0

đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô

95 521 0
  • đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 00:50

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH HOÀNG VN THÀNH ÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH V T CHC VÀ HOT NG CA CÁC T CHC TÀI CHÍNH VI MÔ LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT HOÀNG VN THÀNH ÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH V T CHC VÀ HOT NG CA CÁC T CHC TÀI CHÍNH VI MÔ Chuyên ngành: Chính sách công Mã s: 603114 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS. PHM DUY NGHA TP. H Chí Minh – Nm 2012 i LI CAM OAN Tôi cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright. TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 4 nm 2012 Tác gi lun vn Hoàng Vn Thành ii LI CM N Tôi xin chân thành cm n TS. Trn Th Qu Giang, ngi trc tip hng dn tôi thc hin đ tài t nhng ngày đu. Cô đã tn tình truyn đt kin thc, đnh hng, góp ý sâu sc, giúp tôi tng bc hoàn thành nghiên cu này. Xin chân thành cm n PGS TS. Phm Duy Ngha, Thy đã có nhng câu hi, gi m thú v, nhng ch dn sâu sc, giúp tôi xác đnh vn đ và ni dung nghiên cu phù hp, tng bc hoàn thin lun vn ca mình. Xin chân thành cm n Thy Nguyn Xuân Thành và Thy Hunh Th Du đã giúp tôi nhng bc khi đu trong vic la chn, xác đnh ni dung nghiên cu. Xin chân thành cm n quý Thy, Cô ca Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright – i hc Kinh t TP.HCM đã nhit tình ging dy, hng dn, giúp đ tôi trong hc tp, nghiên cu.  đây tôi không ch đc hc tp kin thc, phng pháp mà c tinh thn cu th và thc hc. Cm n các bn MPP3 đã chia s, h tr, giúp đ, kèm cp tôi trong sut quá trình hc tp, nghiên cu. Các bn là nhng ngi bn tn tâm và là nhng ngi thy yêu mn ca tôi. Xin cm n lãnh đo và đng nghip ca tôi ti Qu tr vn CEP đã to điu kin giúp đ và làm thay công vic ca tôi trong sut thi gian tôi hc tp nghiên cu. Hoàng Vn Thành Hc viên lp MPP3, Chng trình Ging dy Kinh t Fulbright iii TÓM TT Hot đng tài chính vi mô là mt cách tip cn đ gim nghèo thông qua cung cp vn cho các cá nhân, h gia đình có thu nhp thp, đc nhà nc Vit Nam s dng nh mt phng pháp hu hiu đ gii quyt tht bi th trng trong vic cung cp vn cho ngi nghèo, giúp h n lc to sinh k, ci thin thu nhp và đi sng và gim nghèo bn vng. Song hành vi nhng n lc và bin pháp gim nghèo là vic xây dng khuôn kh chính sách thúc đy s phát trin ca tài chính vi mô theo hng chuyên nghip hoá, an toàn và bn vng, thích ng tng bc vi c ch th trng. Tuy nhiên, vi s ra đi ca Ngh đnh 28 nm 2005, vic đa tài chính vi mô vào khuôn kh, di s giám sát ca Ngân hàng Nhà nc cha đt kt qu mong đi, sau gn 7 nm, ch vi 2 t chc tài chính vi mô đng ký cp phép, trong khi rt nhiu t chc hot đng tài chính vi mô vn nm ngoài khuôn kh chính sách này là mt câu hi thi s trong ngành. Qua phân tích, đánh giá nhng ni dung chn lc ca pháp lut hin hành v t chc và hot đng ca t chc tài chính vi mô, tác gi tìm hiu nhng bt cp v điu kin thành lp, loi hình doanh nghip và c cu ca t chc tài chính vi mô, các chính sách v hot đng nh lãi sut, phí, huy đng vn, thu đi vi t chc tài chính vi mô đ ch ra nhng nguyên nhân chính cn tr quá trình chuyn đi và đng ký cp phép hot đng ca các t chc thc hành tài chính vi mô hin hu và s gia nhp ngành thng mi còn rt mi m này ca các ch th khác. Kt hp đánh giá khía cnh li ích, chi phí ca các ch th tng ng vi hành vi đng ký cp phép và chuyn đi thành t chc tài chính vi mô chính thc hoc duy trì hin trng đang có ca tng t chc đã tác đng đn đng c chuyn đi nh th nào. Vi nim tin vào sc mnh ca th ch, nh hc gi Acemoglu và các đng s ca ông tng nhn mnh, là nguyên nhân c bn ca tng trng, tác gi đ xut sa đi b sung mt s ni dung ca các chính sách đã phân tích, đánh giá nhm thu hút s gia nhp ngành tài chính vi mô thông qua vic đng ký cp phép hot đng chính thc, tng bc thit lp mt kênh cung cp vn n đnh, bn vng, chuyên nghip phù hp cho nhu cu ca ngi nghèo, cn nghèo - thành phn khó tip cn vn trong xã hi. iv MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii TÓM TT iii MC LC iv DANH MC CH VIT TT vi DANH MC BNG BIU vii DANH MC PH LC vii DANH MC HÌNH NH viii CHNG 1: GII THIU 1 1.1 Bi cnh nghiên cu 1 1.2 Vn đ nghiên cu 2 1.3 Mc tiêu, câu hi, đi tng và phm vi nghiên cu 4 1.3.1 Mc tiêu ca đ tài 4 1.3.2 Câu hi nghiên cu 4 1.3.3 i tng và phm vi nghiên cu 4 1.4 Cu trúc ca nghiên cu 5 CHNG 2: KHUNG KHÁI NIM, PHNG PHÁP NGHIÊN CU VÀ NGUN TÀI LIU 6 2.1 Khái nim, đc trng ca tài chính vi mô và t chc tài chính vi mô 6 2.2 Phng pháp nghiên cu và khung phân tích 8 2.2.1 Phng pháp nghiên cu 8 2.2.2 Khung phân tích 8 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá 9 2.3 Ngun tài liu và nghiên cu trc 10 2.4 Mt s mô hình hot đng tài chính vi mô thành công trên th gii 11 2.4.1 Ngân hàng Grameen – Bangladesh 11 2.4.2 Ngân hàng Rakyat Indonesia 11 2.4.3 Ngân hàng CARD - Philippines 12 2.5 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 13 v CHNG 3: ÁNH GIÁ MT S NI DUNG CA CÁC CHÍNH SÁCH HIN HÀNH V T CHC TÀI CHÍNH VI MÔ 14 3.1 Ni dung đánh giá các chính sách v t chc tài chính vi mô 14 3.1.1 Quá trình hình thành chính sách v t chc tài chính vi mô 14 3.1.2 Ni dung đánh giá các chính sách tài chính vi mô 15 3.2 ánh giá điu kin thành lp và c cu ca t chc tài chính vi mô 16 3.2.1 iu kin thành lp t chc tài chính vi mô 16 3.2.2 Loi hình doanh nghip và c cu t chc 19 3.3 ánh giá chính sách v hot đng ca t chc tài chính vi mô 20 3.3.1 Lãi sut 20 3.3.2 Chính sách v phí 23 3.3.3 Các kênh huy đng vn 24 3.3.4 Thu thu nhp doanh nghip và các chính sách u đãi v thu 28 3.4 Thc thi chính sách 31 CHNG 4: KIN NGH CHÍNH SÁCH 34 4.1 La chn mô hình t chc tài chính vi mô 34 4.2 Ch th thành lp và c cu ca t chc tài chính vi mô 35 4.3 Hot đng ca t chc tài chính vi mô 35 4.3.1 V Lãi sut 35 4.3.2 Huy đng vn 36 4.3.3 Chính sách thu đi vi hot đng tài chính vi mô 37 4.4 Giám sát và thc thi chính sách 38 4.5 Kt lun 38 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 40 PH LC 45 vi DANH MC CH VIT TT ADB Ngân hàng Phát trin Châu Á (The Asian Development Bank) BWTP Mng li Ngân hàng phc v ngi nghèo (The Banking with the poor Network) BKS Ban kim soát BRI Ngân hàng Rakyat Indonesia CEP Qu tr vn cho ngi lao đng nghèo t to vic làm, Qu tr vn CEP GB Ngân hàng Grameen HQT Hi đng qun tr HTV Hi đng thành viên LL Liên đoàn Lao đng Lut các TCTD Lut các t chc tín dng s 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Lut DN Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 NGO T chc phi chính ph (Non-governmental organization) NH CSXH Ngân hàng Chính sách Xã hi NHNN Ngân hàng nhà nc Vit Nam; NH NN&PTNT Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn NHTM Ngân hàng thng mi N 165 Ngh đnh s 165/2007/N-CP ngày 15/11/2007 ca Chính ph sa đi, b sung, bãi b mt s điu Ngh đnh s 28/2005/N-CP ngày 09/03/2005 v t chc và hot đng ca t chc tài chính quy mô nh. N 28 Ngh đnh s 28/2005/N-CP ngày 9/3/2005 ca Chính ph v t chc và hot đng ca t chc tài chính quy mô nh ti Vit Nam PAR D n ri ro (Portfolio at risk) Qu TDND Qu tín dng nhân dân Qu xã hi Qu XH Qu t thin Qu TT TCVM Tài chính vi mô, Tài chính quy mô nh TC TCVM T chc tài chính vi mô TC CT-XH T chc chính tr - xã hi TC XH T chc xã hi TC XH-NN T chc xã hi – ngh nghip TNDN Thu nhp doanh nghip TNHH Trách nhim hu hn TP. HCM Thành ph H Chí Minh TYM T chc tài chính vi mô Trách nhim hu hn Tình Thng/Qu TYM WB Ngân hàng th gii (Word Bank) vii DANH MC BNG BIU Bng 2.1 Các khu vc TCVM Vit Nam (Viet Nam’s Microfinance Sector Profile) 7 Bng 3.1 Quá trình hình thành chính sách v t chc tài chính vi mô 14 Bng 3.2 Con đng dn ti thng mi hoá tài chính vi mô 15 Bng 3.3 Quá trình hình thành chính sách thu đi vi các t chc tài chính vi mô 29 DANH MC PH LC Ph lc 1: Các khái nim, thut ng s dng trong lun vn 45 Ph lc 2: S liu hot đng tài chính vi mô Vit Nam 2009 48 Ph lc 3: So sánh các ch s hot đng ca các t chc tài chính vi mô 49 Ph lc 4: Th tc y quyn trong vic chuyn đi Qu CEP thành t chc tài chính vi mô. 50 Ph lc 5: Các đc đim ca các chng trình tài chính vi mô hàng đu chn lc 55 Ph lc 6: Thng kê hot đng CEP 57 Ph lc 7: Ý kin ca Ngân hàng nhà nc v áp dng lãi sut cho các t chc có hot đng tài chính vi mô 61 Ph lc 8: Chuyn t lãi sut tr góp hng tháng, tun sang lãi sut theo d n gim dn (lãi thc t) 62 Ph lc 9: Tình trng chu thu và thu sut ca các t chc có hot đng tài chính vi mô: 64 Ph lc 10: Hiu lc thi hành ca các vn bn tài chính vi mô 66 Ph lc 11: Cung và cu dch v tài chính vi mô cho các nhóm đi tng 68 Ph lc 12: Bng câu hi kho sát 70 Ph lc 13: Danh sách các chuyên gia đã phng vn hoc tham kho ý kin 72 Ph lc 14: Ý kin ca Bà Nguyn Th Lê Hi, Giám đc Qu tr vn cho công nhân viên chc và ngi lao đng nghèo tnh Bà Ra –Vng Tàu 73 Ph lc 15: Ý kin ca bà C Tn M Dung, Phó giám đc Qu h tr ph n phát trin kinh t 74 Ph lc 16: Ý kin ca Ông Dng Phc Hoàng Lân, điu phi viên D án tín dng nh cho Ph n nghèo huyn Th Tha, Long An 75 Ph lc 17: Ý kin ca Ông Lê Phát Ngân, Trng phòng T chc – Hành chính, Qu H tr Ph n Phát trin kinh t tnh Tin Giang. 77 Ph lc 18: Bài tr li Phng vn Invest TV ngày 6/11/2011 ca Bà Lê Th Lân. 79 viii DANH MC HÌNH NH Hình 1: Tác gi và đng nghip (Qu CEP) gp GS Mohammad Yunus trong chuyn hc tp ti Ngân hàng Grameen – Bangladesh nm 2006 82 Hình 2: Tác gi và đng nghip (Qu CEP) d bui chi tr tit kim cho khách hàng trong chuyn làm vic và hc tp ti Ngân hàng Grameen– Bangladesh nm 2006 82 Hình 3: Nhân viên tín dng Ngân hàng Grameenđang kim tra s vay vn ca khách hàng 83 Hình 4: Anh H Vn Kip, Trng Chi nhánh CEP C Chi đang gi s vay vn cho khách hàng. Hình 3 và Hình 4 cho thy s tng đng trong trong phng pháp hot đng ca TCVM. 83 Hình 5: Nhân viên tín dng Ngân hàng Grameen đang thu tin tr hng k t khách hàng 84 Hình 6: Anh Liên Hu Li, nhân viên tín dng chi nhánh CEP Bn Nghé thu tin ca khách hàng qua cng tác viên, mt s “điu chnh” trong phng pháp TCVM so vi Ngân hàng Grameen! 84 Hình 7: Anh Nguyn Tn Khôi, nhân viên tín dng chi nhánh CEP Th Du Mt hng dn khách hàng làm h s vay vn. 85 Hình 8: Anh Trn Ngc Tun và ch Phm Ngc Dc, chi nhánh CEP Bình Chánh tp hun cho thành viên (khách hàng) nghèo, hng dn th tc vay vn và k lut tín dng. 85 [...]... nhu n” chính là cam k 18 u nh lãi su t cho vay phù h p nh t v T ng h p t Mixmarket: http://www.mixmarket.org/mfi/card-bank và Ngân hàng Card: http://cardbankph.com/wp_cardbankph/bank/ Truy c p ngày 25/3/2012 i nghèo nh 14 M CÁC CHÍNH SÁCH HI V T ÀNH TÀI CHÍNH VI MÔ 3.1 N tài chính vi mô 3.1.1 Quá trình hình thành chính sách v t tài chính vi mô Quá trình hình thành chính sách v TC TCVM Vi c mô t tóm... t và d ng và kinh i hoá tài chính vi mô t Charitonenko (2003) trích trong Ledgerwood, Joanna et al (2007) Hình I.1, trang xxvii Thông qua vi c cho phép các TC TCVM ng, TCVM Vi t Nam ã ng ti n g i t công chúng - ngu n v n th i hoá Tuy v y, còn nhi u n i dung trong các phù h p v i quá trình này 3.1.2 N các chính sách tài chính vi mô Nghiên c u này ch n l ts n u t ch c và s h u c a các TC TCVM chính sách. .. a l i c và chi phí ph i gánh ch u, ho c l v ng, các ch th s không tuân th 11 tìm Th ng Chính ph (2011), Quy tri n H th ng tài chính vi mô t i Vi nh s ã t ra ho c ch n l a cách th c hành x ít -TTg ngày 06/12/2011 v vi c phê duy u 1, Kho n 1 án xây d ng và phát 9 n l i ích c a mình Nh ng c a các ch th s khác v i m ra c a chính sách và hi u qu c a chính sách khôn t k v ng 2.2.3 ng c a các chính sách hi... h n ch vi c gia nh p th ng TCVM vì m i, không khuy n khích các TC TCVM phát tri h n ch kh pc nv nc ng b n v ng v tài chính, i nghèo qua kênh tín d ng chính th c khi h n ch các ch th khác gia nh c xu th chung gi m d n s tham gia c a khu v c công, xã h i hoá các ho ng phát tri n c ng V ngu n l c tài chính và chuyên môn v ho nh hi i h n ch ng tài chính, tín d ng có ngu n l c và chuyên môn v tài chính s... khuy n khích chuy TC TCVM chính th TCVM iv i ng i thành n s phát tri n c a các TC ng th i minh h a cho các phân tích l p lu n b ng nh thích ng v g i ý nh y s phát tri n c a ho c và ng, ph n ng c a u ch nh chính sách c n ng TCVM d a trên nh ng phân tích, l p lu n t l i n i dung nghiên c u 6 KHUNG KHÁI NI À NGU 2.1 Khái ni tài chính vi mô và t ÀI LI tài chính vi mô TCVM bao g m các d ch v nh : tín d ng,... o c a nghiên c u t s n i dung ch n l c c a các chính sách hi n hành v TCVM, minh h a và d n ch ng b ng các ph n ng c a CEP trong b i c nh mô t phân ho t s khía c nh quan tr ng c a các chính sách v t ch c và ng c a các TC TCVM a v pháp lý, c thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) kh pc u t ch c và s h u; lãi su t, chính sách ãi v thu i nghèo c a các TC TCVM i c a các t ch c có ho ng c ng c CEP thi t nh iv... n và c a ng bình th à c p gi y phép ho -CP ( ãs ã qua, ng TCVM không h n là mu n vi ph m pháp lu t, trên th c t t n t i nhi u rào c n trong vi m ts nh này ho c u 37) Tuy nhiên, th i h không b gi i th Các t ch c có ho ph nh t i Ngh ng tài chính quy mô nh các t ch c có ho ho nh này có hi u l c, các t ch c c (NHNN) c p Gi ch m d t ho ng c a các TC ng tài chính quy mô nh t i Vi t Nam ph i ti n hành các. .. 0,6 T Ngu S Vi TC 75 TCVM/NGO là các TC TCVM bán chính th ch ài chính) 7.575 11,9 L ADB (2010), B y, ho c th c hi n ch y u b i các ch NN&PTNT và H th ng Qu TDND Các t ch c có ho qu XH, các NGO v t ch c và ho TCVM ã ra i t các t ch c có ho ình, d án TCVM v n có th ho i thành TC TCVM ADB (2010, tr.2) ng khách ng c a các TC t TC TCVM chính th c chuy 10 ng TCVM khác, bao g m các ình, d án c a các TC CT-XH... m t trong nh Vi t Nam cs d ng trong vi c cung c p v m t u qu i nghèo Cùng v i s ”2 gi i quy t th t b i th i c a Ngân hàng Chính sách Xã h i (NH CSXH), s tham gia c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (NH NN&PTNT), h th ng các qu tín d ng nhân dân (qu TDND) mô hình ho c bi t là vi c du nh p ng TCVM vào Vi t Nam thông qua các TC TCVM chuyên nghi p, các ình, d án c a các t ch c chính tr - xã... ki n thành l p và ho t lãi su i v i các t ch c này Bên c i v i kh TC TCVM chính th c ho c gia nh p th ng v n và uc pc i thành ng này thông qua vi c các ch th tham gia thành l p các TC TCVM m i cho nghiên c u ch y u g m , c a các TC TCVM trong m i quan h v i Lu t các TCTD quan khác v t ch c và ho ng n pháp lu t có liên 16 M ý: do và 165 c Lu t các TCTD d ng và phát tri n h th ng TCVM Vi Quy nh s ng . hình thành chính sách v t chc tài chính vi mô 14 3.1.2 Ni dung đánh giá các chính sách tài chính vi mô 15 3.2 ánh giá điu kin thành lp và c cu ca t chc tài chính vi mô 16 3.2.1. nghim cho Vi t Nam 13 v CHNG 3: ÁNH GIÁ MT S NI DUNG CA CÁC CHÍNH SÁCH HIN HÀNH V T CHC TÀI CHÍNH VI MÔ 14 3.1 Ni dung đánh giá các chính sách v t chc tài chính vi mô 14 3.1.1. thành chính sách v t chc tài chính vi mô 14 Bng 3.2 Con đng dn ti thng mi hoá tài chính vi mô 15 Bng 3.3 Quá trình hình thành chính sách thu đi vi các t chc tài chính vi mô 29
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, đánh giá chính sách về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô

Từ khóa liên quan