0

SKKN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp, nhóm trong quá trình dạy học tiếng anh ở trường thpt

19 2,465 10
  • SKKN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp, nhóm trong quá trình dạy học tiếng anh ở trường thpt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2014, 16:41


- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp, nhóm trong quá trình dạy học tiếng anh ở trường thpt, SKKN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp, nhóm trong quá trình dạy học tiếng anh ở trường thpt, SKKN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp, nhóm trong quá trình dạy học tiếng anh ở trường thpt

Từ khóa liên quan