0

skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong lớp chủ nhiệm

18 1,656 8
  • skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong lớp chủ nhiệm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 19:52

1/ Tên đề tài: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN HẠNH KIỂM TRONG LỚP CHỦ NHIỆM 2/ Đặt vấn đề: a / Tầm quan trọng của vấn đề: Như chúng ta đã biết, thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong lao động sản xuất, công tác, học tập để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của một tập thể. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Công tác thi đua và khen thưởng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đem đến hiệu quả chung là nâng cao năng suất lao động, công tác và học tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Để tổ chức tốt các phong trào thi đua, cần tuân thủ theo đúng quy trình, các bước tiến hành như xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, thang bảng điểm, phát động, tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và tiến hành khen thưởng. Thi đua góp phần xây dựng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. 1 Đối với học sinh, thi đua cũng có ý nghĩa quan trọng như đã nêu trên. Mục tiêu là để động viên các em hăng say học tập và rèn luyện hạnh kiểm, thực hiện nhiệm vụ năm học. b/ Thực trạng: Trong những năm làm công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THCS, tôi đều đề ra kế hoạch tổ chức thi đua, tổ chức đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh trên cơ sở các nội dung thi đua. Tuy nhiên, việc tổ chức thi đua để đánh giá học sinh khá phức tạp, có nhiều vấn đề nảy sinh ngoài dự kiến chủ quan của tôi. c/ Lý do chọn đề tài: Vì vậy, từ những thành công và thất bại trong nhiều năm, tôi đã rút kinh nghiệm và chọn đề tài “Tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm học sinh trong lớp chủ nhiệm” để thực hiện. d/ Thời gian và giới hạn nghiên cứu của đề tài: -Giới hạn nghiên cứu của đề tài: Xây dựng quy trình, nội dung, biện pháp tổ chức thi đua và đánh giá xếp loại học sinh trong lớp chủ nhiệm. - Thời gian thực hiện: từ đầu năm học 2009- 2010. - Đối tượng được áp dụng đề tài: HS các lớp 9/6 của trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc năm học 2009 - 2010. 3/ Cơ sở lý luận: Trong thư gửi thanh niên về thi đua ái quốc, ngày 01-8-1951, Bác Hồ ân cần chỉ bảo: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi ”. “Thi đua không nên thiên về một phía. Phải điều hòa 3 2 nhiệm vụ với nhau: gia tăng sản xuất, công việc hàng ngày và học tập (chính trị, văn hóa, tình hình trong nước và thế giới).” Trong Lời kêu gọi thi đua, ngày 01-8-1949, một lần nữa, Bác Hồ nhấn mạnh tính liên tục của thi đua” “Tưởng lầm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua là phải trường kỳ”. Thi đua phải thiết thực, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người, đem lại lợi ích cho cá nhân, cho cộng đồng và cho đất nước. Cũng trên Lời kêu gọi nói trên, Người viết: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Người còn căn dặn: “Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm Nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực”. Người yêu cầu mọi phong trào thi đua yêu nước đều phải có sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, nêu gương, khen thưởng. Những hình thức khen thưởng đều có tác dụng động viên, khích lệ những người tham gia phong trào. Trong Thư gửi thanh niên, ngày 01-8-1951, Người viết: “Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”. Những lời dạy của Bác đã động viên tôi để tôi có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thi đua. 4/ Cơ sở thực tiễn: 3 Những năm trước đây, ở các lớp chủ nhiệm đã qua, tôi đều có tổ chức các hoạt động theo dõi thi đua, cũng có thiết lập hồ sơ theo dõi thi đua, nhưng cũng chỉ ở mức độ đơn giản. Tôi cũng có ý học tập ở các thầy cô khác nhưng hầu như không thấy ai thực hiện tổ chức thi đua cho bài bản. Chính vì thế, tôi phải xây dựng một kế hoạch tổ chức thật chu đáo, thiết lập hồ sơ theo dõi kỹ càng, tập huấn cho học sinh thực hiện. 5 / Quá trình thực nghiệm giải pháp mới ( nội dung nghiên cứu) Tôi xin trình bày cụ thể các bước thực hiện như sau: 5.1. Việc tổ chức theo dõi và xếp loại thi đua học sinh: Cứ hai tuần, các tổ học sinh tiến hành xếp loại thi đua một lần( vào tuần chẵn). Nội dung xếp loại từng học sinh bao gồm hai mặt: Tổng kết điểm học tập đạt được trong hai tuần đã qua và đánh giá về mặt hạnh kiểm cũng như các hoạt động khác trong hai tuần đó. 5.1.1* Cách tính điểm học tập: Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập thật tốt. Do đó, điểm học tập trong là cơ sở để đánh giá xếp loại học sinh. Trong thời gian giữa 2 ký xếp loại, tổ trưởng có nhiệm vụ theo dõi và ghi vào sổ của tổ số điểm mỗi học sinh đạt được qua các lần kiểm tra (KTM, KT 15 ph, KT 1 tiết). Đến ngày xếp loại, tổ trưởng cộng tất cả điểm và lấy điểm trung bình cho mỗi học sinh. Điểm trung bình về học tập được dùng để xếp loại theo quy ước sau: - Từ 8.0 trở lên: xếp loại Tốt; Từ 6,5 đến 7,9: xếp loại khá; Từ 5,0 đến 6,4: xếp loại Trung bình; và dưới 5,0 xếp loại yếu.( Đây chỉ là quy ước riêng, có tham khảo cách xếp loại của Bộ GDĐT nhưng có tính tương đối và mang tính khích lệ vì không xếp loại kém) 4 5.1.2* Quy ước về xếp loại hạnh kiểm: Trên cơ sở xếp loại học tập, nếu học sinh không vi phạm điều gì về mặt hạnh kiểm thì được “phiên ngang” xếp loại hạnh kiểm tương ứng như sau: Nếu có kết quả học tập từ trung bình trở lên thì được xếp hạnh kiểm loại Tốt. Nếu có kết quả học tập dưới trung bình thì xếp hạnh kiểm loại khá. 5 5.1.3* Các quy ước về hạ bậc và nâng bậc hạnh kiểm: - Trong thời gian giữa hai kỳ xếp loại, nếu học sinh có những hành vi tốt ( có tính đặc biệt) như xung phong nhận thực hiện những việc khó, có thành tích cá nhân xuất sắc trong các cuộc thi của trường, có những hành động nghĩa cử đẹp v v thì được nâng bậc hạnh kiểm. - Trong thời gian giữa hai kỳ xếp loại, nếu học sinh có những hành vi vi phạm các quy ước của lớp thì cứ vi phạm từ hai đến 3 nội dung( hoặc một nội dung mà vi phạm 2 đến 3 lần) thì bị hạ một bậc hạnh kiểm. Nếu vi phạm từ 4 nội dung( hoặc 4 lần/ 1 nội dung) thì bị hạ hai bậc hạnh kiểm. - Các quy ước những điều học sinh không được vi phạm căn cứ trên Nội quy của nhà trường. Những điều mà mỗi học sinh vi phạm được thể hiện qua nội dung ghi trong sổ đầu bài của các giáo viên bộ môn, qua việc theo dõi của tổ và qua việc ghi chép theo dõi của Đội Cờ Đỏ của trường. Những Học sinh nào có vi phạm đều được các tổ trưởng cập nhật ghi vào sổ để tiến hành xếp loại. 5.1.4. Thời gian tổ chức đánh giá thi đua: Vào cuối ngày thứ sáu của tuần xếp loại, các tổ trưởng và tổ phó tổng hợp điểm học tập và các nội dung học sinh có vi phạm hay không vi phạm nội quy để tiến hành dự kiến xếp loại. ( Kết quả học tập và hạnh kiểm của ngày Thứ Bảy được tính vào hai tuần sau đó). Vào giờ sinh hoạt lớp( ngày Thứ Bảy), tổ trưởng thông qua kết quả xếp loại cho tổ viên biết và điều chỉnh nếu có. Sau đó, sẽ báo cáo và nêu nhận xét trước tập thể lớp để cả lớp có ý kiến. GVCN tổng hợp và nhận xét chung. 5.1.5. Sử dụng kết quả xếp loại thi đua: Kết quả xếp loại thi đua hai tuần một lần như trên được sử dụng để xếp loịa hạnh kiểm cuối mỗi học kỳ và thông báo cho phụ huynh biết hàng tháng. 5.2. Các biện pháp hỗ trợ cho việc đánh giá thi đua học sinh. 6 5.2.1. Phối hợp với Cha mẹ học sinh: Trước khi tiến hành quy định về xếp loại thi đua, tôi tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học và trình bày kế hoạch xếp loại thi đua cho phụ huynh biết để phụ huynh nhắc nhở con em thực hiện. Tôi cũng nêu quy ước là: Hàng tháng khoảng từ ngày 25 đến cuối tháng, tôi sẽ gởi “ Thông báo tình hình học tập và hạmh kiểm” của tất cả học sinh trong lớp đến mỗi phụ huynh. Và yêu cầu: Hàng tháng, sau khi nhận được bản thông báo tình hình, PHHS xem và ký xác nhận đã xem. Những ngày kế tiếp, học sinh mang bản thông báo đã có chữ ký và ý kiến của PHHS giao lại cho tôi xem. Sau đó, tôi gởi trả lại cho PH lưu giữ. 5.3.1. Biện pháp khen thưởng: Cuối mỗi tháng, tôi tổ chức cho lớp tổng kết, đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm tháng qua. Trong các buổi tổng kết này, tôi đều có mời Ban Giám hiệu và Đại diện Cha mẹ học sinh lớp đến dự. Tùy theo tình hình kinh phí của Hội cha mẹ học sinh lớp mà Hội có khen thưởng cho những học sinh xuất sắc nhất. 6/Kết quả nghiên cứu: Nội dung cách làm này thể hiện những điểm mới sau đây: 6.1. Về việc tổ chức xếp loại thi đua: - Học sinh thấy rõ mục tiêu cần đạt được trong mỗi tuần để được xếp loại hạnh kiểm tốt. Vì thế, các em nỗ lực trong học tập để đạt số điểm cao, ít nhất là không bị điểm yếu, kém, không thuộc bài. Học sinh cũng thấy được cần tránh vi phạm nội quy để khỏi bị hạ bậc hạnh kiểm. Và nhất là các em tích cực xung phong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn của lớp để được biểu dương hoặc nâng bậc hạnh kiểm. - Việc đánh giá xếp loại thi đua đều có cơ sở và được các em tham gia. Tôi (GVCN) xem xét để quyết định khi có những ý kiến trái chiều. 7 - Việc tổ chức xếp loại thi đua được tổ chức vào các tuần chẵn như vậy là hợp lý ( Tuần nào cũng làm việc này sẽ gây căng thẳng cho HS). Còn tiết sinh hoạt vào các tuần lẻ, tôi tổ chức cho các em sinh hoạt vui chơi như thi giải ô chữ, thi tìm hiểu theo các chủ đề v v 6.2. Việc thông báo kết quả học tập và hạnh kiểm hàng tháng đến phụ huynh: Đây là điểm mới nhất trong SKKN này của tôi. Cái mới thể hiện một vài ý sau: Một là, Thông tin tình hình học tập và hạnh kiểm của học sinh hàng tháng được thông tin kịp thời đến phụ huynh, giúp phụ huynh có biện pháp hỗ trợ với GV trong việc giáo dục HS. Hai là, Tất cả thông tin của lớp và của từng học sinh đều được tất cả phụ huynh trong lớp đều biết, điều này có tác dụng khích lệ đối với những phụ huynh có con em học tập tiến bộ và cũng có tác dụng khích lệ đối với học sinh. Ba là, Đối với những học sinh yếu hoặc chậm tiến bộ (cả hai mặt), trong bản thông báo không nêu tên cụ thể nhưng phụ huynh những HS này vẫn biết được con mình thuộc diện nào. Và những đều “ Thông báo riêng” là những điều mà GVCN mong mỏi phụ huynh hợp tác một cách cụ thể. Điều này thể hiện sự tế nhị và sự tôn trọng của GVCN đối với phụ huynh có con em chưa ngoan, học chưa tốt. ( Có con em chưa ngoan, học chưa tốt đã là điều đau khổ của phụ huynh rồi). Cách làm trên đây thể hiện quan điểm “ Khen càng rộng càng tốt; chê càng hẹp càng tốt”.* 8 Việc làm của tôi trên đây được phụ huynh hoan nghênh và có tác dụng trong việc phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường. 7/ Kết luận: Việc thực hiện SKKN này đối với lớp 9/6 đã mang lại kết quả rất tốt. Các năm học trước ( Lớp 7/6 và 8/6), tập thể học sinh lớp này nổi tiếng quậy phá trong trường. Nhiều học sinh lười học. Nhiều em có những hành vi vô lễ với thầy cô giáo. Khi được phân công làm chủ nhiệm lớp 9/6 này ( lớp 8/6 năm học trước lên), nhiều thầy cô tỏ ra ái ngại cho tôi vì gặp phải một lớp yếu kém về mọi măt. Nhưng từ khi thực hiện SKKN này, tình hình lớp đã chuyển biến rất tích cực. Hầu như tuần nào tập thể lớp cũng nhận được cờ thi đua nhất nhì hoăc ba tổng kết hàng tuần. Các phong trào thi đua khác cũng được giải thưởng như: - Đội bóng chuyền nam và đội bóng đá nữ: giải tư toàn trường. - Giải nhì toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. - Giải ba phong trào đạt điểm 9, 10 ngày 20/11. - 2 giải thưởng tìm hiểu Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. - Giải nhất làm báo tập chào mừng 20/11. Cuối Học kỳ I, lớp đạt điểm thi đua cao nhất của trường. Cuối năm là lớp xuất sắc. SKKN này của tôi là quá trình tích lũy qua nhiều năm tổ chức thi đua trong học sinh nhằm mục đích động viên các em thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Vì thế, tôi nhận thấy đây là một kế hoạc tổ chức thi đua khá hoàn chỉnh, đáp ứng được các yêu câu về cơ sở lý luận và thực tiễn. 9 Tôi ghi lại cách làm của tôi để các bạn đồng nghiệp tham khảo. Và rất mong nhận được sự góp ý từ các nhà quản lý và các thầy cô giáo. 8/ Đề nghị: SKKN của tôi trên đây đã được áp dụng trong thực tế và đã thực sự mang lại hiệu quả, làm xoay chuyển về mọi mặt từ một lớp yếu kém trở thành một lớp tốt. Tuy nhiên, khi áp dụng đòi hỏi giáo viên phải chịu khó. Chính vì thế, tôi kính đề nghị các cấp quản lý và quý thầy cô nghiên cứu và góp ý thêm. Điện Ngọc, tháng 4 năm 2011. Tác giả: TRẦN VĂN THỌ 9/ Phần phụ lục: Nội dung một bản thông báo tình hình hang tháng gởi đến phụ huynh học sinh: GVCN lớp 9/6 Kính gởi phụ huynh em:… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THÔNG BÁO TÌNH HÌNH HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM HỌC SINH LỚP 9/6 Thời gian từ ngày.15/ 9 / 2009 đến ngày 15 / 10 / 2009 I. Tình hình học tập: 1. HS có điểm trung bình các môn đạt loại giỏi là: 10 HS/ 36; tỉ lệ 27,7% ; tăng 3 em so với tháng trước. Gồm có: Lạc; Phượng, Thạch; Trâm; Thảo Vy, Thiện ,Bốn ; Vy Ngà, Nghiêm; Ngọc Quý. 10 [...]... gia thi Hội khỏe Phù Đổng) và các em cán sự lớp thực hiện tốt nhiệm vụ như: em Trâm, Thi n; Phượng; Quang; Bốn; Thạch; Ngà; Hồng Nhung; Ngọc; N.Quý 2 Kết quả xếp loại hạnh kiểm: a Hạnh kiểm Tốt : có 28 em; tỉ lệ 77,7%; tăng 16,6% so với tháng trước 12 b Hạnh kiểm Khá gồm các em: Sáng; Văn Lợi; Nga; Minh; Phú; Thịnh.(6em) c Hạnh kiểm TB gồm các em: Đại; Công Lợi d Hạnh kiểm yếu : Không có HS yếu về hạnh. .. 16,6%; giảm 8,4% so với tháng trước) 5 GVCN đề nghị gia đình và tập thể lớp biểu dương sự nổ lực học tập của các HS sau đây: a HS luôn giữ vững mức độ khá, giỏi ( nêu trên) b Những HS có tiến bộ về học tập trong tháng là các em: Vy Ngà; Quốc; Minh Quý; Sáng; Công Lợi; Thắm; Nghiêm; Đ T Trinh;Vương; Minh; K Yến; Luyện; Thạch; Bốn II Tình hình hạnh kiểm: 1 HS có những hành vi, việc làm tốt đáng biểu dương:... đánh giá xếp loại SKKN trang 11 15 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2010 – 2011 I Đánh giá xếp loại SKKN của HĐKH trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc: 1 Tên đề tài: 2 Họ và tên tác giả: 3 Chức vụ: ... Tên tác Tài liệu NXB Năm xuất Hồ ra lời thành kêu gọi thi ủy TP đua ái quốc Hồ Chí (11/6/1948- Minh Hồ Chí 11/6/2008) Thư gởi Minh thanh niên ngày về thi đua 3 năm Bác giáo 2 tham khảo bản Kỷ niệm 60 www.govap.hochiminhcity.gov.vn 2008 Tuyên 1 giả Ban 23/8/1951 ái quốc Nguyễn Bác Hồ nói Xuyến về thi đua yêu nước Báo Nhân Dân Bản tin Y tế tỉnh Thừ Thi n- Huế Số 22; Số 6/2010 14 MỤC LỤC 1 Tên đề tài:... ( Ký tên; đóng dấu) 17 II Đánh giá xếp loại SKKN của HĐKH Phòng GD và ĐT Điện Bàn: Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD và ĐT Điện Bàn thống nhất xếp loại: Người thẩm định CT HĐKH Phòng GD_ĐT huyện ( Ký tên, đóng dấu) III Đánh giá xếp loại SKKN của HĐKH Sở GD và ĐT Quảng Nam: Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD và ĐT Quảng Nam: thống nhất xếp loại: ... các em: Đại; Công Lợi d Hạnh kiểm yếu : Không có HS yếu về hạnh kiểm( giảm 2 em) III Danh sách HS được khen thưởng: 1 Học sinh được thưởng “BẢNG DANH DỰ” gồm: Thảo Vy; Trâm; Lạc; Ngọc Quý; Thi n; Ngọc Phượng (6 em) 2 Học sinh được thưởng “BẢNG TUYÊN DƯƠNG” gồm: Quang; Bốn; Kim Yến; Quốc; Sương; Hằng; Thạch; Ngà; Minh Quý; Thắm; Hồng Nhung; Luyện; Huỳnh T Tâm; Đặng T Trinh; Phạm Văn Nghiêm; Nguyễn Ngọc... Tên đề tài: 2 Họ và tên tác giả: 3 Chức vụ: 4 Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài a/ Ưu điểm: b/ Hạn chế: : ...11 2 HS có điểm trung bình các môn đạt loại khá là: 13 HS /36; tỷ lệ 36,1 %; tăng 11% so với tháng trước Gồm có: Quang; Mỹ Hằng; Quốc; Sương; Minh Quý; Sáng; Công Lợi; Hồng Nhung; Luyện; Tiến ; Minh; Kim Yến; Đặng Thị Trinh 3 HS có điểm trung bình các môn đạt loại trung bình là: 7 HS/ 36; tỉ lệ 19,4%; giảm 11,1% so với tháng trước Gồm các em sau: Hiền Trang; Ngô T Trinh; Tuyết Nga; . KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN HẠNH KIỂM TRONG LỚP CHỦ NHIỆM 2/ Đặt vấn đề: a / Tầm quan trọng của vấn đề: Như chúng ta đã biết, thi đua là hoạt động có tổ chức. tôi đã rút kinh nghiệm và chọn đề tài Tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm học sinh trong lớp chủ nhiệm để thực hiện. d/ Thời gian và giới hạn nghiên cứu của đề tài: -Giới. công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THCS, tôi đều đề ra kế hoạch tổ chức thi đua, tổ chức đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh trên cơ sở các nội dung thi đua. Tuy nhiên, việc tổ chức thi đua để đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong lớp chủ nhiệm, skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong lớp chủ nhiệm, skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động thi đua học tập và rèn luyện hạnh kiểm trong lớp chủ nhiệm

Từ khóa liên quan