Bài thuyết trình: Kiểm toán tài chính

17 984 0
Bài thuyết trình: Kiểm toán tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nội dung trình bày: Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí, mục tiêu kiểm toán, kiểm toán doanh thu, kiểm toán thu nhập khác, kiểm toán chi phí, kiểm toán chi phí tiền lương, kiểm toán chi phí khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN KI M TOÁN TÀI Ể CHÍNH ( Phân Tích Thu Nhập Và Chi Phí ) Nhóm sinh viên thực hiện : di động Giáo viên hướng dẫn :Nguyễn Thị Hà Giang Lớp :KTDN – K9AH2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Kiểm toán thu nhập khác Kiểm toán doanh thu Kiểm toán chi phí khác Kiểm toán chi phí Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí Kiểm toán chi phí tiền lương Mục tiêu kiểm toán Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí 1.Nội dung: - Nhằm cung cấp các thông tin cân thiết cho những người sử dụng để họ đưa ra các quyết định kinh doanh,báo kết quả hoạt động kinh doanh giữ vai trò rất quang trọng trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp.Vì vậy kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng là một nôi dung quang trọng trong kiểm toánbáo cáo tài chính. - Thu nhập và chi phí là những khoảng mục chủ yếu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,do dó khi kiểm toán báo cáo này,thực chất là xem thu nhập và chi phí có được trình bày trung thực,hợp lý và phù hợp với chuẩn mực,chế độ kế toán hay không. 2. Đặc điểm: Đặc điểm nổi bật của các khoản thu mục và chi phí là mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng với những khoản mục trên bảng cân đối kế .Ví dụ như: +kiểm toán doanh thu trong kỳ gắn liền với kiểm toán tiền và nợ phải thu. +kiểm toán giá vốn hàng bán trong kỳ được thực hiện cùng lúc với kiểm toán hàng tồn kho. +chi phí khấu hao gắn liền với tài sản cố định . Mục tiêu kiểm toán • Các nghiệp vụ thu nhập và chi phí Các nghiệp vụ thu nhập và chi phí được nhận thì phát sinh trong thực tế và thuộc đơn vị (Phát sinh). Mọi nghiệp vụ thu nhập và chi phí đều được ghi nhận (Đầy đủ). Thu nhập và chi phí được tính toán chính xác và thống nhất giữa sổ chi tiết và sổ cái (Ghi chép chính xác). Thu nhập và chi phí được phản ảnh đúng số tiền (Đánh giá). Thu nhập và chi phí được trình bày đúng đắn và khai báo đầy đủ (Trình bày và công bố). Kiểm toán doanh thu 1.Kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : Đặc điểm : Trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản được giảm trừ và doanh thu thuần. Kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ Thử nghiệm cơ bản • b1- Áp dụng các thủ tục phân tích • b2- Kiểm tra sự có thực của các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được ghi chép • b3- Kiểm tra sự ghi chép đầy đủ về các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ • b4- Kiểm tra sự chính xác của số tiền ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ • b5- Kiểm tra việc phân loại doanh thu • b6- Kiểm tra việc khóa sổ đối với nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ` 2. Kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính : Đặc điểm : Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu về tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính : Để kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính, kiểm toán viên thường sử dụng các thủ tục kiểm toán sau: Xác định các loại hoạt động tài chính của đơn vị trong kỳ có khả năng mang lại doanh thu. Thông tin này được thu thập trong quá trình tìm hiểu khách hàng. * Đối với mỗi nghiệp vụ phát sinh mà doanh thu đã được xác định, kiểm toán viên tiến hành kiểm tra số tiền đã được hạch toán… Cần chú ý về một số trường hợp sau : • Nếu doanh thu tiền lãi được tính trên cơ sở phân bổ doanh thu chưa thực hiện, thí dụ đối với các hợp đồng bán hàng trả chậm . • Đối với hoạt động mua bán chứng khoán hay ngoại tệ, đơn vị chỉ được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính về phần chênh lệch giữa giá bán với giá gốc của các loại chứng khoán hay ngoại tệ . • Tiền lãi được hưởng từ trái phiếu, cổ phiếu chỉ được ghi nhận vào doanh thu về phần phát sinh trong thời kỳ doanh nghiệp đã mua chứng khoán . Kiểm toán thu nhập khác 1. Đặc điểm: * Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập tạo ra từ các hoạt động không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm: • Thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. • Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng. • Thu tiền bảo hiểm được bồi thường. • Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ. • Thu từ các khoản phải trả không xác định được chủ nợ. • Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót không ghi sổ kế toán và đến năm nay mới được phát hiện. • Thu các khoản thuế được giảm, hoàn lại. • Các khoản thu khác như quà biếu, quà tặng, tiền thưởng cho doanh nghiệp (không nằm trong doanh thu) • Đặc điểm chung của những khoản thu nhập khác là tính đa dạng, không thường xuyên và khó dự đoán được. 2. Kiểm toán thu nhập khác a) Kiểm tra các khoản thu nhập khác đã được ghi nhận * Khi kiểm tra các khoản thu nhập khác đã được ghi nhận, kiểm toán viên cần chú ý những vấn đề sau đây: • Cần xem xét các khoản thu nhập đã đủ điều kiện để ghi nhận hay chưa. [...]... quá trình kiểm toán các khoản mục khác như tài sản cố định, tiền… cũng có thể giúp phát hiện về những khoản thu nhập khác chưa được ghi chép Kiểm toán chi phí 1 Kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng Loại Thủ tục kiểm toán Mục tiêu Thủ tục phân tích Thực hiện thủ tục phân tích Phát sinh, đầy đủ, ghi chép chính xác Thử nghiệm chi tiết - Kiểm tra một số chi phí đặc biệt - Kiểm tra các... xảy ra hay không 3 Kiểm tra các khoản giảm phí • Mọi khoản giảm phí trong kỳ đều cần được kiểm tra chi tiết để xem chúng có thật sự xảy ra, và có được ghi chép phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hay không Kiểm toán chi phí tiền lương • * • • • 1 Mục tiêu kiểm toán : Khi kiểm tra chi phí tiền lương, ngoài những mục tiêu kiểm toán chung đối với chi phí đã nêu, kiểm toán viên còn cần... nhân viên Kiểm toán chi phí khác Kiểm toán chi phí khác thường chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra các chi phí khác đã được ghi nhận Trong thủ tục này, kiểm toán viên xem xét chứng từ gốc của các nghiệp vụ này để bảo đảm rằng các chi phí được ghi nhận là thực sự phát sinh và được phân loại đúng Kiểm toán viên cũng kiểm tra số tiền được xác định đã phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành... thể sử dụng trong kiểm toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng bao gồm: • Đánh giá tổng quát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp • So sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán, chi phí kỳ này với chi phí kỳ trước 2 Kiểm tra một số chi phí đặc biệt • Cần lựa chọn một số khoản chi phí đặc biệt để phân tích và kiểm tra chi tiết • Khi kiểm tra chi tiết, kiểm toán viên sẽ kiểm tra chứng từ gốc... 2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền lương : Kiểm soát nội bộ đối với tiền lương có một vai trò quan trọng vì những lý do sau đây: Ngăn chặn và phát hiện các sai phạm Phải bảo đảm hoàn thành một khối lượng công việc ghi chép và tính toán rất lớn trong một thời gian ngắn để có thể thanh toán kịp thời và chính xác tiền lương cho nhân viên Phải tuân thủ các văn bản pháp lý về lao động và tiền lương * Để kiểm. .. lao động và tiền lương * Để kiểm soát nội bộ hữu hiệu đối với tiền lương, cần chú ý những vấn đề sau: • Kiểm soát bằng dự toán chi phí tiền lương • Báo cáo cho cơ quan chức năng của Nhà nước • Phân công phân nhiệm trong công tác lao động và tiền lương 3 Kiểm toán tiền lương : • Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ đối với tiền lương • Áp dụng các thủ tục phân tích • Thực hiện các thử nghiệm về tiền lương...• Giá trị của khoản thu nhập có được xác định đúng đắn hay không Thủ tục kiểm toán này nhằm phục vụ cho mục tiêu đánh giá thu nhập b) Tìm kiếm các khoản thu nhập khác không được ghi chép * Để phát hiện các khoản thu nhập khác không được ghi chép, kiểm toán viên có thể sử dụng những thủ tục sau: • Xem xét các nghiệp vụ ghi giảm chi phí trong kỳ • Xem xét các nghiệp . toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng bao gồm: • Đánh giá tổng quát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp • So sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán, chi phí kỳ này với chi phí. sinh). Mọi nghiệp vụ thu nhập và chi phí đều được ghi nhận (Đầy đủ). Thu nhập và chi phí được tính toán chính xác và thống nhất giữa sổ chi tiết và sổ cái (Ghi chép chính xác). Thu nhập và chi phí được. DUNG TRÌNH BÀY Kiểm toán thu nhập khác Kiểm toán doanh thu Kiểm toán chi phí khác Kiểm toán chi phí Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí Kiểm toán chi phí tiền lương Mục tiêu

Ngày đăng: 26/11/2014, 19:47

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN

 • NỘI DUNG TRÌNH BÀY

 • Nội dung và đặc điểm kiểm toán thu nhập và chi phí

 • Slide 4

 • Mục tiêu kiểm toán

 • Kiểm toán doanh thu

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Kiểm toán thu nhập khác

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Kiểm toán chi phí

 • Slide 13

 • Kiểm toán chi phí tiền lương

 • Slide 15

 • Kiểm toán chi phí khác

 • Slide 17

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan