Cấu trúc tài chính doanh nghiệp và Phân tích cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp

55 618 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 15:25

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1. Khái quát chung về cấu trúc tài chính doanh nghiệp và phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp và phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Quá trình tạo lập hay huy động vốn là quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ các nguồn lực bên trong (sự góp vốn từ các chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại ) và nguồn lực bên ngoài (các nhà đầu tư, nhà nước, các tổ chức tín dụng ) để doanh nghiệp hoạt động. Hoạt động phân phối và sử dụng vốn liên quan đến việc phân bổ vốn ở đâu, lúc nào, bao nhiêu sao cho vốn được sử dụng hiệu quả nhất. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là một phạm trù phản ánh một cách tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp trên hai mặt là cơ cấu nguồn vốn gắn liền với quá trình huy động vốn, phản ánh chính sách tài trợ của doanh nghiệp và cơ cấu tài sản gắn liền với quá trình sử dụng tài sản, phản ánh và chịu sự tác động của những đặc điểm và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, cấu trúc tài chính là một phạm trù phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Doanh nghiệp. Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích tình hình đầu tư, huy động vốn của doanh nghiệp thông qua việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tình hình tài chính hiện tại so với quá khứ. Từ đó có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các phương thức tài trợ để giảm thiểu rủi ro, tăng triển vọng phát triển trong tương lai. Phân tích cấu trúc tài chính bao gồm các vấn đề như phân tích cấu trúc tài sản, phân tích cấu trúc nguồn vốn và phân tích cân bằng tài chính. 1.2. Vai trò, ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài chính là một nội dung trong phân tích tài chính. Nó có vai trò quan trọng đối với đối với người đứng đầu Doanh nghiệp khi ra các quyết định liên quan đến tài chính của đơn vị. Cụ thể: - Đối với doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính là một trong những công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, là cơ sở khoa học để ra quyết định quản lý tài chính. - Phân tích cấu trúc tài sản để đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Từ đó có cách phân bổ hợp lý tài sản hiện tại và tương lai khi đầu tư vào hoạt động kinh doanh. - Phân tích cấu trúc nguồn vốn giúp nhà quản lý nắm bắt được thông tin về chính sách tài trợ của doanh nghiệp, mức độ an toàn, tính ổn định tài chính và hiệu quả, rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị có thể điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn cho hợp lý hơn. SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Phân tích cân bằng tài chính cho thấy mối liên hệ giữa tài sản với nguồn tài trợ tương ứng của nó, từ đó nhà quản trị có thể tìm ra được các biện pháp nhằm đảm bảo sự cân đối giữa hai yếu tố này. Đối với nhà đầu tư, các chủ ngân hàng, các nhà cung cấp quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các giác độ khác nhau. Nguồn thông tin được cung cấp từ phân tích cấu trúc tài chính là cơ sở để nhà đầu tư xem xét và quyết định xem có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, đầu tư như thế nào và bao nhiêu là hợp lý. Như vậy, phân tích cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng không chỉ với bên trong doanh nghiệp mà cả với bên ngoài doanh nghiệp. Do đó thường xuyên tiến hành phân tích cấu trúc tài chính là một điều hết sức cần thiết. 2. Tài liệu và phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2.1. Tài liệu dùng để phân tích Tài liệu dùng để phân tích cấu trúc tài chính là báo cáo tài chính của Doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính… và các báo cáo khác có liên quan. Phân tích cấu trúc tài chính không chỉ đưa ra các kết luận về tình hình hiện tại của doanh nghiệp mà còn đưa ra những dự báo trong tương lai để việc quyết định về vốn trong tương lai của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy ngoài các báo cáo tài chính, các sổ chi tiết, khi phân tích cần phải quan tâm tới các nguồn thông tin khác về vĩ mô cũng như vi mô như: - Thông tin về tình hình tăng trưởng, suy thoái kinh tế. - Thông tin về các chính sách kinh tế, chính trị, ngoại giao của Nhà nước. - Thông tin về lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc, tỷ giá hối đoái…. - Những thông tin theo ngành, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp như: môi trường kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp, mục tiêu, chiến lược hoạt động (bao gồm chiến lược tài chính và chiến lược kinh doanh), mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tượng khác… 2.2. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính Có nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Mỗi phương pháp đều có thế mạnh và hạn chế của nó, đòi hỏi nhà phân tích phải có khả năng tổng hợp để có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất các phương pháp. Sau đây là một số phương pháp thường dùng: 2.2.1. Phương pháp so sánh Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích tài chính. Phương pháp so sánh đánh giá sự biến động của từng chỉ tiêu, phản ánh tính ổn định của nguồn tài trợ qua các năm. Sau khi xử lý số liệu và tính toán các chỉ tiêu về cấu trúc tài chính, ta tiến hành so sánh các chỉ tiêu của năm nay so với năm trước hoặc so sánh giữa kế hoạch với thực hiện. Với phương pháp này ta cần chú ý tới các yếu tố sau: - Tiêu chuẩn so sánh: Để thấy được tình hình tài chính của các kỳ phân tích và dự báo được xu hướng của các chỉ tiêu tài chính một cách chính xác ta sử dụng số liệu kỳ gốc so sánh với số liệu nhiều kỳ trước, số liệu trung bình ngành, số liệu kỳ kế hoạch - Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu dùng để so sánh phải có cùng nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và đơn vị đo lường. SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Kỹ thuật so sánh: bằng cách này hay cách khác thì người phân tích cũng cần tinh bày sao cho các số liệu dễ so sánh nhất. Để xác định mức biến đổi tương đối và tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích nên trình bày báo cáo theo quy mô chung để xem xét từng chỉ tiêu so với tổng thể. Với cách so sánh này, một chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được chọn làm quy mô chung và các chỉ tiêu liên quan sẽ tính theo tỷ lệ % trên chỉ tiêu quy mô chung đó để có thể đánh giá cấu trúc của các chỉ tiêu tài chính ở doanh nghiệp. Trình bày các báo cáo tài chính dạng so sánh nhằm xác định mức biến động tuyệt đối và tương đối của từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính qua nhiều kỳ liên tiếp có thể phát hiện được xu hướng biến động của nhiều chỉ tiêu phân tích. 2.2.2. Phương pháp loại trừ Phương pháp này được sử dụng trong phân tích tài chính nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính với giả định các nhân tố còn lại không thay đổi. Với phương pháp loại trừ, nhà phân tích sẽ thấy được nhân tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng sinh lời tài sản, qua đó phát hiện những lợi thế (hay bất lợi) trong hoạt động của doanh nghiệp và định hướng hoạt động trong kỳ đến. Phương pháp phân tích này còn là công cụ hỗ trợ quá trình ra quyết định. Phương pháp loại trừ bao gồm phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch. 2.2.3. Phương pháp cân đối liên hệ Các báo cáo tài chính đều có đặc trưng chung là thể hiện tính cân đối: cân đối giữa tài sản và nguồn vốn; cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả; cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra; cân đối giữa tăng và giảm…Dựa vào những cân đối này, trong phân tích tài chính thường vận dụng phương pháp cân đối liên hệ để xem xét ảnh hưởng của từng nhân tố đến biến động của chỉ tiêu phân tích. Như vậy, dựa vào biến động của từng bộ phận mà chỉ tiêu phân tích sẽ được đánh giá đầy đủ hơn. 2.2.4. Phương pháp phân tích tương quan Phương pháp này đánh giá mối quan hệ tương quan giữa các chỉ tiêu. Giữa các số liệu tài chính trên BCTC thường có mối tương quan với nhau. Chẳng hạn, mối tương quan giữa doanh thu (trên báo cáo lãi lỗ) với các khoản nợ phải thu khách hàng, với hàng tồn kho (trên BCĐKT). Nếu tỷ suất NVTX tăng lên thì tỷ suất NVTT giảm tương ứng cùng một tỷ lệ. 3. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp 3.1. Khái niệm cấu trúc tài sản của doanh nghiệp Cấu trúc tài sản là khái niệm chỉ cơ cấu mỗi loại tài sản trong doanh nghiệp. Đó là thành phần, là tỷ trọng của mỗi loại tài sản trong tổng tài sản. Mục đích của phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, tính hợp lý khi đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh. Với việc lập các chỉ tiêu phân tích giúp ta biết được tỷ trọng từng loại tài sản trong tổng tài sản của doanh nghiệp và việc phân bổ như vậy đã hợp lý hay chưa nhưng chưa thấy được nhân tố nào làm thay đổi cấu trúc. Vì vậy để đánh giá khuynh hướng thay đổi cấu trúc tài sản ta có thể thiết kế BCĐKT theo dạng so sánh, tính chênh lệch về số tuyệt đối và số tương đối giữa các năm của cùng loại tài sản. SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Chỉ tiêu N N+1 N+2 Chênh lệch năm N+1/N Chênh lệch năm N+2/N+1 Δ % Δ % A. TÀI SẢN NGẮN HẠN I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1. Tiền 2. Các khoản tương đương tiền Thiết kế BCĐKT dạng so sánh sẽ chỉ ra hướng phân tích chi tiết hơn tình hình phân bổ tài sản của doanh nghiệp.Từ đó có thể thấy một tài sản nào đó có sự thay đổi đột ngôt so với các năm trước, tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động đó và kết luận sự ảnh hưởng của nó đến cấu trúc tài chính theo hướng tích cực hay tiêu cực. 3.2. Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài sản của Doanh nghiệp, tính hợp lý khi đầu tư vốn cho các hoạt động kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc một phần vào công tác phân bổ vốn như: đầu tư vào loại tài sản nào, vào thời điểm nào là hợp lý; nên gia tăng hay cắt giảm các khoản phải thu khách hàng khi tín dụng bán hàng có liên quan đến hoạt động tiêu thụ; dự trữ hàng tồn kho ở mức nào là vừa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễ ra kịp thời, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng vẫn giảm thấp chi phí tồn kho; hay vốn nhà rỗi có nên sử dụng đầ tư ra bên ngoài hay không… Có nhiều chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản song nguyên tắc chung khi thiết lập chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản là: Loại tài sản i K = x 100% Tổng tài sản Loại tài sản i trong công thức trên là những tài sản có cùng chung một đặc trưng kinh tế nào đó, như: khoản phải thu, hàng tồn kho Chỉ tiêu tổng tài sản trong công thức trên là số cộng dồn phần tài sản trên BCĐKT. Đi cụ thể vào từng loại tài sản ta có các chỉ tiêu phân tích: • Tỷ trọng TSCĐ Chỉ tiêu này thể hiện cơ cấu TSCĐ trong tổng cơ cấu tài sản, thể hiện mức độ tập trung vốn của doanh nghiệp để đầu tư vốn cho TSCĐ. Giá trị còn lại của TSCĐ Tỷ trọng TSCĐ = x 100% Tổng tài sản • Tỷ trọng đầu tư tài chính: Giá trị đầu tư tài chính Tỷ trọng ĐTTC = x 100% Tổng tài sản •Tỷ trọng hàng tồn kho: Hàng tồn kho bao gồm nhiều loại như: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm Dự trữ hàng tồn kho hợp lý luôn là vấn đề quan tâm của mỗi doanh nghiệp bởi dự trữ quá nhiều sẽ gây ứ đọng vốn, gia tăng chi phí bảo quản và dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp. Nhưng nếu dự trữ ít thì sẽ làm ảnh hưởng tới SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh tiến độ sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích chỉ tiêu này qua nhiều kỳ sẽ đánh giá tính hợp lý trong công tác dự trữ. Hàng tồn kho Tỷ trọng hàng tồn kho = x 100% Tổng tài sản •Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng: Khoản phải thu khách hàng là một bộ phận thuộc tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, phát sinh do doanh nghiệp bán chịu hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng. Chỉ tiêu này thể hiện số vốn doanh nghiệp bị tổ chức khác chiếm dụng vốn. Số vốn này thường không có khả năng sinh lời mà hơn nữa còn phát sinh chi phí nếu khách hàng không thanh toán. Khoản phải thu khách hàng Tỷ trọng khoản phải thu = x 100% Tổng tài sản 4. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 4.1. Khái niệm cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp Cấu trúc nguồn vốn của một doanh nghiệp là cơ cấu nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp. Nó chỉ ra nguồn vốn của doanh nghiệp thì bao gồm những nguồn nào, tỷ trọng bao nhiêu Cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản trị tài chính. Việc huy động vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự an toàn trong tài chính, mặt khác liên quan đến hiệu quả và rộng hơn là rủi ro của doanh nghiệp. Do vậy khi phân tích cấu trúc nguồn vốn cần xét đến nhiều mặt và cả mục tiêu của doanh nghiệp để có đánh giá đầy đủ nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 4.2. Nội dung phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp 4.2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp Đối với mỗi doanh nghiệp, cấu trúc nguồn vốn thể hiện chính sách tài trợ của Doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác trong công tác quản trị tài chính. Nguồn vốn bao gồm vốn vay nợ và vốn chủ sở hữu. Vốn vay nợ là phần mà doanh nghiệp đi chiếm dụng của đơn vị, doanh nghiệp khác và có trách nhiệm phải thanh toán cho chủ nợ số nợ gốc và các khoản chi phí sử dụng vốn theo thời hạn quy định. Ngược lại, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán đối với người góp vốn với tư cách là chủ sở hữu. Như vậy nguồn vay nợ là phần phụ thuộc của doanh nghiệp vào bên ngoài còn nguồn vốn chủ là phần tài trợ của người chủ sở hữu đối với toàn bộ tài sản. Tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp phản ánh năng lực vốn có của người chủ trong tài trợ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Cụ thể, khi phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp ta sử dụng những chỉ tiêu sau: • Tỷ suất nợ: Nợ phải trả Tỷ suất nợ = x 100% Tổng tài sản Hệ số này phản ánh trong 100 đồng kinh doanh bình quân mà DN đang sử dụng có mấy đồng được hình thành từ các khoản nợ. Nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn, nợ dài hạn và nợ khác. SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Hệ số nợ càng cao thể hiện mức độ phụ thuộc của DN vào chủ nợ càng lớn và khả năng huy động, tiếp nhận các khoản nợ vay sẽ khó khăn hơn khi DN hoạt động không hiệu quả, không có khả năng thnah toán kịp thời cho các khoản nợ. • Tỷ suất tự tài trợ: Nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ suất tự tài trợ = x 100% Tổng tài sản Tỷ suất tự tài trợ = 1 – Tỷ suất nợ Đây là một chỉ tiêu phản ánh khả năng tự chủ của doanh nghiệp. Tỷ suất này càng lớn chứng tỏ tính độc lập về tài chính càng cao, khả năng thanh toán các khoản nợ vay cũng cao. Đối với các chủ nợ, họ thường dễ dàng cấp tín dụng cho những doanh nghiệp có tỷ lệ này cao (các điều kiện khác không đổi) vì khi đó khả năng thu hồi nợ là lớn. Nhưng đối với các doanh nghiệp thì việc sử dụng nợ lại làm tăng hiệu quả kinh doanh nhiều hơn so với vốn chủ. Như vậy cần phải cân đối giữa hai tỷ lệ này sao cho hợp lý và thích hợp nhất đối với cụ thể từng doanh nghiêp. • Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu Ngoài hai chỉ tiêu trên, khi phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp còn sử dụng thêm chỉ tiêu Tỉ suất nợ trên vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Tỷ suất Nợ trên VCSH = (Đòn bẩy tài chính) Nguồn vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu này thể hiện mức độ đảm bảo nợ bằng vốn chủ sở hữu. Nó cho thấy một đồng nợ được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng vốn chủ. Nếu chỉ tiêu này cao có nghĩa là khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp, các chủ nợ có thể gặp rủi ro trong việc thu hồi nợ và ngược lại. Tuy nhiên, khi phân tích tính tự chủ về tài chính cần sử dụng thêm số liệu trung bình ngành hoặc số liệu định mức của các ngân hàng để đánh giá tính tự chủ về tài chính. Trên đây là ba chỉ tiêu thường được sử dụng trong phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Những số liệu này sẽ là cơ sở để cho các nhà đầu tư, các nhà quản lý có thể lựa chọn một tỷ lệ hợp lý giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ nhằm đảm bảo chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. 4.2.2. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ của doanh nghiệp Phân tích tính tự chủ về tài chính đã thể hiện mối quan hệ giữa vốn CSH với vốn vay nợ. Tuy nhiên, trong công tác quản trị tài chính, mỗi nghiệp vụ đều có liên quan đến thời hạn và chi phí sử dụng vốn. sự ổn định về nguồn tài trợ là mối quan tâm khi đánh giá cấu trúc nguồn vốn của các DN. Để xem xét tính ổn định của nguồn tài trợ, về mặt số liệu ta cần xem xét đến nguồn vốn thường xuyên (nguồn vốn dài hạn) và nguồn vốn tạm thời (nguồn vốn ngắn hạn). - Nguồn vốn thường xuyên là nguồn vốn mà doanh nghiệp được sử dụng thường xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh (có thời gian sử dụng trên 1 năm) bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản vay trung và dài hạn của doanh nghiệp. Nguồn vốn thường xuyên = Vốn CSH + Nợ dài hạn - Nguồn vốn tạm thời là nguồn vốn mà DN sử dụng tỏng khoản thời gian dưới 1 năm, bao gồm các khoản phải trả tạm thời, nợ người bán, các khoản vay ngắn hạn SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh ngân hàng Đây là nguồn vốn có thời hạn tín dụng ngắn, nên doanh nghiệp luôn phải đối mặt với áp lực thanh toán khi sử dụng nguồn vốn này. Nguồn vốn tạm thời = Nợ ngắn hạn Để tiến hành phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ nhà phân tích thường sử dụng các chỉ tiêu cơ bản sau: • Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên: NVTX Tỷ suất NVTX = x 100% Tổng nguồn vốn Tỷ suất này càng cao chứng tỏ nguồn tài trợ của doanh nghiệp ổn định trong thời gian dài và doanh nghiệp không phải chịu áp lực thanh toán nguồn tài trợ này trong ngắn hạn. Doanh nghiệp có thể dùng nguồn vốn này để đầu tư vào các tài sản dài hạn, các dự án kinh doanh cần nhiều thời gian mới thu hồi được vốn. • Tỷ suất nguồn vốn tạm thời: NVTT Tỷ suất NVTT = x 100% Tổng nguồn vốn Ngược lại với tỷ suất trên, tỷ suất NVTT càng cao thể hiện doanh nghiệp mất ổn định về nguồn tài trợ. Doanh nghiệp sử dụng quá nhiều nợ ngắn hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên luôn phải đối mặt với áp lực thanh toán khiến rủi ro hoạt động cao. Nguồn vốn thường xuyên gồm: các khoản phải trả tạm thời, các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng. Để đánh giá chính xác về tính ổn định nguồn tài trợ ta còn sử dụng thêm chỉ tiêu: Tỷ suất giữa nguồn vốn chủ sở hữu với nguồn vốn thường xuyên. • Tỷ suất giữa nguồn vốn CSH với nguồn vốn thường xuyên. NVCSH Tỷ suất NVCSH/NVTX = x 100% NVTX Tỷ suất này thể hiện trong 100 đồng nguồn vốn thường xuyên thì được tài trợ bởi bao nhiêu đồng vốn chủ sở hữu. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ năng lực tự chủ về tài chính của doanh nghiệp càng tốt. 5. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp 5.1. Khái quát về cân bằng tài chính của doanh nghiệp Cân bằng tài chính là kết quả từ việc đối chiếu tính thanh khoản của những tài sản xác định các luồng thu về trong tương lai và tính tới hạn của những khoản nợ xác định các luồng chi ra trong tương lai. Nói cách khác cân bằng tài chính được định nghĩa bởi sự cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn, bởi sự điều hòa giữa thời gian biến đổi tài sản thành tiền và nhịp độ hoàn trả các khoản nợ tới hạn. Vì vậy số liệu về ngân quỹ và sự thay đổi ngân quỹ không thể chỉ báo chính xác các điều kiện cân bằng tài chính. Xét về tổng thể, việc nắm giữ các tài khoản dài hạn có tính thanh khoản thấp đồihỉ nắm giữ các nguồn vốn lâu dài. Chính từ nhận định này mà nguyên tắc truyền thống của cân bằng tài chính là các TSCĐ phải được tài trợ bởi các nguồn vốn dài hạn (vốn CSH+vốn vay) theo nguyên tắc này, cân bằng được duy trì bằng sự bù đắp các luồng tiền (tương ứng với khấu hao tài sản cố định) với các khoản trả nợ (vốn và lãi) SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh hằng năm. Tính ổn định của tài sản cũng như nguồn vốn không những đảm bảo bằng sự cân bằng nhất thời mà còn duy trì được sự cân bằng về dài hạn. Phần trội của tổng nguồn vốn dài hạn so với tổng tài sản cố định được gọi là vốn lưu động, tạo thành một biên an toàn cho cân bằng tài chính. Tuy nhiên khả năng tài trợ cho TSCĐ chưa đủ để đảm bảo cho cân bằng tài chính. Các TSLĐ khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng làm một phần nguồn vốn trở nên bất động nằm trong giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu. Chênh lệch của tổng các khoản này với tổng các khoản phải trả tạo thành nhu cầu về vốn lưu động, luôn thay đổi theo nhịp độ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ có được cân bằng tài chính khi vốn lưu động đủ khả năng bù đắp cho nhu cầu này. 5.2. Các chỉ tiêu phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp Nhằm đánh giá cân bằng tài chính trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp ta đi phân tích các chỉ tiêu vốn lưu động ròng (VLĐR), nhu cầu vốn lưu động ròng (NCVLĐR) và ngân quỹ ròng (NQR). 5.2.1. Phân tích vốn lưu động ròng và cân bằng tài chính trong dài hạn Cân bằng tài chính dài hạn được thể hiện qua chỉ tiêu vốn lưu động ròng. Trong đó: Vốn lưu động ròng là khái niệm phản ánh khoản chênh lệch giữa các nguồn vốn và tài sản có cùng tính chất và thời gian sử dụng. Nguyên tắc cơ bản của quản lý tài chính là doanh nghiệp phải dùng nguồn vốn dài hạn để hình thành tài sản dài hạn, dùng nguồn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản ngắn hạn. Điều đó đảm bảo rằng các tài sản dài hạn sẽ được sử dụng trong thời hạn dài mà không phải chịu áp lực về thanh toán cho nguồn hình thành. Cách tài trợ này giúp doanh nghiệp có được sự ổn định, an toàn về mặt tài chính. Có hai phương pháp tính VLĐR của doanh nghiệp: - VLĐR là phần chênh lệch giữa TSNH với nguồn vốn tạm thời Vốn lưu động ròng = TSNH - NVTT Công thức này thể hiện cách thức sử dụng nguồn vốn lưu động ròng của doanh nghiệp để tài trợ cho các khoản nợ ngắn hạn như khoản phải thu, hàng tồn kho hay các khoản có tính thanh khoản cao của doanh nghiệp. - VLĐR là phần chênh lệch giữa nguồn vốn thường xuyên với giá trị TSCĐ&ĐTDH Vốn lưu động ròng = NVTX – TSDH Theo công thức này, VLĐR thể hiện cân bằng giữa nguồn vốn ổn định với những tài sản có thời gian chu chuyển trên một chu kỳ kinh doanh hoặc trên 1 năm. Nó phản ánh nguồn gốc vốn lưu động ròng. Có nghĩa là sau khi đã tài trợ đủ cho TSDH thì phần dôi ra đó chính là VLĐ ròng. Cách tính này thể hiện phương thức tài trợ TSDH và đồng thời phản ánh tác động của việc đầu tư lên cân bằng tài chính tổng thể. Vốn lưu động ròng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua các trường hợp sau: Trường hợp 1: VLĐR = NVTX – TSDH > 0 TSNH Nguồn vốn tạm thời Vốn lưu động ròng Nguồn vốn thường xuyên TSDH SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trong trường hợp này, cân bằng tài chính dài hạn được đánh giá là tốt, NVTX ngoài tài trợ cho TSDH còn tài trợ cho TSNH. Trường hợp 2: VLĐR = NVTX – TSDH < 0 TSNH Nguồn vốn tạm thời TSDH Vốn lưu động ròng Nguồn vốn thường xuyên Trong trường hợp này, một phần TSDH được tài trợ bởi Nguồn vốn tạm thời, do vậy cân bằng tài chính trong dài hạn được đánh giá là không tốt. Trường hợp 3 : VLĐR = NVTX – TSDH = 0 TSNH Nguồn vốn tạm thời TSDH Nguồn vốn thường xuyên Trong trường hợp này, toàn bộ NVTT được đảm bảo bằng TSNH tức là dung toàn bộ TSNH để thanh toán nợ ngắn hạn, cân bằng dài hạn được đảm bảo nhưng không tốt. Tuy nhiên để đánh giá cân bằng tài chính của doanh nghiệp cần nghiên cứu trong cả chuỗi thời gian thì mới dự đoán những khả năng, triển vọng về cân bằng tài chính trong tương lai. Vì vậy việc nghiên cứu VLĐ ròng tại nhiều thời điểm khác nhau để giúp cho người phân tích loại trừ được những sai lệch về số liệu. Phân tích VLĐR qua nhiều kỳ có những trường hợp sau: + Nếu vốn lưu động ròng giảm và âm qua các năm: Cho thấy mức độ an toàn và bền vững tài chính của doanh nghiệp giảm, vì doanh nghiệp phải sử dụng nguồn vốn tạm thời để tài trợ tài sản dài hạn. Do đó doanh nghiệp sẽ gặp áp lực về thanh toán ngắn hạn và có nguy cơ phá sản nếu không thanh toán đúng hạn hay có hiệu quả kinh doanh thấp. + Nếu VLĐR dương và tăng qua năm: Cho thấy mức độ an toàn và bền vững tài chính của doanh nghiệp là tốt vì không chỉ tài sản dài hạn mà cả tài sản ngắn hạn đều được tài trợ bằng nguồn vốn thường xuyên. Điều đó có nghĩa là NVTX tăng qua các năm là do doanh nghiệp tăng nguồn vốn chủ sở hữu hay tăng nợ dài hạn. Nếu tăng vốn chủ sở hữu thì sẽ tăng tính độc lập về tài chính cho doanh nghiệp, ngược lại nếu giảm đi nguồn vốn chủ sở hữu thì tính độc lập về tài chính sẽ giảm nhưng lại tăng hiệu ứng đòn bẩy nợ nếu tăng nợ dài hạn và phải chịu rủi ro về sử dụng nợ. + Nếu vốn lưu động ròng có tính ổn định: Điều đó thể hiện các hoạt động của doanh nghiệp đang trong trạng thái ổn định nhưng cần xem xét đến nguồn tài trợ để có được sự ổn định đó trong tương lai. 5.2.2. Phân tích nhu cầu vốn lưu động ròng (NCVLĐR) và cân bằng tài chính trong ngắn hạn Cân bằng tài chính trong ngắn hạn thể hiện qua chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng. Nhu cầu vốn lưu động phải được dự kiến trước trong các kế hoạch kinh tế, kỹ thuật, tài chính cho DN. Mỗi DN đều có nhiệm vụ tổ chức huy động nguồn vốn lưu động sao cho đủ để dự trữ TSNH, đáp ứng nhu cầu của quá trình hoạt động kinh doanh và tiết kiệm vốn. Trogn trường hợp DN không tự đáp ứng được nhu cầu về vốn, DN có thể vay ngân hàng SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh hoặc các đối tượng khác để bổ sung vào vốn lưu động của mình. Mặt khác, DN cần có những biện pháp hữu hiệu để sử dụng có hiệu quả và đảm bảo hiệu quả các nguồn vốn, tiến hành phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn vốn hiện có nhằn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn kinh doanh của DN. NCVLĐR = HTK + Nợ phải thu - Nợ ngắn hạn (không kể vay ngắn hạn) - Nếu NCVLĐR < 0: tức là khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu nhỏ hơn nợ ngắn hạn. Điều này cho thấy các khoản nợ ngắn hạn (không tính vay ngắn hạn) không những đáp ứng nhu cầu ngắn hạn của doanh nghiệp mà còn dư thừa để tài trợ cho các tài sản khác. Điều này thường xảy ra khi khách hàng ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp. - Nếu NCVLĐR > 0: Khoản mục hàng tồn kho và các khoản phải thu lớn hơn nợ ngắn hạn. Trong trường hợp này, nợ ngắn hạn (không kể nợ vay) không đủ tài trợ cho hàng tồn kho và các khoản phải thu của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải dùng nguồn vốn thường xuyên để tài trợ cho phần thiếu hụt trong nhu cầu vốn lưu động. Ngoài ra, khi đánh giá sự biến động của nhu cầu vốn lưu động ròng cũng cần phải chú ý tới lĩnh vực kinh doanh, chính sách tín dụng bán hàng của doanh nghiệp. • Mối quan hệ giữa VLĐR và NCVLĐR Nếu vốn lưu động ròng lớn hơn nhu cầu vốn lưu động ròng thì phần chênh lệch là các khoản vốn bằng tiền còn lại sau khi đã bù đắp các khoản vốn ngắn hạn. Khoảng chênh lệch này gọi là Ngân quỹ ròng. Ngân quỹ ròng = Vốn lưu động ròng – Nhu cầu vốn lưu động ròng Chỉ tiêu này phản ánh các trạng thái cân bằng tài chính sau: - Nếu NQR > 0: tức là VLĐR lớn hơn NCVLĐR, điều này thể hiện một cân bằng tài chính rất an toàn vì DN không phải đi vay để bù đắp sự thiếu hụt về nhu cầu vốn lưu động ròng. Ở một góc độ khác, DN không gặp tình trạng khó khăn về thanh toán trong ngắn hạn và số tiền nhàn rỗi có thể đầu tư vào các chứng khoán có tính thanh khoản cao để sinh lời. - Nếu NQR = 0: VLĐR vừa đủ để tài trợ NCVLĐR, doanh nghiệp vẫn đạt trạng thái cân bằng tài chính. Tuy nhiên, toàn bộ các khoản vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn được hình thành từ các khoản vay ngắn hạn. Đây là dấu hiệu báo trước cho một trạng thái mất cân bằng tài chính trong tương lai. - Nếu NQR < 0: VLĐR không đủ để tài trợ cho NCVLĐR. Điều này có nghĩa là vốn lưu động ròng không đủ để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động và DN buộc phải huy động các khoản vay ngắn hạn để bù đắp sự thiếu hụt đó và tài trợ một phần TSDH khi vốn lưu động ròng âm. Cân bằng tài chính được xem là kém an toàn và bất lợi đối với DN. Những phân tích về cân bằng tài chính khi xem xét mối quan hệ giữa VLĐR và NCVLĐR có vai trò quan trọng trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp. Qua việc phân tích, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc xác định các nguồn vốn cần huy động sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động, vừa giảm thiểu được chi phí sử dụng vốn mà vẫn đảm bảo một trạng thái cân bằng tài chính an toàn. 6. Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của doanh nghiệp: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chịu tác động của nhiều yếu tố, cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì lẽ đó, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp cũng thay đổi theo. Xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính doanh nghiệp ta có: * Nhân tố bên ngoài DN: SVTH: Lê Thị Ngọc Châu - Lớp: 35H09K6.1-B Trang 10 [...]... lý thuyết lựa chọn cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp Cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi và vốn cổ phần thường được dùng để tài trợ cho quyết định đầu tư của một doanh nghiệp Mục tiêu chính là xem xét và phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp Một cấu trúc vốn tối ưu là cấu trúc vốn khi sử dụng nợ để tài trợ phải thỏa mãn... nguồn tài trợ của công ty 3.1 Phân tích tính tự chủ về tài chính của công ty Tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp phản ánh năng lực tài chính, khả năng chủ động của doanh nghiệp về nguồn vốn sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, thể hiện qua các chỉ tiêu tỷ suất nợ và tỷ suất tự tài trợ Căn cứ vào các chỉ tiêu phản ánh tính tự chủ về tài chính và số... những chính sách mang tầm vĩ mô như hỗ trợ lãi suất, kiềm chế lạm phát… nhưng cấu trúc tài chính của công ty vẫn chịu ảnh hường đáng kể Vậy cấu trúc tài chính của công ty trong giai đoạn này chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như thế liệu có đảm bảo được tính hợp lý không ? Để có câu trả lời cụ thể ta sẽ đi sâu phân tích tổng quan đến chi tiết tình hình tài chính và cấu trúc tài chính của công ty 2 Phân tích. .. ty có thể suy nghĩ về hình thức thuê tài chính hoặc thuê hoạt động bởi với hình thức này công ty sẽ không gặp khó khăn về vốn mà còn cải thiện được cấu trúc tài sản của công ty 3 Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại công ty Cấu trúc nguồn vốn thể hiện chính sách tài trợ của doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản trị tài chính Một cấu trúc nguồn SVTH: Lê Thị Ngọc Châu -... sổ và Bảng cân đối số phát sinh, kế toán dùng sổ Cái và Bảng cân đối số phát sinh để lập Báo cáo tài chính II THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA KHÁNH – ĐÀ NẴNG 1.Khái quát về cấu trúc tài chính của công ty Trong giai đoạn 2007 – 2009, Danatex đang dần vực dậy, thích ứng với những biến cố lớn trong quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Những thay đổi trong cấu trúc. .. và mức huy động cũng không lớn - Quy mô hoạt động của doanh nghiệp: Những doanh nghiệp có quy mô lớn là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài nên họ có một khả năng tài chính dồi dào Những doanh nghiệp này có uy tín nên có khả năng huy động vốn một cách dễ dàng từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác với lãi suất thấp - Đặc điểm cấu trúc tài sản của doanh nghiệp: Ảnh hưởng của cấu trúc tài. .. GVHD: ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh tại công ty là hết sức quan trọng Chính vì thế điểm đầu tiên khi phân tích tài chính của công ty ta đi phân tích tình hình phân bổ tài sản Để phân tích cấu trúc tài sản của công ty ta cần lập bảng tính các chỉ tiêu như sau: Bảng 1: Bảng tính các chỉ tiêu cơ bản phản ánh cấu trúc Tài sản của công ty Năm 2007 TÀI SẢN Đvt: đồng Năm 2009 Năm 2008 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ... công ty Mục đích của việc phân tích cân bằng tài chính của công ty là nhằm đảm bảo sự cân đối giữa các yếu tố của tài sản với các yếu tố của nguồn tài trợ, còn là cơ sở để công ty chọn chính sách tài trợ thích hợp Những chỉ tiêu về cân bằng tài chính cần phân tích bao gồm: vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng Bảng 8: Các chỉ tiêu phân tích cân bằng tài chính công ty Chỉ tiêu Đvt...Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Những yếu tố về kinh tế, tỷ lệ tăng trường, lạm phát, lãi suất - Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến giá trị của DN - Chính sách tài khóa: Chính sách thuế, chi tiêu công * Nhân tố bên trong của DN: - Hình thức sở hữu của doanh nghiệp: Sự khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp như: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu... đề tốt nghiệp GVHD: ThS Huỳnh Thị Hồng Hạnh vốn tối ưu luôn là bài học khó đối với các nhà quản trị doanh nghiệp Việc huy động vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự an toàn trong tài chính, nhưng mặt khác còn liên quan đến hiệu quả và rộng hơn rủi ro tài chính của doanh nghiệp Để hiểu rõ hơn về cấu trúc vốn của công ty, ta đi xem xét tính tự chủ và tính ổn định trong . lai. Phân tích cấu trúc tài chính bao gồm các vấn đề như phân tích cấu trúc tài sản, phân tích cấu trúc nguồn vốn và phân tích cân bằng tài chính. 1.2. Vai trò, ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài. LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 1. Khái quát chung về cấu trúc tài chính doanh nghiệp và phân tích cấu trúc tài chính doanh. sức cần thiết. 2. Tài liệu và phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp 2.1. Tài liệu dùng để phân tích Tài liệu dùng để phân tích cấu trúc tài chính là báo cáo tài chính của Doanh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan