SKKN phương pháp dạy một bài thực hành hoá học thuộc chương trình môn Hoá học lớp 9

11 1.7K 3
SKKN phương pháp dạy một bài thực hành hoá học thuộc chương trình môn Hoá học lớp 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cứu phương pháp dạy một bài thực hành hoá học thuộc chương trình môn Hoá học lớp 9. V – CƠ SỞ NGHIÊN CỨU. 1 – Xuất phát từ chương trình bộ môn hoá học nói chung và các bài thực hành hoá học khối. hoá học khối 9 nói riêng. Theo Phân phối chương trình môn hóa học lớp 9 của Bộ GD&DDT. môn hóa học 9 có cá bài thực hành hóa học sau: Bài thực hành 1: Bài 7. Thực hành: Tính chất hóa học của. 9) Bài thực hành 2: Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của Bazơ và muối” (Tiết 19) Bài thực hành 3: Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của Nhôm và sắt” (Tiết 29) Bài thực hành 4: “Bài

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:34

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

    • Hoạt động của Giáo viên

  • VII – KẾT LUẬN

  • VIII – TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan