0

Giáo án hình học 7 năm 2014

143 1,189 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:39

Tiết 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH Ngày soạn : 9/8/2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 4 14/8/2013 3 7B A.Mục tiêu - HS giải thích được thế nào là 2 góc đối đỉnh. - Nêu được tính chất : hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - HS vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước. - Nhận biết được các góc đối đỉnh trong hình . - Bước đầu tập suy luận. B.Chuẩn bị : SGK, thước thẳng, thước đo góc , bảng phụ. C.Tiến trình dạy học I. Ổn định lớp (1p) II. Kiểm tra bài cũ III.Bài giảng Hoạt động của thày Hoạt động của trò Giới thiệu chương I Hình học 7(4p) GV nêu nội dung chính của chương 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh (15p) Cho HS quan sát hình vẽ 2 góc đối đỉnh và 2 góc không đối đỉnh: Hãy cho biết quan hệ về đỉnh , về cạnh của 2 góc Ô 1 và Ô 2 ; của ¶ 1 M và ¶ 2 M ; của  và µ B ? Ta nói Ô 1 và Ô 2 là 2 góc đối đỉnh; ¶ 1 M và ¶ 2 M ;  và µ B là các góc không đối đỉnh. Vậy thế nào là 2 góc đối đỉnh? Định nghĩa (SGK) Yêu cầu HS làm ?1 trong SGK Quan sát hình vẽ và nhận xét Ô 1 và Ô 2 : đỉnh chung; cạnh là các tia đối nhau . ¶ 1 M và ¶ 2 M : Đỉnh chung, các cạnh không là 2 tia đối nhau.  và µ B đỉnh khác nhau, cạnh là các tia không đối nhau. Nêu định nghĩa như SGK Ô 3 và Ô 4 cũng là 2 góc đối đỉnh vì cũng có đỉnh chung và các cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia. Cho ta 2 cặp góc đối đỉnh Vì chúng không thoả mãn cả 2 điều kiện của định nghĩa. Hình học 7 - THCS Lương Phú 1  x’ y’               B Vậy 2 đường thẳng cắt nhau cho ta bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ? Tại sao các góc M;A,B không là 2 góc đối đỉnh? Cho góc xOy, hãy vẽ góc đối đỉnh của nó ? Trong hình vừa vẽ hãy đọc tên các gặp góc đối đỉnh? Vẽ 2 đường thẳng cắt nhau? Ghi tên các cặp góc đối đỉnh tạo thành? 2.Tính chất của 2 góc đối đỉnh(15p) Quan sát các góc Ô 1 ,Ô 2 ,Ô 3 ,Ô 4 : hãy ước lượng bằng mắt và so sánh độ lớn của chúng? Hãy dùng thước kiểm tra lại ? Dựa vào tính chất 2 góc kề bù hãy giải thích bằng suy luận tại sao Ô 1 =Ô 2 ; Ô 3 = Ô 4 ? Ô 1 +Ô 2 =?; Ô 2 + Ô 3 =? Từ đó suy ra điều gì ? Như vậy bằng suy luận ta chứng tỏ được Ô 1 =Ô 2 ; Ô 3 = Ô 4 ? Hay: 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau. Lên bảng vẽ hình; cả lớp vẽ vào vở.  vẽ tia đối của Ox và tia đối của Oy  Đọc tên góc vẽ hình và kí hiệu : Ô 1 =Ô 2 ; Ô 3 = Ô 4 Dùng thước kiểm tra và nêu kết quả Ô 1 +Ô 2 =180 0 (1) vì 2 góc kề bù Ô 2 + Ô 3 =180 0 (2) vì2 góc kề bù Từ (1) và (2) suy ra : Ô 1 =Ô 2 ; Tương tự Ô 3 = Ô 4 . Ta có : 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau; vậy 2 góc bằng nhau thì có đối đỉnh không ? Làm bài tập 1(tr 82-sgk) Chưa chắc , vì có thể chúng không chung đỉnh hoặc cạnh không đối nhau. Đứng tại chỗ trả lời: IV.Củng cố(8p) Bài 2(sgk) Đứng tại chỗ trả lời: a)Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia là 2 góc đối đỉnh. b)Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra 2 cặo góc đối đỉnh. V.Hướng dẫn về nhà(2p)  Học thuộc định nghĩa và tính chất 2 góc đối đỉnh.  vẽ góc đối đỉnh của 1 góc cho trước.  Làm bài tập 3,4,5(sgk) ; 1,2,3(sbt-73,74). Hình học 7 - THCS Lương Phú 2    y’  x’    Tiết 2 LUYỆN TẬP Ngày soạn : 10/8/2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 7 17/8/2013 1 7B A. Mục tiêu - HS nắm chắc được định nghĩa và tính chất 2 góc đối đỉnh: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - HS vẽ được góc đối đỉnh với 1 góc cho trước. - Nhận biết được các góc đối đỉnh trong hình . Bước đầu tập suy luận. B. Chuẩn bị : SGK, thước thẳng, thước đo góc , bảng phụ. C.Tiến trình dạy học I. ổn định lớp (1p) II. Kiểm tra bài cũ , chữa bài tập (9p) Gọi 3 HS lên kiểm tra: HS1: nêu định nghĩa 2 góc đối đỉnh , vẽ hình và đặt tên các góc ? HS2: Nêu tính chất và trình bày suy luận chứng tỏ điều đó? HS3: chữa bài tập 5(sgk) Nhận xét 3 HS lên bảng : HS1: HS2: HS3: a) góc · 0 56ABC = b)vẽ tia đối BC” của BC , tính được góc ·   ABC = . c) vẽ tia đối BA’ của BA và tính được góc ·    C BA = III. Luyện tập(28p) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 6(tr83sgk) Yêu cầu HS đọc đề bài và nêu cách vẽ hình ? Dựa vào hình vẽ hãy tóm tắt đề bài ? Hãy tính Ô 3 theo Ô 1 ? Tính Ô 2 theo Ô 1 ? 1 HS đọc đề bài Cách vẽ:  vẽ góc xOy = 47 0 .  Vẽ tia đối của 2 tia Ox và Oy.  Góc x’Oy’ là góc đối đỉnh với xOy và bằng 47 0 . Vẽ hình : 1 HS lên bảng tóm tắt: Cho xx’ cắt yy’ tại O Ô 1 = 47 0 Tìm Ô 2 , Ô 3 , Ô 4 ? Giải : Ô 1 = Ô 3 = 47 0 (vì 2 góc đối đỉnh ) Hình học 7 - THCS Lương Phú 3   x’  y’   Tính Ô 4 theo Ô 2 ? Bài 7(sgk) Yêu cầu HS làm bài theo nhóm B ài 8(sgk) Gọi 2 HS lên vẽ hình : Nhìn vào hình vẽ , em có nhận xét gì ? Bài 9(sgk) Muốn vẽ góc vuông ta làm thế nào ? Hai góc vuông không đối đỉnh là 2 góc vuông nào ? Chỉ ra các cặp như vậy nữa? Nếu 2 đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 góc vuông thì các góc còn lại cũng vuông. Hỹa trình bày suy luận chứng tỏ điều trên ? Bài 10(sgk) Yêu cầu HS thực hành theo nhóm Ô 1 + Ô 2 = 180 0 (vì 2 góc kề bù ) Suy ra Ô 2 = 180 0 – 47 0 = 133 0 Ô 4 = Ô 2 = 133 0 (vì 2 góc đối đỉnh) Làm việc theo nhóm rồi trình bày kết quả sau 3phút: Các cặp góc đối đỉnh là : · · · · · · · · · = = = = = =            xOz x Oz y zOy z Oy x yOy zOz 2 HS lên vẽ hình : 2 góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh Nêu cách vẽ (dùng êke) Tiếp tục vẽ hình theo đầu bài: · · · · · ·      xAy v y v · · · · · · · ·          !"#    !"# xAy xAy y = = ⇒ = = = o o o o Gấp tia màu đỏ trùng tia màu xanh ta có 2 góc đối đỉnh. IV.củng cố (5p) - Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 2 góc đối đỉnh và tính chất . - Làm nhanh bài 7 tr74 sbt V.Hướng dẫn về nhà (2p) Hình học 7 - THCS Lương Phú 4  x’  y’ z’ $             x’ y’ $            x’ y’ - Làm lại bài 7(sgk) Bài tập : 4,5,6 (sbt-74), Đọc trước bài mới Duyệt của BGH Tiết 3 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Ngày soạn : 16/8/2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 4 21/8/2013 3 7B A. Mục tiêu Qua bài này , HS : - Giải thích được thế nào là 2 đường thẳng vuông góc nhau. - Công nhận tính chất : có duy nhất 1 đường thẳng b đi qua A và vuông góc đường thẳng a. - Hiểu thế nào là đường trung trực của 1 đoạn thẳng. - Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc với 1 đường thẳng cho trước. - Biết vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳng. B. Chuẩn bị :SGK, êke , giấy rời. C. Tiến trình dạy học I. ổn định lớp (1p) II. Kiểm tra bài cũ (5p) Gọi 1 HS lên bảng trả lời : +Thế nào là 2 góc đối đỉnh? , Tính chất 2 góc đối đỉnh + Vẽ góc đối đỉnh của góc 90 0 III. Bài giảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Thế nào là 2 đường thẳng vuông góc (10’) Cho cả lớp làm ?1 Dùng bút vẽ theo nếp gấp , quan sát các góc tạo thành bởi 2 nếp gấp ? ?2 vẽ 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O , góc xOy = 90 0 . Giải thích tại sao các góc đều vuông ? (dựa vào bài tập 9) Ta nói 2 đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc nhau. Vậy thế nào là 2 đường thẳng vuông góc? Ta kí hiệu như sau :  xx yy⊥ Nêu cách diễn đạt như SGK trang 84. Làm như hình 3a,3b Thu được hình vẽ : Nhận xét : các góc đều vuông · · · · ·       %&'(#     !"# xOy y xOy g y = = − = = = o o o Là 2 đường thẳng cắt nhau và tạo thành 1 góc vuông.(hay 4 góc vuông). Làm như BT9 a a⊥ Hình học 7 - THCS Lương Phú 5  x’ y’    a’ 2.Vẽ 2 đường thẳng vuông góc(12p) Muốn vẽ 2 đường thẳng vuông góc nhau ta làm thế nào ? Ngoài ra còn cách vẽ nào khác ? Yêu cầu 2 HS lên làm ?3,?4 cả lớp làm vào vở. Điểm O nằm ở đâu? Với mỗi điểm O thì có mấy đường thẳng đi qua O và vuông góc đường thẳng a cho trước ? Ta thừa nhận tính chất sau : Tính chất (sgk) Bài tập : 1. Điền vào chỗ trống :  Hai đường thẳng vuông góc với nhau là 2 đường thẳng …  Cho đường thẳng a và điểm M , có một và chỉ một đường thẳng b đi qua M và … 3. Đường trung trực của đoạn thẳng (10’) V ẽ đoạn thẳng AB, trung điểm I của nó; vẽ đường thẳng d đi qua I và vuông góc AB? Gọi 2 HS lên vẽ. Ta nói d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Vậy thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng AB? Định nghĩa (sgk) Chú ý 2 điều kiện : đi qua trung điểm và vuông góc. Ta nói A và B đối xứng nhau qua d nếu d là trung trực của AB. Muốn vẽ đường trung trực vủa 1 đoạn thẳng ta làm thế nào ? Cho CD = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của CD? Làm ?4 theo nhóm Điểm O có thể nằm trên đường thẳng a hoặc nằm ngoài đường thẳng a. Quan sát hình 5,6 và vẽ theo Chỉ có duy nhất 1 đường thẳng đi qua O và vuông góc a. Làm bài : 1.Điền thêm vào : - cắt nhau và tạo thành 1 góc vuông  vuông góc a 2 HS vẽ trên bảng , cả lớp vẽ vào vở: Là đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của nó. Đọc lại định nghĩa. Nhắc lại . Ta dung thước và êke để vẽ. Vẽ vào vở , 1 HS lên bảng vẽ. + vẽ CD = 3cm + xác định I trên CD sao cho CI =1,5cm +Qua I vẽ d vuông góc CD. IV. củng cố (5p) Hoc sinh làm bài tập 11, 12(sgk) V.Hướng dẫn về nhà (2p) Hình học 7 - THCS Lương Phú 6 )  *  )+ ,   Học thuộc lòng định nghĩa và tính chất.  Luyện vẽ 2 đường thẳng vuông góc và đường trung trực của đoạn thẳng.  Làm bài tập 13,14,15,16 (sgk-86,87)  Bài 10,11(sbt) Tiết 4 LUYỆN TẬP Ngày soạn : 17/8/2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 7 24/8/2013 1 7B A. Mục tiêu - Giải thích được thế nào là 2 đường thẳng vuông góc với nhau. - Biết vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và vuông góc 1 đường thẳng cho trước. - Biết vẽ đường trung trực của đạon thẳng. - Sử dụng thành thạo thước , êke. Bước đầu tập suy luận. B. Chuẩn bị SGK, thước thẳng , êke, giấy rời, bảng phụ C. Tiến trình dạy học I. ổn định lớp(1p) II. Kiểm tra bài cũ (10p) Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra:  Thế nào là 2 đường thẳng vuông góc , vẽ hình .  Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng, vẽ đường trung trực của AB = 4cm? III. Luyện tập (28p) Hoạt động của thày Hoạt động của trò Bài tập 15(sgk) Bài 17(sgk) Yêu cầu 3 HS lên bảng kiểm tra, cả lớp cùng làm. Bài 18(sgk) Gọi 1 HS lên bảng làm Làm như hình 8(sgk) zt vuông góc xy tại O. có 4 góc vuông là : · · · · - - - xOz zOy yOt t 3 HS lên kiểm tra: Hình a: a a⊥ Hình b: a a⊥ Hình c: a a⊥ 1 HS làm : +dùng thước đo góc vẽ ·  xOy = . +Lấy A bất kì trong góc xOy +Dùng êke vẽ d 1 đi qua A và vuông góc Ox. + Dùng êke vẽ d 2 đi qua A và vuông góc Oy. Hình học 7 - THCS Lương Phú 7   + *             * +     Bài 19(sgk) Làm theo nhóm Bài 20(sgk) Chú ý có 2 vị trí của 3 điểm A,B,C Nhận xét quan hệ giữa d 1 và d 2 ? Bài 19: Nêu được 3 cách vẽ Bài 20: a) A,B,C thẳng hàng b) A,B,C không thẳng hàng d 1 và d 2 song song khi A,B,C thẳng hàng, cắt nhau khi A,B,C không thẳng hàng. 2 HS nhắc lại. IV.củng cố (5p) Nhắc lại định nghĩa và tính chất đường trung trực của đoạn thẳng ? Câu nào đúng , câu nào sai a) đường thẳng đi qua trung điểm 1 đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đó. b) đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng đó. c) đường thẳng đi qua trung điểm và vuông góc đoạn thẳng là đường trung trực đoạn thẳng. d) 2 mút đoạn thẳng đối xứng nhau qua trung trực đoạn thẳng. 2 HS nhắc lại . a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng V.Hướng dẫn về nhà (2p) - Xem lại các bài tập đã chữa - Làm bài tập : 10,11,12,13,14,15(sgk-75) - Đọc trước bài : các góc tạo bới 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng . Hình học 7 - THCS Lương Phú 8 d2 d1 C B A d1 d2 A C B d2 d1 A B C Duyệt của BGH Tiết 5 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG Ngày soạn : 23/8/2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 4 28/8/2013 3 7B A. Mục tiêu - Học sinh hiểu được những tính chất sau : - Cho 2 đường thẳng và một cát tuyến . Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì : - cặp góc so le trong còn lại bằng nhau. Hai góc đồng vị bằng nhau, Hai góc trong cùng phía bù nhau. +Học sinh nhận biết được : Cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị. cặp góc trong cùng phía. B. Chuẩn bị : thước thẳng , thước đo góc , bảng phụ. C.Tiến trình dạy học I. Ổn định lớp (1p) II. Kiểm tra bài cũ: Nêu tính chất hai góc đối đỉnh III. Bài giảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Góc so le trong , góc đồng vị (17p) Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình : +vẽ 2 đường thẳng phân biệt a,b. +vẽ đường thẳng c cắt a,b tại A,B. + cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, đỉnh B. Đánh số góc và giới thiệu góc so le trong , góc đồng vị . Hai góc so le trong là : µ ¶ ¶ ¶ 1 3 4 2 , ; ,A A A B Bốn cặp góc đồng vị là : ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ µ         -  -  -  - .A B A B A B A B Giải thích thêm về thuật ngữ “so le trong “ và “đồng vị” cho HS hiểu thêm. Cho cả lớp làm ?1 Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình , viết tên các góc so le trong, đồng vị . Yêu cầu HS làm bài tập 21(sgk) điền vào chỗ trống dựa theo hình vẽ: 1HS lên bảng vẽ hình , cả lớp vẽ vào vở: Có 4 góc đỉnh A và 4 góc đỉnh B. Nghe giảng Làm ?1 Hình học 7 - THCS Lương Phú 9  *               $ / 0   *        1  2 3 4 ) 2.Tính chất(15p) Yêu cầu HS quan sát hình 13, đọc hình 13. Yêu cầu HS làm ?2 Câub: tính  2 ; so sánh  2 và ¶  B Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì các góc so le trong còn lại, các góc đồng vị như thế nào ? đó chính là tính chất các góc tạo bới 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng . Tính chất (sgk) a) · · 12567/89:%;<5=/><!:IPO b) · · 1)43567/89:%?!:@ c) · · 34567/89:%?!:@PIO d) · · 1)567/89:%;<5=/><!:OPR quan sát hình 13 Làm ?2 ¶ ¶ µ ¶ ¶ ¶ ¶ µ ⇒ = − = − = = − = − = ⇒ = =                  # %9  :%&'(     AB!:/CD*      a C v l A A T B B A ¶ ¶ ¶ ¶ = = ⇒ = =       #   !"#  b A A A B µ µ ¶ ¶ ¶ ¶ = = = = = =          #  89:%?!:@ E!5F5D    c Ba c A B A B A B Các góc so le trong còn lại bằng nhau; các góc đồng vị bằng nhau. Nhắc lại tính chất. IV.Củng cố (10p) Làm bài tập 22(sgk) Yêu cầu HS điền tiếp số đo các góc còn lại. Đọc tên các góc so le , đồng vị trong hình? Ta gọi các góc µ ¶   -A B là cặp góc trong cùng phía. Làm bài 22:  4 = 2 =; Đọc tên các góc so le trong , đồng vị. Cặp cũng là cặp góc trong cùng phía HS nêu tính chất V.Hướng dẫn về nhà(2p) Hình học 7 - THCS Lương Phú 10   *           [...]... 4= 370 a 370 3 b Hỡnh hc 7 A3 2 4 1 - 2 4 1B THCS Lng Phỳ 370 à à Hi a) B1 = ? ,b) so sỏnh 1 v B4 à c) B = ? 2 Gii : 16 Cú a//b a)theo tớnh cht 2 ng thng songsongta à ả cú : B1 = A4 = 370 (cp gúc so le trong) b)Cú 4 v 1 l 2 gúc k bự , suy ra 1=1800 - 4 =1800- 370 = 1430 à 1 = B4 =1430(ng v) à à à à c) B = A = 1430 ; B = B = 1430 (i nh) 2 1 2 4 V.Hng dn v nh(2p) - Bi tp : 31,35(sgk); 27, 28,29(sbt -78 ,79 )... d7; 4 cp ng thng song song l : d2 v d8; d4 v d5; d4 v d7; d5 v d7; Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ 28 Bi 55(sgk) V hỡnh 38 lờn bng , gi 2 HS lm cõu a,b 2 HS lờn bng lm bi a1 a2 N d b2 b1 e M 1 HS nờu cỏch v: +V AB=28mm +xỏc nh trung im I ca AB +V ng thng d i qua I v vuụng gúc AB D l ng trung trc AB Bi 56(sgk) V trung trc ca AB=28mm? d A / I / B IV.Hng dn v nh (2p) - Bi tp : 57, 58,59(sgk-104) - Bi tp : 47, 48(sbt)... x Nu xy//xy thỡ : AB//CD; Ax//Cx; Ay//Dy, IV.Cng c (5p) Lm bi tp 24(sgk) Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ x A B C y D y 12 V.Hng dn v nh(2p) - Hc thuc du hiu 2 ng thng song song - Bi tp : 25,26(sgk-91) Bi tp : 21,23,24(tr 77- sbt) Duyt ca BGH Tit 7 Ngy son : 6/9/2013 TH 4 LUYN TP NGY GING TIT LP 11/9/2013 1 S S TấN HC SINH VNG 7B A.Mc tiờu - Thuc v nm chc du hiu nhn bit 2 ng thng song song - Bit v thnh tho ng... ? G3 = 180 G2 = 70 ( kề bù) Tính các góc E1 , G2 , D4 , A4 , B6 D4 = D3 = 110 0 (đối đỉnh) C 6 1 A5 = E1 (đồng vị) 1 1100 D3 d B6 = G3 = 70 0 (đồng vị) i din nhúm lờn trỡnh by Lp nhn xột d B 2 60 1 4 0 E 5 d 3 2 A 4 G Lm bi : x Bi 48(sbt) Yờu cu HS v hỡnh , ghi GT,KL lm bi: 1400 z y Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ A 1 70 0 2 B 1500 C 30 Hng dn HS phõn tớch : Ax//Cy c xAB = 140 0 GT ABC = 70 0 BCy = 150 0... bi tp 47; 48 (tr98; 99 - SGK), Lm bi tp 35; 36; 37; 38 (tr80-SBT) Xỏc nhn BGH Tit 13 Ngy son : 27/ 9/2013 TH 4 NGY GING NH L TIT LP S S TấN HC SINH VNG 2/10/2013 A Mc tiờu: - Hc sinh bit cu trỳc ca mt nh lớ (Gi thit v kt lun) - Bit th no l chng minh nh lớ, bit a h lớ v dng ''Nu thỡ '' - Lm quen vi mnh lụgớc: p q B Chun b: Thc k, bng ph C Cỏc hot ng dy hc: I T chc lp: (1') II Kim tra bi c: (7' ) - Hc... 102-SGK)- Lm bi tp 41; 42 -SBT Tit 14 Ngy son : 28/9/2013 TH 7 NGY GING 5/10/2013 LUYN TP TIT LP S S TấN HC SINH VNG 7B A.Mc tiờu Hc sinh bit din t nh lớ di dngNu thỡ Bit minh ho 1 nh lớ trờn hỡnh v v vit GT,KL bng kớ hiu Bc u bit chng minh B.Chun b : SGK, thc k ,ờke, bng ph C.Tin trỡnh dy hc I.n nh lp(1p) II.Kim tra bi c(7p) Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ 25 HS1: Th no l nh lớ?nh lớ cú my phn ?GT,KL... cu v gúc nhn xOy cú Ox//Ox , Oy//Oy; so sỏnh 2 gúc 1HS lờn v hỡnh x x O O Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ x O y y x y O y 14 So sỏnh 2 gúc : bng nhau IV.Hng dn v nh (2p) - Bi tp : 30(sgk) , 24,25,26(sbt -78 ) - Khng nh bng suy lun kt qu bi 29 Tit 8 Ngy son : 7/ 9/2013 TIấN CLIT V NG THNG SONG SONG TH NGY GING TIT LP 14/9/2013 1 7B 1 S S TấN HC SINH VNG A Mc tiờu - Hiu c tin clit l cụng nhn tớnh duy nht ca ng...- Bi tp : 23(sgk), 16, 17, 18,19,20(sbt) - c trc bi 2 ng thng song song, ụn li nh ngha 2 ng thng song song, v trớ 2 ng thng (lp 6) Tit 6 Ngy son : 24/82013 TH HAI NG THNG SONG SONG NGY GING TIT LP 7/ 9/2013 1 7B 7 S S TấN HC SINH VNG A Mc tiờu - ễn li th no l 2 ng thng song song(lp 6) - Cụng nhn du hiu nhn bit 2 ng thng... quan h gia c v a ? c M (c//a vỡ d to ra 2 gúc sole trong bng nhau) a d III.Bi ging Hot ng ca thy GV Cho HS quan sỏt hỡnh 27 trong SGK , tr li ?1 Hot ng ca trũ 1.Quan h gia tớnh vuụng gúc v tớnh song song(16p) ?1: HS hot ng cỏ th Hỡnh hc 7 - THCS Lng Phỳ 19 GV yờu cu c lp v hỡnh 27 vo v, 1 HS lờn bng v hỡnh ? Nờu quan h gia 2 ng thng phõn bit cựng vuụng gúc ng thng th 3 ? Tớnh cht (sgk) Ta cú th kớ hiu... (7p) a) dựng ờke v a,b cựng vuụng gúc c Lm bi : b) Ti sao a//b? b)a//b vỡ cựng vuụng c) V d ct a,b ti C,D.ỏnh du cỏc gúc c gúc nh A,B ri c tờn cỏc cp gúc c)ch ra cỏc cp gúc bng nhau, gii thớch? so le trong bng nhau, Nhc li 3 tớnh cht ? ng v bng nhau V.Hng dn v nh(2p): Bi tp : 42,43,44(sgk-98); 33,34(sbt-80) Duyt ca BGH LUYN TP Tit 11-12 Ngy son : 21/9/2013 TH NGY GING /9/2013 /9/2013 TIT LP 7B 7B . với xOy và bằng 47 0 . Vẽ hình : 1 HS lên bảng tóm tắt: Cho xx’ cắt yy’ tại O Ô 1 = 47 0 Tìm Ô 2 , Ô 3 , Ô 4 ? Giải : Ô 1 = Ô 3 = 47 0 (vì 2 góc đối đỉnh ) Hình học 7 - THCS Lương Phú . 7 tr74 sbt V.Hướng dẫn về nhà (2p) Hình học 7 - THCS Lương Phú 4  x’  y’ z’ $             x’ y’ $            x’ y’ - Làm lại bài 7( sgk) Bài tập : 4,5,6 (sbt -74 ),. quan sát hình 27 trong SGK , trả lời ?1 1.Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song(16p) ?1: HS hoạt động cá thể Hình học 7 - THCS Lương Phú 19     GV yêu cầu cả lớp vẽ hình 27 vào vỡ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 7 năm 2014, Giáo án hình học 7 năm 2014, , Kiến thức: Ôn tập và hệ thống hoá kiến thức của chương I và chương II và chương III, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm.