dùng chữ số và kí hiệu để biểu diễn : a) Bốn nguyên tử Brôm Trả lời : a)………………… b) Bảy nguyên tử Lưu huỳnh b)………………… c) Năm nguyên tử Magie c)………………… d) Tám nguyên tử Cácbon d)…………………… Câu 3 : ( a: 3 điểm ; b : 2 điểm ) a)Xác định số proton , số electron ,số lớp electron ,số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Nhôm có sơ đồ cấu tạo như sau : 13+ Trả lời : Số proton…………… Số electron ……………. Số lớp e ……………. Số e lớp ngoài cùng……………. b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Lưu huỳnh có số proton trong hạt nhân là 16. ĐỀ SỐ 3 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 4 Câu 1: (3 Điểm) Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào chổ trống trong các câu sau : a) Nguyên tố hoá học là tập hợp …(1)…cùng loại , có cùng số …(2) …trong hạt nhân . …(3)… do nguyên tố hoá học tạo nên . b) Nguyên tử Hiđrô và nguyên tử Đơtơri thuộc cùng một (4)…vì chúng có cùng số prrôtôn trong hạt nhân là …(5). . Trả lời: (1)……………. (2)……………… (3)……………. (4)………………. (5)……………. Câu 2: ( 2 điểm ) Dùng chữ số và kí hiệu để biểu diễn : a) Ba nguyên tử kali Trả lời : a)………………… b) Tám nguyên tử Nitơ b)………………… c) Năm nguyên tử Natri c)………………… d) Sáu nguyên tử Phốtpho d)…………………… Câu 3 : ( a: 3 điểm ; b : 2 điểm ) a) Xác định số proton , số electron ,số lớp electron ,số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Lưu huỳnh có sơ đồ cấu tạo như sau : 16+ Trả lời : Số proton…………… Số electron ……………. Số lớp e ……………. Số e lớp ngoài cùng……………. b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Clo có số proton trong hạt nhân là 17. ĐỀ SỐ 4 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 Câu 1: (3 Điểm) 5 Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào chổ trống trong các câu sau : a) …(1) là hạt đại diện cho chất , do một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ …(2)… của chất . b) Phân tử đơn chất chỉ có một loại…(3) …, còn phân tử hợp chất có hai loại …(4) … trở lên . Trả lời: (1)……………. (2)……………… (3)……………. (4)………………. Câu 2: ( 2 điểm ) Dùng chữ số và kí hiệu để biểu diễn : a) Ba nguyên tử Nhôm Trả lời : a)………………… b) Bốn nguyên tử Nitơ b)………………… c) Năm nguyên tử Natri c)………………… d) Sáu nguyên tử Flo d)…………………… Câu 3 : ( a: 3 điểm ; b : 2 điểm ) a)Xác định số proton , số electron ,số lớp electron ,số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Clo có sơ đồ cấu tạo như sau : 17+ Trả lời : Số proton…………… Số electron ……………. Số lớp e ……………. Số e lớp ngoài cùng……………. b) Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Neon có số proton trong hạt nhân là 18. ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Câu 1 : ( 2,5 điểm ) Trong các chất sau đâu là đơn chất , đâu là hợp chất ? 6 a) Axêtilen do hai nguyên tố là cácbon và hiđrô tạo nên. b) Phân tử khí ôzôn do ba nguyên tử ôxi liên kết với nhau. c) Phân tử axítphốtphoríc do ba nguyên tử hiđrô, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử ôxi liên kết với nhau. d) Phân tử khí hiđrô do hai nguyên tử hiđrô liên kết với nhau. e) Khí clo do nguyên tố clo tạo nên . Trả lời Đơn chất là: ………………………. Hợp chất là: ……………………… Câu 2: (2 điểm ) axít sunphuríc có công thức là H 2 SO 4 . Công thức trên cho biết gì ? 1- Có bảy nguyên tố tạo nên chất là 2H;1S; 4O 2- Có ba nguyên tố tạo nên chất là H; S; O 3- Phân tử khối của chất là: 98 đvc 4- Phân tử khối của chất là : 96 đvc 5- Có bảy nguyên tử cấu tạo nên phân tử chất là 4O; 1S; 2H 6- Nguyên tử khối của chất là : 98 đvc Câu trả lời nào sau đây là đúng ? (Khoanh tròn vào câu trả lời đó) A: 1;3;5 B: 2;3;5 C: 1;5;6 D: 1;4;5 Câu 3: (3 điểm ) Chọn công thức hoá học đúng cho các trường hợp sau :(Đánh dấu X vào ô trống đúng ) a) Hợp chát của S (IV) và O S 2 O SO 2 S 2 O 4 SO 3 b) Hợp chất của Al (III) và NO 3 (I) AlNO 3 Al(NO 3 ) 2 Al 3 NO 3 Al(NO 3 ) 3 Câu 4: (2,5 điểm) a. Công thức hoá học của một hợp chất có dạng A 2 O 5 có phân tử khối là 108 đvc. Xác định xem A là nguyên tố nào? b. Trong một tập hợp phân tử CuSO 4 có khối lượng là 160.000 đvc. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại ? Biết: Fe=56; O=16; Ca=40; C=12; N=14; K=39;Mn=55; S=32; P=31 ĐỀ SỐ 2 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Câu 1 : ( 2,5 điểm ) Trong các chất sau đâu là đơn chất , đâu là hợp chất ? a) Phân tử canxicácbonát do ba nguyên tố là cácbon , canxi và ôxi tạo nên. 7 b) Phân tử khí ôzôn do ba nguyên tử ôxi liên kết với nhau. c) Phân tử axítphốtphoríc do ba nguyên tử hiđrô, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử ôxi liên kết với nhau. d) Phân tử khí hiđrô do hai nguyên tử hiđrô liên kết với nhau. e) Khí clo do nguyên tố clo tạo nên . Trả lời Đơn chất là: ………………………. Hợp chất là: ……………………… Câu 2: (2 điểm ) axít phôtphoríc có công thức là H 3 PO 4 . Công thức trên cho biết gì ? 1. Có tám nguyên tố tạo nên chất là 3H;1P; 4O 2. Phân tử khối của chất là: 98 đvc 3. Có ba nguyên tố tạo nên chất là H; P; O 4. Phân tử khối của chất là : 96 đvc 5. Có tám nguyên tử cấu tạo nên phân tử chất là 4O; 1P; 3H 6. Nguyên tử khối của chất là : 98 đvc Câu trả lời nào sau đây là đúng ? (Khoanh tròn vào câu trả lời đó) A: 1;3;5 B: 2;3;5 C: 1;5;6 D: 1;4;5 Câu 3: Chọn công thức hoá học đúng cho các trường hợp sau :(Đánh dấu X vào ô trống đúng ) a) Hợp chát của N (III) và O N 2 O 3 N 2 O N 3 O 2 N 4 O 6 b) Hợp chất của Al (III) và SO 4 (II) Al 2 SO 3 Al 2 SO 4 Al 2 (SO 3 ) 4 Al 2 (SO 4 ) 3 Câu 4: (2,5 điểm) a. Công thức hoá học của một hợp chất có dạng B 2 O có phân tử khối là 44 đvc. Xác định xem B là nguyên tố nào? b. Trong một tập hợp phân tử CuSO 4 có khối lượng là 160.000 đvc. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại ? Biết: Fe=56; O=16; Ca=40; C=12; N=14; K=39;Mn=55; S=32; P=31 ĐỀ SỐ 3 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Câu 1 : (2,5 điểm ) Trong các chất sau đâu là đơn chất , đâu là hợp chất ? a) Phân tử khí hiđrô do hai nguyên tử hiđrô liên kết với nhau. 8 b) Phân tử đồngsunphát tạo bỡi 1 nguyên tử đồng ,1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử ôxi tạo nên c) Phân tử do ba 12 nguyên tử cácbon ,22nguyên tử hiđrô và 11 nguyên tử ôxi liên kết với nhau. d) Phân tử axítphốtphoríc do ba nguyên tử hiđrô, một nguyên tử lưu huỳnh và bốn nguyên tử ôxi liên kết với nhau. e) Phân tử khí cácboníc do một nguyên tử cácbon và hai nguyên tử ôxi liên kết vơi nhau. Trả lời Đơn chất là: ………………………. Hợp chất là: ……………………… Câu 2: (3 điểm ) Kalipemangannát có công thức là KMnO 4 . Công thức trên cho biết gì ? 1. Có sáu nguyên tố tạo nên chất là 1K;1Mn; 4O 2. Có ba nguyên tố tạo nên chất là K; Mn; O 3. Phân tử khối của chất là: 158 đvc 4. Phân tử khối của chất là : 148 đvc 5. Nguyên tử khối của chất là : 158 đvc 6. Có sáu nguyên tử cấu tạo nên phân tử chất là 4O; 1Mn; 1K Câu trả lời nào sau đây là đúng ? (Khoanh tròn vào câu trả lời đó) A: 1;3;5 B: 1;4;5 C: 1;5;6 D: 2;3;6 Câu 3: Chọn công thức hoá học đúng cho các trường hợp sau :(Đánh dấu X vào ô trống đúng ) a) Hợp chát của S (VI) và O S 3 O SO 2 S 2 O 6 SO 3 b. Hợp chất của Ca (II) và NO 3 Ca(NO 3 ) 2 CaNO 6 Ca 2 (NO) 3 Ca 2 (NO 3 ) 4 Câu 4: (2,5 điểm) a. Công thức hoá học của một hợp chất có dạng AO 2 có phân tử khối là 46 đvc. Xác định xem A là nguyên tố nào? b. Trong một tập hợp phân tử CuSO 4 có khối lượng là 160.000 đvc. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại ? Biết: Fe=56; O=16; Ca=40; C=12; N=14; K=39;Mn=55; S=32; P=31 ĐỀ SỐ 4 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Câu 1 : ( 2,5 điểm ) Trong các chất sau đâu là đơn chất , đâu là hợp chất ? a) Phân tử khí sunurơ do hai nguyên ôxi và 1 nguyên tử lưu huỳnh liên kết với nhau 9 b) A xít cáboníc do ba nguyên tố là ôxi ,cácbon và hiđrôtạo nên c).Phân tử Natrihiđrôxít do 1 nguyên tử hiđrô, một nguyên tử natri và 1 nguyên tử ôxi liên kết với nhau. d). Phân tử khí hiđrô do hai nguyên tử hiđrô liên kết với nhau. e). Khí clo do nguyên tố clo tạo nên . Trả lời Đơn chất là: ………………………. Hợp chất là: ……………………… Câu 2: (3 điểm ) Canxicácbonát có công thức là CaCO 3 . Công thức trên cho biết gì ? 1. Có năm nguyên tử cấu tạo nên phân tử chất là 3O; 1Ca; 1C 2. Có năm nguyên tố tạo nên chất là 1Ca;1C; 3O 3. Phân tử khối của chất là: 100 đvc 4. Có ba nguyên tố tạo nên chất là Ca; C; O 5. Phân tử khối của chất là : 110 đvc 6. Nguyên tử khối của chất là : 100 đvc Câu trả lời nào sau đây là đúng ? (Khoanh tròn vào câu trả lời đó) A: 1;3;4 B: 2;3;5 C: 1;5;6 D: 1;4;5 Câu 3: Chọn công thức hoá học đúng cho các trường hợp sau :(Đánh dấu X vào ô trống đúng ) a) Hợp chát của N (V) và O N 2 O 5 NO 5 N 5 O 2 N 4 O 10 b) Hợp chất của Na (I) và CO 3 (II) Na 2 CO 3 Na(CO 3 ) 2 Na 4 (CO 3 ) 2 NaCO 3 Câu 4: (1 điểm) a. Công thức hoá học của một hợp chất có dạng R 2 O 3 có phân tử khối là 160 đvc. Xác định xem R là nguyên tố nào? b. Trong một tập hợp phân tử CuSO 4 có khối lượng là 160.000 đvc. Cho biết tập hợp đó có bao nhiêu nguyên tử mỗi loại ? Biết: Fe=56; O=16; Ca=40; C=12; N=14; K=39;Mn=55; S=32; P=31 ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2 Câu 1 : (1,5 điểm ) Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống . 10 [...]... Ôxi trong không khí ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 Câu 1 : (3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ? (Khoanh tròn vào câu đúng ) 1 Phản ứng hoá học là qúa trình biến đổi chất 2 Trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn 3 Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác 14 4 Trong phản ứng hoá học liên kết giữa các nguyên tử đựơc bảo toàn 5 Trong phản ứng hoá họckhối lượng các... số và công thức hoá học thích hợp để đặt vào các dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau : a) ?Cu + ? 2CuO b) CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + ? ĐỀ SỐ 2 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 Câu 1 : (3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ? (Khoanh tròn vào câu đúng ) 1 Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác 2 Trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn 3 Phản ứng hoá học là qúa trình biến... công thức hoá học thích hợp để đặt vào các dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau : a) ? Cu +? 2CuO b) CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + ? ĐỀ SỐ 3 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 Câu 1 : (3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ? (Khoanh tròn vào câu đúng ) 1 Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác 2 Trong phản ứng hoá họckhối lượng các chất được bảo toàn 3 Trong phản ứng hoá học , phân tử... Câu 4 : (1 điểm) Chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp để đặt vào các dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau : a) ? Cu + ? 2CuO b) CaO + HNO3 Ca(NO3)2 + ? ĐỀ SỐ 4 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 Câu 1 : (3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ? (Khoanh tròn vào câu đúng ) 1 Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác 2 Trong phản ứng hoá học , phân tử này biến đổi thành phân tử khác... chất rất hoạt động hoá học thể hiện ở chổ : 1 Ô xi dể dàng tham gia phản ứng với nhều kim loại và phi kim khác Đặc biệt là ở nhiệt độ cao 2 Ô xi là thành phần của ôxít 3 Ô xi là chất có nhiều trong không khí 4 Ô xi tan ít trong nước 5 Ô xi là khí không màu , không mùi , không vị ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 4 Câu 1: (2 điểm ) Viết 4 phương trình thể hiện tính chất hoá học của ôxi? Trả lời ………………………………………………………………………... lượng của 0,5 mol khí H2 ; 0,5 mol nguyên tử ôxi ; 0,5 mol Ca(NO3)2 lần lượt là : a 0,5 g ; 16 g ; 82 g b 1g ; 16 g ; 51 g c 1 g ; 8g ; 51 g d 1 g ; 8 g ; 82 g ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) Câu 3: ( 2,5 điểm ) Tỉ khối của khí A đối với ôxi bằng 2 Tỉ khối của khí B đối với hiđrô bằng 8 Vậy tỉ khối của khí B đối với khí A là: a c 4 0,2 b d 1/4 1/2 ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) ĐỀ SỐ 2 BÀI KIỂM... lượng của 0,5 mol khí H2 ; 0,5 mol nguyên tử Nitơ ; 0,5 mol Ca(NO3)2 lần lượt là : a 1 g ; 14 g ; 82 g b 1g ; 17 g ; 51 g c 1 g ; 7 g ; 51 g d 1 g ; 14 g ; 82 g ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) Câu 3: ( 2,5 điểm ) Tỉ khối của khí A đối với ôxi bằng 2 Tỉ khối của khí B đối với hiđrô bằng 8 Vậy tỉ khối của khí A đối với khí B là: a c 4 2 b d 1/4 1/2 ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) ĐỀ SỐ 1 BÀI KIỂM... Tính khối lượng muối kẽmclorua (ZnCl2) tạo thành ? d Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng theo 2 cách? Bài làm ĐỀ SỐ 2 BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Câu 1: (3 điểm ) Hãy cho biết các khái niệm sau là khái niệm gì? 1 Là khối tính bằng gam của N hạt vi mô 2 Là loại chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hoá học trở lên 3 Là tập hợp các nguyên tử cùng loại ,có cùng số prôtôn 4 Là hạt vô cùng nhỏ , trung hoà về điện... đổi thành chất khác 3 Trong phản ứng hoá họckhối lượng các chất được bảo toàn 4 Trong phản ứng hoá học liên kết giữa các nguyên tử đựơc bảo toàn 5 Phản ứng hoá học là qúa trình biến đổi chất 17 6 Trong phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia 7 Trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn 8 Trong phản ứng hoá học phân tử được bảo toàn (Khoanh tối... lượng của 1,5 mol khí O2 ; 0,5 mol khí cácboníc CO2 ; 0,5 mol Na2CO3 lần lượt là : a 48 g ; 22 g ; 63 g b 24g ; 22 g ; 53 g c 48 g ; 22g ; 53 g d 24 g ; 44 g ; 23 g ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) Câu 3: ( 2,5 điểm ) Tỉ khối của khí A đối với hiđrô bằng 40 Tỉ khối của khí B đối với ôxi bằng 1/2 Vậy tỉ khối của khí A đối với khí B là: a c 2,5 0,2 b d 5 0,2 ( Khoanh tròn vào câu trả lời đúng ) ĐỀ SỐ . trở lên . - Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc . PHẦN II - NỘI DUNG Với những tiêu chí trên , tôi đã xây dựng bộ đề gồm 12 bài ( 6 bài 15. PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 1 . Kiểm tra đánh giá là nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh sau một chủ đề , một chương , một học kỳ hay toàn bộ năm học . Kiểm tra còn giúp học sinh củng. kiểm tra xây dựng theo mức kiến thức cao dần nhất là bài kiểm tra 45 phút nhằm phân loại tốt học lực học sinh nhưng vẫn đãm bảo học sinh trung bình có điểm trung bình trở lên . - Xây dựng bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc, SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc, SKKN Xây dựng bộ đề kiểm tra nhằm tăng khả năng học hiểu của học sinh, giảm nhẹ việc học thuộc, PHẦN II - NỘI DUNG, Câu 1: ( 3 điểm) Các câu nói sau , câu nào đúng ?, Môn hoá học ; Thời gian làm bài :120 phút

Từ khóa liên quan