một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của công ty TNHH Sagawa đối với hàng container

79 822 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 21:17

   !"#$% #&' ()$*%+%,&-. ,/& 0/%12 , 1+&3!)4 $$&,56 *"7$-8')93: !# )";'<",&= !" <$%'>?1>@  "1ABCCDEBCCF <G*3'  !" #$%&'()*+,-./.012.3456(. 789:;3<)= >##/:!> 7$4?%/@8;34A3BA.# =-CD(/*>>:+!#)'!E*F:G 89>1;6:).7#=/4A(.) 9!*+>)) 9>))8>.7#=/4 H79!*+I!J:=D'3.AKLKMKNOPQN5RS AK >G#/=J>>1;6+123.45) J:)9*+E%,>60;B>%!0T,1 U 0=:$D:2.;-T()>+V*>>W! @.#-.>GX@G/0;B >1;6:)(/4N8;3J#=123.4 /H3= ;/%' 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 /H+,"7$-8' 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 AI#&' #)0.7#=/:)Y!*=,;>)/-B(T> 8JZ>;)03.AKLKMKNOPQN5RNAK =(=)>4A!-0.>#)).:)<'-B(T> 03.D97;[[.3!;$()B ;,;>3.4 >.7#=/).)3;!-*Y3*&:2: (#>=(=)>=/(#3.()66>! ->03.<'+\;;66->-B(T). 3.,;>)/-B(T4 .<.' ]^ALRY^_`a`bcA5dALRSP5eLRKfAcAgALhKObi AcPjkbHlALfAKRANQ44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m m4mnALobKA5dLRKfAcAgALhKObiAcPjkbHlAL fAKRANQ44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m m4m4mj;/(#>>()>444444444444444444444444444444444444444444444m m4m4m4m4pB(T>>44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m m4m4m4q>Y444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m m4m4q4;:>>()3T8-I(.[>Y4444444444444444444444444444444444q m4m4q4m. ;:>>4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444q m4m4q4q4;3T8-I()(.[>444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m4m4r4P((B();/0-B(T>4444444444444444444444444444444444444444444444 m4m4r4m.P(0-B(T>4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 m4m4r4q45B0-B(T>4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s m4m445Bt(Tu1.#0>444444444444444444444444444444444444444444444444444v m4m44m5B444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444v m4m44qAt(Tu1.#44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444w m4q;3$F)%x>%[4444444444444444444444444444444444444444444444444y m4q4mLF).7>z{`\{::>:>--|4444444444444444444444444444444444444y m4q4qLF):}z``\`**>:>--|444444444444444444444444444444444444444444444444444m~ m4q4rLF)!z{`•{`\``•``|44444444444444444444444444444444444444444444444444444444m~ m4r;:>;>(,%[4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m~ ]^ALqYLR€RRSb5d•AL‚5gƒAƒAf„…ALjRA pfKA†K•AL‚QfAL‡RLRKALˆA‰‚444444444444444444444444444444444444444444mr q4m`B*F6)();[3.AKLKMKNOPQN5A444444444444mr q4m4m`B*F6)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mr q4m4qo;6;[4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mr q4q$()/(T4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444m q4rHŠ;.‹$1,20->/44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mŒ q4r4m3J‹$03.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mŒ q4r4q66<*+444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444mw q43*&(JX4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444q~ q44m5B();;03.44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444q~ q44q%B.7-T4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444q~ q4Œ66>Š->03.4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qm q4Œ4mB0:+()B%)>4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qm q4Œ4q•!;)0.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qm q4Œ4r H;>;>(#66>Š->444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qq q4Œ4;;(#66>Š->03.44444444444444444444444444444qŒ q4Œ44m:!4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qŒ q4Œ44q().7<444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qs q4s4P3=->>=03.444444444444444444444444444444444444444qv ]^ALrYP‰AŽ•Q„AL•ALR•ƒAƒAjRApfKA p‘5eLRKfAcAgALObiAcPjkb„R•AL‚A KLKMKNOPQN5A4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qw r4mP‰AŽob‚QƒAn’f„…ALp‘5eLRKfAcA„R •AL‚AKLKMKNOPQN5A444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qw r4m4mo.6-B(T>)8JZ“.AKLKMK NOPQN5A44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qw r4m4m4m6);(=;)()'!”44444444444444444444444444444444444444qw r4m4m4q+/!”444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444qy r4m4qob‚QƒAp‘5eLRKfAcAgALAcPjkb„R^AL‚ AKLKMKNOPQN5A4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444rv r4m4q4mL>-B);2!”444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444rv r4m4q4qo.6+/!”Z44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ry r4m4q4ro.6$D)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444Œw r4q•ALR•bAL•Q„ALf„…ALLRKfAcA„R•AL‚ AKLKMKNOPQN5A4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s~ r4q4m[4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s~ r4q4q”444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sm r4q4r3Š444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sm r4q4-444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sm ]^ALY…•LR–RP•PAl—ARSAf„…ALp‘5e LRKfAcAgALObiAcPjkbfj•gAL†K^AL‚ AKLKMKNOPQN5A4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4mT7;[>Š-B(T>03.444444444444444444444444444444444444sr 4m4mp>444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4m4q`!4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4m4rB444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4qŠ*•,;x”/>Š>)8JZ> ;)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4q4mL,;mY0••1/(=;)@()6;;) =44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444sr 4q4qL,;qYA<>J:!-B(T444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444s 4q4rL,;rY()>/•3()%B/444444444444444444444sw 4q4L,;YU()>3;.[-T)>>();[<*+444sy 4rjB4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444v~ 4r4m•(=)=4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444v~ 4r4q•(=;3(BG14444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444v~  <GJ >G<.(=*+.[%D#%>J*# B>B=8 Š0t#5/A3D; [4?%/(='*;&F#)t*,8J).)# >‹(==).):=:)>•:!)t:.[ :73D4 ?%/:)8JZ!>:)Š:+UZ.*+;[ %7>@%7”J=>#,>*+;[()UZ.# 5/AB(=#=4 L>)t8JZ:)->B"J.01;6 ;[>Š8JZ)t4p>t;3$>)t @;[>G).4>t3$>%x %[:)‹%()G(B1J4At3w~˜‹:!)t 8JZ%x%[4 p>t[!6[X3(#3$>).-+7#, $ >Š(=+&3.>™N8** 5AJ.67:+#)>.7#+06:)Y “Một số giải pháp hồn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIET NAM đối với hàng container”. 56+3:<7(7$#)@%B=E =/!Gš‹1;(#1;6>)t8JZ 3.™4NJ>*+,37%6tt20.3 @H: >3.™N8**5A[.7#•/! ”E34 (7`›‘—ALob‚›A 73'3)K<L< /#%.,/& 0 /%12 MN,56 [...]... quan trọng là : Container Yard (CY) : là nơi tiến hành giao nhận, bảo quản container cĩ hàng và container rỗng, nơi nhận hàng được đĩng trong nguyên container Container Freight station (CFS) là nơi phục vụ cho việc gởi hàng lẻ bằng container 1.1.3 Phạm vi, vai trị và trách nhiệm của dịch vụ giao nhận: 1.1.3.1 Phạm vi của dịch vụ giao nhận: * Thay mặt người xuất khẩu Theo các chỉ...1.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER 1.1.1 Khái niệm về giao nhận, người giao nhận và container 1.1.1.1 Dịch vụ giao nhận, người giao nhận: Dịch vụ giao nhận (Frieght Forwarding Service) theo “Quy tắc mẫu của FIATA” về dịch vụ giao nhận là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom... nghiệp TP HCM cấp ngày 21/07/2008 Cơng ty Cơng Ty Liên Doanh Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Sagawa Express – Đại Việt chính thức đổi thành Sagawa Express VN.Cụ thể như sau: Tên đơn vị: CƠNG TY THHH SAGAWA EXPRESS VN Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIETNAM Tên giao dịch bằng tiếng Anh: SAGAWA EXPRESS VN LIMITED Tên viết tắt: SAGAWA EXPRESS VN 2.1.2 Quá trình phát... Hịa, Đồng Nai Tel:061-39367770 Mobil: 0903749860 Xuất nhập khẩu trang phục lĩt nữ Nhập nguyên phụ liệu may Xuất trang phục lĩt nữ • Cơng ty TNHH Sợi TaiNan KCN Biên Hịa II, Đồng Nai Xuất khẩu vải dệt Và một số khách hàng khác như: • Cty Sakata: Sản xuất mực in • Cty Hisamistu VN • Cty Thượng phú • Cty Shimada • Cty Minh Trí Cty Bình Xuyên 2.5.3 Báo cáo về tình hình hoạt động... Huệ, Q1 MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC: lầu 4, OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ OOCL & GMT: H.O.C Building, 2 Thi Sách, Q1 MOL ( MITSUI O.S.K.Lines): 8 Nguyễn Huệ, lầu 10, phòng 1003,Q1 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VN 2.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Sagawa Express... 12/06/1997 theo giấy phép số 923/CP của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.Thời gian đầu, Sagawa Express Viet Nam cĩ tên là Cơng Ty Liên Doanh Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Sagawa Express – Đại Việt, là cơng ty liên doanh giữa cơng ty Đất Việt (nay là cơng ty Đại Việt thuộc Bộ Cơng An) và cơng ty Sagawa Express Company Ltd (Nhật Bản) Căn cứ vào giấy chứng nhận đầu tư số 412022000262 do ban... nay loại container phổ biến nhất là được làm bằng thép - Dựa vào mục đích sử dụng cĩ thể chia thành: container chở hàng bách hĩa, container bảo ơn, container thơng giĩ, container đặc biệt, container bồn dùng để chở hàng lỏng… - Dựa vào kết cấu của container cĩ thể chia thành : conatiner vách dọc mở, container mái mở, container kín cĩ cửa ở hai đầu, container. .. chi nhánh ở Miền Bắc và Miền Trung 2.5.2 Đối tượng khách hàng chủ yếu Doanh nghiệp xuất- nhập khẩu với quy mơ nhỏ, khơng đủ điều kiền thiết lập xuất – nhập khẩu tại doanh nghiệp Doanh nghiệp nhận gia cơng cho nước ngồi, khơng cĩ kinh nghiệm giao nhận hàng hĩa xuất- nhập khẩu * Một số khách hàng chủ lực của cơng ty: • Cơng ty Wacoal VN 110 Amata, Khu CN Amata,Biên Hịa,... cho hải quan và các cơ quan cơng quyền khác - Sắp xếp việc lưu kho quá cảnh nếu cần - Giao hàng đã làm thủ tục hải quan cho người nhận - Giúp đỡ người nhận hàng tiến hành khiếu nại đối với hãng tàu vè mất mát hàng hay bất cứ hư hại nào đối với hàng - Giúp người nhận hàng trong việc lưu kho và phân phối hàng nếu cần 1.1.3.2 Vai trị của dịch vụ giao nhận. .. với sự nỗ lực của tồn cơng ty thì trong những năm gần đây, cơng ty Sagawa được đánh giá là một trong những cơng ty giao nhận kinh doanh hiệu quả khơng chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh nĩi riêng mà cả nước nĩi chung 2.2 Chức năng và nhiệm vụ Cơng ty được quyền vay vốn bằng tiền và ngoại tệ tại các Ngân hàng trong và ngồi nước Tuy nhiên cơng ty phải đảm bảo được việc . >Š(=+&3.>™N8** 5AJ.67:+#)>.7#+06:)Y Một số giải pháp hồn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIET NAM đối với hàng container”. 56+3:<7(7$#)@%B=E =/!Gš‹1;(#1;6>)t8JZ 3.™4NJ>*+,37%6tt20.3 @H:. %x >4 @9@9>9%STQXTWQ^kT[^PQRSlWkT`VQW' 1.1.3.1.Phạm vi của dịch vụ giao nhận: * Thay mặt người xuất khẩu. >;EBF)08JZ>,Y u. MN ,56 @9@9@9 1PQQRSTUVQWXVYZQVQWT[WQ]^ m4m4m4m. Dịch vụ giao nhận, người giao nhận: pB(T>z{{>™-(|>œo.•C0{RKKž(# -B(T>:)%JŸ:>-B(T)>:71(.[>): >%•8tt.<•)t@;-B(T(J.t:7 1;-B(T7[,;(J#,1)'%,>[• $D:71)t4>:35/A6> )t:))(3>t:)-B(T>)t) DF‹$(.[:>:%
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của công ty TNHH Sagawa đối với hàng container, một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của công ty TNHH Sagawa đối với hàng container, một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của công ty TNHH Sagawa đối với hàng container

Từ khóa liên quan