0

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm có hiệu quả môn Tiếng anh thcs

30 4,287 24

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:25

. ThÞ Nhung THCS Hång D¬ng – Thanh Oai _ Hµ Néi Kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm có hiệu quả môn Tiếng anh thcs a- Đặt vấn đề I- Cơ sở lí luận. Mục tiêu của môn tiếng Anh là nhằm. cách tổ chức làm việc theo cặp nhóm sao cho có hiệu quả. III- phạm vi nghiên cứu. áp dụng “ Kinh nghiệm tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp, nhóm trong việc dạy học Tiếng Anh có hiệu quả . kinh nghiệm sẽ giúp giáo viên có được những kinh nghiệm sau: 1. Hiểu rõ khái niệm của hoạt động cặp, nhóm. 2. Cách thức tổ chức hoạt động cặp, nhóm có hiệu quả. 3. Các bước tiến hành hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm có hiệu quả môn Tiếng anh thcs, SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm có hiệu quả môn Tiếng anh thcs,

Từ khóa liên quan