0

Các dạng bài tập BDHSG môn vật lý 9 (phần điện học)

38 24,888 64
  • Các dạng bài tập BDHSG môn vật lý 9 (phần điện học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 10:53

A. Tóm tắt kiến thức 1. Muốn duy trì một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một điện trường trong vật dẫn đó. Muốn vậy chỉ cần nối 2 đầu vật dẫn với 2 cực của nguồn điện thành mạch kín. Càng gần cực dương của nguồn điện thế càng cao. Quy ứơc điện thế tại cực dương của nguồn điện , điện thế là lớn nhất , điện thế tại cực âm của nguồn điện bằng 0.Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích dương, Theo quy ước đó ở bên ngoài nguồn điện dòng điện có chiều đi từ cực dương, qua vật dẫn đến cực âm của nguồn điện (chiều đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có diện thế thấp). Độ chênh lệch về điện thế giữa 2 điểm gọi là hiệu điện thế giữa 2 điểm đó : VAVB= UAB. Muốn duy trì một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một HĐT giữa 2 đầu vật dẫn đó ( U=0  I =0) ĐIỆN HỌC A/. Tóm tắt kiến thức 1/. Muốn duy trì một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một điện trường trong vật dẫn đó. Muốn vậy chỉ cần nối 2 đầu vật dẫn với 2 cực của nguồn điện thành mạch kín. Càng gần cực dương của nguồn điện thế càng cao. Quy ứơc điện thế tại cực dương của nguồn điện , điện thế là lớn nhất , điện thế tại cực âm của nguồn điện bằng 0. Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích dương, Theo quy ước đó ở bên ngoài nguồn điện dòng điện có chiều đi từ cực dương, qua vật dẫn đến cực âm của nguồn điện (chiều đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có diện thế thấp). Độ chênh lệch về điện thế giữa 2 điểm gọi là hiệu điện thế giữa 2 điểm đó : V A -V B = U AB . Muốn duy trì một dòng điện lâu dài trong một vật dẫn cần duy trì một HĐT giữa 2 đầu vật dẫn đó ( U=0 → I =0) 2/. Mạch điện: a. Đoạn mạch điện mắc song song: *Đặc điểm: mạch điện bị phân nhánh, các nhánh có chung điểm đầu và điểm cuối. Các nhánh hoạt động độc lập. *Tíh chất: 1. Uchung 2. cường độ dòng điện trong mạch chính bằng trổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ I=I 1 +I 2 + +I n 3.Nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở thành phần R=R 1 +R 2 + +R n -Từ t/c 1 và công thức của định luật ôm ⇒ I 1 R 1 =I 2 R 2 = =I n R n =IR - từ t/c 3 ⇒ Đoạn mạch gồm n điện trở có giá trị bằng nhau và bằng r thì điện trở của đoạn mạch mắc song song là R=r/n. - từ t/3 → điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song luôn nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần. b. Đoạn mạch điện mắc nối tiếp: *Đặc điểm:các bộ phận (các điện trở) mắc thành dãy liên tục giữa 2 cực của nguồn điện ( các bộ phận hoạt động phụ thuộc nhau). *tính chất: 1.I chung 2. U=U 1 +U 2 + +U n . 3. R=R 1 +R 2 +, R n . 1 *Từ t/c 1 và công thức của định luật ôm I=U/R ⇒ U 1 /R 1 =U 2 /R 2 = U n /R n . (trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa 2 đầu các vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của chúng) ⇒ U i =U R i /R Từ t/s 3 → nếu có n điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì điện trở của đoạn mạch là R =nr. Cũng từ tính chất 3 → điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp luôn lớn hơn mỗi điện trở thành phần. C/ MẠCH CẦU: Mạch cầu có thể phân làm hai loại: * Mạch cầu cân bằng (Dùng trong phép đo lường điện). I 5 = 0 ; U 5 = 0 * Mạch cầu không cân bằng Trong đó mạch cầu không cân bằng được phân làm 2 loại: - Loại có một trong 5 điện trở bằng không (ví dụ một trong 5 điện trở đó bị nối tắt, hoặc thay vào đó là một ampe kế có điện trở ằng không ). Khi gặp loại bài tập này ta có thể chuyển mạch về dạng quen thuộc, rồi áp dụng định luật ôm để giải. - Loại mạch cần tổng quát không cân bằng có đủ cả 5 điện trở, thì không thể giải được nếu ta chỉ áp dụng định luật Ôm, loại bài tập này được giải bằng phương pháp đặc biệt (được trình bày ở mục 2.3) R 1 R 2 - Vậy điều kiện để cân bằng là gì? R 5 Cho mạch cầu điện trở như (H - 1.1) R 3 R 4 1 - Nếu qua R 5 có dòng I 5 = 0 và U 5 = 0 thì các điện trở nhánh lập A B thành tỷ lệ thức : (H : 1-1) 4 2 3 1 R R R R = = n = const 2 - Ngược lại nếu có tỷ lệ thức trên thì I 5 = 0 và U 5 = 0, ta có mạch cầu cân bằng. Tóm lại: Cần ghi nhớ + Nếu mạch cầu điện trở có dòng I 5 = 0 và U 5 = 0 thì bốn điện trở nhánh của mạch cầu lập thành tỷ lệ thức: 2 n R R R R == 4 2 3 1 (n là hằng số) (*) (Với bất kỳ giá trị nào của R 5 .). Khi đó nếu biết ba trong bốn điện trở nhánh ta sẽ xác định được điện trở còn lại. * Ngược lại: Nếu các điện trở nhánh của mạch cầu lập thành tỷ lệ thức tên, ta có mạch cầu cân bằng và do đó I 5 = 0 và U 5 = 0. + Khi mạch cầu cân bằng thì điện trở tương đương của mạch luôn được xác định và không phụ thuộc vào giá trị của điện trở R 5 . Đồng thời các đại lượng hiệu điện thế và không phụ thuộc vào điện trở R 5 . Lúc đó có thể coi mạch điện không có điện trở R 5 và bài toán được giải bình thường theo định luật ôm. + Biểu thức (*) chính là điều kiện để mạch cầu cân bằng. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA MẠCH CẦU: - Tính điện trở tương đương của một mạch điện là một việc làm cơ bản và rất quan trọng, cho dù đầu bài có yêu cầu hay không yêu cầu, thì trong quá trình giải các bài tập điện ta vẫn thường phải tiến hành công việc này. Với các mạch điện thông thường, thì đều có thể tính điện trở tương đương bằng một trong hai cách sau. + Nếu biết trước các giá trị điện trở trong mạch và phân tích được sơ đồ mạch điện (thành các đoạn mắc nối tiếp, các đoạn mắc song song) thì áp dụng công thức tính điện trở của các đoạn mắc nối tiếp hay các đoạn mắc song song. + Nếu chưa biết hết các giá trị của điện trở trong mạch, nhưng biết được Hiệu điện thế ở 2 đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó, thì có thể tính điện trở tương đương của mạch bằng công thức định luật Ôm. )( I U R R U I ==>= - Tuy nhiên với các mạch điện phức tạp như mạch cầu, thì việc phân tích đoạn mạch này về dạng các đoạn mạch mới nối tiếp và song song là không thể được. Điều đó cũng có nghĩa là không thể tính điện trở tương đương của mạch cầu bằng cách áp dụng, các công thức tính điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp hay đoạn mạch mắc song song. Vậy ta phải tính điện trở tương đương của mạch cầu bằng cách nào? 3 * Với mạch cầu cân bằng thì ta bỏ qua điện trở R 5 để tính điện trở tương đương của mạch cầu. * Với loại mạch cầu có một trong 5 điện trở bằng 0, ta luôn đưa được về dạng mạch điện có các đoạn mắc nối tiếp, mắc song song để giải. * Loại mạch cầu tổng quát không cân bằng thì điện trở tương đương được tính bằng các phương pháp sau: a - Phương pháp chuyển mạch: Thực chất là chuyển mạch cầu tổng quát về mạch điện tương đương (điện trở tương đương của mạch không thay đổi). Mà với mạch điện mới này ta có thể áp dụng các công thức tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song để tính điện trở tương đương. - Muốn sử dụng phương pháp này trước hết ta phải nắm được công thức chuyển mạch (chuyển từ mạch sao thành mạch tam giác và ngược lại từ mạch tam giác thành mạch sao) Công thức chuyển mạch - Định lý Kennơli. + Cho hai sơ đồ mạch điện, mỗi mạch điện được tạo thành từ ba điện trở (H21-a mạch tam giác (∆)) A’ (H.21b - Mạch sao (Y) A R ’ 3 R 1 R 2 R ’ 2 R ’ 1 B C B’ C’ (H - 2.1a) (H- 2.1b) Với các giá trị thích hợp của điện trở có thể thay thế mạch này bằng mạch kia, khi đó hai mạch tương đương nhau. Công thức tính điện trở của mạch này theo mạch kia khi chúng tương đương nhau như sau: * Biến đổi từ mạch tam giác R 1 , R 2 , R 3 thành mạch sao R’ 1 , R’ 2 , R’ 3 321 32 1 . ' RRR RR R ++ = (1) 4 321 31 2 . ' RRR RR R ++ = (2) 321 21 3 . ' RRR RR R ++ = (3) (ở đây R’ 1 , R’ 2 , R’ 3 lần lượt ở vị trí đối diện với R 1 ,R 2 , R 3 ) * Biến đổi từ mạch sao R’ 1 , R’ 2 , R’ 3 thành mạch tam giác R 1 , R 2 , R 3 1 313221 1 ' R RRRRRR R ′′ + ′′ + ′′ = (4) 2 313221 2 ' R RRRRRR R ′′ + ′′ + ′′ = (5) 3 313221 3 ' R RRRRRR R ′′ + ′′ + ′′ = (6) *Xét ví dụ cụ thể: R 1 R 2 Cho mạch điện như hình vẽ: (H . 2.3a) .Biết R 1 = R 3 = R 5 = 3 Ω A R 5 B R 2 = 2 Ω; R 4 = 5 Ω R 3 R 4 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB (H. 2.3a) Lời giải a- Tính R AB = ? * Chuyển mạch. + Cách 1: Chuyển mạch tam giác R 1 ; R 3 ; R 5 thành mạch sao R’ 1 ; R’ 3 ; R’ 5 (H. 2.3b) R 1 R 2 Ta có: )(1 333 3.3. 321 3.1 ' 5 Ω= ++ = ++ = RRR RR R ' 3 R 5 )(1 . 531 51 ' 3 Ω= ++ = RRR RR R ' 5 R ' 1 R R 5 )(1 . 531 53 ' 1 Ω= ++ = RRR RR R R 3 R 4 Suy ra điện trở tương đương của đoạn mạch AB là : (H . 2.3b) )51()21( )51)(21( 1 )()( ))(( 4 ' 12 ' 1 4 ' 12 ' 3 ' 5 +++ ++ += +++ ++ += RRRR RRRR RR AB R AB = 3 Ω + Cách 2: Chuyển mạch sao R 1 ; R 2 ; R 5 thành mạch tam giác ' 3 ' 2 ' 1 ;; RRR (H . 2.3c) ' 5 R Ta có: 1 5.15221 ' 1 . R RRRRRR R ++ = ' 2 R ' 1 R Ω= ++ = 7 3 3.33.22.3 )(5,10 2 51521 ' 2 Ω= ++ = R RRRRRR R R 3 (H. 2.3c) R 4 )(7 5 51521 ' 5 Ω= ++ = R RRRRRR R Suy ra: )(3 . . ) .3. ( 4 ' 1 4 ' 1 3 ' 2 3 ' 2 ' 5 4 ' 1 4 ' 1 3 ' 2 ' 2 ' 5 Ω= + + + + + + + = RR RR RR RR R RR RR RR RR R R AB B. BÀI TẬP : Bài 1: Cho đoạn mạch AB có hiệu điện thế U không đổi gồm có hai điện trở R 1 =20 Ω và R 2 mắc nối tếp.Người ta đo được hiệu điện thế trên R 1 là U 1 =40V.Bây giờ người ta thay điện trở R 1 bởi một điện trở R ’ 1 =10 Ω và người ta đo được hiệu điện thế trên nó là U ’ 1 =25V.Hãy xác định hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và điện trở R 2 . GIẢI Cường độ dòng điện qua điện trở R 1 laØ:I 1 =U 1 /R 1 =40/20=2A. 6 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ab là:U=(R 1 +R 2 ).I 1 =(20+R 2 ).2 (1) Cường độ dòng điện qua điện trở R ’ 1 là:I ’ 1 =U 1 ’ /R ’ 1 =25/10=2,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch ab là:U=(R ’ 1 +R 2 ).I ’ 1 =(10+R 2 ).2,5 (2) Từ (1) và(2),ta có pt:U=(20+R 2 ).2 và U=(10+R 2 ).2,5 Giải ra ta được :U=100V và R 2 =30 Ω . Bài 2:Có ba điện trở R 1, R 2 vaØ R 3 .Khi mắc chúng nối tiếp với nhau,thì khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U=110V dòng điện trong mạch có cường độ là I 1 =2A.Nếu chỉ mắc nối tiếp R 1 vaØ R 2 thì cường độ dòng điện trong mạch gồm R 1 vaØ R 2 là I 2 =5,5A.Còn nếu mắc nối tiếp R 1 và R 3 thì với hiệu điện thế U cường độ dòng điện trong mạch gồm R 1 và R 3 là I 3 =2,2A.Tính R 1 ,R 2 vaØ R 3 . GIẢI Khi mắc nối tiếp cả 3 điện trở thì :R 1 +R 2 +R 3 =U/I 1 =110/2=55 Ω . (1) Khi mắc nối tiếp R 1 vaØ R 2 thì : R 1 +R 2 =U/I 2 =110/5,5=20 Ω . (2) Khi mắc nối tiếp R 1 vaØ R 3 thì : R 1 +R 3 =U/I 3 =110/2,2=50 Ω . (3) TưØ (1),(2) VÀ (3) ta có hệ pt : R 1 +R 2 +R 3 =55 R 1 +R 2 =20 R 1 +R 3 =50 Giải ra,ta được :R 1 =15 Ω ,R 2 =5 Ω ,R 3 =35 Ω . Bài 3:Giữa hai điểm MN của mạch điện có hiệu điện thế luôn luôn không đổi và bằng 12V,người ta mắc nối tiếp hai điện trở R 1 =10 Ω và R 2 =14 Ω . a)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b)Tính cường độ dòng điện chính,cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiẹu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. c)Mắc thêm điện trở R 3 nối tiếp với hai điện trở trên.dùng vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai đầu R 3 là U 3 =4V.Tính điện trở R 3 . GIẢI a)Điện trở tương đương của đoạn mạch :R=R 1 +R 2 =24 Ω . b)Cường độ dỏng điện mạch chính :I=U/R=12/24=0,5A. Vì R 1 nt R 2 ⇒ I 1 =I 2 =I=0,5A. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở :U 1 =I 1 R 1 =0,5.10=5V, U 2 =I 2 R 2 =0,5.14=7V. c)Vì đoạn mạch nối tiếp ,ta có :U MN =U MP +U PN ⇒ U MP =U MN -U PN =U NM -U 3 =12-4=8V. Cường độ dòng điện trong mạch chính :I ’ =U MP /R MP =8/24=1/3A. Aùp dụng định luật ôm cho đoạn mạch PN :I ’ =U 3 /R 3 =12 Ω . 7 M P N R 1 R 2 R 3 Bài 4 : Cho hai điện trở,R 1 = 20 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A và R 2 = 40 Ω chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A. a) Hỏi nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ? b) Hỏi nếu mắc song song hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu ? GIẢI a)Vì R1 chịu được dòng điện tối đa là 2A,R2 chịu được dòng điện trối đa là 1,5A.Khi R1 mắc nối tiếp với R2 thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ.Do đó ,muốn cả hai điện trở không bị hỏng thì cường độ dòng điện tối đa trong mạch phải là I=I2=1,5A. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:R12=R1+R2=20+40=60 Ω . Vậy hiệu điện thế tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch là:U=I.R12=1,5.60=90V b) Hiệu điện thế tối đa giữa hai đầu R1 là : U1 = I1.R1 = 2.20 = 40V. Hiệu điện thế tối đa giữa hai đầu R2 là : U2= I2.R2 = 1,5.40 = 60V. Vậy hiệu điện thế tối đa được phép đặt vào hai đầu đoạn mạch khi hai điện trở mắc song song là :U = U1 = 40V. Bài 5 : Mắc hai điện trở R1,R2 vào hai điểm A,B có hiệu điện thế 90V.Nếu mắc R1 và R2 nối tiếp thì dòng điện của mạch là 1A.Nếu mắc R1 và R2 song song thì dòng điện của mạch chính là 4,5A.Tính R1 và R2 . GIẢI Khi mắc nối tiếp ta có : Rnt = R1+R2 = U/I =90/1 = 90 Ω . Khi mắc song,ta có :Rss = 21 2.1 RR RR + = U/I’= 90/4,5 = 20 Ω . Vậy ta có hệ sau : R1+R2 = 90 (1) và R1.R2 = 1800 (2) .Giải ra, ta được : R1= 30 Ω ,R2= 60 Ω . Hoặc R1= 60 Ω , R2 = 30 Ω . Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ. R 1 = R 3 = R 4 = 4Ω R 1 C R 2 8 V R 2 = 2Ω U = 6V R 3 a) Khi nối giữa A và D một vôn kế thì • A . B vôn kế chỉ bao nhiêu. Biết R V rất lớn. D R 4 b) Khi nối giữa A và D 1 ampe kế thì ampe kế chỉ bao nhiêu? Biết R A rất nhỏ /U / Tính điện trở tương đương của mạch + - trong từng trường hợp. Giải a) Do R V rất lớn nên có thể xem mạch gồm [(R 3 nt R 4 )// R 2 ] nt R 1 Ta có: R 34 = R 3 + R 4 = 4 + 4 = 8(Ω) R 34 . R 2 8.2 R 1 C R 2 R CB = = = 1,6 (Ω) • R 34 + R 2 8 + 2 R tđ = R CB + R 1 = 1,6 + 4 = 5,6 (Ω) R 3 U 6 R 4 I = I 1 = = = 1,07 (A) A • • B R tđ 5,6 D U CB = I. R CB = 1,07. 1,6 = 1,72 (V) Cường độ dòng điện qua R 3 và R 4 /U / U CB 1,72 + - I ) = = = 0,215 (A) R 34 8 Số chỉ của vôn kế: U AD = U AC + U CD = IR 1 + I ) R 3 = 1,07. 4 + 0,215.4 = 5,14 (V) b) Do R A rất nhỏ ⇒ A ≡ D mạch gồm [(R 1 // R 3 )nt R 2 ] // R 4 Ta có: R 1 .R 3 4.4 R 1 C I 2 R 2 R 13 = = = 2(Ω) 9 V R 1 + R 3 4 + 4 I 1 R ) = R 13 + R 2 = 2 + 2 = 4(Ω) R 3 U 6 A ≡ D I 2 = = = 1,5 A I 3 I 4 R 4 R ) 4 B V 13 = I 2 . R 13 = 1,5. 2 = 3V U 13 3 / U / I 1 = = = 0,75 A + - R 1 4 U 6 I 4 = = = 1,5 A R 4 4 ⇒ I = I 2 + I 4 = 1,5 + 1,5 = 3A Số chỉ của ampe kế là: I a = I - I 1 = 3 - 0,75 = 2,25 (A) U 6 R tđ = = = 2 (Ω) I 3 Bài 6 : Mắc hai điện trở R1,R2 vào hai điểm A,B có hiệu điện thế 90V.Nếu mắc R1 và R2 nối tiếp thì dòng điện của mạch là 1A.Nếu mắc R1 và R2 song song thì dòng điện của mạch chính là 4,5A.Tính R1 và R2 . GIẢI Khi mắc nối tiếp ta có : Rnt = R1+R2 = U/I =90/1 = 90 Ω . Khi mắc song,ta có :Rss = 21 2.1 RR RR + = U/I’= 90/4,5 = 20 Ω . Vậy ta có hệ sau : R1+R2 = 90 (1) và R1.R2 = 1800 (2) .Giải ra, ta được : R1= 30 Ω ,R2= 60 Ω . Hoặc R1= 60 Ω , R2 = 30 Ω . Bài 7 : Một dây dẫn có điện trở 180 Ω . Hỏi phải cắt dây dẫn nói trên thành mấy đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau , ta được điện trở tương đương của toàn mạch là 5 Ω .(cho rằng dây dẫn nói trên có tiết diện đều). GIẢI Giả sử dây dẫn nói trên được cắt thành n đoạn . Điện trở của mỗi đoạn dây : R = 180/n 10 [...]... cường độ dòng điện và các chỉ số của ampekế cực dương của ampekế mắc ở đâu ? Bài 25 : Cho mạch điện như hình vẽ Biết U = 1,25v R1 = R3 = 2 Ω R2 = 6 Ω ; R4 =5 Ω Vôn kế có điện trở rất lớn , điện trở của các dây nối nhỏ không đáng kể Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế khi khóa K đóng R1 R2 C V R2 R4 A B D + _ Giải: Cường độ dòng điện qua các điện trở: Do vốn kế có điện trở rất... nhau Bài 8 : Cho đoạn mạch như sơ đồ hình vẽ Biết R 1 = 10 Ω ,R2 = 15 Ω ,R3 = 25 Ω ,R4 = R5 = 20 Ω Cường độ dòng điện qua R3 là I3 = 0,3A.Tính : a .Điện trở đoạn AB b.Cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính c.Hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở và các đoạn mạch AB, AD và DE R2 D R3 R1 C A+ R5 R4 B- E GIẢI a Điện trở đoạn AB : RAB = R1 + R2345 = 10 + 20 = 30 Ω b Cường độ dòng điện. .. trị U1 ( hai điện trở r nối tiếp ) Để V chỉ số 0 chỉ cần : + Hoặc chuyển chỗ một điện trở, đó là điện trở nào R3 D r r và chuyển nó đi đâu trong mạch điện ? + Hoặc đổi chỗ hai điện trở cho nhau, đó là những điện trở nào ? Giải 1) Do vônkế có điện trở vô cùng lớn nên ta có cách mắc ( R1 nt R2 ) // ( R3 nt 2r ) Ta tính được cường độ dòng điện qua điện trở R1 là I1 = 0,4A; cường độ dòng điện qua R3 là... R r 2r r 2r 5 5 Bài 16: Cho mạch điện như hình dưới, có hai công tắc K1 và K2, biết các điện trở R1 = 12,5Ω ; R2 = 4Ω, R3 = 6Ω Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch UMN = 48,5(V) a) K1 đóng, K2 ngắt, tìm cường độ dòng điện qua các điện trở b) K1 ngắt, K2 đóng, cường độ dòng điện trong mạch lúc này là 1A Tính R4 c) K1 và K2 cùng đóng Tính điện trở tương đương của cả mạch và cường độ dòng điện của mạch chính... độ dòng điện qua am pe kế IA = IRAB 24 = R2 + R4 19 + 5 R4 b/ Tính IA’ khi đóng K (0,75đ) R1 // R2 ; R3 // R4 Cường độ dòng điện qua R U 72 + 24 R4 I’ = R + R = 21 + 19 R n' 4 Cường độ dòng điện qua am pe kế : 29 R3 k d R4 B I 'R 27 CB IA’ = R = 21 + 19 R 4 4 Trong đó RCB = R3 R4 R3 + R4 c/ Ta có : (0,5đ) 72 9 24 = 21 + 19 R4 5 19 + 5 R4 Giải ra ta được R4 = 1Ω 2/ (2đ) Tính cường độ dòng điện qua... (0,75 điểm) R u Bài 27: Cho mạch điện như hình vẽ: Với U = 6v, R1 = 1Ω , R =1Ω R2 = R3 = 3Ω ; RA 0 R1 A C R2 1/ Khi đóng khoá K dòng điện qua am pe kế bằng 9 điện qua am pe kế khi K mở Tính điện trở R4 5 2/ Tính cường độ dòng điện qua K khi đóng K Giải 1/ Điện trở R4 a, Tính IA khi ngắt K (0,75đ) Rn = ( R1 + R3 )( R2 + R4 ) +R R1 + R2 + R3 + R4 Cường độ dòng điện qua R U 42 + 6 R 4 I = R = 19 + 5R n 4... 2 3 4 4U số, I ) = 19 + 5R 4 * Khi K đóng, cách mắc là (R1 // R2 ) nt ( R3 // R4 ) ⇒ Điện trở tương đương của mạch ngoài là U 9 + 15 R4 R' = r + ⇒ Cường độ dòng điện trong mạch chính lúc này là : I’ = 1 + 9 + 15R4 Hiệu 12 + 4 R4 12 + 4 R4 R3 R4 R3 I ' U AB điện thế giữa hai điểm A và B là UAB = R + R I ' ⇒ I’4 = R = R + R = ( Thay số, I’ ) = 3 4 4 3 4 12U 21 + 19 R4 9 * Theo đề bài thì I’4 = I 4 ;... 0 => Mạch điện (R1 //RAC ) nt (R2 //RCB) 35 - Điện trở tương đương của mạch Rt ® = R1 RAC R R 12 12 45 + 2 CB = + = (Ω) R1 + RAC R2 + RCB 7 8 14 - Cường độ dòng điện trong mạch chính U 7 98 = = ( A) Rt ® 45 45 14 RAC 98 4 56 I1 = I = = ( A) R1 + RAC 45 7 45 I= Suy ra: I2 = I Vì: RCB 98 2 49 = = ( A) R2 + RCB 45 8 90 I1 > I2, suy ra số chỉ của ampe kế là: I A = I1 − I 2 = 56 49 7 − = 45 90 10 hay... 0,31 2- 0,16 6 = - 0,1(V) Suy ra hiêụ điện thế tại D nhỏ hơn tại C Vậy số chỉ của vôn kế là - 0,1(V) Bài 26.Cho mạch điện như hình vẽ Biết : R1 A R2 R1 =4 Ω R2 = 16 Ω M N R3 =12 Ω + R3 B R 4 R4= 18 Ω Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch MN UMN =60V a-Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b-Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở và trong mạch chính c-Tính hiệu điện thế UAB Nếu dùng vôn kế vào giữa... số chỉ của ampe kế là I3 + I4 = 2,25A Bài 14 : A R1 C Cho mạch điện như hình vẽ ¢ Đ1 x 16 B ¢ Trong đó vôn kế có điện trở Đ2 rất lớn V K X 1 Đèn 1 : 120V - 60W; Đèn 2 : 120V - 45W a) Tính điện trở và dòng điện định mức của mỗi bóng đèn b) Mắc vào hai đầu A,B hiệu điện thế 240V Tính điện trở R 1 để hai đèn sáng bình thường 2 Thay đèn 1 và đèn 2 lần lượt bằng các điện trở R2 và R3 sao cho R2 = 4R3 Khi . điện thế càng cao. Quy ứơc điện thế tại cực dương của nguồn điện , điện thế là lớn nhất , điện thế tại cực âm của nguồn điện bằng 0. Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển dời có hướng của các. này. Với các mạch điện thông thường, thì đều có thể tính điện trở tương đương bằng một trong hai cách sau. + Nếu biết trước các giá trị điện trở trong mạch và phân tích được sơ đồ mạch điện (thành các. độ dòng điện chính,cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiẹu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. c)Mắc thêm điện trở R 3 nối tiếp với hai điện trở trên.dùng vôn kế đo được hiệu điện thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập BDHSG môn vật lý 9 (phần điện học), Các dạng bài tập BDHSG môn vật lý 9 (phần điện học),