thủ tục phát hiện sai sót và gian lận trọng yếu trong quy trình kiểm toán doanh thu áp dụng tại công ty kiểm toán d& t

52 2.4K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2015, 15:43

LễỉI Mễ ẹAU Vi t cỏch l mt b phn cu thnh ca h cụng c qun lý kinh t, kim toỏn ngy cng tr nờn ht sc quan trng v cn thit khụng ch i vi cỏc c quan qun lý chc nng ca nh nc, m cũn i vi cỏc nh qun lý doanh nghip, cỏc nh u t. Nhng thụng tin do kim toỏn cung cp s l nhng cn c ỏng tin cy giỳp cho Nh Nc nhỡn nhn, ỏnh giỏ, x lý ỳng n cỏc vn kinh t ny sinh, ng thi lm c s cho cỏc nh u t, cỏc nh qun lý khi a ra quyt nh kinh doanh mi. Bi vỡ cỏc nh u t v cỏc i tng bờn ngoi doanh nghip h rt cn cú nhng thụng tin ỏng tin cy, nhng li gp rt nhiu khú khn trong vic tip cn trc tip thụng tin ti chớnh ca doanh nghip do ú m cỏc bỏo cỏc ti chớnh ó c kim toỏn s giỳp cỏc nh u t yờn tõm hn khi u t. Thụng qua vic thc hin cỏc chc nng, nghip v ca mỡnh, kim toỏn viờn cũn giỳp cho cỏc doanh nghip, cỏc t chc kinh t bit c v khc phc nhng sai sút, vi phm trong qun lý v trong vic chp hnh chớnh sỏch, lut l kinh t ca Nh Nc. Thờm vo ú l s kin ni bt trong nhng nm gn õy, Vit Nam gia nhp WTO, nn kinh t nc ta hin nay ang cú nhng bc bin chuyn mi, v ngnh kim toỏn Vit Nam cng ang bc vo giai on phỏt trin vt bc vi nhiu khú khn v c hi mi. Do vy di tỡnh hỡnh nh hin nay, s cnh tranh gia cỏc doanh nghip trong nc vi cỏc doanh nghip nc ngoi ang u t vo Vit Nam ngy cng tr nờn khc lit hn. Vỡ th cỏc doanh nghip s cú xu hng gian ln trờn bỏo cỏo ti chớnh nhm phc v cho nhng mc ớch ca cỏ nhõn doanh nghip v lm tn hi n li ớch ca cng ng. Chớnh nhng yu t trờn khin cho kim toỏn tr thnh mt cụng vic khụng kộm phn quan trng v bt buc i vi nhng cụng ty mun niờm yt trờn th trng chng khoỏn. V khi mun cú mt kt qa sỏng sa trờn Bỏo cỏo ti chớnh m nhiu khi thc cht khụng cú c nh th thỡ cỏc cụng ty thng khai khng cỏi li nhun lm p Bỏo cỏo ti chớnh, m yu t li nhun ph thuc vo doanh thu v chi phớ. Bng vic sỏng to trong k toỏn, Cỏc cụng ty cú th lm cho cỏc Bỏo cỏo ti chớnh sai lch mt cỏch trng yu m thng thy nht vn l khai tng doanh thu v ti sn, khai gim chi phớ v cụng n hoc a ra nhng thụng tin thiu trung thc v khụng y V khi ú cụng ty s nõng cao c lũng tin trong khỏch hng, c ụng v trờn th trng cụng ty s cú mt v trớ vụ cựng sỏng sa. T thc trng trờn, em mun tỡm hiu Th tc phỏt hin gian ln v sai sút trng yu trong qui trỡnh kim toỏn khon mc doanh thu sau ny cú th ng dng gúp phn lm trong sch hn cỏc Bỏo cỏo ti chớnh nh hin nay. Trang 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAN LẬN VÀ SAI SÓT TRỌNG YẾU TRONG KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ THỦ TỤC ĐỂ PHÁT HIỆN CHÚNG TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Một số vấn đề cơ bản về gian lận và sai sót trong khoản mục doanh thu 1.1.1 Khái qt về doanh thu 1.1.1.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục doanh thu • Khái niệm “Doanh thu: Là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kì kế tốn, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” (Trích: điều 03, VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác”) • Nội dung  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trị hàng hố, dịch vụ của doanh nghiệp đã bán hay cung cấp trong kỳ. Đối với doanh nghiệp là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, doanh thu này khơng bao gồm thuế giá trị gia tăng.  Các khoản giảm trừ doanh thu  Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.  Giảm giá hàng bán: là khỏan giảm trừ cho người mua do hàng hố kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.  Giá trị hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh tốn.  Doanh thu thuần là doanh thu được xác định sau khi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã trừ đi các khoản như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu tính trên doanh thu thực hiện trong kỳ (nếu có). Đối với doanh nghiệp chịu thuế giá trị gia tăng theo Trang 2 phương pháp trực tiếp, thuế giá trị gia tăng đầu ra được tính vào doanh thu bán hàng nhưng sau đó được đưa vào trong các khoản giảm trừ để loại khỏi doanh thu thuần. • Đặc điểm  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là một khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính vì đó là cơ sở để người sử dụng đánh giá về tình hình hoạt động và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh thu là đối tượng của nhiều sai phạm dẫn đến báo cáo tài chính bị sai lệch trọng yếu.  Doanh thu và có quan hệ mật thiết với lợi nhuận mà lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh, nó ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong tương lai.  Doanh thu trong nhiều đơn vị là cơ sở đánh giá kết quả hoặc thành tích nên có khả năng bị thổi phồng cao hoặc hạ thấp hơn so với thực tế.  Tại Việt Nam, doanh thu có quan hệ chặt chẽ, gắn liền với việc tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, là nguồn tạo ra lợi nhuận để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà nước, nên có khả năng doanh thu bị khai thấp hơn so với thực tế để tránh thuế.  Doanh thu là một khoản mục quan trọng và chủ yếu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, giúp người sử dụng đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.  Ngoài ra, khoản mục doanh thu còn có một đặc điểm nổi bật là có mối quan hệ chặt chẽ với các khoản mục khác trên Bảng cân đối kế toán (ví dụ như: khoản mục tiền, khoản mục nợ phải thu ) Vì thế, doanh thu là một khoản mục khá nhảy cảm trong hệ thống Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. 1.1.1.2 Nguyên tắc và điều kiện ghi nhận doanh thu • Nguyên tắc ghi nhận  Cơ sở dồn tích: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến doanh thu phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Trang 3  Thận trọng: Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:  Không đánh giá cao hơn giá trị của các khoản doanh thu.  Doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. • Điều kiện ghi nhận  Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 5 điều kiện:  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời 4 điều kiện:  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Có nghĩa là khi không thể xác định được một cách chắc chắn thì doanh thu sẽ được ghi nhận tương ứng với chi phí đã ghi nhận và có thể thu hồi được.  Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.  Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 1.1.2 Gian lận và sai sót trong khoản mục doanh thu 1.1.2.1 Khái quát về gian lận và sai sót • Khái niệm Trang 4  Gian lận: Là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều người trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính. Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau:  Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến Báo cáo tài chính.  Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch Báo cáo tài chính.  Biển thủ tài sản.  Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch Báo cáo tài chính.  Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật.  Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính.  Cố ý tính toán sai về số học.  Sai sót: Là những lỗi không cố ý có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.  Lỗi về tính toán số học hoặc ghi chép sai.  Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các nghiệp vụ kinh tế.  Áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính nhưng không cố ý. ( Trích: điều 04,05 chuẩn mực VSA 240 “Gian lận và sai sót”) • Phân biệt gian lận và sai sót  Giống nhau: đều làm sai lệch thông tin, phản ánh sai thực tế. Dù sai phạm có thể là khác nhau nhưng trách nhiệm đều liên đới đến nhà quản lý.  Khác nhau  Về ý thức: gian lận là hành vi có chủ ý, có tính toán để biến các thông tin không có lợi cho doanh nghiệp thành có lợi để nhằm đạt được mục đích vụ lợi, còn sai sót thì không có.  Mức độ tinh vi: gian lận được tính toán kĩ lưỡng, được che dấu sau khi thực hiện, rất khó phát hiện, nhất là gian lận gắn với người quản lý cấp cao. Còn sai sót thì không tinh vi và dễ bị phát hiện. Trang 5  Mức độ nghiêm trọng: gian lận bao giờ cũng là trọng yếu trong khi sai sót lặp lại nhiều lần, quy mô lớn mới được coi là trọng yếu. • Nguyên nhân dẫn đến gian lận và sai sót Theo ISA 240 “THE AUDITOR’S RESPONSIBILITY TO CONSIDER FRAUD IN AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS” thì nguyên nhân dẫn đến gian lận và sai sót là: Opportunities (Cơ hội), Incentives/Pressures (Động cơ và áp lực), Attitude/ Rationalizations (Cá tính/Thái độ). Cụ thể thì các nguyên nhân dẫn đến gian lận và sai sót  Gian lận: sự xúi giục, thời cơ, tính liêm khiết.  Sai sót: trình độ chuyên môn, tâm lý, do lối sống.  Điều kiện để gian lận và sai sót phát triển: quản lý bằng quyền lực không tin tưởng cấp dưới, đánh giá kết quả thực hiện dựa trên phương tiện ngắn hạn, do lợi nhuận là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự thành công của nhân viên. • Những sự kiện làm tăng khả năng gian lận và sai sót  Những vấn đề liên quan tới tính chính trực và năng lực của Ban giám đốc: Đó là những vần đề liên quan tới cơ cấu tổ chức và việc quản lý quyền lực cũng như năng lực của ban lãnh đạo, những yếu kém của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ và sự thay đổi nhân sự trong bộ máy (đặc biệt là bộ máy kế toán - nhân viên kế toán cũng như kế toán trưởng).  Các sức ép bất thường từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp: Các sức ép liên quan tới những khó khăn chung của ngành nghề kinh doanh và những khó khăn của bản thân doanh nghiệp.  Các sức ép từ bên ngoài như sự cạnh tranh giữa các công ty cùng ngành với doanh nghiệp, từ những nhà đầu tư về mặt tài chính.  Sức ép lợi nhuận cũng như sức ép về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, sức ép đối với nhân viên kế toán phải hoàn tất báo cáo trong một thời gian ngắn.  Các sự kiện và nghiệp vụ không bình thường: Các nghiệp vụ đột xuất xảy ra vào cuối niên độ hoặc các nghiệp vụ có phương pháp xử lý kế toán phức tạp.  Những khó khăn liên quan đến thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp  Tài liệu kế toán không đầy đủ hoặc không được cung cấp kịp thời. Trang 6  Có chênh lệch lớn giữa sổ kế toán của đơn vị với xác nhận của bên thứ ba, mâu thuẫn giữa các bằng chứng kiểm toán, không giải thích được sự thay đổi của các chỉ số hoạt động.  Những nhân tố từ môi trường tin học liên quan đến những tình huống và sự kiện nêu trên  Không lấy được thông tin từ máy vi tính.  Có những thay đổi trong chương trình vi tính nhưng không lưu tài liệu, không được phê duyệt và không được kiểm tra.  Thông tin, tài liệu in từ máy tính không phù hợp với báo cáo tài chính và có sự thay đổi từ mỗi lần in. • Đối tượng gian lận  Khoản mục tiền, nợ phải thu trên Bảng cân đối kế toán.  Khoản mục Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Khoản mục Hàng tồn kho, Giá vốn hàng bán trên Bảng cân đối và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Các khoản mục khác có liên quan như: thuế TNDN, thuế GTGT đầu ra… 1.1.2.2 Trọng yếu và mối quan hệ với gian lận và sai sót • Khái niệm trọng yếu “ Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong Báo cáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Mức trọng yếu tuỳ thuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay của sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Mức trọng yếu là một ngưỡng, một điểm chia cắt chứ không phải là nội dung của thông tin cần phải có. Tính trọng yếu của thông tin phải xem xét cả trên phương diện định lượng lẫn định tính.” ( Trích chuẩn mực VSA 320 “ Trọng yếu” ) • Xác định mức trọng yếu Mục tiêu của kiểm toán Báo cáo tài chính là để kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận xem Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sớ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh Trang 7 trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Việc xác định mức trọng yếu là công việc xét đoán mang tính nghề nghiệp của Kiểm toán viên. • Mối quan hệ với gian lận và sai sót  Gian lận: Gian lận bao giờ cũng được coi là trọng yếu dù quy mô có như thế nào.  Sai sót:  Khi lập kế hoạch kiểm toán, Kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu có thể chấp nhận được để làm tiêu chuẩn phát hiện ra những sai sót trọng yếu về mặt định lượng. Tuy nhiên, để đánh giá những sai sót được coi là trọng yếu, Kiểm toán viên còn phải xem xét cả hai mặt định lượng và định tính của sai sót.  Kiểm toán viên cần xét tới khả năng có nhiều sai sót là tương đối nhỏ nhưng tổng hợp lại có ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính, như: một sai sót trong thủ tục hạch toán cuối tháng có thể trở thành một sai sót trọng yếu, tiềm tàng nếu như sai sót đó cứ tiếp tục tái diễn vào cuối mỗi tháng.  Kiểm toán viên cần xem xét tính trọng yếu trên cả phương diện mức độ sai sót tổng thể của Báo cáo tài chính trong mối quan hệ với mức độ sai sót chi tiết của số dư các tài khoản, của các giao dịch và các thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính.  Nói chung thì Kiểm toán viên cần phải xác định tính trọng yếu khi:  Xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán  Đánh giá ảnh hưởng của những sai sót. 1.1.2.3 Mối quan hệ giữa gian lận và sai sót trọng yếu với rủi ro kiểm toán • Khái niệm và phân loại rủi ro kiểm toán  Khái niệm  “Rủi ro kiểm toán là rủi ro do Kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu. Rủi ro kiểm toán bao gồm ba bộ phận: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện”. (Trích điều 07 VSA 400 “Đánh giá rủi ro” )  Như vậy rủi ro kiểm toán xảy ra khi Báo cáo tài chính còn chứa đựng những sai lệch trọng yếu nhưng Kiểm toán viên lại nhận xét chúng được Trang 8 trình bày trung thực và hợp lý. Rủi ro này xuất phát từ các sai lệch tiềm ẩn trong Báo cáo tài chính vượt qua hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị và không bị các thử nghiệm cơ bản của Kiểm toán viên phát hiện.  “Đánh giá rủi ro kiểm toán: là việc Kiểm toán viên và công ty kiểm toán xác định mức độ rủi ro kiểm toán có thể xảy ra là cao hay thấp, bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện. Rủi ro kiểm toán được xác định trước khi lập kế hoạch và trước khi thực hiện kiểm toán”. (Trích điều 08 VSA 400 “Đánh giá rủi ro” )  Kiểm toán viên chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, những kiến thức, hiểu biết của mình về khách hàng, và dựa trên xét đoán chuyên môn của mình để đánh giá rủi ro.  Phân loại  Rủi ro tiềm tàng: là rủi ro tiềm ẩn, vốn có do khả năng từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong Báo cáo tài chính chứa đựng những sai sót trọng yếu khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mặc dù có hay không có hệ thống kiểm soát nội bộ.  Rủi ro kiểm soát: là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong Báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ không ngăn ngừa hết hoặc không phát hiện và sửa chữa kịp thời.  Rủi ro phát hiện: là rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong Báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán viên và công ty kiểm toán không phát hiện được. • Mối quan hệ đến gian lận và sai sót trọng yếu  Khi lập kế hoạch cũng như khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên phải đánh giá rủi ro về những gian lận và sai sót có thể có, làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và phải trao đổi với Giám đốc (hoặc người đứng đầu) công ty về mọi gian lận hoặc sai sót quan trọng phát hiện được.  Trên cơ sở việc đánh giá rủi ro, Kiểm toán viên phải thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp, và xác lập một mức trọng yếu cho các gian lận và sai sót có thể xảy ra làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính nhằm đảm bảo những gian lận và sai sót đó đều được phát hiện. Trang 9  Giữa mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau. Mức trọng yếu càng cao thì rủi ro kiểm toán càng thấp và ngược lại. Vì thế, Kiểm toán viên cần phải cân nhắc đến mối quan hệ này khi xác định nội dung, phạm vi và lịch trình của các thủ tục kiểm toán một cách thích hợp. Khi rủi ro được đánh giá cao, thì mức trọng yếu chấp nhận phải ở mức thấp, do đó Kiểm toán viên sẽ phải tăng các thử nghiệm cơ bản và ngược lại.  Tuy nhiên trong thực tế, rủi ro không phát hiện hết các sai phạm trọng yếu do gian lận thường cao hơn rủi ro không phát hiện hết các sai phạm trọng yếu do sai sót, vì gian lận thường đi kèm với hành vi cố ý che dấu gian lận.  Vì thế, đòi hỏi trong quá trình kiểm toán, Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp, phải luôn ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến những sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính. 1.1.2.4 Những gian lận và sai sót phổ biến trong khoản mục doanh thu  Doanh nghiệp chưa xác định được chắc chắn là hàng đã tiêu thụ như không có phiếu xuất kho hoặc phiếu giao hàng…nhưng lại ghi nhận doanh thu và nợ phải thu.  Kế toán bỏ sót ghi nhận doanh thu và nợ phải thu vào sổ sách khi đã có các chứng từ chứng minh hàng đã được tiêu thụ.  Việc lập hoá đơn sai do ghi nhận sai số tiền hoặc ghi nhầm tỷ giá hối đoái hoặc lập hoá đơn sai do tính toán sai do sử dụng đơn giá không đúng với bảng giá đã được lập hoặc không lập bảng giá để làm cơ sở tính tiền trên hoá đơn.  Kế toán ghi nhận doanh thu không đúng niên độ, thường là vào những ngày cuối niên độ: có những doanh thu phát sinh vào cuối niên độ nhưng ghi vào niên độ tiếp theo và ngựơc lại, hạch toán những doanh thu phát sinh trong niên độ mới mà ghi nhận vào niên độ đang được kiểm toán.  Các nghiệp vụ giảm trừ doanh thu phát sinh trong niên độ không được ghi nhận trong khi thực tế có phát sinh. Ví dụ như nghiệp vụ hàng bán bị trả lại: có biên bản trả lại hàng cùng với hoá đơn trả hàng của khách hàng nhưng kế toán không hạch toán.  Nghiệp vụ hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán bị tính toán sai do nhầm tỷ giá hoặc trong quá trình tính bị bỏ sót một khoản doanh thu.  Cũng như nghiệp vụ ghi nhận doanh thu thì nghiệp vụ ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu cũng không được ghi nhận đúng niên độ. 1.2 Mục tiêu kiểm toán và các thủ tục để phát hiện gian lận và sai sót trong khoản mục doanh thu Trang 10 [...]... Khảo s t thực trạng về việc t m hiểu và ph t hiện gian lận và sai s t trọng yếu trong khoản mục doanh thu của các khách hàng được thực hiện t i Cơng ty TNHH kiểm t n D &T 2.2.1 Mục tiêu, đối t ợng và phương pháp khảo s t • Mục tiêu  Thống kê được t lệ xảy ra gian lận và sai s t trong khoản mục doanh thu t i các khách hàng của cơng ty kiểm t n D &T  Ph t hiện và t m hiểu các gian lận và sai s t đã xảy...  T m hiểu về ý kiến của các anh chị về các thủ t c có thể áp dụng để ph t hiện gian lận và sai s t trong doanh thu (đặc bi t các sự kiện có thể làm t ng rủi ro gian lận và sai s t)  Đồng thời tham khảo ý kiến của các anh chị về những trường hợp gian lận và sai s t ph t hiện phổ biến nh t trong khoản mục doanh thu ở các khách hàng 2.2.2 Các thủ t c được áp dụng nhằm ph t hiện gian lận và sai s t khi... gồm: thủ t c phân t ch và thử nghiệm chi ti t Trang 15  Thủ t c phân t ch: là kỹ thu t kiểm t n sử dụng phương pháp so sánh, các t su t, các loại chỉ số t i chính để ph t hiện những trường hợp b t thường xảy ra M t số thủ t c phân t ch thường được sử dụng:  Lập bảng phân t ch doanh thu theo t ng tháng, t ng đơn vị trực thu c… và xem x t các trường hợp t ng hay giảm b t thường  So sánh doanh thu. .. 18 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG T I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN D &T 2.1 Khái qt về Cơng ty 2.1.1 Giới thiệu chung T n công ty T n giao dòch T n vi t t t Mã số thu Trụ sở chính : : : : : Điện thoại Fax : (84-8) : (84-8) Hình thức sở hữu Lónh vực kinh doanh Đại diện pháp lu t Công ty TNHH kiểm t n D &T D &T Auditing and Consulting Company D &T Co., Ltd 20 Le Lai, P13, Q1, Tp.HCM : Công ty TNHH 2 thành viên trở lên : Cung... ra thực t trong khoản mục doanh thu  T m hiểu những thủ t c kiểm t n mà các kiểm t n viên đã sử dụng để ph t hiện các gian lận và sai s t trong khoản mục • Đối t ợng Đối t ợng khảo s t chủ yếu là các anh chị kiểm t n viên, đồng thời tham khảo m t số files hồ sơ làm việc mà các anh chị đã ph t hiện gian lận và sai s t nhằm làm rõ và có cơ sở dẫn chứng thêm đề t i đã vi t Trang 31 • Phương pháp Để tiến... hàng trong đó nêu lên các vấn đề được ph t hiện và giải pháp khắc phục  Giúp khách hàng thi t lập và xây dựng các quy trình, thủ t c kiểm s t phù hợp với t nh hình thực t kinh doanh t i khách hàng  Đề xu t thêm những quy trình kiểm s t thi t yếu chưa được áp dụng t i cơng ty Trang 26  T vấn trong việc xây dựng hệ thống chứng t , sổ sách và các báo biểu kế t n phù hợp với quy định của pháp lu t hiện. .. cả các khoản doanh thu th t sự ph t sinh trong kì  T nh đầy đủ: Doanh thu thể hiện t t cả những khoản phải thu ph t sinh và được ghi nhận đầy đủ T nh chính xác: Việc ghi nhận và phân loại doanh thu phản ánh chính xác các khoản phải thu trong kì 2.2.2.3 Thủ t c kiểm t n • Kiểm tra hệ thống kiểm s t nội bộ  T m hiểu ho t động kinh doanh của khách hàng và hệ thống kế t n và kiểm s t nội bộ Trang 32 ... ph t hiện gian lận và sai s t được thực hiện theo sơ đồ: 1.2.2.1 Dấu hiệu nhận bi t gian lận và sai s t trong khoản mục doanh thu Trang 11  Doanh nghiệp có khả năng khơng còn ho t động liên t c trong t ơng lai  Hệ thống kiểm s t nội bộ yếu kém: khơng có kế t n trưởng hoặc kế t n trưởng là người th ngồi  Quy trình ghi nhận doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu khơng rõ ràng, ch t chẽ, còn m t số... dòch vụ kiểm Toán và t vấn :  D &T là t n giao dịch của Cơng ty TNHH Kiểm t n D &T; ho t động trong lĩnh vực chun mơn kế t n, kiểm t n và thẩm định giá; chun cung cấp các dịch vụ chun nghiệp về kiểm t n, t vấn thu , xác định giá trị doanh nghiệp, t i chính doanh nghiệp và đầu t  D &T đã và đang đóng góp t ch cực vào sự ph t triển của ngành nghề kế t n, kiểm t n t i Vi t Nam Khách hàng của D &T bao gồm... t nh t n, cộng dồn chính xác, số liệu trên Báo cáo t i chính khớp với số liệu trong sổ cái và sổ chi ti t  Trình bày và cơng bố: Kiểm t n viên cần phải chứng minh rằng các khoản doanh thu đã được trình bày đúng đắn và khai báo đầy đủ Báo cáo t i chính, phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế t n hiện hành 1.2.2 Các thủ t c ph t hiện gian lận và sai s t trong khoản mục doanh thu Q trình thực hiện thủ t c phát . t c ph t hiện gian lận và sai s t trong khoản mục doanh thu Quá trình thực hiện thủ t c ph t hiện gian lận và sai s t được thực hiện theo sơ đồ: 1.2.2.1 Dấu hiệu nhận bi t gian lận và sai s t trong. m t sai s t trong thủ t c hạch toán cuối tháng có thể trở thành m t sai s t trọng yếu, tiềm t ng nếu như sai s t đó cứ tiếp t c t i diễn vào cuối mỗi tháng.  Kiểm toán viên cần xem x t tính. Mục tiêu kiểm toán và các thủ t c để ph t hiện gian lận và sai s t trong khoản mục doanh thu Trang 10 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục doanh thu  Ph t sinh: Kiểm toán viên cần phải thu

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan