Bài thuyết trình: Khối tiền tệ, bản chất chức năng của tài chính

14 3K 0
Bài thuyết trình: Khối tiền tệ, bản chất chức năng của tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài Thuyết trình: Khối tiền tệ Bản chất, chức năng của tài chính giúp bạn đọc nắm được các kiến thức cơ bản về khối tiền tệ, bản chất của tài chính và chức năng của tiền tệ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Mời bạn tham khảo

Chủ đề 3: Khối tiền tệ - Bản chất; chức năng của tài chinh Nhóm sv: 21 Nội dung Khối tiền tệ Bản chất của tài chính Chức năng của tiền tệ I. Đặt vấn đề Để đo lường, xác định tổng lượng tiền trong nền kinh tế phải sử dụng khối tiền tệ, thêm vào đó quá trình phân phối giá trị trong nền kinh tế phải được làm rõ trong bản chất và chức năng của tài chính. + Làm rõ về khối tiền tệ + Tìm hiểu về bản chất và chức năng của tài chính Khối tiền tệ • Khối tiền tệ - cách đo lượng tiền cung ứng, dùng những số đo lượng tiền cung ứng được gọi là tổng lượng tiền với các kí hiệu MB, M1, M2, M3, L. Nhằm tách biệt những loại tiền khác nhau về tính thanh khoản ra từng nhóm. Càng về sau tính thanh khoản càng giảm Khối tiền tệ M1: gồm những phương tiện có tính lỏng nhất được dễ dàng chấp nhận ngay trong trao đổi (Khối tiền tệ mạnh) Tiền đang lưu hành: gồm toàn bộ mặt do ngân hàng trung ương phát hành đang được lưu thông Tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng thương mại: chủ sở hữu có thể phát séc để thanh toán M0: tổng lượng tiền mặt ( tiền cơ sở - tiền hẹp) Tiền mở rộng M2: Lượng tiền theo M1 Tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng TM M3: Lượng tiền theo M2 Tiền gửi có kì hạn ở các ngân hàng TM L: Lượng tiền theo M3 Chứng từ giá có tính lỏng cao (thương phiếu, tín phiếu, trái phiếu ) Tác dụng của khối tiền tệ trong lưu thông và điều hành chính sách tiền tệ  Đo tổng lượng tiền trong lưu thông trong nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ và tài sản của dân chúng và doanh nghiệp trong nền kinh tế.  Điều hành các thành phần theo yêu cầu thanh khoản (chính sách tiền tệ)  Xác định chủ thể cung và tính chất công cụ cung trong tổng lượng tiền tệ trong lưu thông. PTTC: phân phối và phản ánh sự chuyển dịch giá trị thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ PTGC: Phạm trù kinh tế liên quan đến phân phối dưới hình thức giá trị (chênh lệch giữa giá trị và giá cả ) Làm rõ bản chất của tài chính PTTC: sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ trong lĩnh vực phân phối -> tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ PTTT: Là vật ngang giá chung trong trao đổi hàng hóa với cc chức năng vốn có của nó Bản chất của tài chính  Thể hiện quá trình phân phối giá trị trong nền kinh tế HÀNG – TiỀN để hình thành các quỹ tiền tệ đại diện cho các chủ thể trong kinh tế thị trường.  Các chủ thể quỹ tiền tệ ra quyết định tài chính để đạt được các mục tiêu của mình.  Các mức độ thể hiện bản chất tài chính: + Phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị: giải quyết quan hệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế trong phân phối: công bằng – hiệu quả - phát triển + Phân phối (phân bổ) nguồn lực tài chính khan hiếm. Chức năng của tài chính 1. Chức năng phân phối. 2. Chức năng giám sát. [...]... là chức năng nhằm theo dõi, kiểm soát các hoạt động phân phối tài chính theo các mục tiêu của các quỹ tiền tệ  Đối tượng giám sát là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ  Hình thức: giám sát bằng tiền tệ (bằng đồng tiền) thông qua các chỉ tiêu tài chính  Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối dưới hình thức giá trị , kiểm tra thực tri các chính sách tài chính ... quá trình phân phối dưới hình thức giá trị , kiểm tra thực tri các chính sách tài chính Kết luận Nắm rõ được các kiến thức cơ bản về khối tiền tệ, bản chất và chức năng của hệ thống tài chính ,nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn các cơ chế vận hành, sự chuyển đổi của các dòng tiền, các khoản đầu tư trên thị trường từ đó đưa ra quyết đinh đúng đắn trong kinh doanh .. .Chức năng phân phối Đối tượng: của cải xã hội dưới hình thức giá trị Chủ thể: là các chủ thể trong nền kinh tế (nhà nước, doanh nghiệp…) -> bị chi phối bởi quyền sở hữu, bởi quan hệ chính trị - xã hội Kết quả: tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ (doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức tài chính trung gian, dân cư, các tổ chức chính trị- xã hội) Hình thức: giá trị (tiền tệ hóa các quan... đích của các chủ thể Phân phối lần đầu Diễn ra ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhằm phân chia giá trị của hàng hóa dịch vụ tạo cho các chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh Phân phối lại Là quá trình tiếp tục phân phối những phần thu nhập cơ bản đã hình thành trong phân phối lần đầu ra phạm vi toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của các chủ thể trong nền kinh tế xã hội Chức năng

Ngày đăng: 23/10/2014, 13:18

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Nội dung

 • I. Đặt vấn đề

 • Khối tiền tệ

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Bản chất của tài chính

 • Chức năng của tài chính

 • Chức năng phân phối

 • Slide 12

 • Chức năng giám sát

 • Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan