0

SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4

12 2,150 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 16:49

. mà cả học sinh khá giỏi thường hay lẫn lộn giữa so sánh các phân số cùng mẫu số với so sánh các phân số cùng tử số. So sánh phân số cùng mẫu số: 7 phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó. hơn. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn So sánh phân số cùng tử số : (khác 0) phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó. SGK So sánh hai phân số cùng tử số 9 11 và 9 14 . - HS nhận xét so sánh hai phân số 9 11 và 9 14 tương tự như so sánh hai phân số cùng mẫu số - Phân số 9 11 , 9 tượng trưng cho số bánh,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4, SKKN PHƯƠNG PHÁP DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4,

Từ khóa liên quan