0

Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

10 1,288 1
  • Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:51

Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An trình bày về phân tích về vấn đề tài chính của công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An trên các phương diện như: cấu trúc tài sản, cân bằng tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh, rủi ro phá sản và đánh giá thành quả doanh nghiệp thông qua Eva. Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ Đ I H C ĐÀ N NGẠ Ọ Ẵ TR NG Đ I H C KINH TƯỜ Ạ Ọ Ế Khoa K toánế BÀI T P NHÓMẬ MÔN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI PỆ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anh ọ L p h c ph n: PTTCD_2ớ ọ ầ SVTH: 1. Nguy n Th Thanh H ng 36K06.2ễ ị ươ 2. Võ Th Nhungị 36K06.1 3. Ph m Th Ngaạ ị 36K06.1 4. Ph m Tùng Lâmạ 36K06.2 Page 1 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ Đà N ng, tháng 11 năm 2012ẵ Page 2 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ M Đ UỞ Ầ GI I THI U V CÔNG TY C PH N CH BI N G THU N ANỚ Ệ Ề Ổ Ầ Ế Ế Ỗ Ậ (T.A.C - THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY) Đ a ch : Qu c l 13 p Bình Giao, xã Thu n Giao, huy n Thu n An, t nh Bình D ng ị ỉ ố ộ ấ ậ ệ ậ ỉ ươ Đi n tho i: +84-(0)650-71.80.24 ệ ạ Fax: +84-(0)650-71.80.26 Email: thuananwood@hcm.vnn.vn Website: http://www.tac.com.vn I. L CH S HÌNH THÀNH:Ị Ử Công ty C ph n Ch bi n g Thu n An là doanh nghi p c ph n 100% v n Nhàổ ầ ế ế ỗ ậ ệ ổ ầ ố n c do 10 c đông là doanh nghi p Nhà n c thu c T ng Công ty cao su Vi t Nam gópướ ổ ệ ướ ộ ổ ệ v n thành l p t tháng 1 năm 2002. Đ c S K ho ch và Đ u t t nh Bình D ng c pố ậ ừ ượ ở ế ạ ầ ư ỉ ươ ấ gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s : 4603000035 ngày 24 tháng 12 năm 2001. ấ ứ ậ ố Ngày 23 tháng 07 năm 2007, Công ty CP ch bi n g Thu n An chính th c niêmế ế ỗ ậ ứ y t 8.407.750 C phi u lên Trung tâm giao d ch Ch ng khoán Tp.HCM v i mã ch ngế ổ ế ị ứ ớ ứ khoán GTA và GTA đã tr thành c phi u đ u tiên trong năm 2007 niêm y t và giao d chở ổ ế ầ ế ị trên Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán TP.HCM và cũng là c phi u đ u tiên áp d ngị ứ ổ ế ầ ụ quy đ nh m i v chào sàn. ị ớ ề Trong th i gian t 12/03/2008 đ n 12/06/2008, Công ty đã ti n hành mua l iờ ừ ế ế ạ 270.000 c phi u qu v i m c giá bình quân 16.177 đ ng/CP t ng đ ngổ ế ỹ ớ ứ ồ ươ ươ 4.367.674.414 đ ng. Ngày 26/06/2008 Công ty đã ti n hành chuy n nh ng ph n góp vàoồ ế ể ượ ầ Công ty Cao su Ch Prông s ti n 1.438.111.250 đ ng v i m c giá chuy n nh ng làư ố ề ồ ớ ứ ể ượ 3.595.278.125 đ ng.ồ II. LĨNH V C KINH DOANH:Ự - Khai thác và s ch g , c a x g thành ván, b o qu n g , s n xu t g dán, s nơ ế ỗ ư ẻ ỗ ả ả ỗ ả ấ ỗ ả xu t g dán, s n xu t đ g xây d ng, s n xu t các s n ph m khác t g .ấ ỗ ả ấ ồ ỗ ự ả ấ ả ẩ ừ ỗ - Xây d ng công trình dân d ng, xây d ng nhà , xây d ng công trình k thu t,ự ụ ự ở ự ỹ ậ xây d ng công trình công nghi p, l p đ t đ g trong xây d ng. ự ệ ắ ặ ồ ỗ ự - Mua bán gi ng, t , bàn gh , mua bán g các lo i, mua bán thi t b máy côngườ ủ ế ỗ ạ ế ị nghi p, khai khoáng, lâm nghi p và xây d ng. ệ ệ ự - Mua bán m cao su.ủ III. V TH CÔNG TY:Ị Ế 1.1. V th c a Công ty trong ngành:ị ế ủ -Vi t Nam hi n có trên 2.000 công ty ch bi n g đang ho t đ ng, tuy nhiên ph i nóiệ ệ ế ế ỗ ạ ộ ả rõ r ng các công ty này có b n có năng l c, trình đ k thu t và ch t l ng s nằ ả ự ộ ỹ ậ ấ ượ ả ph m đ u khác nhau. ẩ ề Page 1 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ - Theo kh o sát c a C c Th ng kê th c hi n cho th y có kho ng 45 công ty nh ngả ủ ụ ố ự ệ ấ ả ư chi m g n 75% trên t ng tr giá xu t kh u đ g c a Vi t Nam, trong đó Công tyế ầ ổ ị ấ ẩ ồ ỗ ủ ệ Ch bi n G Thu n An là m t trong s các thành viên trong nhóm này. ế ế ỗ ậ ộ ố - Xét v quy mô công ngh cao ngành tinh ch s n ph m g hoàn ch nh và ch tề ệ ế ả ẩ ỗ ỉ ấ l ng cao c a s n ph m đ g thì Công ty C ph n Ch bi n G Thu n An là m tượ ủ ả ẩ ồ ỗ ổ ầ ế ế ỗ ậ ộ trong s nh ng công ty hàng đ u t i Vi t Nam. ố ữ ầ ạ ệ - V t su t l i nhu n sau thu so v i doanh thu và so v i v n kinh doanh thì Công tyề ỷ ấ ợ ậ ế ớ ớ ố Ch bi n G Thu n An là m t trong nh ng công ty ho t đ ng có hi u qu cao cũngế ế ỗ ậ ộ ữ ạ ộ ệ ả nh vi c chú tr ng đ n đ u t phát tri n công ngh và s n ph m m i.ư ệ ọ ế ầ ư ể ệ ả ẩ ớ 1.2. Tri n v ng phát tri n c a ngành:ể ọ ể ủ -G cao su là m t trong nh ng s n ph m g đ c a chu ng trên th tr ng th gi i.ỗ ộ ữ ả ẩ ỗ ượ ư ộ ị ườ ế ớ G cao su thu c nhóm 7, màu sáng, vân đ p, t tr ng trung bình, g m m, d giaỗ ộ ẹ ỷ ọ ỗ ề ễ công, s n ph m nh . Tuy nhiên, n u không đ c t m, s y đúng quy trình, g r t dả ẩ ẹ ế ượ ẩ ấ ỗ ấ ễ b m i m t. ị ố ọ -G cao su khi đ c x lý t t có màu vàng sáng đ n màu kem nh t và có thành ph nỗ ượ ử ố ế ạ ầ hóa h c t ng t nh g có t tr ng l n. Tùy theo lo i s n ph m và yêu c u c a thọ ươ ự ư ỗ ỷ ọ ớ ạ ả ẩ ầ ủ ị tr ng, g sau khi gia công có th gi nguyên màu t nhiên hay màu nâu G đ cườ ỗ ể ữ ự ỗ ượ ch bi n thành các s n ph m đ gia d ng nh : bàn, gh , t , gi ng, k sách ế ế ả ẩ ồ ụ ư ế ủ ườ ệ nh ng s n ph m hoàn ch nh ho c d ng r i ch a l p ráp tùy theo nhu c u tiêu th .ữ ả ẩ ỉ ặ ạ ờ ư ắ ầ ụ Ngoài ra g cao su còn đ c ghép thành t m dùng trong xây d ng đ làm tr n nhà,ỗ ượ ấ ự ể ầ ván sàn, c t, khung c a G cao su s n xu t dùng cho tiêu th trong n c và xu tố ử ỗ ả ấ ụ ướ ấ kh u ch y u d i d ng các đ dùng thành ph m. ẩ ủ ế ướ ạ ồ ẩ -Th tr ng xu t kh u đ g châu Á hi n đ ng đ u là: Trung Qu c, Indonesia,ị ườ ấ ẩ ồ ỗ ở ệ ứ ầ ố Malaysia, Thái Lan, -Các n c nh p kh u thành ph m g cao su nhi u nh t là M , Nh t B n, B , Th yướ ậ ẩ ẩ ỗ ề ấ ỹ ậ ả ỉ ụ Đi n và các n c châu Âu Ngoài ra còn có th tr ng châu Á nh Đài Loan, Hànể ướ ị ườ ư Qu c, Singapore ố -Th tr ng tiêu th s n ph m đ g gia d ng trên th gi i đ c t p trung ch y uị ườ ụ ả ẩ ồ ỗ ụ ế ớ ượ ậ ủ ế là M , các n c trong liên minh châu Âu, Nh t B n. S n ph m đ g gia d ng nhỹ ướ ậ ả ả ẩ ồ ỗ ụ ư bàn, gh , gi ng, t , salon, và nh ng s n ph m làm b ng g c a Vi t Nam hi nế ườ ủ ữ ả ẩ ằ ỗ ủ ệ ệ đang thu hút các nhà đ u t và phân ph i đ i di n cho th tr ng các n c trong liênầ ư ố ạ ệ ị ườ ướ minh châu Âu, Nh t B n, M ậ ả ỹ -Theo Hi p h i các nhà kinh doanh đ g châu Âu, đ trang trí n i th t, th công, mệ ộ ồ ỗ ồ ộ ấ ủ ỹ ngh Vi t Nam là m t hàng các n c châu Âu, M tiêu th m nh nh t, có ti m năngệ ệ ặ ướ ỹ ụ ạ ấ ề phát tri n và hi n đang thâm nh p r t t t vào th tr ng M , châu Âu. Trình đ s nể ệ ậ ấ ố ị ườ ỹ ộ ả xu t c a các doanh nghi p Vi t Nam đã đ c nâng cao m t cách đáng k , s n sàngấ ủ ệ ệ ượ ộ ể ẵ đáp ng m i yêu c u kh t khe nh t c a khách hàng v quy cách và ch t l ng. ứ ọ ầ ắ ấ ủ ề ấ ượ -Đ đ g Vi t Nam có ch đ ng v ng ch c trên th tr ng nói chung, trong đó cóể ồ ỗ ệ ỗ ứ ữ ắ ị ườ các n c châu Âu, M nói riêng, các doanh nghi p Vi t Nam c n tìm hi u k đ cướ ỹ ệ ệ ầ ể ỹ ặ Page 2 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ đi m kênh phân ph i c a châu Âu, M , có ph ng pháp ti p th h p lý, chú tr ngể ố ủ ỹ ươ ế ị ợ ọ đ n c i ti n s n xu t, nâng cao ch t l ng và đa d ng hóa s n ph m, đ ng th i l uế ả ế ả ấ ấ ượ ạ ả ẩ ồ ờ ư ý đ n các y u t v môi tr ng.ế ế ố ề ườ IV. CHI N L C PHÁT TRI N VÀ Đ U T :Ế ƯỢ Ể Ầ Ư V s n xu t, kinh doanh, đ u t : Phát tri n v u th công ngh , qu n lý, xâyề ả ấ ầ ư ể ề ư ế ệ ả d ng h th ng v sinh cung c p bán thành ph m đ tăng doanh thu. Kinh doanh đ aự ệ ố ệ ấ ẩ ể ị c: Đ u t xây d ng các công trình, khu c xá hoàn ch nh đáp ng nhu c u ngày càngố ầ ư ự ư ỉ ứ ầ phát tri n c a xã h i. Hi n đ i hóa công ty, ng d ng công ngh thông tin. Chu n bể ủ ộ ệ ạ ứ ụ ệ ẩ ị ph ng án chuy n đ i Xí nghi p trung tâm t i tr s công ty sau năm 2010 thành Khuươ ể ổ ệ ạ ụ ở trung tâm th ng mai, cao c văn phòng hay siêu th . Th c hi n liên k t v i các côngươ ố ị ự ệ ế ớ ty cùng ngành ngh đ h p tác s n xu t kinh doanh. Phát tri n th tr ng trong n cề ể ợ ả ấ ể ị ườ ướ v đ g cho t ng l p trung l u và trang trí n i th t cho công trình có đòi h i th mề ồ ỗ ầ ớ ư ộ ấ ỏ ẩ m cao. Ti p t c đ y m nh xu t kh u g ch bi n sang các th tr ng l n nh Mỹ ế ụ ẩ ạ ấ ẩ ỗ ế ế ị ườ ớ ư ỹ và các n c Châu Âu nh m tăng th ph n xu t kh u lên 95% .ướ ằ ị ầ ấ ẩ Trong năm 2008 đ đ i m t v i s b t n đ nh c a th tr ng M công ty đã t pể ố ặ ớ ự ấ ổ ị ủ ị ườ ỹ ậ trung phát tri n thêm m t s dòng s n ph m gi c m i bên c nh nh ng dòng s nể ộ ố ả ẩ ả ổ ớ ạ ư ả ph m xu t kh u truy n th ng tr c đây.ẩ ấ ẩ ề ố ướ Page 3 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ A/PHÂN TÍCH C U TRÚC TÀI S N:Ấ Ả Phân tích c u trúc tài s n nh m đánh giá nh ng đ c tr ng trong c c u tài s n c aấ ả ằ ữ ặ ư ơ ấ ả ủ doanh nghi p, tính h p lý đ u t v n cho ho t đ ng kinh doanh. Hi u qu s d ngệ ợ ầ ư ố ạ ộ ệ ả ử ụ ngu n v n c a doanh nghi p.Ta có b ng phân tích c u trúc tài s n c a công ty nh sau:ồ ố ủ ệ ả ấ ả ủ ư B ng 1:ả B ng minh h a các ch tiêu c b n ph n ánh c u trúc tài s n c a công tyả ọ ỉ ơ ả ả ấ ả ủ g Thu n An t năm 2008 đ n năm 2011.ỗ ậ ừ ế Nh n xétậ : Page 4 of 30 Ch tiêuỉ 2008 2009 2010 2011 T tr ng các lo i tài s nỉ ọ ạ ả 2008 2009 2010 2011 Ti n và cácề kho n t ngả ươ đ ng ti nươ ề 12.933 11.065 8.031 30.643 6,68% 5,06% 4,03% 14,13% Các kho n đ u tả ầ ư tài chính ng nắ h nạ 2.904 807 - - 1,50% 0,37% - - Các kho n ph iả ả thu ng n h nắ ạ 25.056 33.880 28.527 40.180 12,95% 15,48% 14,31% 18,53% Hàng t n khoồ 58.887 84.094 85.008 65.854 30,43% 38,43% 42,64% 30,36% Tài s n ng n h nả ắ ạ khác 3.259 4.912 3.915 6.600 1,68% 2,24% 1,96% 3,04% T NG TÀI S NỔ Ả NG N H NẮ Ạ 103.039 134.758 125.480 143.277 53,24% 61,59% 62,94% 66,06% Tài s n c đ nhả ố ị 82.817 75.379 70.397 64.177 42,79% 34,45% 35,31% 29,59% (Giá tr haoị mòn lũy k )ế -69.351 -57.942 -46.758 -35.467 - - - - Các kho n đ u tả ầ ư tài chính dài h nạ 7.200 7.500 2.000 7.800 3,72% 3,43% 1,00% 3,60% T ng tài s n dàiổ ả h n khácạ 489 1.178 1.500 1.632 0,25% 0,54% 0,75% 0,75% T NG TÀI S NỔ Ả DÀI H NẠ 90.506 84.057 73.897 73.609 46,76% 38,41% 37,06% 33,94% T NG TÀI S NỔ Ả 193.545 218.816 199.377 216.886 100% 100% 100% 100% Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ Qua b ng phân tích s li u ta th y quy mô t ng tài s n có s bi n đ ng lên xu ngả ố ệ ấ ổ ả ự ế ộ ố qua các năm. C th , t ng tài s n năm 2008 là 193.545tri u đ ng năm 2009 là 218.816ụ ể ổ ả ệ ồ tri u đ ng tăng 25.261( t c tăng13,06%) so v i năm 2008. Qua năm 2010 t ng quy mô tàiệ ồ ứ ớ ổ s n là 199.377 tri u đ ng gi m 19.439 tri u đ ng,( t c gi m 8,88% )so v i năm 2009.ả ệ ồ ả ệ ồ ứ ả ớ Đ n năm 2011, t ng tài s n là ế ổ ả 216.596 tri u đ ng , tăng ệ ồ 17.509 tri u đ ng (ệ ồ t c tăngứ 8,78% ) so v i năm 2010.ớ Đ th 1ồ ị : Đ th phân tích c u trúc tài s nồ ị ấ ả 2008 2009 2010 2011 Tài s n ng n h nả ắ ạ Tài s n dài h nả ạ - 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 140,000,000,000 160,000,000,000 C U TRÚC TÀI S NẤ Ả Tài s n ng n h nả ắ ạ Tài s n dài h nả ạ Nh n xétậ : Qua bi u đ trên ta th y t tr ng tài s n ng n h n cao h n t tr ng tài s n dài h n.ể ồ ấ ỉ ọ ả ắ ạ ơ ỉ ọ ả ạ Và t tr ng tài s n ng n h n có xu h ng chung là tăng t năm 2008 ch chi m 53,24%ỉ ọ ả ắ ạ ướ ừ ỉ ế t i năm 2011 đã lên t i 66,06%.Vì đây là m t doanh nghi p chuyên s n xu t đ bán cácớ ớ ộ ệ ả ấ ể lo i s n ph m nên nhu c u v vi c d tr hàng t n kho, nguyên v t li u ph c v choạ ả ẩ ầ ề ệ ự ữ ồ ậ ệ ụ ụ vi c ch bi n cao nên t tr ng ph n tài s n l u đ ng và đ u t ng n h n cao. V i xuệ ế ế ỉ ọ ầ ả ư ộ ầ ư ắ ạ ớ h ng tăng nhanh ph n tài s n ng n h n ch ng t nhu c u v hàng hóa d tr cho vi cướ ầ ả ắ ạ ứ ỏ ầ ề ự ữ ệ s n xu t và tiêu th hàng hóa c a công ty ngày càng cao .ả ấ ụ ủ Đ hi u rõ h n ta đi phân tích c th v t tr ng tài s n c đ nh và đ u t dài h nể ể ơ ụ ể ề ỉ ọ ả ố ị ầ ư ạ v i tài s n l u đ ng và đ u t ng n h n.ớ ả ư ộ ầ ư ắ ạ I. Tài s n s đ nh và tài s n đ u t dài h nả ố ị ả ầ ư ạ : Page 5 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ Đ th 2ồ ị : Đ th phân tích c u trúc tài s nồ ị ấ ả dài h nạ C U TRÚC TÀI S N DÀI H NẤ Ả Ạ 0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000 60000000000 70000000000 80000000000 90000000000 Tài s n c đ nhả ố ị Các kho n đ u t tài chính dài h nả ầ ư ạ Tài s n dài h n khácả ạ 2008 2009 2010 2011 Nh n xétậ : TSDH t năm 2008 đ n 2011 có xu h ng gi m c v m t giá tr và t tr ng trongừ ế ướ ả ả ề ặ ị ỷ ọ t ng tài s n. Nguyên nhân ch y u là do TSCĐ gi m, c th TSCĐ t năm đ n 2008ổ ả ủ ế ả ụ ể ừ ế chi m t tr ng ế ỷ ọ 46,76% và đang có xu h ng gi m d n. Đ n năm 2009 còn 38,41% vàướ ả ầ ế năm 2010 ch còn 37,06% và đ n năm 2011 gi m xu ng còn 33,94%. TSCĐ gi m v m tỉ ế ả ố ả ề ặ giá tr năm 2011/2008 là 18.640 tri u đ ng , v i t c đ gi m là 22,5% ị ệ ồ ớ ố ộ ả lý do là sau m tộ th i gian s d ng thì các tài s n c đ nh đã đ c kh u hao đáng k và trong th i gian nàyờ ử ụ ả ố ị ượ ấ ể ờ công ty cũng đã thanh lý m t s tài s n c đ nh.ộ ố ả ố ị II. Tài s n l u đ ng và đ u t ng n han:ả ư ộ ầ ư ắ D a vào đự th bi u di n c u trúc tài s n ta th yồ ị ể ễ ấ ả ấ : Giá tr TSNH năm 2008 là 103.039 tri u đ ng , chi m t tr ng 53,24%, giá tr TSNHị ệ ồ ế ỷ ọ ị năm 2009 là 134.758 tri u đ ng chi m t tr ng 61,59%, giá tr TSNH tăng 31.719 tri uệ ồ ế ỷ ọ ị ệ đ ng t c tăng 30,78% so v i năm 2008. Nh ng năm 2010, TSNH là 125.480 tri u đ ng,ồ ứ ớ ư ệ ồ gi m 9,278tri u đ ng t c gi m 6,89% so v i năm 2009. Đ n năm 2011, TSNH làả ệ ồ ứ ả ớ ế 143.277tri u đ ng, tăng 17.797tri u đ ng so v i 2010, t c tăng lên 14,18%.ệ ồ ệ ồ ớ ứ Page 6 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ Đ th ồ ị 3 : Đ th phân tích c u trúc tài s nồ ị ấ ả ng n h nắ ạ C U TRÚC TÀI S N NG N H NẤ Ả Ắ Ạ 0 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000 90,000,000,000 Ti n và các kho nề ả t ng đ ng ti nươ ươ ề Các kho n đ u t tàiả ầ ư chính ng n h nắ ạ Các kho n ph i thuả ả ng n h n ắ ạ Hàng t n khoồ Tài s n ng n h n khácả ắ ạ 2008 2009 2010 2011 Nh n xétậ : Qua đ th trên ta th y hồ ị ấ àng t n kho chi m m t ph n đáng k trong t ng tài s n. Làồ ế ộ ầ ể ổ ả m t công ty trong ngành ch bi n g , công ty c n ph i nh p kh u nguyên li u g độ ế ế ỗ ầ ả ậ ẩ ệ ỗ ể cung ng cho quá trình s n xu t nên t tr ng cao là đi u t t y u. Vào năm 2008 hàng t nứ ả ấ ỷ ọ ề ấ ế ồ kho chi m 30,43%. Giai đo n đ u t tr ng này tăng r t cao, năm 2009, hàng t n kho tăngế ạ ầ ỷ ọ ấ ồ lên 38,43% trong đó t c đ tăng hàng t n kho tăng 25.027 tri u đ ng , t c tăng 42,8%,ố ộ ồ ệ ồ ứ đ n năm 2010 thì tăng lên là 42,64%. ế Nh ng đ n năm 2011 thì t tr ng đã gi m xu ngư ế ỷ ọ ả ố còn 30,36%, cho th y tình hình đã đ c c i thi n theo chi u h ng tích c c.ấ ượ ả ệ ề ướ ự T tr ng kho n ph i thu có s tăng gi m th t th ng, t trỷ ọ ả ả ự ả ấ ườ ỷ ọng này là 12,95% vào năm 2008, đ n năm 2009 thì tăng lên là 15,48%, sau đó gi m xu ng 14,31% vào nămế ả ố 2010, r i cu i cùng tăng lên cao 18,53% năm 2011. ồ ố t tr ng này là khá th p trong ph mỷ ọ ấ ạ vi cho phép th hi n s c n th n trong các kho n tín d ng đ i v i khách hàng c a côngể ệ ự ẩ ậ ả ụ ố ớ ủ ty. Vào giai đo n đ u 2008 đ n 2010, t tr ng ti n và các kho n t ng đ ng ti nạ ầ ế ỷ ọ ề ả ươ ươ ề chi m t tr ng khá th p và n đế ỷ ọ ấ ổ ịnh nh 6,68 % vào năm 2008, nh ng đ n năm 2011 thìư ư ế t tr ng này đã tăng cao lên 14,13%. ỷ ọ Ti n và các kho n t ng đ ng ti n là công c cóề ả ươ ươ ề ụ Page 7 of 30 Bài t p nhómậ GVHD: Đoàn Ng c Phi Anhọ tính thanh kho n t t nh t đ i v i công ty, đ m b o kh năng chi tr m i lúc và m i n i.ả ố ấ ố ớ ả ả ả ả ọ ọ ơ Nh ng cùng v i đó khi gi ti n và các kho n t ng đ ng ti n nhi u thì làm chi phí sư ớ ữ ề ả ươ ươ ề ề ử d ng tăng cao và d b l m d ng vào vi c riêng. Vì th , công ty c n gi m t tr ng nàyụ ễ ị ạ ụ ệ ế ầ ả ỷ ọ xu ng.ố III. K t lu n chung v c u trúc tài s n c a công ty qua 4 nămế ậ ề ấ ả ủ : Qua phân tích k t c u tài s n cho th y r ng quy mô t ng tài s n c a công ty bi nế ấ ả ấ ằ ổ ả ủ ế đ ng qua các năm, trong k t c u tài s n thì TSNH có xu h ng chi m t tr ng l n h nộ ế ấ ả ướ ế ỷ ọ ớ ơ TSDH. Trong đó kho n m c hàng t n kho và kho n ph i thu chi m t tr ng cao trongả ụ ồ ả ả ế ỷ ọ k t c u tài s n c a công ty. Trong năm 2011 tài s n c a doanh nghi p tăng lên là doế ấ ả ủ ả ủ ệ kho n ph i thu tăng và kho n m c ti n c a doanh nghi p tăng m nhả ả ả ụ ề ủ ệ ạ . Trong các năm kho n m c hàng t n kho chi m t tr ng cao, công ty b đ ng v n nh ng đ n nămả ụ ồ ế ỷ ọ ị ứ ộ ố ư ế 2011 thì t tr ng HTK đã gi m xu ng, th hi n s c i thi n đ i v i tình hình tài chínhỷ ọ ả ố ể ệ ự ả ệ ố ớ công ty. B.PHÂN TÍCH C U TRÚC NGU N V NẤ Ồ Ố : C u trúc ngu n v n th hi n chính sách tài tr doanh nghi p, liên quan đ n nhi uấ ồ ố ể ệ ợ ệ ế ề v n đ khác nhau trong công tác qu n tr tài chính. Vi c huy đ ng v n m t m t đáp ngấ ề ả ị ệ ộ ố ộ ặ ứ nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, đ m b o s an toàn tài chính, nh ng m t khác liênầ ố ả ấ ả ả ự ư ặ quan đ n hi u qu và r ng h n là r i ro c a doanh nghi p. Do v y phân tích c u trúcế ệ ả ộ ơ ủ ủ ệ ậ ấ ngu n v n ồ ố c n xem đ n nhi u m t và c m c tiêu c a doanh nghi p đ có đánh giá đ yầ ế ề ặ ả ụ ủ ệ ể ầ đ nh t v tình hình tài chính doanh nghi p.Tr c h t ta đi phân tích tính t ch v tàiủ ấ ề ệ ướ ế ự ủ ề chính và tính n đ nh trong tài tr c a công ty.ổ ị ợ ủ B ng 2ả : B NG CÁC CH TIÊU V C U TRÚC NGU N V NẢ Ỉ Ề Ấ Ồ Ố Ch tiêuỉ 2008 2009 2010 2011 1. T ng N ph i trổ ợ ả ả 37.100 63.026 42.142 61.275 2. N dài h nợ ạ 29 71 142 130 3. T ng NVCSHổ 153.594 152.959 157.235 155.611 4. NVTX =(2) + (3) 153.623 153.030 157.377 155.741 5. NVTT 37.071 62.954 42.000 61.145 6. T ng Tài s nổ ả 193.545 218.817 199.377 216.886 7. T su t n = (1)/(6) x 100%ỉ ấ ợ 19,17% 28,80% 21,14% 28,25% 8. T su t t tài tr ((3)/(6) x100%)ỉ ấ ự ợ 79,36% 69,90% 78,86% 71,75% 9. T su t n /VCSH ((1)/(3))ỉ ấ ợ 0,24 0,41 0,27 0,39 Page 8 of 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, Bài tập nhóm môn Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An,

Từ khóa liên quan