Giáo án đại sô 7 năm 2014

139 983 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2014, 16:15

CHƯƠNG I SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC Tiết 1 §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. NS: 9/ 08/ 2013 THỨ NGÀY GIẢNG TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 3 12/8/2013 4 7B I. Mục tiêu. 1, Kiến thức - Hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N ⊂ Z ⊂ Q 2, Kỹ năng : - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ - Biết suy luận từ những kiến thức cũ 3, Thái độ : - Yêu thích môn học, cẩn thận chính xác. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: SGK, SGV, bài soạn. 2. Học sinh: Đọc trước bài mới + ôn tập các kiến thức liên quan. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 3. Bài mới : * Đặt vấn đề: (1’) - ở lớp 6 chúng ta đã được học tập hợp số tự nhiên, số nguyên; N ⊂ Z ( mở rộng hơn tập N là tập Z). Vậy tập số nào được mở rộng hơn hai tập số trên. Ta vào bài học hôm nay Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Số hữu tỉ (15’) - Cho HS làm bài tập sau: Hãy viết thêm 3 phân số bằng với các số sau: 3; -0, 5; 5 2 ; 1,25. - Có thể viết được bao nhiêu phân số? - Thế nào là số hữu tỉ? - GV giới thiệu tập hợp Q. - Làm ?1. - HS làm VD vào bảng phụ - Hs: trả lời - Hs: các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, đó là số hữu tỉ. - Hs : đọc SGK 1. Số hữu tỉ: - Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng b a , với a, b ⊂ Z, b ≠ 0. - Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu : Q ?1. ?2. Hoạt động 2: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (14’) - GV treo bảng phụ hình trục số. - Cho Hs tự đọc VD1, 2/SGK, hoạt động nhóm bài 2/SGK-7. - Gọi các nhóm lên kiểm tra. - Hs tự đọc VD. - Hoạt động nhóm. - Đại diện nhóm lên 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: VD: Biểu diễn 5 3 và - 5 2 trên trục số. 1 bảng trình bày. Hoạt động 3: So sánh hai số hữu tỉ (10’) - GV: Muốn so sánh hai số hữu tỉ ta làm như thế nào? - Cho Hs hoạt động nhóm •Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? •Nhóm chẵn làm 3a, nhóm lẻ làm 3c/SGK-7. - Làm miệng ?5. -Hs: Trả lời. - Hs hoạt động nhóm. - ?5 Các số hữu tỉ dương:2/3;-3/-5. Các số hữu tỉ âm: -3/7;1/-5;-4. 0/-2 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. 3. So sánh hai số hữu tỉ: - Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chung dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó. - Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương, nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm, 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. Hoạt động 4: Củng cố: (4’) - Gọi HS làm miệng bài 1. - Y/c HS nhắc lại nội dung cơ bản của bài. HS đứng tại chỗ trả lời Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà. (1’) - Học bài. - Làm bài 2,3,4, 5/SGK Ôn lại quy tắc cộng , trừ hai phân số, qui tắc chuyển vế 2 Tiết 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ NS: 10/ 08/ 2013 THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 5 20/8/2013 2 7B I. Mục tiêu: 1, Kiến thức: - Học sinh nắm vững quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ; hiểu quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 2: Kỹ năng: - Có kĩ năng làm phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng; có kĩ năng áp dụng quy tắc chuyển vế 3: Thái độ - Học sinh yêu thích môn toán học II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: SGK, SGV, bài soạn. 2. Học sinh: Đọc trước bài mới + ôn tập các kiến thức liên quan. III,Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp ( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ.( 3’ ) - Thế nào là số hữu tỉ, cho 3 VD. 3.Bài mới Hoạt động của GV Họat động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Cộng, trừ hai số hữu tỉ (18’) - GV: Để cộng hay trừ hai số hữu tỉ ta làm như thế nào? - Phép cộng các số hữu tỉ có các tính chất nào của phép cộng phân số? - Làm ?1 - HS: Viết chúng dưới dạng phân số, áp dụng qui tắc cộng, trừ phân số. - Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. 1. Cộng trừ hai số hữu tỉ: x = m a , y = m b (a, b, m ⊂ Z, m> 0) x+y = m a + m b = m ba + x-y = m a - m b = m ba − VD: 4 9 4 3 4 12 ) 4 3 (3 21 37 21 12 21 49 7 4 3 7 − =+ − =−−− − =+ − =+ − ?1 a. 0,6+ 3 2 − = 5 3 + 3 2 − = 15 1 − b. 3 1 -(-0, 4) = 3 1 + 5 2 = 15 11 Hoạt động 2: Qui tắc chuyển vế (12’) 3 - GV: Cho HS nhắc lại qui tắc chuyển vế đã học ở lớp 6. - Gọi Hs đọc qui tắc ở SGK - Yêu cầu đọc VD. - Làm ?2 ( 2 HS lên bảng) Nhận xét, chữa bài Yêu cầu hs đọc chú ý trong sgk -HS: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó. - Đọc qui tắc. - Đọc VD. - HS lên bảng làm. 2. Qui tắc chuyển vế : Qui tắc : SGK Qzyx ∈∀ ,, ta có: x+y = z ⇒ x = z - y VD: Tìm x biết 21 16 7 3 3 1 3 1 7 3 = += =+ − x x x ?2 a. x - 2 1 = - 3 2 x = - 3 2 + 2 1 x = 6 1 b. 7 2 – x = - 4 3 -x = - 4 3 - 7 2 -x = - 28 29 x = 28 29 * Chú ý: (sgk) Hoạt động 3: Củng cố: (10’) ? Gọi HS phát biểu qui tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ và qui tắc chuyển vế ? Làm bài 6b Bài 8a Bài 9c HS phát biểu HS lên bảng Bài 6 4 5 9 1 9 9 9 b − − − = = − Bài 8 30 175 42 187 / 70 70 70 70 a − − + + = Bài 9 2 6 / 3 7 4 21 c x x − = + = Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà. (1’) - Làm bài 6/SGK, bài 15, 16/SBT. Làm bài tập 6,7,8,9/10 SGK Ký duyệt BGH 4 Tiết 3: NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ Ngày soạn: 16/8/2013 THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 3 20/8/2013 3 7B I.Mục tiêu. 1. Kiến thức: Học sinh nắm vững qui tắc nhân, chia số hữu tỉ. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng. 3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận. II.Chuẩn bị. 1. Giáo viên: SGK, SGV, bài soạn. 2. Học sinh: Đọc trước bài mới + Ôn tập các kiến thức liên quan. III.Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức.( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ. ( 5’ ) - Muốn cộng trừ hai số hữu tỉ ta làm như thế nào? Viết công thức tổng quát - Phát biểu qui tắc chuyển vế. - GV đánh giá sau khi hs khác nhận xét 3.Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 : Nhân hai số hữu tỉ(13’) -GV : Để nhân hay chia hai số hữu tỉ ta làm như thế nào ? - Nêu tính chất của phép nhân số hữu tỉ. -HS: Viết chúng dưới dạng phân số, áp dụng qui tắc nhân hay chia phân số. HS : Phép nhân số hữu tỉ có tính chất giao hoán, kết hợp, nhân với 1, nhân với số nghịch đảo. 1. Nhân hai số hữu tỉ : Với mọi x, y ∈ Q Với x= b a ; y= d c , ta có: x.y= b a . d c = db ca . . Ví dụ : 8 15 2.4 5).3( 2 5 4 3 2 1 2 4 3 − = − =⋅ − =⋅ − Hoạt động 2: Chia hai số hữu tỉ(12’) - GV: Yêu cầu HS lên bảng lập công thức chia hai số hữu tỉ. - Gọi hai HS làm?/SGK - Cho HS đọc phần chú ý. - HS: lên bảng viết công thức. - Làm bài tập 2. Chia hai số hữu tỉ: Với x= b a , y= d c (y ≠ 0) x : y= b a : d c = b a . c d = cb da . . Ví dụ: 5 5 3 )2.(5 3).2( 2 3 5 2 3 2 : 10 4 3 2 :4,0 = − − = − ⋅ − = −− =       −− ? - Đọc chú ý. a/ 3,5. (-1 5 2 ) = 10 35 .(- 5 7 ) =- 10 49 b/ 23 5− : (-2) = 23 5− . 2 1 − = 46 5 Chú ý: SGK Ví dụ : Tỉ số của hai số –5,12 và 10,25 được viết là 25,10 12,5− hay –2:10,25. Hoạt động 3: Củng cố:(13’) - Cho Hs nhắc qui tắc nhân chia hai số hữu tỉ, thế nào là tỉ số của hai số x,y ? BT 11: Tính (4 học sinh lên bảng làm) - Hoạt động nhóm bài 13 a, c/SGK. BT 14: Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài 14 tr 12: Hs trả lời Hs lên bảng 2 hs lên bảng Hs điền bảng phụ BT11 2 21 2.21 1.3 3 ) . 7 8 7.8 1.4 4 15 24 15 6 15 )0,24. . . 4 100 4 25 4 6.( 15) 3.( 3) 9 25.4 5.2 10 a b − − − − = = = − − − = = − − − = = = 7 7 ( 2).( 7) )( 2). ( 2). 12 2 12 2.7 7 12 6 c − − −   − − = − =  ÷   = = 3 3 1 ( 3).1 ) : 6 . 25 25 6 25.6 ( 1).1 1 25.2 50 d − −   − = =  ÷   − − = = BT 13 3 12 25 3 ( 12) ( 25) ) . . . . 4 5 6 4 5 6 ( 3).( 12).( 25) 1.3.5 15 4.5.6 1.1.2 2 a − − − −   − =  ÷ −   − − − − − = = = 11 16 3 11.16.3 4 / . . 12 33 5 12.33.5 15 c = = = Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà. (1’) - Học qui tắc nhân, chia hai số hữu tỉ. - Xem lại bài gia trị tuyệt đối của một số nguyên (L6). - Làm bài 17,19,21 /SBT-5. 6 Tiết 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN Ngày soạn: 17/8/2013 THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 5 22/8/2013 I.Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. - Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. 2. Kỹ năng: - Có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, có ý thức vận dụng các tính chất của phép toán về số hữu tỉ để tính toán. 3. Thái độ: Nghiêm túc, cận thận. II.Chuẩn bị. 1. Giáo viên: SGK, SGV, bài soạn. 2. Học sinh: Đọc trước bài mới + ôn tập các kiến thức liên quan. III.Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức.( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ. ( 5’ ) - GTTĐ của số nguyên a là gì? - Tìm x biết | x | = 23. - Biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ sau: 3,5; 2 1 − ; -4 3.Bài mới. - Đặt vấn đề: Chúng ta đã biết GTTĐ của một số nguyên, tương tự ta cũng có GTTĐ của số hữu tỉ x. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (15’) - Cho Hs nhắc lại khái niệm GTTĐ của số nguyên a. - Tương tự hãy phát biểu GTTĐ của số nguyên x. - Làm ?1 - Hs phải rút được nhận xét. - Làm ?2. - HS:GTTĐ của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số. - Tương tự: GTTĐ của số hữu tỉ x là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số. - Làm ?1. - Rút ra nhận xét: Với mọi x ∈ Q, ta luôn có | x | ≥ 0,| x | = |- x | , | x | ≥ x - Làm ?2. 1.Giá trị tuyệt đối của số hữu : - GTTĐ của số hữu tỉ x,kí hiệu | x | , là khoảng cách từ điểm x đến điểm 0 trên trục số. | x | = x nếu x ≥ 0 -x nếu x < 0 - Nhận xét: Với mọi x ∈ Q, ta luôn có | x | ≥ 0,| x | = |- x | , | x | ≥ x ?2. a, x = 7 1 − ⇒ | x | = 7 1 7 b, x = 7 1 ⇒ | x | = 7 1 c, x = -3 5 1 ⇒ | x | = 3 5 1 d, x = 0 ⇒ | x | = 0 Hoạt động 2: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân(13’) - GV: Trong thực tế khi cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta áp dụng qui tắc như số nguyên - Yêu cầu Hs đọc SGK. - Làm ?3. - HS Để cộng, trừ, nhân, chia số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi áp dụng qui tắc đã biết về phân số. - Đọc SGK. - Làm ?3. 2.Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân: Đọc SGK. ?3 a, -3,116 + 0,263 = - ( 3,116 – 0,263) = -2,853 b, (-3,7).(-2,16) = +(3,7.2,16) = 7,992 Hoạt động 3: Củng cố:(10’) - Nhắc lại GTTĐ của số hữu tỉ.Cho VD. BT 18: 4 học sinh lên bảng làm BT 19: Giáo viên đưa bảng phụ bài tập 19, học sinh thảo luận theo nhóm. BT 20 b, d: Thảo luận theo nhóm: Hs trả lời Hs lên bảng 2 hs lên bảng BT 18 a) -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469) = -5,693 b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 - 1,73) =-0,32 c) (-5,17).(-3,1) = +(5,17.3,1) = 16,027 d) (-9,18): 4,25 = -(9,18:4,25) =-2,16 BT 20 b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = [ ] [ ] ( 4,9) 4,9 5,5 ( 5,5)− + + + − = 0 + 0 = 0 d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8. [ ] ( 6,5) ( 3,5)− + − = 2,8 . (- 10) Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà. (1’) -Nhớ công thức xác định GTTĐ của một số hữu tỉ, ôn so sánh số hữu tỉ. -Làm BT21,22 sgk/15 Duyệt của BGH 8 Tiết 5: LUYỆN TẬP Ngày soạn: 23/8/2013 THỨ NGÀY TIẾT LỚP SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 3 27/8/2013 A.Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Củng cố qui tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng so sánh, tìm x, tính giá thị biểu thức, sử dụng máy tính. 3. Thái độ: - Phát triển tư duy qua các bài toán tìm GTLN, GTNN của một biểu thức. B.Chuẩn bị. 1. GV: SGK, SGV, bài soạn, thước thẳng. 2. HS: SGK, thước, máy tính. C.Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức. ( 1’ ) 2. Kiểm tra bài cũ. 3.Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Tính giá trị biểu thức(16’) - Yêu cầu Hs nói cách làm bài 29/SBT. - Cho Hs nhắc lại qui tắc dấu ngoặc đã học. - Hoạt động nhóm bài 24/SGK. Mời đại diện 2 nhóm lên trình bày,kiểm tra các nhóm còn lại. - Hs đọc đề, làm bài tập. - Hs: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc phải đổi dấu.Nếu có dấu cộng đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn để nguyên. Bài 29/SBT: P = (-2) : ( 2 3 ) 2 – (- 4 3 ). 3 2 = - 18 7 Với a = 1,5 = 2 3 , b = -0,75 = - 4 3 Bài 24/SGK: a. (-2,5.0,38.0,4) – [0,125.3,15.(-8)] = (-1).0,38 – (-1).3,15 = 2,77 b. [(-20,83).0,2 + (-9,17).0,2] = 0,2.[(-20,83) + (-9,17) = -2 Bài 23/16 SGK : So sánh : a) 4 4 1 ;1 1,1 1,1 5 5 < < => < b) –500 < 0 ; 0< 0,001 => -500 <0,001 9 Hoạt động 2: Sử dụng máy tính bỏ túi(5’) - GV: Hướng dẫn sử dụng máy tính. - Làm bài 26/SGK. -Hs: Nghe hướng dẫn. - Thực hành. Hoạt động 3: Tìm x,tìm GTLN,GTNN(20’) - Hoạt động nhóm bài 25/SGK. - Làm bài 32/SBT: Tìm GTLN: A = 0,5 -| x – 3,5| -Làm bài 33/SBT: Tìm GTNN: C = 1,7 + |3,4 –x| Củng cố - Nhắc lại qui tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ. - Hoạt động nhóm. Bài 25/16 Sgk : - Tìm x biết 3,27,1 =− x Th1: x -1,7= 2,3 => x = 4 Bài 32/SBT: Ta có:|x – 3,5| ≥ 0 GTLN A = 0,5 khi |x – 3,5| = 0 hay x = 3,5 Bài 33/SBT : Ta có : |3,4 –x| ≥ 0 GTNN C = 1,7 khi : |3,4 –x| = 0 hay x = 3,4 . Hướng dẫn về nhà. (1’) Làm bài 23/SGK, 32B/SBT \ 10 [...]... 14,61 – 7, 15 + 3,2 Cách 1: 14,61 – 7, 15 + 3,2 ≈ 15 – 7 + 3 ≈ 11 Cách 2: 14,61 7, 15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11 b 7, 56 5, 173 Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 ≈ 39,1 078 8 ≈ 39 a 14,61 – 7, 15 + 3,2 Cách 1: 14,61 – 7, 15 + 3,2 ≈ 15 – 7 + 3 ≈ 11 Cách 2: 14,61 – 7, 15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11 b 7, 56 5, 173 Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 ≈ 39,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 :... 39,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ 5 Cách 2: 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 077 ≈ 5 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ 5 21 ,73 .0,815 d 7, 3 Cách 2: 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 077 Cách 1: ≈5 21 ,73 .0,815 21.1 ≈ ≈3 7, 3 7 21 ,73 .0,815 d 7, 3 Cách 1: Cách 2: 21 ,73 .0,815 ≈ 2,42602 ≈ 2 7, 3 21 ,73 .0,815 21.1 ≈ ≈3 7, 3 7 Cách 2: 21 ,73 .0,815 ≈ 2,42602 7, 3 ≈ 2 Hoạt động 3: Củng cố: (3’) - Cho Hs nhắc lại... tròn 0 79 ,3826 ≈ 79 ,383 1 573 đến hàng trăm 86,149 ≈ 86,1 79 ,3826 ≈ 79 ,38 - Yêu cầu Hs làm ?2 542 ≈ 540 79 ,3826 ≈ 79 ,4 Gọi 3 Hs lên bảng 0,0861 ≈ 0,09 1 573 ≈ 1600 Hoạt động 3: Củng cố: (14’) Y/c HS hoạt động nhóm - Các nhóm báo cáo Bài tập 73 (tr36-SGK) làm bài 73 SGK- 36 kết quả và nhận xét 7, 923 ≈ 7, 92 Làm tròn các số sau đến - Nhóm 1: 7, 92 ; 17, 42 17, 418 ≈ 17, 42 chữ số thập phân thứ hai ; 79 ,14 79 ,1364... 79 ,1364 ≈ 70 9,14 - Nhóm 1 làm ba số: 7, 923 ; - Nhóm 2: 50,40 ; 0,16 50,401 ≈ 50,40 17, 418 ; 79 ,1364 ; 61 0,155 ≈ 0,16 - Nhóm 2 làm ba số: 50,401 60,996 ≈ 61,00 ; 0,155 ; 60,996 Bài tập 74 (tr36-SGK) Bài tập 74 (tr36-SGK) Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cường là: (7 + 8 + 6 + 10) + (7 + 6 + 5 + 9).2 + 8.3 Bài tập 76 (SGK) 15 = 7, 2(6) ≈ 7, 3 Bài tập 76 (SGK) 76 324 75 3 ≈ 76 324 75 0 (tròn chục) ≈ 76 324... 3 :7 7 c) -0, 375 ; 8, 47 ⇒ Lập được tỉ lệ thức Trung tỉ : 2 −3 a) 8,5 ; 0,69 d -7: 4 = 3 4 b) 35 ; 14 2 3 c) 0, 875 ; -3,63 3 2 0,9 −9 −3 −9 ⇒ ≠ = Vì − 0,5 5 2 5 không lập được tỉ lệ thức Hoạt động 2: Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức.( 10’ ) - Yêu cầu Hs hoạt động nhóm - HS làm việc theo Bài tập 50 (tr 27- SGK) bài 50/SGK nhóm BINH THƯ YẾU LƯỢC 19 - Kiểm tra bài làm của vài nhóm - Làm bài 70 /SBT Bài 70 /SBT... dưới dạng số thập ghi kết quả a 8,5: 3 = 2,(83) phân vô hạn tuần hoàn b.18 ,7: 6 = 3,11(6) a 8,5: 3 a.2,(83) c.58: 11 = 5,( 27) b.18 ,7: 6 b.3,11(6) d.14,2: 3,33 = 4,(264) c.58: 11 c.5,( 27) d.14,2: 3,33 d.4,(264) - Cho Hs sử dụng máy tính - Hs tự làm bài 71 /SGK Bài 71 /SGK 1 - Hoạt động nhóm bài - Hs tự làm bài 71 /SGK = 0,(01) 99 85, 87/ SBT( yêu cầu các nhóm 1 có giải thích rõ ràng) = 0,(001) 999 Hoạt động... (tròn chục) ≈ 76 324 800 (tròn trăm) ≈ 76 325 000 (tròn nghìn) 3695 ≈ 370 0 (tròn chục) ≈ 370 0 (tròn trăm) ≈ 4000 (tròn nghìn) Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (1’) - Học bài - BTVN : ;75 ;77 (SGK – 36, 37) ; 93; 94; 95 (tr16-SBT) - Chuẩn bị máy tính bỏ túi, thước dây, thước cuộn Duyệt của BGH 30 Tiết 16: LUYỆN TẬP Ngày soạn: 12/10/2013 THỨ 3 NGÀY TIẾT LỚP 15/10/2013 1 7B SĨ SỐ TÊN HỌC SINH VẮNG 33 I.Mục tiêu... ( −5 ) = ( −5 ) = ( −5 ) - Giáo viên treo bảng phụ Hs đứng tại chỗ trả 3 2 b) ( 0, 75 ) : 0, 75 = ( 0, 75 ) dung nd bài tập 34 (tr22-SGK): lời 10 5 2 Hãy kiểm tra các đs sử lại c) ( 0, 2 ) : ( 0, 2 ) = ( 0, 2 ) sai chỗ sai (nếu có) 10 5 10 −5 vi ( 0, 2 ) : ( 0, 2 ) = ( 0, 2 ) = ( 0, 2 ) 5 4 - Làm bài tập 37 (tr22SGK)  1  2   1  6 d )  −   =  −  sai  7    7    2 Hs lên bảng 503 503... BT 47/ 26: thứ a) 6 42 6 9 - Hoạt động nhóm bài 46a, c, 6.63 = 9.42 => = ; = ; 9 63 42 63 bài 47/ SGK 63 42 63 9 - Còn tg cho hs trả lời nhanh bài = ; = 9 6 42 6 48 b) 0,24.1,61=0,84.0,46 0, 24 0, 46 1, 61 0, 46 = ; = ; 0,84 1, 61 0,84 0, 24 0, 24 0,84 0,84 1, 61 = ; = 0, 46 1, 61 0, 24 0, 46 → Bài tập 46: Tìm x x −2 = → 3, 6.x = −2. 27 27 3, 6 −2. 27 →x= = −1,5 3, 6 1 4 x 7 1 c) 4 = → 2 x = 4 1, 61 7 1,... (1,5.2)3 = 27 Hoạt động 2: Lũy thừa của một thương(15’) - Cho Hs làm ?3 - Hs làm ?3 2.Lũy thừa của một thương: x n - Tương tự rút ra nhận xét - Rút ra nhận xét xn ( y ) = n ( y ≠ 0) để lập công thức y Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa ?4 - Làm ?4 - Làm ?4 72 72 2 = ( )2 = 32 = 9 2 24 24 3 ( − 7, 5)  − 7, 5  3  = (-3)3 = ( 2,5) 3  2,5  = - 27 3 3 15 15 = 3 = 53 = 125 27 3 13 ?5 - Làm . − − = = − Bài 8 30 175 42 1 87 / 70 70 70 70 a − − + + = Bài 9 2 6 / 3 7 4 21 c x x − = + = Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà. (1’) - Làm bài 6/SGK, bài 15, 16/SBT. Làm bài tập 6 ,7, 8,9/10 SGK Ký duyệt. lời Hs lên bảng 2 hs lên bảng BT 18 a) -5, 17 - 0,469 = -(5, 17+ 0,469) = -5,693 b) -2,05 + 1 ,73 = -(2,05 - 1 ,73 ) =-0,32 c) (-5, 17) .(-3,1) = +(5, 17. 3,1) = 16,0 27 d) (-9,18): 4,25 = -(9,18:4,25) =-2,16 BT. = - 18 7 Với a = 1,5 = 2 3 , b = -0 ,75 = - 4 3 Bài 24/SGK: a. (-2,5.0,38.0,4) – [0,125.3,15.(-8)] = (-1).0,38 – (-1).3,15 = 2 ,77 b. [(-20,83).0,2 + (-9, 17) .0,2] = 0,2.[(-20,83) + (-9, 17) = -2 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại sô 7 năm 2014, Giáo án đại sô 7 năm 2014, Giáo án đại sô 7 năm 2014