0

Giáo án hình học 7 trọn bộ

119 1,130 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:08

Chơng I: đờng thẳng vuông góc đờng thẳng song song Soạn ngày : 17/8/2013 Dạy ngày : 20/8/2013 Tiết1. hai góc đối đỉnh A. Mục tiêu : - Học sinh hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm đợc tính chất : Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. - Vẽ đợc góc đối đỉnh với một góc cho trớc. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình. - Bớc đầu tập suy luận. B. Chuẩn bị : GV: Thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ. HS : Thớc thẳng, thớc đo góc. C Tiến trình lên lớp 7A 7B : I. Kiểm tra - Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. - Nêu yêu cầu của mình đối với học sinh về môn học. - Thống nhất cách chia nhóm và làm việc theo nhóm trong lớp. II. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học - GV giới thiệu qua về chơng trình Hình học 7 và nội dung chơng I. - GV treo bảng phụ vẽ hình hai góc đối đỉnh, hai góc không đối đỉnh. ? Hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của các góc vẽ trên hình. - GV thông báo về cặp góc đối đỉnh trên hình đã vẽ. ? Thế nào là hai góc đối đỉnh. - HS đọc định nghĩa SGK. - Dựa vào định nghĩa, HS trả lời ?2 . ? Hai đờng thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh. ? Cho AOB, vẽ góc đối đỉnh của nó. ? So sánh số đo của O 1 và O 3 ; O 2 và O 4 . Rút ra dự đoán. - HS dùng thớc để kiểm tra dự đoán. - GV hớng dẫn HS chứng minh bằng suy luận: ? Tính tổng hai góc: O 1 và O 2 . ? Tính tổng hai góc: O 2 và O 3 . 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Định nghĩa:(SGK-Trang 81). O 1 và O 3 là hai góc đối đỉnh. O 2 và O 4 là hai góc đối đỉnh. - Trả lời miệng ?2 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh. Ta có: O 1 + O 2 = 180 0 (Hai góc kề bù) (1) 1 x x y y O 1 3 2 4 x y x y 13 2 O 4 ? So s¸nh hai gãc: O 1 vµ O 3 . ? Rót ra kÕt ln vỊ sè ®o cđa hai gãc ®èi ®Ønh. O 2 + O 3 = 180 0 (Hai gãc kỊ bï) (2) Tõ (1),(2) suy ra: O 1 + O 2 = O 2 + O 3 O 1 = O 3 KÕt ln: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. III. Cđng cè - Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. Ngỵc l¹i, hai gãc b»ng nhau th× cã ®èi ®Ønh kh«ng? LÊy vÝ dơ? - GV treo b¶ng phơ vÏ s½n ®Ị bµi tËp 1,2 (SGK-Trang 82) cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ĩ ®iỊn vµo chç trèng. IV. H íng dÉn häc ë nhµ - Häc thc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh vµ c¸ch vÏ hai gãc ®èi ®Ønh. - Lµm c¸c bµi tËp 2,3,4,5 (SGK-Trang 82); bµi tËp 1,2,3(SBT-Trang73,74). - Bµi sau : Lun tËp. - Híng dÉn bµi tËp 5 : ¤n tËp l¹i c¸c kh¸i niƯm ®· häc ë líp 6 : + Hai gãc kỊ nhau + Hai gãc bï nhau + Hai gãc kỊ bï. So¹n ngµy : 17/8/2013 D¹y ngµy : 23/8/2013 TiÕt2. lun tËp A.MỤC TIÊU: - HS thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh-cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. - Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, suy luận. B. CHUẨN BỊ: GV: Thước đo góc, bảng phụ HS: n tập, làm bài tập C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 7A: 7B : I.Ổn đònh lớp: II. Kiểm tra bài cũ: Em hãu nêu đònh nghóa và tính chất hai góc đối đỉnh III. Bài mới 2 Hoạt động của GV và HS Néi dung -Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - GV: Kiểm tra việc làm bài tập của HS ở vỡ bài tập. GV:Vẽ góc kề bù với góc ABC ta vẽ như thế nào? HS lên bảng vẽ -GV: hướng dẫn HS suy luận để tính số đo của A B ˆ C. -GV: hướng dẫn HS tính số đo của góc C B ˆ A ’ dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh. Cho HS giải bài tập 6 GV: cho HS vẽ ∠ XOY=47 0 , vẽ hai tia đối OX ’ , OY ’ của hai tia OX và OY GV:Nếu O ˆ 1 = 47 O => O ˆ 3 = ? -Góc O ˆ 2 và O ˆ 4 quan hệ như thế nào? Tính chất gì? HS: Hai góc đối đỉnh, bằng nhau. - GV: cho HS làm bài tập 7. Gv:Cho 1 HS lên vẽ hình và viết trên bảng các cặp góc đối đỉnh - GV: nhận xét cùng cả lớp - GV: nếu ta tăng số đường thẳng lên 4,5,6……. N, thì số cặp góc đối đỉnh là bao nhiêu? Hãy xác lập công thức tính số cặp góc đối 1. Bài tập 5 Vì A B ˆ C kề bù với A B ˆ C ’ Nên: A B ˆ C + A B ˆ C ’ =180 0 => A B ˆ C ’ =180 O - A B ˆ C A B ˆ C ’ =180 O - 56 O =124 O A B ˆ C và A ’ B ˆ C ’ đối đỉnh nên: A B ˆ C = A ’ B ˆ C ’ = 56 O Bài 6: Ta có: O ˆ 1 = 47 O mà O ˆ 1 = O ˆ 3 (đđ) Nên O ˆ 3 = 47 O O ˆ 1 + O ˆ 2 = 180 0 (kề bù) nên O ˆ 2 = 180 O - O ˆ 1 = 180 O - 47 O = 133 O O ˆ 2 = O ˆ 4 vì đối đỉnh. Nên O ˆ 4 = 133 O xx ’ cắt zz ’ có hai cặp đối đỉnh là x O ˆ z và x ’ O ˆ z ’ ; x ’ O ˆ z và x O ˆ z ’ ’ xx ’ ø cắt yy ’ có hai cặp đối đỉnh là: . A B . C’ . A’ . C x ’ y z z’ O 3 x x y’ x’ y’ O y đỉnh? HS: n(n-1) -GV: cho HS làm bài tập 8 ở nhà. GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm. Cả lớp làm nháp và nhận xét bài làm của bạn. x O ˆ y và x ’ O ˆ y ’ ; x ’ O ˆ y và x O ˆ y ’ yy ’ cắtø zz ’ có hai cặp góc đối đỉnh là : y O ˆ z và y’ O ˆ z’ ; y O ˆ z’ và y’ O ˆ z với nhiều đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì số cặp góc đối đỉnh được tính theo công thức: n (n-1) IV. Củng cố Hướng dẫn học sinh làm bài 9 V.Hướng dẫn học ở nhà - Ôn lại lý thuyết về góc vuông - Làm các bài tập: 9,10 - Chuẩn bò giấy để gấp hình. Dut ngµy : 20/8/2013 Tỉ trëng So¹n ngµy : 20/8/2013 D¹y ngµy : 27/8/2013 TiÕt3. hai ®êng th¼ng vu«ng gãc A. Mơc tiªu : - Gi¶i thÝch ®ỵc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. - C«ng nhËn tÝnh chÊt: Cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng b ®i qua ®iĨm A vµ b a⊥ . - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iĨm cho tríc vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc. BiÕt vÏ ®êng trung trùc cđa mét ®o¹n th¼ng. - RÌn kü n¨ng vÏ h×nh chÝnh x¸c, t duy suy ln. B. Chn bÞ : GV : Thíc th¼ng, ªke, b¶ng phơ HS : Thíc th¼ng, ªke, giÊy. C. TiÕn tr×nh lªn líp I.Tỉ chøc 7A 7B : II. KiĨm tra bµi cò - ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Nªu tÝnh chÊt cđa hai gãc ®èi ®Ønh ? - VÏ xAy = 90 0 vµ gãc x’Ay’ ®èi ®Ønh víi gãc ®ã?(Bµi tËp 9) 4 GV đặt vấn đề vào bài mới. III. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung - HS cả lớp làm ?1 . GV vẽ đờng thẳng xx và yy vuông góc với nhau tại O. - HS cả lớp làm ?2 . O 1 = 90 0 (điều kiện cho trớc) O 2 =180 0 O 1 = 90 0 (Hai góc kề bù) O 3 = O 1 = 90 0 ; O 4 = O 2 = 90 0 - GV thông báo hai đờng thẳng xx và yy là hai đờng thẳng vuông góc . ? Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc. - HS làm ?3 ?4 để vẽ đờng thẳng đi qua một điểm cho trớc và vuông góc với một đờng thẳng cho trớc. - GV hớng dẫn HS vẽ hai đờng thẳng vuông góc bằng thớc thẳng. ? Nhận xét có thể vẽ đợc bao nhiêu đ- ờng thẳng qua một điểm và vuông góc với một đờng thẳng cho trớc. - GV yêu cầu HS làm công việc sau: + Vẽ đoạn thẳng AB, Xác định trung điểm I của đoạn AB. + Qua I vẽ đờng thẳng d AB. - GV thông báo đờng thẳng d vừa vẽ đ- ợc gọi là trung trực của đoạn thẳng AB. ? Thế nào là trung trực của một đoạn thẳng. - GV giới thiệu hai điểm đối xứng qua một đờng thẳng. 1. Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc. Định nghĩa: (SGK). Kí hiệu: xx yy. 2. Vẽ hai đờng thẳng vuông góc. Tính chất: Có một và chỉ một đờng thẳng d đi qua một điểm O cho trớc và vuông góc với một đờng thẳng a cho trớc. 3. Đờng trung trực của một đoạn thẳng. Định nghĩa: (SGK). Đờng thẳng d là trung trực của AB Avà B đối xứng với nhau qua d. IV. Củng cố - Phát biểu định nghĩa hai đờng thẳng vuông góc ? - Lấy ví dụ thực tế về hai đờng thẳng vuông góc ? - HS làm bài tập 12,13 (sgk - tr.86) V. H ớng dẫn học ở nhà 5 O y y x x 12 3 4 A B d I - Nắm chắc định nghĩa hai đờng thẳng vuông góc , đờng trung trực của một đoạn thẳng. - Làm các bài tập 11, 15, 16, 17 (SGK-Trang 86, 87). - Chuẩn bị chu đáo để bài sau luyện tập. - Bài tập 16 : Dùng êke thao tác theo H9 - sgk tr.78. Soạn ngày : 22/8/2013 Dạy ngày : 30/8/2013 Tiết4. luyện tập A. Mục tiêu : - Biết vẽ đờng thẳng đi qua một điểm cho trớc và vuông góc với một đờng thẳng cho trớc, vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng. - Có kĩ năng sử dụng các dụng cụ để vẽ hình. - Bớc đầu làm quen với suy luận logic. B. Chuẩn bị : GV : Thớc thẳng, êke, bảng phụ. HS : Thớc thẳng, êke. C. Tiến trình lên lớp : I.Tổ chức 7A 7B : II. Kiểm tra bài cũ - Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc ? Cho điểm O thuộc đờng thẳng xx, hãy vẽ đờng thẳng yy đi qua O và vuông góc với xx. - Thế nào là đờng trung trực của một đoạn thẳng? Cho đoạn thẳng AB = 4cm, hãy vẽ đờng trung trực của AB. III. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung - HS thực hiện yêu cầu vẽ hình theo sự mô tả bằng lời. - 1 HS lên bảng vẽ hình. - GV quan sát, sửa sai, uốn nắn cách vẽ hình cho các HS dới lớp. - HS quan sát hình vẽ, thảo luận để đa ra các trình tự vẽ hình. - Một vài HS đa ra phơng án của mình, GV chốt lại phơng án dễ thực hiện nhất. - HS tiến hành vẽ hình vào vở, 1 HS lên bảng trình bày. ? Cách vẽ đờng trung trực của một đoạn thẳng. Bài 18 (SGK-Trang 87). Bài 19: (SGK-Trang 87). 6 A C B O x y d 1 d 2 45 0 A B d 1 d 2 O C 60 0 y - HS tiến hành vẽ đoạn thẳng AB, BC theo đúng độ dài trong hai trờng hợp: + Ba điểm A, B, C không thẳng hàng. + Ba điểm A, B, C thẳng hàng. - HS vẽ các đờng trung trực d 1 , d 2 của các đoạn thẳng AB, BC trong từng tr- ờng hợp trên. Bài 20: (SGK-Trang 87). IV. Củng cố - Khái niệm hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh. - Khái niệm đờng trung trực của một đoạn thẳng, cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng V. H ớng dẫn học ở nhà - Xem lại các bài tập đã chữa. - Làm các bài tập 10, 11, 12, 13, 14, 15 (SBT-Trang 75). - Xem trớc bài Các góc tạo bởi một đờng thẳng cắt hai đờng thẳng. - Chuẩn bị các loại thớc, thớc đo góc. Ngày tháng năm 2013 Ký duyệt Soạn ngày : 27/8/2013 Dạy ngày : 06/9/2013 Tiết5. các góc tạo bởi một đờng thẳng Cắt hai đờng thẳng A. Mục tiêu : - HS giải thích đợc thế nào là hai đờng thẳng vuông góc với nhau. - Biết đợc tính chất: Cho hai đờng thẳng và một cát tuyến, nếu có mọt cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau; hai góc đồng vị bằng nhau; hai góc trong cùng phía bằng nhau. Có kĩ năng nhận biết cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía. - Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, t duy suy luận. B. Chuẩn bị : GV : Thớc thẳng, thớc đo góc, bảng phụ. HS : Thớc thẳng. C. tiến trình lên lớp : I.Tổ chức 7A 7B : 7 // // // A B C A B C d 1 d 2 d 1 d 2 II. Kiểm tra bài cũ - Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh ? - Thế nào là hai đờng thẳng vuông góc ? Thế nào là đờng trung trực của một đoạn thẳng ? III. Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung - GV vẽ hình ? Cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, đỉnh B tạo thành trong hình vẽ trên. - GV giới thiệu đặc điểm về vị trí của các góc so với các đờng thẳng để từ đó giới thiệu các cặp góc so le trong, góc đồng vị.(Có thể giới thiệu thêm về các cặp góc trong cùng phía, ngoài cùng phía, so le ngoài). - HS làm ?1 sau đó GV treo bảng phụ bài 21(SGK) để củng cố. - GV yêu cầu HS vẽ hình theo dữ kiện của ?2 . ? Bài toán đã cho biết gì. ? Yêu cầu của bài toán - HS thảo luận nhóm để trả lời ?2 . ? Tính góc A 4 theo góc nào. ? Tính góc B 3 , có nhận xét gì về số đo của các góc so le trong. ? So sánh số đo của các góc đồng vị. - GV cho học sinh thừa nhận tính chất phát biểu trong SGK. 1. Góc so le trong, góc đồng vị. - Các cặp góc so le trong: A 1 và B 3 ; A 4 và B 2 . - Các cặp góc đồng vị: A 1 và B 1 ;A 2 và B 2 , A 3 và B 3 , A 4 và B 4 . 2. Tính chất. Ta có A 4 + A 3 = 180 0 (Hai góc kề bù) A 4 = 180 0 A 3 = 180 0 45 0 = 135 0 Tơng tự ta có B 3 = 135 0 . A 4 = B 3 . Ta có A 1 = A 3 =45 0 (Hai góc đối đỉnh) A 1 = B 2 = 45 0 . Tính chất: (SGK) IV. Củng cố - GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình của bài tập 22 và yêu cầu HS làm các việc sau + Điền số đo của các góc còn lại. 8 A B 1 3 2 4 1 23 4 a b c A B 2 4 1 3 1 23 4 c a b + Chỉ ra các cặp góc trong cùng phía và tính tổng của chúng. - Bài 23: Lấy ví dụ thực tế về hình ảnh các cặp góc so le trong, đồng vị. V. H ớng dẫn học ở nhà - Nắm chắc định nghĩa góc đồng vị, so le trong, trong cùng phía. - Làm các bài tập 16, 17, 18, 19, 20 (SBT-Trang 75, 76, 77). - Nghiên cứu trớc Đ4. "Hai đờng thẳng song song" - Ôn khái niệm "Hai đờng thẳng song song, hai đờng thẳng phân biệt" đã học ở lớp 6 Duyệt ngày : / /2013 Ngy son: 03/9/2013 Ngy ging 10/09/2013 TIT 6: LUYN TP A. MC TIấU: a) Kin thc: - HS nhn bit c cp gúc so le, ng v, v tớnh cht ca mt ng thng ct hai ng thng trong mt s trng hp. b) K nng: - Cú k nng suy lun cú c s. c) Thỏi : - HS cú ý thc hc tp, kh nng quan sỏt v tỡm tũi. B. CHUN B: - Thc thng, ờke, thc o gúc C. TIN TRèNH TIT DY: I-T chc: 7A: 7B: II-Kim tra: III-Bi ging Gi 2 hc sinh lờn bng Vit tờn cỏc gúc so le trong, cỏc gúc ng v ? 4 1 2 3 4 3 2 1 B A c b a x A 4 3 1 2 y x / B 3 2 y / 4 1 HS2: d Cho 1 A = ) 3 B = 120 0 . Tớnh 4 A , ) 2 B ? 9 Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1) Chữa bài tập ở nhà: GV đưa ra bảng phụ có đề bài và hình vẽ. Y/C HS trả lời. Chữa bài tập 22: Đề nghị HS suy nghĩ làm bài Gọi 1 em lên bảng trình bày. 37 ° 4 3 2 1 4 3 2 1 B A 2) Bài toán có nội dung thực tiễn: Cho biết các cặp góc so le trong: Vì sao các cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau ? c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng nhau ? d) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau ? e)Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau ? Bài 21( Tr 89): a) So le trong. b) Đồng vị. c) Đồng vị. d) So le trong. Bài 22(Tr 89): a) º 2 A = ) 4 A = 40 0 ( đối đỉnh) º 2 B = ) 4 B = 40 0 ( đối đỉnh) º 3 A = ) 1 A = 180 0 - 40 0 = 140 0 º 4 B = ) 1 B = 140 0 ( đối đỉnh) b) º 1 A + ) 2 B = 140 0 + 40 0 = 180 0 º 4 A + ) 3 B = 40 0 + 140 0 = 180 0 Bài 18( SBT- tr76): a) º 1 A = ) 3 B º 4 A = ) 2 B b) Theo tính chất º 4 A = 180 0 - º 1 A º 2 B = 180 0 - º 3 B c) Xét cặp góc đồng vị º 2 A và ) 3 B vì : º 3 A = ) 1 A ( đối đỉnh) º 1 A = ) 3 B ( so le trong) ⇒ º 3 A = ) 3 B d) Xét cặp góc º 1 A và ) 2 B vì : º 1 A + ) 2 B = º 3 B + ) 2 B ⇒ º 1 A = ) 3 B Mà º 3 B + ) 2 B = 180 0 Nên º 1 A + ) 2 B = 180 0 e) Xét cặp góc º 3 A và ) 4 B vì : º 3 A + ) 4 B = º 3 B + ) 2 B ⇒ º 3 A = ) 3 B Mà º 3 B + ) 4 B = 180 0 10 37 ° 4 3 2 1 4 3 2 1 B A [...]... lên lớp : I.Tổ chức: 7A 7B II Kiểm tra bài cũ - Bài tập 17 (SBT- Trang 76 ) - Bài tập 19 (SBT-Trang76)(GV vẽ sẵn hình trên bảng phụ) III Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS ? Thế nào là hai đờng thẳng song song ? Vị trí giữa hai đờng thẳng phân biệt - GV treo bảng phụ vẽ hình 17( SGK) để cho HS làm ?1 ? Dự đoán các đờng thẳng nào trên hình song song với nhau ? So sánh số đo của các góc... song song để chứng minh hình học B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, êke, thớc đo góc, bảng phụ Học sinh : Thớc thẳng, êke, thớc đo góc 28 C Các hoạt động dạy học trên lớp : I.Tổ chức: 7A : .7B II Kiểm tra bài cũ : - Kết hợp trong lúc ôn tập III Dạy học bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh - HS đọc đề, tìm hiểu yêu cầu của bài toán Nội dung kiến thức Bài tập 57 (SGK-Trang 104) A 2... giải bài toán, phát huy tính tích cực của học sinh B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, thớc đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy Học sinh : Thớc thẳng, thớc đo góc, tấm bìa hình tam giác và kéo cắt giấy C Tiến trình lên lớp: I.Tổ chức: 7A 7B II Kiểm tra bài cũ - Giới thiệu chơng II III Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kién thức - Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên... giải một cách khoa học B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, thớc đo góc, êke, bảng phụ Học sinh : Thớc thẳng, êke, thớc đo góc 17 C Tiến trình lên lớp: I.Tổ chức: 7A : 7B II Kiểm tra bài cũ - Phát biểu tiên đề Ơclit? Chữa bài tập 34 (sgk) - Phát biểu tính chất của hai đờng thẳng song song? Chữa bài tập 35 (sgk) III Dạy học bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài tập 36... trớc có vuông góc hay song song không B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, êke, thớc đo góc, bảng phụ Học sinh : Thớc thẳng, êke, êke, thớc đo góc, phiếu học nhóm C Các hoạt động dạy học: I Tổ chức: 7A : 7B II Kiểm tra bài cũ - Kết hợp trong khi ôn tập III Dạy học bài mới: 1 Ôn tập lý thuyết qua hình vẽ : - GV treo bảng phụ có nội dung sau : Mỗi hình vẽ trong bảng cho biết nội dung kiến thức... tính chất của hai đờng thẳng song song? Vẽ đờng thẳng d qua M và d a GV đặt vấn đề vào bài mới III Dạy học bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV gọi một HS lên bảng vẽ hình 27, 1 Quan hệ giữa tính vuông góc và tính các HS khác vẽ hình vào vở song song - HS quan sát hình 27 SGK, trả lời ?1 ? Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa 2 đờng thẳng phân biệt cùng vuông góc với đờng thẳng... toán học, tập suy luận B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, êke, bảng phụ Học sinh : Thớc thẳng, êke, phiếu học nhóm C tiến trình lên lớp; I.Tổ chức: 7A: 7B II Kiểm tra bài cũ - Phát biểu tiên đề Ơclit và tính chất của hai đờng thẳng song song? - Phát biểu tính chất về quan hệ giữa hai đờng thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đờng thẳng thứ ba? GV đặt vấn đề vào bài mới III Dạy học. .. trên hình vẽ, viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu - Bớc đầu biết chứng minh một định lí - Phát triển t duy và rèn kĩ năng trình bày bài giải một cách khoa học B Chuẩn bị : Giáo viên : Thớc thẳng, êke, bảng phụ Học sinh : Thớc thẳng, êke C Các hoạt động dạy học trên lớp : I.Tổ chức:7A : 7B II Kiểm tra bài cũ - Thế nào là định lí? Định lí gồm mấy phần ? - Bài tập 50 (SGK-Trang 101) III Dạy học. .. chứng minh định lí - Phát biểu định lí về góc ngoài của tam giác, vẽ hình ghi GT, KL và chứng minh định lí III Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức Bài tập 6 (SGK-Trang 108) - Yêu cầu học sinh tính x, y tại hình 57, 58 $ ? Tính P = ? à ? Tính E = ? - Học sinh thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm lên bảng trình bày Hình 57 Vì MNP vuông tại M nên ta có: à $ N + P = 90 0 $ à P = 90 0... dẫn học ở nhà - Nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song song - Bài tập 25, 26 (SGK-Trang91) - Bài tập 21, 22, 23, 24, 25, 26 (SBT-Trang 77 ,78 ) - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để giờ sau luyện tập - Bài tập 26(sgk) : Hớng dẫn HS bằng hình vẽ : (Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đờng thẳng song song) x y A x 1200 1200 B y Ngy .thỏng nm 2013 Ký duyt Soạn ngày : 11/9/2013 Tiết8 : 13 Dạy ngày : 17/ 9/2013 . đề vào bài mới. III. Dạy học bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV gọi một HS lên bảng vẽ hình 27, các HS khác vẽ hình vào vở. - HS quan sát hình 27 SGK, trả lời ?1 . ? Nêu. C. tiến trình lên lớp : I.Tổ chức: 7A 7B II Kiểm tra bài cũ - Bài tập 17 (SBT- Trang 76 ) - Bài tập 19 (SBT-Trang76)(GV vẽ sẵn hình trên bảng phụ) III. Dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS. bảng phụ vẽ hình 17( SGK) để cho HS làm ?1 . ? Dự đoán các đờng thẳng nào trên hình song song với nhau. ? So sánh số đo của các góc so le trong, đồng vị trong các hình trên. ? Dự đoán xem khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 7 trọn bộ, Giáo án hình học 7 trọn bộ, , C. TIN TRèNH TIT DY:, D. Hướng dẫn về nhà