Giáo án tự chọn hóa học lớp 10

58 3.9K 22

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:23

Tự chọn 1: ÔN TẬP. BÀI TẬP: TỈ KHỐI CHẤT KHÍ, MOL, NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH. I. Mục đích, yêu cầu: – Giúp HS nắm vững nội dung ôn tập ở 2 tiết trước, vận dụng làm bài tập. II. Phương pháp: Đàm thoại nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp. • Bài mới: THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Tự chọn 1: ÔN TẬP. BÀI TẬP: TỈ KHỐI CHẤT KHÍ, MOL, NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH. I. Mục đích, yêu cầu: – Giúp HS nắm vững nội dung ôn tập ở 2 tiết trước, vận dụng làm bài tập. II. Phương pháp: - Đàm thoại nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp. • Bài mới: Hoạt động GV - HS Nội dung I. Lí thuyết: - Nguyên tử được cấu tạo từ mấy loại hạt cơ bản? - Có 3 loại. - Hạt nhân có mấy loại hạt? Điện tích của từng loại hạt? - Xác định công thức tính số mol của một chất liên quan đến khối lượng chất, thể tích ở đktc. - Công thức tính tỉ khối của chất khí A đối với khí B? Của khí A đối với không khí? - Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng đọ mol/l? II. Một số bài tập: BT: 1) Phát phiếu học tập cho học sinh. - HS thảo luận nhóm và lên bảng điền các thông tin. BT: 2) Hãy tính thể tích ở đktc của: a) Hỗn hợp khí gồm có 6,4g khí O 2 và 22,4 gam khí N 2 . b) Hỗn hợp khí gồm có 0,75 mol CO 2 ; 0,5 mol CO và 0,25 mol N 2 . BT: 3) Có những chất khí riêng biệt: H 2 ; NH 3 ; I. Lí thuyết: 1.Nguyên tử: electron (e: -) Nguyên tử proton (p: +) Nơtron (n: 0) ⇒ Số p = Số e. 2. Sự chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất: N = 6.10 23 (ngtử hay phtử) 3. Tỉ khối của chất khí: Công thức: d A/B = B A M M d A/kk = 29 A M 4. Nồng độ của dung dịch: C% = 100. dd ct m m . C M = V n II. Một số bài tập: 1) (1): 7; (2): 5; (3):11; (4): 3; (5): 1; (6): 16; (7): 3; (8): 6; (9): 18; (10): 3; (11): 8; 2) a) nO 2 = 6,4/32= 0,2 mol . nN 2 = 22,4/28 = 0,8 mol. ∑ hh n = 0,8 + 0,8 = 1 mol. V = n.22,4 = 1.22,4 = 22,4 (lít) hạt nhân Klượng chất(m) V khí (đktc) số ptử chất(A) lượng chất(m) n=m/M A = n.N n = A/N m=n.M V=22,4.n n=V/22,4 THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết SO 2 . Hãy tính tỉ khối của mỗi khí so với: a) Khí N 2 . b) Không khí. - Gọi HS bất kì lên thực hiện. BT: 4) Trong 800ml dung dịch NaOH có 8g NaOH. a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH. b) Phải thêm bao nhiêu ml H 2 O vào 200ml dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M? Chọn đáp án đúng: a) (1): 0,05M; (2): 0,25M; (3): 0,5M. b) (1): 30ml; (2): 300ml; (3): 0,3ml. - Học sinh trả lời và có thể giải lại bằng phương pháp tự luận. b) ∑ hh n = 0,75 + 0,5 + 0,25 = 1,5 mol. V = 1,5.22,4 = 33,6 (lít). 3) d H / 2 N 2 = 2/28 d H 2 /kk = 2/29 d NH 3 /N 2 = 17/28…. 4) a) (2) b) (2) GV giải lại bằng phương pháp tự luận: a) C M = n/V; n = 8:40 = 0,2 mol. C m = 0,2/0,8 = 0,25M. b) nNaOH trong 200ml dung dịch có nồng độ 0,25M là: n = 0,2.0,25 = 0,05mol. C M = n/V ⇒ V = n/C M = 0,05/0,1 = 0,5(lít). Cần thêm V H 2 O = 0,5 – 0,2 = 0,3 (lít) = 300ml. * Nội dung của phiếu học tập 1: 1) Hãy điền vào ô trống những số liệu thích hợp. Nguyên tử số proton số electron số lớp electron Số e lớp trong cùng Số e lớp ngoài cùng. Nitơ 7 …(1) 2 2 …(2) Natri …(3) 11 …(4) 2 …(5) Lưu huỳnh 16 …(6) …(7) 2 …(8) Agon …(9) 18 …(10) 2 …(11) * Củng cố, dặn dò: - Hãy tính khối lượng hỗn hợp khí gồm: 33 lít CO 2 ; 11,2 lít CO và 5,5 lít N 2 (đktc). - Chuẩn bị bài : Thành phần nguyên tử. THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Tiết tự chọn 2: LUYỆN TẬP THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ĐỒNG VỊ - NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố kiến thức trọng tâm của phần đồng vị. - HS vận dụng và giải bài tập đồng vị. - HS thấy được các mối liên hệ giữa các đại lượng trong công thức. II. Phương pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp. • Bài mới: Hoạt động GV - HS Nội dung A. Kiến thức cơ bản: - Nêu cấu tạo nguyên tử, điện tích mỗi loại hat. - Nêu định nghĩa đồng vị, cho ví dụ? - Viết công thức tính A và chú thích các đại lượng được sử dụng trong công thức? B. Bài tập: 1 Nguyên tử X có tổng số hạt bằng 60. Trong đó số hạt notron bằng số hạt proton. X : a r 40 18 A b K 39 19 c Ca 40 20 d Sc 37 21 2 Một nguyên tố X có tổng số các hạt bằng 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Tìm Z, A 1.26 (sách nâng cao) Trong tự nhiên Br có 2 đồng vị: Br 79 35 (50,69%) Và đồng vị thứ 2 chưa biết số khối. Biết nguyên tử khối trung bình của Br là 79,98. Tìm số khối và % của đồng vị thứ 2. HD: - HS tìm số % của đồng vị 2. - Áp dụng công thức tính nguyên tử khối TB tìm B. 1.33 (sách nâng cao) Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị: OOO 181716 ,, . Các bon có 2 đồng vị: CC 1312 , . Hỏi có thể có bao nhiêu loại phân tử cacbonic hợp thành từ các đồng vị trên? Viết công thức và tính phân tử khối của chúng. HD: Phân tử CO 2 có 1C và 2O, viết các cthức. Tính khối lượng dựa vào số khối. A. Kiến thức cơ bản: - Đn đồng vị - Lấy vd minh hoạ. -Viết công thức tính A (giải thích các đại lượng trong công thức). B. Bài tập: 1 Đáp số: b Ca 40 20 2 Giải: 2P + N = 115 (1) 2P - N = 25 (2) Từ (1) và (2) ta được : P = 35, N = 45. 1.26 % số nguyên tử của đồng vị thứ 2: 100- 50,69 = 49,31% Ta có: 79,98 = 100 31,49.69,50.79 B+ ⇒ B = 81 Đồng vị thứ 2: Br 81 35 (49,31%). 1.33. Phân tử CO 2 có 1C và 2O OOC 171612 ; OOC 181612 ; OOC 181712 ; OOC 171613 ; OOC 181613 ; OOC 181713 ; OOC 161612 ; OOC 171712 ; OOC 181812 ; OOC 161613 ; OOC 171713 ; OOC 181813 ; M 1 = 12 + 16 + 17 = 45. M 2 = 12 + 16 + 18 = 46… Tổng số phân tử CO 2 : 12 phân tử. THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết 1.28(snc) Một nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35P.Trong nguyên tử của đồng vị thứ nhất có 44N, số N của đồng vị thứ 2 hơn thứ nhất là 2. Tính X A ? HD: - HS tìm số số khối của đồng vị 2. - Áp dụng công thức ting nguyên tử khối TB tìm ra. 1.29(SNC) X có 3 đồng vị X 1 (92,23%), X 2 (4,67%), X 3 (3,1%). Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số N trong X 2 hơn X 1 là 1 và X A = 28,0855. a) Tìm X 1 , X 2 , X 3 . b)Nếu trong X 1 có N = P . Tìm số nơtron trong nguyên tử của mỗi đồng vị. HD: - Theo dữ kiện lập hệ liên quan X 1 , X 2 , X 3 .Giải hệ 3pt. 1.28 Số khối của đồng vị thứ nhất là : 35 + 44 = 79. ⇒ A 2 = 81. X A = 79. 2723 23 .81 2327 27 + + + =79,92 1.29 a)      =++ += =++ 0855,28.031,0.0467,0.9223,0 1 87 321 12 321 XXX XX XXX ⇒ X 1 = 28; X 2 = 29; X 3 = 30. b) X 1 Có P = N = Z = 28 : 2 = 14. Số N trong các đồng vị: X 1 : 14 X 2 : 29 – 14 = 15 X 3 : 30 – 14 = 16. • Củng cố, dặn dò: -Tổng số hạt p, e, n của một nguyên tử trong 1 nguyên tố là 21. Tìm A, Z. - Làm BT 1.30; 1.31 (SNC) THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Tiết tự chọn 3: LUYỆN TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố toàn bộ kiến thức của chương - Củng cố kiến thức trọng tâm của phần cấu hình electron. - HS vận dụng và viết cấu hình electron . - HS thấy được các mối liên hệ giữa các đại lượng trong cấu hình electron . II. Phương pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp. • Bài mới: THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Tiết tự chọn 4: Hoạt động GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Gv: yêu cầu hs giải sau đó gọi hs lên bảng Hs: Hoạt động 2: Gv: Hướng dẫn, sau đó gọi hs lên bảng .Gợi ý: Na có 11 e - , có 11p ( nguyên tử trung hoà về điện). Na 1+ thiếu 1e, Na 1+ có 10e - . Từ đó viết cấu hình electron. Hoạt động 3: Gv: gọi hs lên bảng Hs: Gv: nhận xét Hoạt động 4 Gv: Nhắc lại kiến thức đồng vị bền Gv: Gọi hs lên bảng Hoạt động 5: Củng cố Yêu cầu hs tự giải 1.Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 10,11,17, 20, 26: Z = 10: 1s 2 2s 2 2p 6 . Z = 11: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 Z = 17: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Z = 20: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 Z = 26: 1s22s22p63s23p63d 6 4s 2 . 2. Viết cấu hình electron của các ion sau: Na 1+ , S 2- , F 1- . Na + : 1s 2 2s 2 2p 6 . S 2- : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . F - : 1s 2 2s 2 2p 6 . 3.Trong tù nhiªn ®ång vã 2 ®ång vÞ: 63 Cu chiÕm 73% khèi lîng nguyªn tö. cßn l¹i 65 Cu. TÝnh M Cu . TÝnh khèi lîng 65 Cu trong 25 g CuSO 4 . 5 H 2 O % Khèi lîng nguyªn tö: 65 Cu = 100 - 73 = 27% n 65 Cu = 0,1 x 27 % = 0,027 mol m 65 Cu = 0,027 x 65 = 1,755 g 4. Tổng số hạt của 1 ngtử là 40. Đó là ngtử: A.Canxi B.Bari C.Nhôm D.Khác 2P + N = 40 → N = 40 - 2P(1) Mà nguyên tố thuộc đồng vị bền nên: P ≤ N ≤ 1,5 P (2) (P,N thuộc Z + ) Từ (1) và (2) → P ≤ 40 - 2P ≤ 1,5 P P≥ 11,4 và P ≤ 13,3 → P = 12 hoặc P = 13 Vậy nguyên tố đó là nhôm (P = 13 ) Đáp án: C 5. Tổng số hạt trong nguyên tử là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của hạt nhân nguyên tử là bao nhiêu? A.108 B.188 C.148 D.Khác dvCM Cu 54,63 100 27.6573.63 = + = molnn CuOHCuSO 1,0 250 25 24 5. === THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết LUYỆN TẬP CHƯƠNG II I. Mục đích, yêu cầu: - Củng cố kiến thức trọng tâm của chương. - HS vận dụng giải bài tập. II. Phương pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp . • Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 2: Gv: hướng dẫn Gv: gọi hs lên bảng Hoạt động: 3 - GV Hướng dẫn: 2 nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp hơn nhau 8 hoặc 18 đơn vị. - HD chọn trường hợp nghiệm đúng. - HD HS lập hệ phương trình và giải. - Dựa vào các dữ kiện để tìm nguyên tố phù hợp Hoạt động: 4 GV Hướng dẫn: Khi nhận thêm e , hoặc cho e thi số e thay đỏi như thế nào? S + 2e = S 2- 16e → 18e. Fe – 3e = Fe 3+ . 26e → 23e Câu 2: Một nguyên tố R có công thức với H là RH . Trong oxit bậc cao nhất R chiếm 38,79% về khối lượng . Xác định R và tên của nó. Trả lời: Oxit cao nhất của R có dạng: R 2 O 7 → ⇒= + 100 79,38 7.162 2 R R R = 35,5 Là nguyên tử lượng của Clo. Câu 3: Cho 2 nguyên tố A và B cùng nằm trong một nhóm A của 2 chu kỳ liên tiếp. Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 24. - Xác định các nguyên tố trên và viết cấu hình electron của chúng. - Xác định STT, chu kỳ trong BTH. Đáp án: - Xác định A, B: Trường hợp 1:    =+ =− 24 8 BA AB pp pp Z A = 8: oxi. Z B = 16: Lưu huỳnh. Trường hợp 2:    =+ =− 24 18 BA AB pp pp Z A = 3. Z B = 21 B là Sc không thoả mãn điều kiện trên. 8 O : 1s 2 2s 2 2p 4 . 16 S:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Câu 4:Hai nguyên tố X, Y ở hai chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Đáp án: - Trường hợp 1:    =+ =− 32 8 BA AB pp pp THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Hoạt động 5 Gv: Yêu cầu hs viết Z X = 12: là Mg Z Y = 20: là Ca. Phù hợp. - Trường hợp 2:    =+ =− 32 18 BA AB pp pp Z X = 7: Nitơ. Z Y = 25: Mn. Không phù hợp, không phải 2 chu kì liên tiếp. Câu 5:Viết cấu hình electron của S , Fe, S 2- , Fe 3+ . Biết STT của S, Fe lần lượt là16 và 26. Đáp án: 16 S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . . S 2 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 26 Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3p 6 4s 2 . Fe 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . Tiết tự chọn 6: XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ Ở HAI CHU KỲ LIÊN TIẾP I. Mục đích, yêu cầu : – Đưa ra một số bài tập về hai nguyên tố đứng ở hai chu khì liên tiếp. Tìm Z viết cấu hình và định vị trí của nó trong bảng tuần hoàn. – Viết cấu hình electron của nguyên tử và ion của nó khi biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó. Lưu ý với những nguyên tử có Z > 20. Viết cấu hình theo mức năng lượng rồi chuyển về dạng lớp, phân lớp. II. Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề. III. Tiến trình lên lớp : • Ổn định lớp. • Kiểm tra bài cũ: Cho R có công thức hợp chất với hiđro là: RH 2 . Vậy hợp chất oxit cao nhất của R có thể có là gì? • Bài mới: THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động: 1 -GV Hướng dẫn: 2 nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp hơn nhau 8 đơn vị (nếu ở chu kỳ nhỏ) hoặc 18 đơn vị (nếu ở chu kỳ lớn). - HD HS lập hệ phương trình và giải. - Dựa vào các dữ kiện để tìm nguyên tố phù hợp Hoạt động: 2 - GV Hướng dẫn: 2 nguyên tố ở 2 chu kì liên tiếp hơn nhau 8 hoặc 18 đơn vị. - HD chọn trường hợp nghiệm đúng. - HD HS lập hệ phương trình và giải. - Dựa vào các dữ kiện để tìm nguyên tố phù hợp Hoạt động: 3 -GV Hướng dẫn: Khi nhận thêm e , hoặc cho e thi số e thay đỏi như thế nào? S + 2e = S 2- 16e → 18e. Fe – 3e = Fe 3+ . 26e → 23e Bài tập: 1 Cho 2 nguyên tố A và B cùng nằm trong một nhóm A của 2 chu kỳ liên tiếp. Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 24. - Xác định các nguyên tố trên và viết cấu hình electron của chúng. - Xác định STT, chu kỳ trong BTH. Đáp án: - Xác định A, B: Trường hợp 1:    =+ =− 24 8 BA AB pp pp Z A = 8: oxi. Z B = 16: Lưu huỳnh. Trường hợp 2:    =+ =− 24 18 BA AB pp pp Z A = 3. Z B = 21 B là Sc không thoả mãn điều kiện trên. 8 O : 1s 2 2s 2 2p 4 . 16 S:1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Bài tập: 2. Hai nguyên tố X, Y ở hai chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng hạt nhân của hai nguyên tố là 32. Đáp án: - Trường hợp 1:    =+ =− 32 8 BA AB pp pp Z X = 12: là Mg Z Y = 20: là Ca. Phù hợp. - Trường hợp 2:    =+ =− 32 18 BA AB pp pp Z X = 7: Nitơ. Z Y = 25: Mn. Không phù hợp, không phải 2 chu kì liên tiếp. Bài tập 3: Viết cấu hình elẻcton của S , Fe, S 2- , Fe 3+ . Biết STT của S, Fe lần lượt là16 và 26. Đáp án: 16 S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . . S 2 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 26 Fe : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3p 6 4s 2 . Fe 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . THPT Nông Cống GV: Lê Thanh Quyết • Củng cố, dặn dò: BTVN: Cấu hình electron:1s 2 2s 2 2p 6 . Đó là cấu hình electron của nguyên tử hay ion. Giải thích? [...]... phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời Chọn HS TB- khá - Đáp án: d) Hoạt động 5: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: b) Hoạt động 6: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm HS chuẩn bị 2’ Trả lời Đáp án: b) Hoạt động 7: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: c) Hoạt động 8: - Phát phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời Chọn HS... Tuần 17, 18 HS tự ơn tập thi học kì THPT Nơng Cống GV: Lê Thanh Quyết Tự chọn 19 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ KHÁI QT NHĨM HALOGEN BÀI TẬP CLO I MỤC ĐÍCH, U CẦU: - Củng cố cho HS về cấu tạo các ngun tố halogen Vận dụng lí thuyết giải một số bài tập về Clo II PHƯƠNG PHÁP: - Đàm thoại, nêu vấn đề - HS ơn tập kiến thức đã học III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: - Ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ: Nêu tính chất hố học chung của... A+7; B+6; C-6; D+5 THPT Nơng Cống Tự chọn 13: GV: Lê Thanh Quyết CỦNG CỐ CHƯƠNG LIÊN KẾT HỐ HỌC VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM I Mục đích, u cầu: - HS nắm vững các kiểu liên kết hố học - Ứng dụng làm một số bài tập trắc nghiệm II Phương pháp: - Đàm thoại nêu vấn đề - HS ơn tập chương liên kết hố học - GV chuẩn bị một số bài tập trắc nghiệm III Tiến trình lên lớp: • Ổn định lớp • Kiểm tra bài cũ: Cho các phân... nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: c) Hoạt động 8: - Phát phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời Chọn HS TB - Đáp án: b) Hoạt động 9: - Phát phiếu học tập - HS chuẩn bị 2’ Trả lời .Chọn HS TB - Đáp án: a) Hoạt động 10: - Phát phiếu học tập - HS Thảo luận nhóm, chuẩn bị 2’ Trả lời - Đáp án: - Cân bằng: a) - Khối lượng: a) GV: Lê Thanh Quyết kim d) Liên kết trong phân tử CO2, H2, O2, N2 là liên kết cộng... H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O - Đọc trước bài phân loại phản ứng hố học - Ơn lại : phản ứng hố hợp, phản ứng phân huỷ, phản ứng thế (lớp 8) THPT Nơng Cống Tự chọn 15: GV: Lê Thanh Quyết ƠN TẬP: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HỐ HỌC VƠ CƠ I MỤC ĐÍCH, U CẦU: - HS biết: Dựa vào sự thay đổi số oxi hố có thể chia phản ứng hố học thành hai loại: phản ứng hố học có sự thay đổi số oxi hố ( phản ứng oxi hố khử) và phản... 135 = 10, 5 (g) Hiệu suất phản ứng: 34,02 100 = 84% H= 40,5 - Đáp án : a) Hoạt động 7: - Cho Bài tập Gợi ý: nKClO3 = 6,125/122,5 = 0,05mol KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O 0,05 0,15 VCl 2 = 0,15.22,4 = 3,36l Vì H = 80% nên thể tích Cl2 thực là: 85 3,36 = 2,865lít 100 - Đáp án : d) Hoạt động 8: - Cho bài tập Gợi ý Cơng thức hợp chất M với Cl2 là: MCl2 71 100 = 63,963% %Cl = M + 71 M = 40 ( Ca) - Đáp án: ... GV: Lê Thanh Quyết Đáp án: Z = 14: 1s22s22p63s23p2 - Chu kì 3: có 3 lớp electron - Nhóm IV A : có 4 electron hố trị ở phân lớp s và p - Là ngun tố p - Là phi kim: có 4 electron hố trị và Z . Na 1+ có 10e - . Từ đó viết cấu hình electron. Hoa t động 3: Gv: gọi hs lên bảng Hs: Gv: nhận xét Hoa t động 4 Gv: Nhắc lại kiến thức đồng vị bền Gv: Gọi hs lên bảng Hoa t động. nhóm VII B. • a + b > 10: STT nhóm phụ nguyên tố đó a+b -10 Vd: Zn 30 : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 . Thuộc chu kì 4, nhóm II B. • 8 ≤ a + b ≤ 10 : Thuộc nhóm phụ nhóm VIII. vị trí của 2 nguyên tố trên trong bảng tu n hoàn. b) So sánh tính chất hoá học của chúng. Bài 10: Hai nguyên tố A và B ở 2 nhóm A liên tiếp của bảng tu n hoàn. B thuộc nhóm V ở trạng thái

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan