0

Bài thuyết trình về Hành vi khách hàng

10 1,837 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 05:29

Bài thuyết trình Hành vi khách hàng: Chương II trình bày về ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến hành vi người tiêu dùng với những nội dung chính như: khái niệm văn hóa, đặc trưng văn hóa, nhánh văn hóa và ứng dụng của việc nghiên cứu văn hóa vào hoạt động Marketing. Môn học: HÀNH VI KHÁCH HÀNG GVHD: Ths. NGUYỄN THÁI HÀ Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Văn Hóa Đến Hành Vi Người Tiêu Dùng Chương 2: Danh Sách Thành Viên Nhóm 1: 1. Chu Thái Hoàng Anh 2. Lê Thị Hồng Hạnh 3. Hồ Hoàng Mai Hương 4. Trần Thị Mụi 5. Trần Thị Trang Nhã 6. Trương Thị Kiề u Loan 7. Lưu Thị Hà Phương Nội dung chương 2 Văn hóa là gì? I Nh ng đ c tr ng c a văn hóa.ữ ặ ư ủ II Nhánh văn hóa. III ng d ng c a vi c nghiên c u văn hóa Ứ ụ ủ ệ ứ vào ho t đ ng marketing.ạ ộ IV I. VĂN HÓA LÀ GÌ? I. VĂN HÓA LÀ GÌ? Văn hóa là h th ng nh ng ệ ố ữ giá tr , ni m tin, ị ề truy n th ng và chu n m c ề ố ẩ ự đ c dùng đ ượ ể h ng d n các hành vi tiêu dùng trong xã h i. ướ ẫ ộ Trong ph m vi ạ Marketing: Văn hóa là nguyên nhân đ u tiên, c ầ ơ b n quy t đ nh đ n nhu c u và hành vi ả ế ị ế ầ c a con ng iủ ườ I. VĂN HÓA LÀ GÌ? I. VĂN HÓA LÀ GÌ? 1. Các giá trị văn hóa. Khái niệm Giá tr văn hóa là nh ng ni m tin ị ữ ề đ c k th a và đ c l u gi , nh ng ượ ế ừ ượ ư ữ ữ ni m tin y làm cho thái đ và cách ề ấ ộ ng x c a cá nhân có tính đ c thù.ứ ử ủ ặ I. VĂN HÓA LÀ GÌ? 1. Các giá trị văn hóa. Ý nghĩa T o s khác bi t v văn hóa.ạ ự ệ ề T o hành vi tiêu dùng khác nhau.ạ Giá tr văn hóa có th thay đ i.ị ể ổ I. VĂN HÓA LÀ GÌ? 2. Các chuẩn mực văn hóa. Khái niệm - Những mong đợi - Những yêu cầu - Những quy tắc Xã hội định hướng hành vi của các thành viên. C h u ẩ n m ự c I. VĂN HÓA LÀ GÌ? 2. Các chuẩn mực văn hóa. Khái niệm Những chuẩn mực văn hóa là những qui tắc đơn giản dựa trên các giá trị văn hóa dùng để chỉ dẫn hoặc ngăn cản những hành vi trong một số trường hợp. . Môn học: HÀNH VI KHÁCH HÀNG GVHD: Ths. NGUYỄN THÁI HÀ Ảnh Hưởng Của Yếu Tố Văn Hóa Đến Hành Vi Người Tiêu Dùng Chương 2: Danh Sách Thành Vi n Nhóm 1: 1. Chu Thái. dùng đ ượ ể h ng d n các hành vi tiêu dùng trong xã h i. ướ ẫ ộ Trong ph m vi ạ Marketing: Văn hóa là nguyên nhân đ u tiên, c ầ ơ b n quy t đ nh đ n nhu c u và hành vi ả ế ị ế ầ c a con ng iủ ườ . hóa. Khái niệm - Những mong đợi - Những yêu cầu - Những quy tắc Xã hội định hướng hành vi của các thành vi n. C h u ẩ n m ự c I. VĂN HÓA LÀ GÌ? 2. Các chuẩn mực văn hóa. Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình về Hành vi khách hàng, Bài thuyết trình về Hành vi khách hàng,